Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài nguyên - Môi trường (1.675)

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA

Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến diện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế-xã hội.


Quyết định số 2218/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số 2218/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 3589/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3589/QD-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo tỉnh Khánh Hòa.


Quyết định số 5604/QĐ­-UBND Tỉnh Nghệ An

Quyết định số 5604/QĐ­-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.


Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND Tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Quyết định số 1899/QD-TTg năm 2017

Quyết định số 1899/QD-TTg năm 2017 về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ tài nguyên và môi trường. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND Tỉnh Điện Biên

Quyết định số 33/2017/QĐ-­UBND bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Nghị quyết số 12/NQ-­HĐND Tỉnh Tuyên Quang

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lạng Sơn

Nghị quyết số 32/2017/NQ-­HĐND ban hành về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND ban hành về chính sách hỗ trợ tiếp nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Nghị quyết số 89/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 89/NQ-­HĐND thông qua quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hà Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 64/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất, hành nghề khoan nước dưới đất, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh bắc giang giai đoạn 2016-2020.


Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế.


Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 28/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết số 24/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị quyết số 39/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 39/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


Nghị quyết số 82/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 82/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 61/2017/NQ-­HĐND ban hành tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;....


Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty trách nhiệm hữu hạn Cấp thoát nước Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.


Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau ban hành Đơn giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phần xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh).


Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá trồng rừng thay thế và định mức chi trả giao khoán quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội.


Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng.


Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ban hành việc quy định đơn giá về tư liệu môi trường và lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND của tỉnh Ninh Bình về việc bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của sở tài nguyên và môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 461/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 461/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tương Dương. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu