Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học (18.550)

Luận án tiến sĩ Y học: Hóa - Xạ trị đồng thời ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III

Luận án tiến sĩ Y học trình bày nội dung về: Tổng quan tài liệu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; Bàn luận,... Mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận án tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày: cơ sở lý luận về quy tắc taylor và cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng Trung Uơng; Phương pháp phân tích thực trạng chính sách lãi suất của ngân hàng nhà nước Việt Nam bằng quy tắc taylor; Thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước việt nam qua phân tích bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án tiến sĩ kỹ thuật: Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều

Luận án tiến sĩ kỹ thuật trình bày: Tổng quan các nghiên cứu về chính trị; Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu về cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông công gấp; Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế nghiên cứu tính toán biến hình lòng dẫn khi sử dụng cơ chế kênh mồi chỉnh trị đoạn sông cong gấp thanh đa trên sông Sài Gòn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận án tiến sĩ Văn học: Thi pháp truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985

Tóm tắt luận án tiến sĩ Văn học Thi pháp truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985 trình bày nội dung với kết cấu 4 phần: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985; Thời gian và không gian, giọng điệu và ngôn ngữ trong truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985; Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975-1985 trên một số binh diện thi pháp thể hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Văn học: Đối thoại và độc thoại nội tâm trong tiểu thuyết của Hemingway

Luận văn thạc sĩ Văn học Đối thoại và độc thoại nội tâm trong tiểu thuyết của Hemingway trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Hemingway - Thời đại - Con người - Tác phẩm; Hemingway - Những đối thoại bí ẩn; Độc thoại nội tâm; Độc thoại - Độc thoại nội tâm và những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Lý luận văn học: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Dạ Ngân

Luận văn thạc sĩ Lý luận văn học Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Dạ Ngân trình bày: Khái lược về nghệ thuật tự sự và quá trình sáng tác của Dạ Ngân; Nghệ thuật về sáng tác văn học; Phương thức trần thuật trong truyện ngắn của nhà văn Dạ Ngân,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam: Nghệ thuật tràn thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn

Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam Nghệ thuật tràn thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn trình bày nội dung: Nghề kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn; Kết cấu trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn; Ngôn ngữ và giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án tiến sĩ Văn hóa học: Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Luận án tiến sĩ Văn hóa học Biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trình bày kết cấu nội dung với 4 chương: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và làng nghề truyền thống ở Bắc Ninh; Biến đổi văn hóa làng nghề trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Xu hướng biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam: Con người trong văn xuôi về miền núi của các tác giả trẻ đương đại (Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý và Phạm Duy Nghĩa)

Luận văn thạc sĩ Văn học Việt Nam trình bày: Quan niệm và sự thể hiện con người miền núi trong văn xuôi Việt Nam hiện đại; Các kiểu nhân vật người miền núi trong văn xuôi Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý, Phạm Duy Nghĩa; Những đặc sắc về nghệ thuật thể hiện con người miền núi trong văn xuôi Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuý, Phạm Duy Nghĩa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: Cái nhìn nghệ thuật và thế giới nhân vật trong truyện ngắn của nhà văn Đỗ Bích Thúy

Luận văn thạc sĩ ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trình bày: Quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con người trong truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy; Cái nhìn nghệ thuật trong truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy; Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong Tố tụng hình sự

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm trong tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2003 và thực tiễn áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận về bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 2: Lịch sử phát triển và thực trạng bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Quan điểm và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam theo luật tố tụng hình sự Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội phá rối an ninh trong Luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn về tội phá rối an ninh theo luật hình sự Việt Nam, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng quy định này trong thực tiễn, từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định pháp luật hình sự đối với tội phạm này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Các tội phạm liên quan đến đánh bạc theo quy định của bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về các tội phạm liên quan đến đánh bạc.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân đối với các quyết định của cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề ra một số các giải pháp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và mối quan hệ giữa VKS và cơ quan điều tra, và các giải pháp hoàn thiện các quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phê chuẩn trong tố tụng hình sự Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Luật Hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Lịch sử lập pháp về tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Chương 2: Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 và thực tiễn xét xử tội phạm này ở nước ta hiện nay. Chương 3: Hoàn thiện pháp luật hình sự về Tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những nội dung cơ bản của chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự Việt Nam, xác định những bất cập trong thực tiễn để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện chế định trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm ở nước ta hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Một vài nét khái quát về vị trí, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân. Chương 2: Nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” và những quy định trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam. Chương 3: Áp dụng nguyên tắc “Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” trong công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Căn cứ quyết định hình phạt - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mục đích nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quyết định hình phạt của Tòa án để đạt được mục đích cuối cùng của hình phạt là giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và thực tiễn xét xử trên địa bàn TP. Hải Phòng. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Chương 2: Thực trạng định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Những yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng định tội danh đối với tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy .


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội có liên quan đến HIV trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thêm một số điểm về mặt lý luận khoa học và thực tiễn về các tội có liên quan đến HIV theo BLHS Việt Nam năm 1999. Đồng thời xác định những điểm bất cập chưa hợp lý trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử và đề xuất một số kiến giải lập pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử đối với các tội có liên quan đến HIV dưới góc độ thực tiễn và nhận thức khoa học.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Miễn trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: Quy định của bộ luật hình sự việt nam về miễn trách nhiệm hình sự và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương 3: Hoàn thiện quy định của bộ luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự và những kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản theo Luật hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản. Chương 2: : Quy định của bộ luật hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản và thực tiễn áp dụng đối với nhóm tội này trên địa bàn tòa án nhân dân huyện Eah’leo, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật đối với nhóm tội này trên địa bàn tòa án nhân dân huyện Eah’leo, tỉnh Đắk Lắk.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam

Luận văn có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1: Những vấn đề chung về tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam. Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự và những kiến nghị, đề xuất nâng cao áp dụng pháp luật với tội hành nghề mê tín, dị đoan.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đưa ra phương hướng hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự Việt Nam và một số biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống nhằm hoàn thiện việc áp dụng những quy định của pháp luật hình sự về tội phạm này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án hình sự

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận và những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về kháng nghị phúc thẩm hình sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong luật hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực tiễn xét xử.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong luật hình sự Việt Nam

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về mặt lý luận những quy định về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác theo luật hình sự Việt Nam và việc áp dụng quy định này trong thực tiễn, từ đó xác định những bất cập để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả việc áp dụng những quy định Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu