Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và quản lý chi ngân sách cấp huyện, luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian tới.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Luận văn Thạc sĩ, Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Công tác quản lý chi ngân sách, Quản lý chi ngân sách, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế
4.0 5 240
 • 5 - Rất hữu ích 8

 • 4 - Tốt 232

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

HUỲNH NGỌC HẢI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TẠI
HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng – Năm 2014

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. BÙI QUANG BÌNH

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
Phản biện 2: PGS.TS. Lê Thế Giới

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận
văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào
ngày 17 tháng 6 năm 2014.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và đảm
bảo thực hiện chức năng cũng như phát huy vai trò của Nhà nước
trong nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, việc quản lý nhằm nâng
cao hiệu quả chi tiêu NSNN từ Trung ương đến địa phương là vấn đề
có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.
Thực trạng hiện nay công tác thu, chi ngân sách của huyện
vẫn còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế. Thu ngân sách chưa tập trung
đầy đủ; số thu chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế trên địa bàn.
Chính sách cơ chế phân cấp nguồn thu chưa thật sự tạo được động lực
khai thác tối đa nguồn thu, vẫn chưa bao quát các nguồn thu, vẫn còn
tình trạng thất thu, nợ đọng thuế còn lớn, nguồn thu còn hạn chế …
Hiệu quả chi đầu tư còn thiếu tập trung dẫn đến hiệu quả thấp, gây
lãng phí; chi thường xuyên còn vượt dự toán. Do đó, việc quản lý, sử
dụng tiết kiệm, có hiệu quả các khoản chi NSNN, đảm bảo đáp ứng
kịp thời, đầy đủ nhu cầu chi tiêu của các cấp chính quyền địa phương,
tăng cường cho nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các khoản chi đột
xuất khác, khắc phục và giảm thiểu tối đa các hạn chế trong quản lý
chi NSNN như đã nêu trên là yêu cầu và đòi hỏi tất yếu đối với các cơ
quan quản lý và sử dụng NSNN trên địa bàn huyện Phú Ninh.
Với những lý do đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác
quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" làm
đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển.
2. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và
quản lý chi ngân sách cấp huyện, luận văn tập trung phân tích làm rõ
thực trạng quản lý chi ngân sách cấp huyện trên địa bàn huyện Phú

2
Ninh, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ
yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách
cấp huyện trên địa bàn huyện Phú Ninh trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu: quản lý chi NSNN trên địa bàn một
huyện.
- Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu được khảo sát trên
địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trong đó, luận văn tập
trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi của ngân sách cấp huyện,
không nghiên cứu quản lý chi đối với các khoản chi của ngân sách
trung ương, ngân sách tỉnh.
- Thời gian nghiên cứu: luận văn nghiên cứu quản lý chi
NSNN trên địa bàn huyện Phú Ninh trong khoảng thời gian từ 2008
đến 2013.
4. Phương pháp nghiên cứu của luận văn
Việc nghiên cứu đề tài chủ yếu vận dụng phương pháp luận
của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan
điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý chi
NSNN, phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử kết hợp
với phương pháp nghiên cứu chuyên ngành kinh tế như: phương pháp
thống kê, so sánh, phân tích – tổng hợp, đánh giá để hoàn thành những
mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,
luận văn gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách cấp
huyện
Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách huyện Phú Ninh,

3
tỉnh Quảng Nam
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách huyện
Phú Ninh trong thời gian tới
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ
CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1.1. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách nhà nước
NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một
năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Như vậy đứng trên quan điểm của các nhà quản lý ngân sách
ta có thể hiểu chi NSNN (hay chi tiêu công) là những khoản chi tiêu
do chính phủ hoặc các pháp nhân hành chính thực hiện để đạt được
các mục tiêu công ích, chẳng hạn như: bảo vệ an ninh và trật tự, cứu
trợ bảo hiểm, trợ giúp kinh tế,.... hay nói cách khác: “chi NSNN là quá
trình phân phối, sử dụng quỹ NSNN theo những nguyên tắc nhất định
cho việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.”
Theo khái niệm trên chi NSNN có đặc điểm chủ yếu sau đây:
- Chi NSNN gắn chặt với quyền lực Nhà nước
- Cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là chủ thể duy
nhất quyết định nội dung, cơ cấu, quy mô và mức độ các khoản chi
NSNN. Chính vì vậy các khoản chi NSNN mang tính pháp lý cao.
- Các khoản chi NSNN không mang tính bồi hoàn trực tiếp.
- Chi NSNN liên quan đến rất nhiều chủ thể kinh tế, diễn ra liên
tục trên diện rộng toàn quốc gia và chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố.

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn thạc sĩ: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Massage mỹ phẩm tại TP.HCM giai đoạn 2006-2010

Bố cục luận văn gồm các chương: Chương 1 - Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ ngành massage mỹ phẩm (DVMM) và sự thoả mãn khách hàng, chương 2 - Phân tích đánh giá ngành dịch vụ masage mỹ phẩm tại TP.HCM từ năm 2000 đến nay, chương 3 - Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ massage mỹ phẩm tại TP.HCM giai đoạn 2006-2010.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ

Luận văn nghiên cứu thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty bảo hiểm BIDV Bắc Trung Bộ để đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu điều chế SiO2 kích thước nanomet từ chất thải H2SiF6 phát sinh trong quá trình chế biến quang apatit Việt Nam

Kết quả nghiên cứu của luận án là bƣớc phát triển hoàn thiện cơ bản về cơ sở lý thuyết, thực tiễn của quá trình điều chế nano silica từ H2SiF6 so với các kết quả nghiên cứu mà tác giả luận án đã tham gia trƣớc đây tr n c ng một đối tƣợng nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ

Đề tài luận án thực hiện nghiên cứu hướng đến các mục tiêu: Cụ thể hóa cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp, xây dựng các yếu tố cơ bản của tổ chức hạch toán kế toán trong quan hệ với kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp, vận dụng lý luận để đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong quan hệ với kiểm soát chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo.


Luận án Tiến sỹ Vật lý: Hiệu ứng trộn của các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1 và mô hình 3-3-1-1

Luận án nghiên cứu hiệu ứng trộn của các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1, khảo sát tham số ρ khi xét đến cực Landau và kết quả thực nghiệm về FCNCs ở mức cây để tách biệt các mô hình 3-3-1; nghiên cứu hiệu ứng trộn của các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1-1 có xét đến số hạng trộn động năng. So sánh với kết quả thực nhiệm về FCNCs, tham số ρ để giới hạn thang vật lý mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015

Luận án làm rõ quá trình Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015, từ đó rút ra một số kinh nghiệm có thể vận dụng để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.


LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ - Tính vị chủng trong hành vi tiêu dùng của người Việt Nam đối với hàng hóa Nhật Bản và Trung Quốc - Chương 4

Giới thiệu Sau khi trình bày phương pháp nghiên cứu ở Chương 3 cùng các kết quả nghiên cứu sơ bộ và giới thiệu về nghiên cứu chính thức, Chương 4 sẽ tập trung vào kiểm định thang đo các khái niệm, kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết. Nội dung chương gồm ba phần chính: 1) đánh giá thang đo các khái niệm, 2) hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết, 3) kiểm định sự phù hợp của mô hình lý thuyết bằng hồi quy đa biến và sau cùng, 4) kiểm định...


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Tội tham ô tài sản trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Luận văn có kết cấu gồm 2 chương. Chương 1. Nhận thức chung về tội tham ô tài sản trong luật hình sự Việt Nam. Chương 2: Những tồn tại trong quy định của pháp luật hình sự về tội tham ô tài sản và một số kiến nghị hoàn thiện.


LUẬN VĂN:Xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Gia Lai: Thực trạng và giải pháp

Bước sang thế kỷ XXI, với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, nhân loại đó tiến dài trong lịch sử phỏt triển của mỡnh. Trong thời đại mới này, con người dường như không cũn cảm giỏc chớnh xác về khoảng cách không gian và thời gian nhờ có hệ thống thông tin nối mạng toàn cầu. Con người không chỉ đi du lịch khắp năm châu bốn biển bằng các phương tiện vận tải bỡnh thường mà có thể đi thăm các hành tinh khác nhờ tàu vũ trụ....


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Nam

Đề tài tập trung vào việc đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và phát triển dịch vụ cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Nam trong thời gian sắp tới.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu