Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Toán học (8.256)

Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 5: Đường đi trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, đồ thị Euler, đồ thị Haminton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 6: Cây và cây khung đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây và các tính chất cơ bản, cây khung đồ thị, định nghĩa cây khung đồ thị, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết tập hợp và ánh xạ bao gồm: Định nghĩa tập hợp, các phép toán tập hợp, khái niệm ánh xạ, phân loại ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đại số Bool" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Bool, hàm Bool, mạch logic, bản đồ Karnaugh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 4: Các khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn đồ thị vô hướng, đa đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, bậc của đỉnh... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 1 - Võ Tấn Dũng

Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 1: Mệnh đề" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm mệnh đề, các phép toán, biểu thức logic, tương đương logic, các luật logic, logic vị từ và lượng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 5 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Số nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Biểu diễn số nguyên, đồng dư, thuật toán tìm USCLN d của a,b, định lý căn bản của số học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 6 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học tham khảo trước khi bước vào môn học này,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Đại số tuyến tính Chương 2 định thứ trình bày: Định nghĩa và các tính chất; Định chất và ma trận khả nghịch; Quy tắc Cramer,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán 1: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 1 Chương 4 Phép tính tích phân hàm một biến trình bày nội dung về: Bài toán diện tích; Định nghĩa tích phân; Các tính chất cơ bản của tích phân; Nguyên hàm; Phương pháp biến đổi; Tích phân từng phần; Tích phân suy rộng; Các tiêu chuẩn hội tụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán 1: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 1 Chương 3 Phép tính vi phân hàm một biến trình bày các nội dung về: Đạo hàm; Đạo hàm các hàm số sơ cấp; Vi phân; Tính gần đúng; Quy tắc L'hospital; Định lý giá trị trung bình; Đơn điệu và cực trị; Bài Toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn; Khai triển Mac laurin,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn lý thuyết tổng hợp: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Nhập môn lý thuyết tổng hợp Chương 2 Tổ hợp tính Toán trinh bày các nội dung bài học như sau: Các bài Toán đếm; Định lý nhị thức; Phân hoạch; Chu trình trong hoán vị; Nguyên lý bù trừ; Hàm sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, phép tính mệnh đề, dạng mệnh đề, vị từ và lượng tử, quy tắc suy diễn, phương pháp quy nạp toán học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 4: Đại cương về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị, đẳng cấu đồ thị, đường đi, chu trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 1 - Nguyễn Anh thi

Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 1 Ma trận và định thức trình bày về các nội dung: Số phức; Ma trận; Định thức; Ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo; Ứng dụng giải phương trình ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 3 - Nguyễn Anh thi

Bài giảng Toán cao cấp A2 Chương 3 không gian vector trình bày định nghĩa; Tổ hợp tuyến tính; Cơ sở và số chiều của không gian vector; Không gian vector con; Tọa độ và ma trận chuyển cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán 2: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 2 Chương 3 Dãy số trình bày các nội dung về: Dãy số hội tụ; Một số tính chất; Dãy đơn điệu - Dãy bị chặn; Chuỗi số thực; Chuỗi số hội tụ; Chuỗi hình học; Các tính chất; Tiêu chuẩn phân tích; Hội tụ tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán 2: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 2 Chương 2 Tích phân bội trình bày các nội dung về bào học như sau: Tích phân 2 lớp; Tích phân lặp; Miền đơn giản theo oy; Miền đơn giản theo ox; Tọa độ cực; Đổi biến sang tọa độ cực; Tích phân trên hình hộp chữ nhật; Định lý Fubini; Tích phân trên khối bị chặn; Tích phân ba lớp trong tọa độ trục và tọa độ cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán 2: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 2: Chương 1 Đạo hàm riêng trình bày nôi dung bài học về: Hàm nhiều biến; Hàm hai biến; Hàm ba biến; Đồ thị hàm hai biến; Giới hạn và liên tục; Số liên tục của hàm hai biến; Đạo hàm riêng; Vector gradient; Đạo hàm riêng hàm nhiều biến hơn; Đạo hàm riêng cao cấp; Tính khả vi; Đạo hàm hàm tập hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Toán T2: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán T2 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, giải hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capelli. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Toán T2: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán T2 - Chương 1: Ma trận và định thức" cung cấp cho người học các kiến thức về: Số phức, ma trận, định thức, ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo, ứng dụng giải phương trình ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 3: Một số kỹ thuật đếm khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng sơ đồ ven, nguyên lý bù trừ, đa thức quân xe,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp C2: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán cao cấp C2 - Chương 4 Trị riêng - Vector riêng" trình bày định nghĩa về trị riêng và vector riêng, thuật toán chéo hóa ma trận,...Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học ngành Toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.


Bài giảng Toán cao cấp C2: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán cao cấp C2 - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, giải hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capelli,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Toán cao cấp C2: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán cao cấp C2 - Chương 1: Ma trận và định thức" cung cấp cho người học các kiến thức về: Ma trận, định thức, ma trận khả nghịch và ma trận nghịch đảo, ứng dụng giải phương trình ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán tổ hợp: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán tổ hợp - Chương 1: Tổ hợp cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý đếm cơ bản, tổ hợp, tổ hợp lặp, khai triển lũy thừa của đa thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và các tính chất của tập hợp, ánh xạ,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng môn học Toán rời rạc: Chương 7 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 7: Đại số Bool" trình bày định nghĩa và các tính chất của đại số Bool, các phép toán trên hàm Bool, dạng nối rời chính tắc của hàm Bool, công thức đa thức tối thiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Toán cao cấp A2: Chương 4 - Nguyễn Anh thi

Bài giảng Toán cao cấp A2 Chương 4 trình bày về Trị riêng - Vector riêng với các nội dung định nghĩa; Đa thức đặc trưng; Trị riêng; Không gian riêng; Thuật toán chéo theo ma trận,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

An Episodic History of Mathematics
  • 25/04/2013
  • 45.385
  • 707

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu