Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2013 – 2015

Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về tạp chí khoa học. Chương 2: Thực trạng phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (2008-2013). Chương 3: Xây dựng mô hình phát triển mới cho Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MỤC LỤC
Trang
Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01

Phần mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TẠP CHÍ
KHOA HỌC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
1.1. Khái niệm tạp chí khoa học và bài báo khoa học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
1.1.1. Báo chí và tạp chí khoa học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
1.1.2. Khái niệm bài báo khoa học. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

09

1.2. Quy trình hoạt động của một số tạp chí khoa học trong nƣớc và quốc tế . . .

12

1.2.1. Hoạt động của một số tạp chí khoa học trong nƣớc . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.2. Quy trình hoạt động của một số tạp chí quốc tế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA TẠP CHÍ ĐẠI HỌC
SÀI GÒN (2008 - 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1. Hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn 2008 –
2013 . . . . . . . .
2.2. Mô hình hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn
2008 – 2013..

33
36

2.2.1. Tổ chức Tòa soạn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

2.2.2. Quy trình xuất bản của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn (từ 2008
đến 2013)...

37

2.2.3. Hệ thống cộng tác viên, chuyên gia phản biện và biên tập . . . . . . . . . .

39

2.3. Đánh giá những thành tựu, tồn tại và hạn chế của Tạp chí. . . . . . . . . . . . 41
2.3.1. Thành tựu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3.2.2. Những khó khăn, tồn tại và hạn chế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỚI CHO TẠP CHÍ
ĐẠI HỌC SÀI GÒN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.1. Định hƣớng phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. . . . . . . .

1

44

.........
3.2. Mô hình phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn . . . . . . . . . . . . . . . 44
........
3.2.1. Tổ chức lại hoạt động của Tạp chí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

3.2.2. Đổi mới quy trình xuất bản theo mô hình quản lí tạp chí trực tuyến. . . . . . 46
3.2.3. Cải tiến hình thức của Tạp chí và hình thức của bài báo khoa học . . . . 51
3.3. Một số biện pháp khác nhằm nâng cao chất lƣợng của Tạp chí . . . . . . . . 53
3.3.1. Xây dựng hệ thống cộng tác viên, chuyên gia phản biện và biên tập
chuyên sâu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.3.2. Các giải pháp xây dựng uy tín khoa học của Tạp chí Khoa học Đại học Sài
Gòn . . . . .

55

Kết luận. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tài liệu tham khảo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Phụ lục. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn là cơ quan ngôn luận về khoa học của
Trƣờng Đại học Sài Gòn. Từ khi thành lập đến nay (12/2013), Tạp chí đã xuất
bản đƣợc 20 số chính thức và nhiều chuyên san thuộc các lĩnh vực khác nhau,
góp phần thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ của Trƣờng Đại học Sài
Gòn và bƣớc đầu tạo đƣợc uy tín trong giới khoa học. Tạp chí Khoa học Đại học
Sài Gòn hiện đang hoạt động theo mô hình quản lí đƣợc áp dụng khá phổ biến
của các tạp chí khoa học ở Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, sự phát triển của Tạp chí cũng có
những hạn chế và đặc biệt là bắt đầu bộc lộ những khó khăn trƣớc những đòi hỏi
của xu thế phát triển nhanh chóng của Trƣờng Đại học Sài Gòn cũng nhƣ của hệ
thống tạp chí khoa học trong nƣớc và thế giới hiện nay.
Để đáp ứng với yêu cầu phát triển theo chiều sâu và hƣớng đến việc thúc
đẩy hoạt động khoa học của Trƣờng Đại học Sài Gòn trong thời gian tới, Tạp chí
Khoa học Đại học Sài Gòn cũng cần có một mô hình phát triển mới với quy mô
lớn hơn, chất lƣợng cao hơn và đặc biệt là hƣớng đến khẳng định vị thế và uy tín
của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học lớn của Việt Nam, từng bƣớc hội
nhập với hệ thống tạp chí khoa học quốc tế. Bởi vậy, việc tìm giải pháp nâng cao
chất lƣợng, quy mô của Tạp chí là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban
Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài
“Xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn giai đoạn
2013 – 2015” nhằm làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học
Đại học Sài Gòn trong giai đoạn sắp tới.

3

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu và xây dựng mô hình phát triển Tạp chí Khoa học Đại học Sài
Gòn theo định hƣớng nâng cao chất lƣợng và phù hợp với hệ thống tạp chí khoa
học có uy tín trong và ngoài nƣớc để làm cơ sở cho sự phát triển của Tạp chí sau
năm 2013.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu lí luận về mô hình hoạt động của các tạp chí khoa học.
Tổng kết đánh giá về hoạt động của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
trong 5 năm đầu thành lập (2008 - 2013) để làm rõ những thành tựu, hạn chế và
bài học kinh nghiệm phục vụ cho sự phát triển của Tạp chí.
Khảo sát mô hình hoạt động của các tạp chí lớn trong và ngoài nƣớc để vận
dụng vào Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn.
Xây dựng mô hình phát triển của Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn theo
định hƣớng nâng cao chất lƣợng và phù hợp với hệ thống tạp chí khoa học có uy
tín trong và ngoài nƣớc, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tạp chí Khoa học Đại
học Sài Gòn nói riêng và Trƣờng Đại học Sài Gòn nói chung.

4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Vấn đề xây dựng mô hình hoạt động của tạp chí khoa học tuy chƣa đƣợc
nghiên cứu hoàn chỉnh và bài bản, nhƣng trong thực tế đã có nhiều tạp chí khoa
học đã xây dựng đƣợc mô hình hoạt động riêng của mình. Sau một thời gian hội
nhập quốc tế, các tạp chí khoa học trong nƣớc bắt đầu tìm cách để hội nhập với
xu thế chung của các tạp chí quốc tế mà bƣớc đầu tiên đó là chuyển sang hoạt
động theo mô hình quản lí trực tuyến giống các tạp chí khoa học quốc tế và hình
thức của bài báo cũng đƣợc quy chuẩn.
Nghiên cứu về mô hình hoạt động của các tạp chí khoa học nhằm nâng cao
chất lƣợng và quốc tế hóa tạp chí đang là một vấn đề đƣợc đặt ra ở Việt Nam
hiện nay. Các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài này có thể kể

4

đến là báo cáo về “Tiến trình xây dựng nâng cấp tạp chí Advances in Natural
Sciences Seri A: Nanoscience and Nanotechnology đạt chuẩn quốc tế” của Ban
Biên tập Tạp chí Advances in Natural Sciences, tiếp đến là bài báo khoa học
“Nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế” của Trần
Mạnh Tuấn, đăng trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 4/2011. Hai bài
báo này đã trực tiếp chỉ ra những hạn chế của hệ thống tạp chí khoa học ở Việt
Nam nói chung và tạp chí Advances in Natural Sciences cùng các tạp chí khoa
học xã hội của Việt Nam nói riêng. Từ đó đề ra những giải pháp và mô hình hoạt
động nhằm hƣớng các tạp chí đến chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó còn có một số công trình khác liên quan đến đề tài nhƣ: “Luật
Báo chí”, “Cơ sở lí luận báo chí” của Nguyễn Văn Hà, “Giáo trình các thể loại
báo chí chính luận nghệ thuật” của Đinh Văn Hƣờng, “Thế nào là một “bài báo
khoa học”?, “Chín lý do cho công bố quốc tế” của Nguyễn Văn Tuấn, “Ngôn
ngữ báo chí” của Vũ Quang Hào, “Công việc của người viết báo” của Hữu Thọ,
“Bài báo khoa học, ISI và một số “thước đo” đánh giá nhà khoa học” của Tạ
Cao Minh, “Một vài thông tin về mã số chuẩn quốc tế cho tạp chí và sách, về sự
phân loại tạp chí khoa học và cách trình bày một bài báo trong tạp chí khoa
học” của Trần Văn Nhung … Các công trình này đã đề cập đến mốt số vấn đề
lên quan đến quy trình xuất bản của một tạp chí khoa học quốc tế, quy chuẩn
hình thức và chất lƣợng của một bài báo khoa học,…
Ngoài ra, trong thực tế hiện nay, nhiều tạp chí khoa học quốc tế và một số
tạp chí khoa học trong nƣớc đang áp dụng mô hình quản lí tạp chí trực tuyến.
Đây chính là những hình mẫu tham khảo hữu ích cho những nghiên cứu về mô
hình hoạt động của các tạp chí khoa học nói chung và của Tạp chí Khoa học Đại
học Sài Gòn nói riêng.
Tóm lại, việc nghiên cứu để xây dựng một mô hình phát triển mới cho các
tạp chí khoa học ở Việt Nam nói chung và đối với Tạp chí Khoa học Đại học Sài

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận triết học - Có phải con người đang giữ một vai trò gì đó trong sự nghiệp công nghiệp hoá,

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - có phải con người đang giữ một vai trò gì đó trong sự nghiệp công nghiệp hoá,', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


HƯỚNG DẪN QUY CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN, TÓM TẮT LUẬN VĂN, XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ CÁCH TRÍCH DẪN, MẪU BÌA LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn và tóm tắt luận văn của học viên khi nộp về Khoa Sau đại học để trình Giám đốc Học viện xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức sau: 1.1. YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG Số phần, số chương của luận văn tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương, cụ thể:


Essay British cultural II

 British people watch a lot of television, but this does not mean that they have given up reading. The British are the third largest consumers of newspapers in the world (after the Japanese and the Swedes). Each day about 80 % of all households buy one of the main national newspapers. Media of Britain consist of several different types of communications media: television, radio, newspapers, magazines, and Internet - based Web sites. In this assignment, I will present some contents about press, the BBC, television of Britain.


Luận văn tốt nghiệp: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay

Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII khẳng định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng" [18, tr. 33]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng" [39, tr. 269]. Cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một cấp trong hệ thống hành...


Bài thuyết trình: Đường lối của đảng thời kì trước đổi mới và thời kì đổi mới

Bài thuyết trình: Đường lối của đảng thời kì trước đổi mới và thời kì đổi mới trình bày đường lối của Đảng trước thời kỳ đổi mới, phương hướng cơ bản, đặc trưng chủ yếu, hạn chế của công nghiệp hóa trước thời kì đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kì đổi mới, đại hội VIII của Đảng, đại hội X, đại hội IX, khoa học công nghệ là nền tảng, động lực của CNH-HĐH,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn Đường lối của Đảng.


Tiểu luận “Các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay”

Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển.Trong điều kiện cơ chế quản lí thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã bộc lộ đầy đủ những yếu kém, lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng. Làm thế nào để...


Tiểu luận: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam

Tiểu luận với đề tài "Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam" trình bày nội dung sau: hình thái kinh tế xã hội Mác- Lê nin, vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước.


Đề tài về: Vân Long một điểm đến du lịch hấp dẫn

Non nước Vân Long là khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ, là khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp của tỉnh Ninh Bình. Với vị trí cách thị xã Ninh Bình 17km về phía bắc , cách thủ đô Hà Nội 90km về phía nam , diện tích trên 3000 ha , đến với Vân Long quý khách không chỉ cảm nhận cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp của một vùng đất huyền thoại mà non nước Vân Long còn có cảnh núi ẩn mây...


Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế để hội nhập có hiệu quả

Đúng như nhận định của Mác - Ăng-ghen trong tuyên ngôn Đảng cộng sản: “Đại công nghiệp taọ ra thị trường thế giới... Thay cho tình trạng cô lập trước kia của các địa phương và các dân tộc tự cung tự cấp, ta thấy phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc”. Hoặc như một suy tưỏng khác của các nha kinh tê kinh điển cho rằng: Giá rẻ của sản phẩm là những trọng pháo bắn thủng vạn lý trường thành của các quốc gia. Hiện thực đời sống cho...


Đề tài: “Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG
 • 25/04/2010
 • 90.766
 • 461

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu