Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Văn hóa xã hội (5.996)

Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2405/QĐ-BVHTTDL Về việc xếp hạng di tích quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...


Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2476/QĐ-BVHTTDL Về việc tham dò, khai quật khảo cổ. Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;...


Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 1437/QĐ-BVHTTDL Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND Tỉnh Phú Yên

Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở văn hóa, thể thao và du lịch Phú Yên ban hành kèm theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Phú Yên.


Công điện số 1882/CĐ-TTg

Công điện số 1882/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân 2018.


Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết số 22/2017/NQ-­HĐND ban hành một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020,


Nghị quyết số 04/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 04/NQ-­HĐND điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của hđnd thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.


Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định giá một số loại dịch vụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Chỉ thị số 08/2016/CT-UBND

Chỉ thị số 08/2016/CT-UBND ban hành về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2016. Được căn cứ theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Kạn.


Quyết định số 276a/QĐ-UBDT

Quyết định số 276a/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016


Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL ban hành về việc quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật. Được căn cưứ Luật di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009;...


Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ban hành hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL ban hành về việc quy định chi tiết khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Thông tư số 01/2017/TT-UBDT

Thông tư số 01/2017/TT-UBDT ban hành quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số 2493/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 2493/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 103/2017/NĐ-CP

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 900/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 900/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 109/2017/NĐ-CP

Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ban hành về việc Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 15/2017/NĐ-CP

Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 2085/QĐ-­TTg/2016

Quyết định số 2085/QĐ-­TTg/2016 ban hành phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 14/2017/NĐ-CP

Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 488/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 488/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án “đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ban hành về quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.


Nghị định số 80/2017/NĐ-CP

Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ban hành Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 114/2017/NĐ-CP

Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.


Nghị định số 83/2017/NĐ-CP

Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 65/2017/NĐ-CP

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ban hành Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
 • 15/05/2011
 • 62.640
 • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 56/2004/QĐ-BNV
 • 19/11/2009
 • 92.578
 • 204
Hướng dẫn số 678/NHCS-TD
 • 16/11/2009
 • 81.148
 • 360
Quyết định số 67/2004/QĐ-BNV
 • 19/11/2009
 • 29.916
 • 683
Quyết định số 2474/QĐ-TTg
 • 17/01/2012
 • 81.791
 • 848

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu