Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Tin học văn phòng (14.433)

Bài giảng Tin đại cương: Bài 12 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 12 Mảng và kiểu dữ liệu vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khuôn mẫu (template), kiểu dữ liệu mảng (vector), hệ thống chỉ mục, khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu, một số hàm hỗ trợ, kiểu mảng gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin đại cương: Bài 13 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 13 Tập luyện với kiểu dữ liệu mảng và vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chi tiết về một số hàm thành phần của vector, bài tập về vector. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 4 là Tạo cấu trúc bảng, định dạng bảng biểu, tính toán trên bảng, sắp xếp dữ liệu trên bảng, vẽ khối hình đơn giản, tạo chữ nghệ thuật, chèn ảnh lên tài liệu.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 8 được trình bày như sau: Giới thiệu phần mềm Excel, các thành phần cơ bản, các thao tác với ô và vùng, một số phím di chuyển nhanh, thao tác với menu ngữ cảnh, nhập liệu và định dạng, một số thủ thuật cần biết.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự cung cấp các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ sở, định danh (identifier) / biến (variable), biểu thức (expression), phép gán, vài kiểu dữ liệu cơ bản, phân rã bài toán (vấn đề), hàm (function), nhập và xuất dữ liệu.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 Bài tập về string và mảng - Trương Xuân Nam

Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin đại cương Bài 8 Bài tập về string và mảng dưới đây gồm có 2 phần về mảng gốc và bài tập giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập tốt hơn.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 1 - Trương Xuân Nam

Nội dung của Bài giảng Tin văn phòng được trình bày như sau Công nghệ thông tin và máy tính, biểu diễn thông tin trong máy tính, kiến trúc chung của máy tính, phần cứng, phần mềm, các thiết bị ngoại vi thông dụng, phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt, cách gõ các kí tự tiếng Việt.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 10 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 10 được trình bày như sau: Các hàm lượng giác, các hàm logic, các hàm xử lý theo điều kiện, các hàm tìm kiếm, các hàm thống kê.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 12 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 12 được trình bày như sau: Giới thiệu về biểu đồ, các bước tạo biểu đồ, điều chỉnh biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 14 được trình bày như sau: Một số kiến thức VBA cơ bản, kiểu dữ liệu, khai báo biến, lệnh vào/ra dữ liệu, viết thử một hàm với VBA.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Vòng lặp - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Vòng lặp cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, cách giải quyết bằng vòng lặp, phép toán logic, các cấu trúc lặp: while do, for, do while,...


Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 Mảng và kiểu dữ liệu vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khuôn mẫu (template), kiểu dữ liệu mảng (vector), hệ thống chỉ mục, khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu, một số hàm hỗ trợ, kiểu mảng gốc.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 5 gồm các ý sau Quy trình in, tính năng Page Setup, tiêu đề trang, chân trang, khái niệm trộn tài liệu, các bước thực hiện, một số chức năng hữu ích.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 9 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 9 được trình bày như sau: Công thức trong Excel, các loại địa chỉ trong công thức, phép tính và loại dữ liệu, hàm - khái niệm và cách sử dụng, các hàm xử lý thời gian, các hàm xử lý chữ, các hàm toán học.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 13 được trình bày như sau: Khái niệm cơ bản, sắp xếp dữ liệu, lọc dữ liệu, các hàm cơ sở dữ liệu, tổng kết theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Tin học đại cương - Phạm Quốc Hùng

Bài giảng Tin học đại cương do Phạm Quốc Hùng biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về Soạn thảo và định dạng văn bản, chèn các đối tượng vào văn bản, thao tác với bảng biểu, tạo mục lục trang tự động và in ấn, sử dụng công thức và hàm cơ bản.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Giới thiệu chung - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Giới thiệu chung gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu, thuật toán, các cấu trúc điều khiển, máy tính và lập trình cho máy tính, giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Ôn tập và các bài tập tổng hợp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật toán, hàm, các khái niệm cơ bản, điều khiển lặp, câu lệnh lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 Kiểu dữ liệu string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, dãy kí tự (string), kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng string, sử dụng chỉ mục với string, các hàm làm việc với string.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 14 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 14 Các kiến thức bổ sung cung cấp cho người đọc các kiến thức: Làm việc với tập tin văn bản, mảng nhiều chiều, các hàm toán học và lượng giác, các hàm xử lý kí tự.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu cung cấp các kiến thức cơ bản về: Một chút về các kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, kiểu chuỗi (string), các mẫu (template).


Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Khuôn mẫu & Chỉ mục - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Khuôn mẫu & Chỉ mục cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khuôn mẫu (template), chỉ mục (index), sử dụng chỉ mục với chuỗi kí tự, vector. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Chương trình C++ đầu tiên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương trình C++ đơn giản, biến & định danh, biểu thức, Phép toán & Phép gán, các cấu trúc điều khiển, thuật toán.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Hàm và lệnh lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tại sao cần viết chương trình con, vòng lặp, ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm, ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện, biểu thức logic


Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Lựa chọn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.


Bài giảng Tin đại cương: Bài 11 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Tin đại cương: Bài 11 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 2 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 2 là Giới thiệu Microsoft Word, các thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản, tab và các thiết lập tab, định dạng văn bản và đoạn, bullets và Numbering.


Bài giảng Tin văn phòng: Chương 3 - Trương Xuân Nam

Nội dung chính Bài giảng Tin văn phòng: Chương 3 là Soạn thảo công thức toán học, chèn ký tự đặc biệt, tìm kiếm và thay thế văn bản, chia văn bản thành nhiều cột, chữ hoa khối lớn, tính năng AutoCorrect, style và đánh mục lục.


Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 - Đỗ Oanh Cường

Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 2+3 do Đỗ Oanh Cường biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Giới thiệu phần mềm soạn thảo Microsoft Word, một số thao tác soạn thảo cơ bản, thao tác trên khối văn bản, các kỹ năng định dạng văn bản, đoạn văn bản, thiết lập Bullets và Numbering


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
  • 11/09/2013
  • 37.323
  • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công cụ trong Excel 2007
  • 29/05/2009
  • 90.446
  • 530

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu