Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xã hội học (3.221)

Tổ chức “quan phương và phi quan phương” trong kết cấu xã hội làng xã truyền thống huyện Phổ Yên (Thái Nguyên)

Vấn đề đặt ra là trong kết cấu xã hội làng xã Việt Nam cổ truyền có sự tồn tại cả hai hệ thống hành chính nhà nước – tổ chức “quan phương” và hệ thống tự trị là lang xã – tổ chức “phi quan phương”. Hai hệ thống này cùng đồng thời tồn tại khiến cho chính quyền làng xã là dạng “chính quyền kép”, trở thành hiện tượng độc đáo ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới ít có. Các tổ chức này được phản ánh một cách rõ nét qua các bộ luật làng thành văn: hương ước.


Khảo sát trách nhiệm xã hội của một số nhà máy thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Bằng phương pháp điều tra và khảo sát một số đối tượng là người lao động tại một số nhà máy thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, người tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nghiên cứu đã cho thấy thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp.


Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi

Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi là sự hội tụ những giá trị tinh hoa, đạo lý của dân tộc, của thời đại và của một trí tuệ tài ba với trái tim luôn đập cùng nhịp đập của những người dân đau khổ. Bài viết đã phân tích một số nội dung chủ yếu trong tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi như khái niệm về dân, vai trò của dân và tư tưởng an dân. Qua đó, cho thấy trong Tư tưởng về dân của Nguyễn Trãi mang đậm tính chất nhân văn, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.


Hoạt động di dân đến Thái Nguyên đầu thế kỷ XX

Điều kiện sống cộng cư với người bản địa đã tạo nên khối đoàn kết dân tộc ở Thái Nguyên. Đây là nhân tố quan trọng góp phần quyết định sự thắng lợi của Thái Nguyên trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống đế quốc Pháp, Mĩ xâm lược (1945-1975), xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975 đến nay).


Cơ sở lí luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu, tổ chức sưu tầm và xuất bản sách về văn hóa, văn học các dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của công tác nghiên cứu về tình hình nghiên cứu, tổ chức sưu tầm và xuất bản sách về văn hóa, văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam ở khu vực miền núi phía Bắc. Những cơ sở khoa học cho thấy vấn đề trên mang tính cấp bách, thời sự, mang cả ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta đang diễn ra với tốc độ nhanh và mạnh mẽ.


Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên

Giải quyết vấn đề nghèo đói là một chủ trương lớn, một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những chính sách và giải pháp quan trọng để giải quyết vấn đề này đó là chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo [5]. Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận mà thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhờ nguồn vốn của ngân hàng mà các hộ nghèo có điều kiện tiếp cận được khoa học kỹ thuật, công nghệ mới như các giống cây, con mới, kỹ thuật canh tác mới và cũng nhờ vay vốn, mà hộ nghèo tiếp cận được với công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư [2]. Để nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Thái Nguyên trước hết cần tập trung và quản lý thống nhất những chương trình tín dụng ưu đãi, phối hợp lồng ghép có hiệu quả những dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lực, phát triển thị trường lao động.


Ảnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Huyện Phổ Yên là điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên về thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 17,5% năm 2008, thu nhập bình quân đầu người đạt 13 - 15 triệu đồng/năm. Tính đầu năm 2009 giá trị sản xuất mà các doanh nghiệp tạo ra là 538,7 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng cho phát triển các khu công nghiệp (KCN) hơn 2.000 ha, giải quyết việc làm cho 1.555 lao động.


Geomechanical modeling - workflow and applications

This work aimed to present a detailed workflow for building a geomechanical model. For a case study, the workflow is then applied to a horizontal well X. The first step in building a geomechanical model is gathering data regarding well information (tubing, casing, deviation…), geological information (type of fault, permeability, reservoir radius, skin…), logs data (density, resistivity, sonic, caliper…), in-situ test data (leak-off test, formation test,…) and core data (tensile strength test, fracture toughness test, tri-axial test…).


Những yếu tố tác động đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu thương hiệu sản phẩm trái cây tươi ở Việt Nam

Bài viết này nhằm kiểm định mô hình lý thuyết về các yếu tố tác động đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với các thương hiệu trái cây tươi tại thị trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu được phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy: lòng trung thành của khách hàng chịu tác động trực tiếp bởi nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và an toàn thương hiệu.


Một mô hình khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mới khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề kết hợp phương pháp mạng Kohonen.Trong đó mô hình đề xuất tập trung khám phá cộng đồng mạng xã hội và phân tích sự thay đổi chủ đề quan tâm của người dùng trong lĩnh vực giáo dục trên mạng xã hội theo từng giai đoạn thời gian.


Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam: Tiếp cận từ phân tích tăng trưởng - chia sẻ

Bằng phân tích năng suất lao động dựa trên tiếp cận phân tích tăng trưởng - chia sẻ với dữ liệu từ Tổng cục Thống kê và Ngân hàng thế giới, nhóm tác giả cho thấy chất lượng tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam hiệu ứng tăng trưởng nội ngành đóng một vai trò quan trọng. Tuy vậy, những năm gần đây, chất lượng tăng trưởng năng suất lao động thấp và đề xuất các khuyến nghị cải thiện bằng cách tăng cường độ sâu vốn và công nghệ.


Đánh giá hiện trạng nhà ở và cơ sở hạ tầng tại khu vực tập trung dân nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng nhà ở và điều kiện cơ sở hạ tầng tại khu vực tập trung dân nhập cư làm cơ sở dữ liệu cho các nhà hoạch định chính sách và qui hoạch đô thị khi mà các qui hoạch hiện tại chưa đề cập đến nguồn dân di cư này.


Vai trò của định hướng dịch vụ của tổ chức đối với hành vi của nhân viên trực tiếp và sự tham gia của khách hàng - Một nghiên cứu trong ngành dịch vụ đào tạo ngắn hạn

Nghiên cứu này tìm hiểu ảnh hưởng của Định hướng dịch vụ, một nguyên lý hoạt động của tổ chức, đối với hành vi của hai thành tố chính của dịch vụ là nhân viên trực tiếp và khách hàng trong quá trình đồng tạo sinh giá trị dịch vụ đào tạo ngắn hạn.


Những rào cản đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Bài viết tập trung phân tích vị trí và những rào cản trong quá trình tham gia vào chuỗi dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Qua đó, trong 5 mắt xích của chuỗi dệt may toàn cầu là thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu, cắt may, xuất khẩu và phân phối thì ngành dệt may Việt Nam chỉ tập trung tham gia ở khâu cắt may gia công xuất khẩu - khâu tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị.


Nghiên cứu đề xuất mô hình khu công nghiệp bền vững cho vùng Đồng Bằng sông Cửu Long dựa trên nguồn nguyên liệu tại chỗ

Dựa trên nghiên cứu tình hình phát triển các khu công nghiệp sinh thái trên thế giới, tiềm năng sẵn có của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, nghiên cứu đã tập trung phân tích cơ sở khoa học để xây dựng ba mô hình khu công nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu tại chỗ để sản xuất công nghiệp. Nghiên cứu cũng phát triển bộ tiêu chí và phương pháp phù hợp để đánh giá và hỗ trợ ra quyết định lựa chọn mô hình khả thi và hợp lý đối với từng trường hợp cụ thể. Áp dụng cho trường hợp điển hình của Khu công nghiệp Đông Bình (tỉnh Vĩnh Long), kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình “tái luân chuyển dòng vật chất có xử lý chất thải” là phù hợp và khả thi nhất nhằm hướng đến một khu công nghiệp bền vững điển hình của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai.


Firm’s operant resources and service value - A customer perspective in health care service

This study aims to examine how a customer’s perception of a firm’s operant resources (representational, cultural and social resources) affects the service value in a highly interaction service context. An empirical analysis was conducted on 263 patients in health care service in Vietnam.


Đặc điểm sản xuất thị trường của hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu các hộ nông dân sản xuất lúa gạo ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho thấy sản xuất lúa gạo của các hộ gia đình tại đây thể hiện rõ tư duy định hướng thị trường qua các đặc điểm: mở rộng sản xuất, vay vốn để đầu tư cho sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật - cơ giới hóa và tham gia hay không tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất.


Ứng dụng GIS và AHP xác định vị trí trạm dừng xe buýt nhanh: tuyến Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ, Tp. Hồ Chí Minh

Bài báo này tập trung vào việc xác định những vị trí tối ưu để thành lập các trạm dừng của một tuyến buýt nhanh. Trước tiên, khảo sát các tiêu chí có ảnh hưởng đến sự vận hành hiệu quả của một trạm dừng buýt nhanh, gồm i) nhu cầu đi lại, ví dụ các khu dân cư, văn phòng, khu công nghiệp, bệnh viện,… ii) phương tiện công cộng, ví dụ nhà ga metro, trạm dừng xe buýt,… và iii) cơ sở hạ tầng đường giao thông, ví dụ giao lộ, bãi đậu xe,…


Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao trong thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ

Bài nghiên cứu này tập trung phân tích tác động của nguồn nhân lực chất lượng cao đến hoạt động sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Nghiên cứu bắt đầu bằng việc lược khảo các kết quả nghiên cứu về tác động của việc đầu tư vào vốn nhân lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Hình ảnh thương hiệu dịch vụ: Những tương đồng/khác biệt với thương hiệu sản phẩm và nghiên cứu định tính trường hợp dịch vụ đào tạo

Từ những phân tích trên, bài viết giúp cho các nghiên cứu tiếp theo trong chủ đề hiểu rõ khái niệm hình ảnh thương hiệu trong dịch vụ, các thuộc tính của thương hiệu, bản hướng dẫn thực hiện nghiên cứu định tính và những gợi ý các hướng nghiên cứu mới trong chủ đề.


Thang đo “giá trị bản thân” tại thị trường Việt Nam với mô hình hành vi tiêu dùng dịch vụ

Nghiên cứu thực hiện tổng quan lý thuyết liên quan đến khái niệm „giá trị bản thân' đồng thời khái quát sự hình thành và phát triển của hệ thống thang đo „giá trị bản thân' trên thế giới.


Vai trò của hình ảnh và giá trị trong sự hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục sau đại học

Nghiên cứu này xem xét vai trò của hình ảnh và giá trị trong sự hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục sau đại học. Dữ liệu được thu thập từ 2.479 học viên cao học đã tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP. HCM.


Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang

Bài viết tập trung nghiên cứu vào các hộ nông dân đạt danh hiệu và không đạt danh hiệu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai nhóm và các yếu tố ảnh hưởng đến đạt danh hiệu của nông dân trong phong trào thông qua mô hình hồi qui Bynary Logistic.


An ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết An ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặt ra vấn đề cần đảm bảo an ninh lương thực cho từng quốc gia và trên toàn cầu. Tuy vậy, trước hết cần đảm bảo an ninh lương thực của từng hộ gia đình. Để cung cấp cơ sở thực tiễn cho việc đảm bảo an ninh lương thực cấp hộ gia đình ở Đồng bằng sông Cửu Long, bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu với cỡ mẫu 300 đáp viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các yếu tố xã hội liên quan đến hôn nhân xuyên quốc gia

Bài viết nghiên cứu tìm hiểu thực trạng việc lấy chồng Đài-Hàn của PN ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và đời sống sinh kế của thân nhân cô dâu; quan niệm của xã hội về vai trò của PN và hiện tượng HNXQG.


Việc ra quyết định các vấn đề của gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long trong mối quan hệ giới

Bài viết nghiên cứu về quyền ra quyết định các vấn đề của gia đình. Để phản ánh đúng bản chất của vấn đề bất bình đẳng cần quan tâm đến tính chất của từng sự việc trong gia đình, trình độ học vấn, thu nhập, bối cảnh và sinh kế của từng gia đình.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sinh kế của hộ dân sau thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sinh kế của hộ dân sau thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long trình bày mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sinh kế hộ dân sau thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số vấn đề mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình

Bài viết Một số vấn đề mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình trình bày dựa trên những kết quả nghiên cứu của các nhà xã hội học Việt Nam trong những năm gần đây khi cố gắng luận giải về một hiện tượng rất phổ biến, phức tạp trong gia đình - mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Những bằng chứng thực nghiệm cho thấy, mức độ phổ biến của tình trạng mâu thuẫn, cũng như nguồn gốc và nguyên nhân sâu xa của nó,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cơ hội, thách thức và các vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP

Bài viết Cơ hội, thách thức và các vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP trình bày sơ lược cam kết của Việt Nam về vấn đề lao động và Công đoàn trong TPP; đồng thời chỉ ra những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và đề xuất những vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam gia nhập TPP,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam

Bài viết Tư tưởng HCM về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam trình bày tập trung tìm hiểu khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực của đạo đức công chức và sự biến đổi của đạo đức công chức Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Pháp Luật Đại Cương - Bài 7
  • 26/02/2011
  • 79.150
  • 479
Pháp Luật Đại Cương - Bài 6
  • 26/02/2011
  • 12.485
  • 768

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu