Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Triết học (3.561)

Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại

Bài viết trình bày nội dung về: Luận giải và khẳng định những giá trị tinh thần có ý nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc trong triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Phương pháp để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện dân sinh và an sinh xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ

Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bàn thêm quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc

Bài viết Phân tích các quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc của một số học giả trong nước và trên thế giới, tác giả bài viết xem xét và luận giải quan niệm và định nghĩa về phạm trù dân tộc với mong muốn được những luận chứng khoa học khi đề ra chính sách dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, chủ quyền của dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tìm hiểu về chủ nghĩa Marx mới và trào lưu xã hội dân chủ ở phương Tây đương đại

Bài viết trình bày về các yếu tố hợp lý của chủ nghĩa Marx truyền thống, đồng thời tìm cách sử đổi mở rộng, kết hợp nó với hệ thống chính trị kinh tế đương đại. chủ nghĩa Marx mới tuy không phải là nguồn gốc, nhưng nó bổ sung cơ sở lý luận cho trào lưu dân chủ với hai khuynh hướng: CNXH dân chủ và dân chủ xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đừng thoát ly hoàn cảnh lịch sử khi tiếp cận tư tưởng và nhân cách Giáo sư Trần Đức Thảo

Bài viết trình bày: Phép biện chứng duy vật chỉ rõ, không thể thoát ly hoàn cảnh lịch sử khi xem xét các hiên tượng sự vật, nhất là về con người. Muốn có cái nhìn chung khi tiếp cận về những giá trị khoa học và nhân cách của Giáo sư Trần Đức Thảo (1917-1993). Tìm hiểu và góp phần làm sáng tỏ phần nào vai trò và vị trí của Giáo sư Trần Đức Thảo trong những thành tựu của đất nước nói chung với nền khoa học nước nhà nói riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương chi tiết môn những nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác Lê - Nin II

Đề cương chi tiết môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lê - Nin II trình bày gồm hai phần chính: Kinh tế chính trị (chương IV, chương V) và Chủ nghĩa xã hội khoa học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương Mác- Lê Nin

Tài liệu gồm 13 câu hỏi tự luận ôn tập môn Triết học Mác Lê-nin có hướng dẫn giải chi tiết, nhằm giúp cho các bạn sinh viên ôn tập, hệ thống lại kiến thức bộ môn Triết học Mác Lênin để chuẩn bị cho thi học kỳ sắp diễn thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Những vĩ nhân thay đổi thế giới - Phần 2

Ebook "Những vĩ nhân thay đổi thế giới" phác họa hành trình tư tưởng con người từ Đông sang Tây và từ Cổ đến Cận Đại, cho chúng ta nhận thức rằng, đuốc văn minh luân chuyển từ Đông sang Tây và dường như sắp trở về Đông theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Phần 2 của ebook trình bày về những tư tưởng gia vĩ đại của nhân loại: Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, Jean Jacques Rousseau, Charles Robert Darwin, Mohandas Karamchand Gandhi.


Ebook Những vĩ nhân thay đổi thế giới - Phần 1

Ebook "Những vĩ nhân thay đổi thế giới" phác họa hành trình tư tưởng con người từ Đông sang Tây và từ Cổ đến Cận Đại, cho chúng ta nhận thức rằng, đuốc văn minh luân chuyển từ Đông sang Tây và dường như sắp trở về Đông theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Phần 1 của ebook trình bày về những tư tưởng gia vĩ đại của nhân loại: Phật Thích Ca, Đức Khổng Tử, Socrates, Aristotle, Mohammed, Martin Luther.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 0 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, kết cấu của chủ nghĩa Mác – Lênin, chương trình giảng dạy của môn học, định nghĩa về triết học trong thời Hy Lạp và Ấn Độ cổ đại cũng như quan niệm về triết học trong thời hiện đại, đặc trưng của triết học, tư duy triết học và vai trò của triết học.


Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Chương 1.2 - TS.GVC. Trần Nguyên Ký

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, quan điểm về nguồn gốc, bản chất của ý thức, quan điểm về vai trò của ý thức và những nguyên tắc phương pháp luận rút ra.


Ebook Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại - Phần 1

Nội dung của ebook "Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại" trình bày về triết lý và những suy nghĩ về triết lý của Bertrand Russell, tôn giáo, chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình, xã hội chủ nghĩa và tư bản, luân lí "ta bu", quyền hành, định nghĩa về hạnh phúc, chủ nghĩa quốc gia, nhiệm vụ của cá nhân, cuồng tín và bao dung, bom H và tương lai nhân loại.


Ebook Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại - Phần 2

Nội dung của ebook "Thế giới ngày nay và tương lai nhân loại" trình bày về triết lý và những suy nghĩ về triết lý của Bertrand Russell, tôn giáo, chiến tranh và chủ nghĩa hòa bình, xã hội chủ nghĩa và tư bản, luân lí "ta bu", quyền hành, định nghĩa về hạnh phúc, chủ nghĩa quốc gia, nhiệm vụ của cá nhân, cuồng tín và bao dung, bom H và tương lai nhân loại.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử - Phần 2

Nội dung của ebook "Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử" là một cuốn sách dịch thuật và chú giải tác phẩm của Liệt Tử và Dương Tử (nhà tư tưởng phương Đông, cụ thể là Trung Quốc) về những tư tưởng phương Đông và sự tác động vào văn hóa Việt Nam.


Ebook Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử - Phần 1

Nội dung của ebook "Đại cương Triết học Trung Quốc: Liệt Tử và Dương Tử" là một cuốn sách dịch thuật và chú giải tác phẩm của Liệt Tử và Dương Tử (nhà tư tưởng phương Đông, cụ thể là Trung Quốc) về những tư tưởng phương Đông và sự tác động vào văn hóa Việt Nam.


Ebook Suy nghĩ về tư duy

Nội dung của ebook "Suy nghĩ về tư duy" trình bày các kiến thức khoa học về tư duy và những cái liên quan dựa trên những hiểu biết của người viết nhờ được học, tự học, nghiên cứu, giảng dạy, trải nghiệm chính mình nhiều chục năm qua, và do vậy, không tránh khỏi mang tính chủ quan nhất định.


Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Triết học trong khoa học tự nhiên" trình bày về đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu Triết học trong khoa học tự nhiên, Triết học trong Toán học và Triết học trong Vật lý.


Ebook Triết học trong khoa học tự nhiên - Phần 2

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Triết học trong khoa học tự nhiên" tiếp tục trình bày về Triết học trong khoa học tự nhiên, cụ thể là Triết học trong Hóa học và Triết học trong Sinh học.


Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" trình bày về triết học chính trị phương Tây đến thời điểm phong trào khai sáng Pháp, Montesquieu và dấu ấn trong bước phát triển mới của triết học chính trị.


Ebook: Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Phần 2

Nội dung phần 2 của ebook "Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" trình bày về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền nhìn từ cấu trúc của hệ thống quyền lực, nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nguyên tắc, cơ chế tổ chức quyền lực, Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với tư cách người lãnh đạo.


Ebook Dialectics of the ideal: Part 1

(BQ) Part 1 book "Dialectics of the ideal" has contents: Introduction to - dialectics, dialectics of the ideal, ilyenkov in the context of soviet philosophical culture - An interview, prospects for a cultural - historical psychology of intelligence,... and other contents.


Ebook Dialectics of the ideal: Part 2

(BQ) Part 2 book "Dialectics of the ideal" has contents: Reality of the - ideal, metamorphoses of meaning - the concept of the ideal from a semiotic, bibliography of evald ilyenkov’s works, metamorphoses of meaning - The concept of the ideal from a semiotic,... and other contents.


Ebook Câu chuyện vô hình & Đảo

(BQ)Cuốn ebook này là tập tiểu luận triết học đầu tiên của Hamvas Béla viết năm 1943 và cũng là tập tiểu luận duy nhất được xuất bản khi ông còn sống. Nội dung ebook Câu chuyện vô hình & Đảo gồm mười bốn tiểu luận, chia làm hai phần: phần thứ nhất có nhan đề "Câu chuyện vô hình" và phần thứ hai mang tên "Đảo".


Vấn đề con người trong tác phẩm "Triết học xã hội" của A. G. Spirkin

Nội dung bài viết trình bày về nội dung triết học xã hội trong giáo trình những nguyên lý triết học do giáo sư - viện sĩ triết học người Nga A. G. Spirkin biên soạn trong cuộc thi biên soạn giáo trình triết học Mác - Lênin.


Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Nội dung chính của tài liệu "Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất" là trình bày như: Sản xuất vật chất và vai trò của, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất,..Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề tài thảo luận: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận động quy luật này trong cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?

Đề tài thảo luận "Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận động quy luật này trong cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào" gồm có 2 phần được trình như sau: Cơ sở lý luận của quy luật, sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất vào quá trình đổi mới đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo!


Nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng đi đến nhận thức vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội như thế nào

Tài liệu "Nghiên cứu quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng đi đến nhận thức vai trò, trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội như thế nào" trình bày các nội dung sau: những lý luận chung về cặp phạm trù cái riêng và cái chung, mối liên hệ biện chứng giữa cái riêng và cái chung, ý nghĩa phương pháp luận về mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung. Mời các bạn cùng tham khảo!


Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Bài Lý luận nhận thức duy vật biện chứng bao gồm một số nội dung cơ bản: Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức, con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý. Bài học bao gồm những nội dung cơ bản trong cuốn giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tuy vậy bài học sẽ có nhiều ví dụ mới, làm cho người đọc có cảm giác không nhàm chán với bộ môn này.


Quy luật phủ định của phủ định

Bài giảng Quy luật phủ định của phủ định trình bày các nội dung như sau: Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng, đặc trưng cơ bản của phủ định biện chứng, nội dung quy luật phủ định của phủ định,ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Nguyên lý về sự phát triển - Hoàng Thanh Xuân

Nguyên lý về sự phát triển do thầy Hoàng Thanh Xuân biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm phát triển, tính chất của sự phát triển, ý nghĩa phương pháp luận,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Triết học Kant part 4
  • 15/12/2011
  • 47.765
  • 771

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu