Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết này nhằm đánh giá vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua hoạt động của thị trường sơ cấp trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, tập trung qua sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 18, SỐ Q3 - 2015
VAI TRÒ KÊNH HUY ĐỘNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ CỦA THỊ TRƢỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM
THE ROLE OF THE VIETNAM SECURITIES MARKET AS A CAPITAL MOBILIZATION
CHANNEL

Tô Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Diễm Hiền
Trường Đại Học Kinh tế - Luật, ĐHQG HCM - Email: tructtt@uel.edu.vn
(Bài nhận ngày 22 tháng 1 năm 2015, hoàn chỉnh ngày 03 tháng 06 năm 2015)

TÓM TẮT
Bài viết này nhằm đánh giá vai trò kênh huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán Việt
Nam thông qua hoạt động của thị trường sơ cấp trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2013, tập
trung qua sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Bài viết cũng đã tóm tắt quá trình hình thành, phát triển
và hoạt động của thị trường thứ cấp trong giai đoạn 2005 đến 2013 qua các vấn đề về quy mô thị
trường, tính thanh khoản của cả thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Kết quả phân tích hoạt
động huy động vốn trên thị trường sơ cấp cho thấy thị trường chứng khoán vẫn chưa là một kênh huy
động vốn hữu hiệu cho các doanh nghiệp và cần có các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy thị trường từ các cơ
quan quản lý, thay đổi trong chất lượng của các thành viên tham gia thị trường, cải thiện trong hoạt
động và trong quản trị của các công ty niêm yết để thị trường phát triển an toàn và trở thành kênh huy
động vốn hiệu quả.
Từ khóa: huy động vốn, trái phiếu, thị trường chứng khoán.
ABSTRACT
This paper attempts to evaluate the role of Vietnam securities market as a capital mobilization channel
for the economy through the activities on the primary market in the period between 2005 and 2013,
focusing on Hanoi Stock Exchange. A summary of the establishment, development and operations of the
secondary market in the period from 2005 to 2013 with information of size, liquidity of both stock and
bond markets is also included. Through the analysis the efficiency of capital mobilization on the
primary market, we find that the securities market is yet to become an efficient capital mobilization
channel for companies. Therefore, in order for the securities market to develop safely and become an
efficient capital mobilization channel, authorities need to have promoting policies, enhance the quality
of market participants as well as the governance and operations of listed companies.
Key words: Capital mobilization, bonds, securities market.

1. GIỚI THIỆU
Thị trường chứng khoán có vị trí quan trọng
trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc
gia và thế giới. Trong số các vai trò đó, vai trò
là kênh huy động vốn cho nền kinh tế là vai trò
được nhấn mạnh và hiểu biết rõ ràng nhất.

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam
chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000. Sau
hơn 13 năm hoạt động, thị trường đã đạt được
những thành tựu nhất định và có những bước
tiến lớn so với thời kỳ đầu. Tính đến cuối năm
2013, trên toàn thị trường có 680 mã cổ phiếu,
2 chứng chỉ quỹ và 507 mã trái phiếu giao dịch
trên cả hai sàn Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mức
Trang 105

Science & Technology Development, Vol 18, No Q3 - 2015
vốn hóa thị trường vào khoảng 949 nghìn tỷ
đồng, tương đương 31% GDP (Cafef, 2014).
Những thành tựu của TTCK trong thời gian
qua có thể được ghi nhận ở các khía cạnh:
Khuôn khổ pháp lý và chính sách phát triển thị
trường ngày càng được củng cố và hoàn thiện;
Quy mô và tính thanh khoản của TTCK ngày
càng tăng đã góp phần thu hẹp thị trường tự do,
giảm rủi ro giao dịch cho nhà đầu tư; TTCK đã
thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài
nước; góp phần quan trọng cho công tác cổ
phần hóa, cải cách doanh nghiệp Nhà nước;
TTCK cũng đã góp phần tăng tính công khai,
minh bạch cũng như trình độ quản trị của các
công ty. Tuy nhiên, với vai trò là kênh huy
động vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là kênh huy
động vốn cho doanh nghiệp thì hầu như TTCK
Việt Nam thể hiện rất mờ nhạt. Chính vì vậy,
việc đánh giá lại vai trò kênh huy động vốn cho
nền kinh tế của thị trường chứng khoán là việc
cần thiết.
2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN
CỨU
Bài viết tập trung vào đánh giá vai trò kênh
huy động vốn cho nền kinh tế thông qua hoạt
động của thị trường sơ cấp trong khoảng thời
gian từ năm 2005 đến năm 2013 trên TTCK Hà
Nội.
Lý do của việc lựa chọn thị trường Hà Nội
mà không phải TP. HCM là hoạt động huy
động vốn trực tiếp trên thị trường trong thời
gian qua chủ yếu là huy động thông qua phát
hành trái phiếu, mà chủ yếu là trái phiếu Chính
phủ được đấu thầu tại Sở GDCK Hà Nội (theo
báo cáo của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
huy động vốn trên thị trường chứng khoán năm
2013 đạt khoảng 200 ngàn tỷ đồng trong đó từ
trái phiếu là hơn 190 ngàn tỷ đồng).

Trang 106

3. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT
TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ
TRƢỜNG THỨ CẤP
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
Trung tâm GDCK Hà Nội chính thức khai
trương và đi vào hoạt động từ năm 2005, đến
năm 2009 được chuyển thành Sở GDCK Hà
Nội. Hiện tại Sở GDCK Hà Nội tổ chức hoạt
động đấu giá cổ phần, tổ chức đấu thầu trái
phiếu Chính phủ, huy động vốn cho ngân sách
Nhà nước và vận hành các thị trường giao dịch
thứ cấp. Các tài sản giao dịch trên thị trường
chứng khoán Hà Nội bao gồm cổ phiếu niêm
yết, trái phiếu và cổ phiếu của công ty đại
chúng chưa niêm yết (UPCoM) - thị trường cho
cổ phiếu này bắt đầu hoạt động từ tháng
9/2009.
3.2. Hoạt động của thị trƣờng thứ cấp
Hoạt động của thị trường thứ cấp Sở GDCK
Hà Nội trong thời gian qua có thể được mô tả
qua những điểm chính như sau:
- Thị trƣờng cổ phiếu:
Về quy mô thị trường, tính đến cuối năm
2013, thị trường có 377 mã cổ phiếu giao dịch
với tổng khối lượng niêm yết vào khoảng 8.752
triệu cổ phiếu và mức vốn hóa thị trường xấp xỉ
106.871 tỷ đồng. Trong suốt giai đoạn hoạt
động vừa qua, số công ty niêm yết tăng dần qua
các năm, ấn tượng nhất là trong giai đoạn từ
2006 đến 2011, số công ty niêm yết đã tăng
hơn 4 lần từ 87 công ty năm 2006 đến 393 công
ty năm 2011. Tương tự, số lượng cổ phiếu niêm
yết cũng tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn
này với tốc độ tăng bình quân mỗi năm là 50%.
Tuy nhiên, từ năm 2012 số công ty niêm yết và
khối lượng cổ phiếu niêm yết tăng không đáng
kể, thậm chí giảm trong năm 2013.

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 18, SỐ Q3 - 2015

Hình 1. Diễn biến số mã cổ phiếu và khối lƣợng cổ phiếu niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của Sở GDCK Hà Nội
Tuy số lượng cổ phiếu niêm yết không
ngừng tăng lên, giá trị vốn hóa thị trường biến
động mạnh, mức cao nhất đạt 130.112 tỷ đồng
năm 2007, năm mà thị trường chứng khoán
Việt Nam bùng nổ, chỉ số chứng khoán trên cả
hai sàn đều tăng mạnh. Sau đó, cùng với sự suy
giảm của chỉ số chứng khoán năm 2008, giá trị

thị trường giảm nhanh chóng và phục hồi nhẹ
trong năm 2009 nhờ vào việc gia tăng số lượng
công ty và cổ phiếu niêm yết cùng với sự tăng
lên trong chỉ số chứng khoán do các chính sách
kích thích kinh tế của Chính phủ mà cụ thể là
gói hỗ trợ lãi suất trị giá 17.000 tỷ đồng năm
2009 (Biểu đồ 2).

Hình 2. Giá trị vốn hóa thị trƣờng
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của Sở GDCK Hà Nội
Chỉ số HNX index: Biểu đồ 3 biểu diễn chỉ
số HNX - index và lợi suất thị trường tính theo
năm, ta có thể dễ dàng nhận thấy chỉ số chứng
khoán tăng nhanh trong giai đoạn 2005 - 2007,
từ 96 điểm vào cuối năm 2005 chỉ số tăng hơn
3 lần, kết thúc năm 2007 tại mức 324 điểm. Bị

ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính Thế
giới năm 2008, chỉ số lao dốc mạnh trong năm
này và trở về gần như mốc ban đầu sau 3 năm
hoạt động. Năm 2009, nhờ vào các chính sách
kích thích kinh tế của Chính phủ, HNX - index
đã gia tăng đáng kể, hơn 50 điểm, đạt mức 168
Trang 107

Science & Technology Development, Vol 18, No Q3 - 2015
điểm vào cuối năm 2009. Từ năm này trở đi,
chỉ số liên tục sụt giảm và chỉ phục hồi nhẹ
trong năm 2013, cũng nhờ vào chính sách hỗ
trợ thị trường bất động sản của Chính phủ (30
ngàn tỷ đồng hỗ trợ lãi suất mua nhà). Cùng
với sự biến động tăng, giảm đột ngột của chỉ số

là biến động trong tỷ suất lợi nhuận của toàn thị
trường, tỷ suất lợi nhuận danh mục thị trường
đạt mức cao nhất trong năm 2006, và thấp nhất
năm 2011 với con số tương ứng là 152% và
48%.

Hình 3. Chỉ số HNX Index và lợi suất cổ phiếu theo năm
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của Sở GDCK Hà Nội
Về hệ số P/E, biểu đồ 4 và bảng 1 dưới đây
thể hiện hệ số P/E của HNX Index so sánh với
VN Index và các thị trường khác trong khu
vực. P/E đạt mức cao nhất là vào năm 2007 và
2012 tương ứng là 23 và 24,5 lần. Con số này
thấp nhất vào năm 2008 và 2011 là năm mà chỉ
số chứng khoán sụt giảm mạnh và lợi nhuận
đầu tư âm. Nhìn chung tỷ số P/E sụt giảm

mạnh từ năm 2008 và chỉ phục hồi vào năm
2012 nhưng lại đảo chiều trong năm 2013 và
xu hướng này tiếp tục trong năm 2014. So với
các nước trong khu vực, thị trường chứng
khoán Việt Nam đang rẻ tương đối, điều này sẽ
ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định phát hành
cổ phiếu để huy động vốn cho đầu tư của các
doanh nghiệp.

Hình 4. Hệ số P/E của HNX Index và VN Index
Nguồn: Bloomberg
Trang 108

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH & CN, TẬP 18, SỐ Q3 - 2015
Bảng 1. So sánhP/E thị trƣờng Việt Nam với các thị trƣờng mới nổi
Quốc gia

Chỉ số

Bình quân từ 2007

6/8/2014

Vietnam

VN Index

13,46

14,67

Vietnam

HNX Index

14,66

14,75

Indonesia

JCI Index

19,99

Thailand

SET Index

17,88

Philippines

PCOMP Index

21,62

Malaysia

FBMEMAS Index

16,64

Nguồn: Bloomberg
Về tính thanh khoản, thanh khoản của thị
trường được thể hiện qua khối lượng và giá trị

giao dịch bình quân một phiên như biểu đồ 4
dưới đây.

Hình 5. Giá trị và khối lƣợng giao dịch bình quân một phiên
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của Sở GDCK Hà Nội
Biểu đồ cho thấy, thanh khoản thị trường
theo tiêu chí giá trị giao dịch đạt mức cao nhất
vào năm 2010 với giá trị giao dịch bình quân
một phiên là 966,783 triệu đồng, xét theo tiêu
chí khối lượng giao dịch thì năm 2012 là năm
chứng kiến hoạt động giao dịch sôi động nhất
với khối lượng cổ phiếu giao dịch bình quân
một phiên xấp xỉ 48,5 triệu cổ phiếu. Tính

thanh khoản của thị trường cũng có thể được
đánh giá qua số vòng quay cổ phiếu trong năm,
được tính bằng cách chia tổng số cổ phiếu giao
dịch trong năm cho số cổ phiếu niêm yết vào
cuối năm, theo tiêu chí này thì năm 2009 có thể
được đánh giá là năm mà thanh khoản thị
trường tốt nhất với số vòng quay đạt 1,55 lần
(Bảng 2).

Trang 109

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

CHƯƠNG 2: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN

• Trái phiếu(bond): TRÁI: 債 Món nợ. một hình thức nợ dài hạn của doanh nghiệp, chính phủ, chính quyền địa phương… • Lãi suất trái phiếu(coupon rate): lãi suất trái phiếu được tính bằng tỷ lệ % của mệnh giá trái phiếu được trả cho trái chủ hằng năm dưới hình thức là lãi nhận được. • Lãi (coupon payment): lãi suất trái phiếu (coupon rate) nhân với mệnh giá. • Ngày đến hạn (maturity date): khoản thời gian cho đến khi người phát hành trái phiếu hoàn trả mệnh giá cho trái chủ và kết thúc trái phiếu ...


PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN BASA BASA JOINT STOCK COMPANY

Tiền thân là Công ty TNHH Thương mại – Basa (Công ty TNHH 2 thành viên), ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là chế biến và kinh doanh thực phẩm nông sản, hải sản (chủ yếu là cá tra và basa) với mức vốn điều lệ ban đầu là 36 tỷ đồng thành lập tháng 7/2002. Quý 1/2007, Công ty thực hiện tăng vốn lên 95,4 tỷ đồng. Ngày 16/3/2007 chuyển thành Công ty Cổ phần Ba sa với số VĐL là 96 tỷ đồng.


Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán

Tổ chức BLPH là Cty CK được BLPHCKvà NHTM được chấp thuận BLPH trái phiếu TCPH là tổ chức thực hiện PH CK ra công chúng Tư vấn đầu tư CK là việc Cty CK cung cấp kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến CK


The Undeclared Secrets That Drive the Stock Market

Volume Spread Analysis, is a new term which describes the method of interpreting, analysing and understanding a bar chart displayed on your computer screen. A chart with the high, low, close and volume will graphically show you how ...


Phân tích đầu tư chứng khoán: Các hệ số tài chính, nội dung quan trọng

Quá trình phân tích sẽ giúp cho đầu tư thấy được tài chính chung của doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp hiện đang ở trong tình trạng...


Chứng khoán - Cổ phiếu và thị trường (Tập 1)

CHÖÙNG KHOAÙN Coå Phieáu & Thò Tröôøng Taäp 1 Haø Höng Quoác, Ph.D. CHÖÙNG KHOAÙN Coå Phieáu & Thò Tröôøng Taäp 1 Haø Höng Quoác, Ph.D.


The profit magic of stock Timing The Markets_4

Tham khảo tài liệu 'the profit magic of stock timing the markets_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value part 14

The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value part 14. The purpose of this book is to supply, in a form suitable for laymen, guidance in the adoption and execution of an investment policy. Comparatively little will be said here about the technique of analyzing securities; attention will be paid chiefly to investment principles and investors’ attitudes. We shall, however, provide a number of condensed comparisons of specific securities - chiefly in pairs appearing side by side in the New York Stock Exchange list in order to bring home in concrete fashion the important elements involved in specific choices of common stocks....


The Volcker Rule

Only a firm’s management and insiders know the exact motive for a stock split; outsiders cannot observe it directly. To address this challenge, we use earnings quality to proxy for the firm’s propensity to engage in manipulative activities. If a firm intends to manipulate its equity value prior to an acquisition, it may not confine itself to stock splits. Another way to achieve this goal is through earnings management, as documented by Erickson and Wang (1999) and Louis (2004). Therefore, we expect that the lower the quality of a firm’s earnings before the acquisition announcement, the more likely the acquirer is to use stock splits as...


Candlestick charting explained Part 5

It should be obvious that filtering candle patterns with popular indicators is an almost certain method of improving your trading results. Not only does it provide better overall gains from a simple trading system, it will almost always reduce the number of trades.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu