Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tình hình bệnh tăng huyết áp tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp của dân cư thành phố Đông Hà, Quảng Trị và mối tương quan của bệnh tăng huyết áp với một số yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu điều tra cắt ngang được thực hiện với 461 người # 25 tuổi cư trú tại thị xã Đông Hà. Tất cả các đối tượng được đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng, tính BMI, đo huyết áp, xét nghiệm định lượng đường/ máu tĩnh mạch đói sáng, định lượng các thành phần Liptd máu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |

Tình hình beänh taêng huyeát aùp taïi thaønh phoá
Ñoâng Haø, Tænh Quaûng Trò
Traàn Kim Phuïng (*)

Muïc tieâu nghieân cöùu laø tìm hieåu tyû leä maéc beänh taêng huyeát aùp cuûa daân cö thaønh phoá Ñoâng Haø, Quaûng
Trò vaø moái töông quan cuûa beänh taêng huyeát aùp vôùi moät soá yeáu toá nguy cô. Nghieân cöùu ñieàu tra caét
ngang ñöôïc thöïc hieän vôùi 461 ngöôøi # 25 tuoåi cö truù taïi thò xaõ Ñoâng Haø. Taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc
ño chieàu cao, caân naëng, voøng buïng, tính BMI, ño huyeát aùp, xeùt nghieäm ñònh löôïng ñöôøng/maùu tónh
maïch ñoùi saùng, ñònh löôïng caùc thaønh phaàn Lipide maùu. Keát quaû cho thaáy taàn suaát taêng huyeát aùp laø
26,8%. Taàn suaát naøy taêng theo tuoåi. Caùc yeáu toá nguy cô lieân quan ñeán taêng huyeát aùp goàm: Thöøa caân
(OR = 3,8); Beùo buïng (OR = 2,34); Roái loaïn ít nhaát 01 thaønh phaàn lipid maùu (OR = 2,19); Taêng
cholesterol maùu (OR = 2,53); Taêng LDL-C (OR = 2,15) vaø Taêng Triglyceride maùu (OR = 2,25). Ñaùi
thaùo ñöôøng, roái loaïn Glucose maùu ñoùi, taêng ñöôøng maùu noùi chung, coù töông quan roõ vôùi beänh taêng
huyeát aùp, Taàn suaát THA ôû ngöôøi coù taêng ñöôøng maùu (vôùi glucose/maùu 6,1mmol/l) laø 38,3%, ôû beänh
nhaân ñaùi thaùo ñöôøng laø 41%, ôû ngöôøi coù RLGMÑ laø 35,3%. Toùm laïi, taàn suaát taêng huyeát aùp gia taêng
roõ ôû nguôøi lôùn tuoåi, thöøa caân, beùo buïng, roái loaïn chuyeån hoaù Lipid, taêng ñöôøng/maùu vaø ñaùi thaùo
ñöôøng.
Töø khoùa: Taêng huyeát aùp, yeáu toá nguy cô, thöøa caân, beùo buïng, roái loaïn chuyeån hoùa lipid, taêng ñöôøng
maùu, ñaùi thaùo ñöôøng.

Hypertension in Dong Ha city,
Quang Tri Province
Tran Kim Phung (*)

The study objectives are to investigate the rate of hypertension among the population of Dong Ha
city, Quang Tri province, and to reveal the relationship between hypertension and some risk factors.
A cross-sectional investigation was conducted with 461 men and women aged # 25 years. All enrolled
participants underwent measurements of height, weight, waist and BMI calculation, blood pressure,
and were quantitatively tested for morning fast venous blood glucose, lipid components. The results
show that hypertension rate was 26.8% and increased by age. Risk factors related to hypertension
include: overweight (OR = 3.8), android obesity (OR = 2.34), dyslipidemia of at least one lipid
component (OR = 2.19), hypercholesterolemia (OR = 2.53), elevated plasma LDL-C (OR = 2.15),
and hypertriglyceridemia (OR = 2.25). Diabetes mellitus, fast glucose intolerance (FGI), general

Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)

21

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |

raised blood glucose (BG) were all evidently correlated to hypertension. Rate of hypertension in those
who had elevated levels of BG (with BG # 6.1mmol/l) was 38.3%, who were diabetic taking - 41%,
and who suffered from FGI - 35.3%. In brief, the rate of hypertension was obviously increased with
age, overweight, android obesity, metabolic dyslipidemia, hyperglycemia, and diabetes.
Keywords: Hypertension, risk factors, overweight, android obesity, metabolic dyslipidemia,
hyperglycemia and diabetes.

Taùc giaû
(*)

BS. Traàn Kim Phuïng: Giaùm ñoác Sôû Y teá Quaûng Trò

1. Ñaët vaán ñeà
Taêng huyeát aùp (THA) laø yeáu toá nguy cô haøng
ñaàu ñoái vôùi beänh tim maïch (BTM), laø thuû phaïm
chính cuûa töû vong do caùc bieán chöùng: tai bieán maïch
maùu naõo, nhoài maùu cô tim, suy tim, suy thaän... Bôûi
vì daân soá phaùt trieån coù tuoåi thoï cao hôn, thöøa caân vaø
beùo phì nhieàu hôn, caùc yeáu toá taâm lyù xaõ hoäi taùc ñoäng
ngaøy caøng maïnh meõ ñeán cuoäc soáng con ngöôøi...cho
neân tyû leä THA tieáp tuïc taêng cao trong coäng ñoàng.
Ngoaøi ra, duø cho caùc yeáu toá nguy cô cuûa THA khoâng
kieåm soaùt ñöôïc phaùt hieän khaù roäng raõi thì beänh vaãn
ñöôïc quaûn lyù vaø ñieàu trò khoâng ñaày ñuû ôû haàu heát caùc
beänh nhaân. Ñieàu ñoù laøm cho nguy cô bò bieán coá tim
maïch vaãn coøn raát cao trong ñaïi ña soá ngöôøi THA coù
ñieàu trò hoaëc khoâng ñieàu trò. Nhieàu baèng chöùng thaáy
raèng nguy cô cuûa ñoät quò, beänh tim thieáu maùu cuïc
boä, suy thaän... khoâng chæ xaûy ra ñoái vôùi ngöôøi coù
huyeát aùp cao roõ maø coøn xaûy ra ôû ngöôøi coù huyeát aùp
treân möùc huyeát aùp toái öu. [2]. THA thöïc söï trôû thaønh
vaán ñeà söùc khoûe ñöôïc quan taâm taïi coäng ñoàng.
Taïi Quaûng Trò cho ñeán nay chöa coù thoáng keâ
naøo veà tình hình beänh THA. Chuùng toâi nghieân cöùu
ñeà taøi: "Tình hình beänh taêng huyeát aùp taïi thò xaõ
Ñoâng Haø, Quaûng Trò" vôùi hai muïc tieâu sau:
1.Tìm hieåu taàn suaát maéc beänh taêng huyeát aùp cuûa
daân cö thò xaõ Ñoâng Haø, Quaûng Trò.
2. Tìm hieåu moái töông quan cuûa beänh taêng
huyeát aùp vôùi moät soá yeáu toá nguy cô.
22

Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)

2. Phöông phaùp nghieân cöùu
Ñoái töôïng nghieân cöùu: ngöôøi lôùn treân 25 tuoåi
soáng taïi ñòa baøn thò xaõ Ñoâng Haø
Côõ maãu: Ñöôïc tính theo coâng thöùc:
N = U2α x φ (1-φ): k2
Trong ñoù:
Uα = 1,96 khi coâng nhaän sai soá = 0.05

φ = 16,3% (tyû leä maéc beänh THA taïi Vieät Nam theo nghieân
cöùu cuûa Hoäi Tim maïch hoïc Vieät Nam [2]).
Choïn k = 4%. Töø ñoù tính ñöôïc: N = 328.
Choïn côõ maãu laø: N = 450.

Toång maãu ñöôïc phaân ñeàu cho caùc khung tuoåi
(theo Hoäi Tim maïch hoïc Vieät Nam): 25 - 34, 35-44,
45-54, 55-64, 65, moãi khung tuoåi choïn 90 ñoái
töôïng. Choïn ñoái töôïng ngaãu nhieân ñôn thuaàn töø 9
phöôøng xaõ theo soå quaûn lyù nhaân khaåu cuûa ñòa
phöông.
Kyõ thuaät ñieàu tra: Taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc
ñieàu tra thoâng tin caù nhaân, ño chieàu cao caân naëng,
voøng buïng voøng moâng, thaêm khaùm laâm saøng; xeùt
nghieäm ñònh löôïng ñöôøng maùu tónh maïch ñoùi saùng,
ñònh löôïng caùc thaønh phaàn Lipid maùu.
Phöông phaùp ño huyeát aùp: Theo khuyeán caùo cuûa
Hoäi Tim maïch Vieät Nam [2]:

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |

Chaån ñoaùn vaø phaân ñoä THA: Theo Hoäi Tim
maïch hoïc Vieät Nam:
Phöông phaùp tính vaø ñaùnh giaù BMI: Tieâu chuaån
WHO daønh cho caùc nöôùc chaâu AÙ [4]
Phöông phaùp ñaùnh giaù beùo buïng: Theo tieâu
chuaån cuûa NCEP ATPIII daønh cho ngöôøi chaâu AÙ :
Voøng buïng ôû nam 90cm, ôû nöõ 80cm
Phöông phaùp ñaùnh giaù Lipid maùu: Theo Hoäi
Tim maïch hoïc Vieät Nam.
Phöông phaùp chaån ñoaùn ñaùi thaùo ñöôøng vaø roái
loaïn dung naïp Glucose maùu ñoùi (RLGMÑ): Theo
tieâu chuaån cuûa WHO naêm 1998.
Xöû lyù soá lieäu: Theo phöông phaùp thoáng keâ Y
hoïc.
Thôøi gian: Töø thaùng 6 ñeán thaùng 10 naêm 2008.

3. Keát quaû nghieân cöùu
3.1. Taàn suaát taêng huyeát aùp (theo JNC VI
1997)
Baûng 1. Phaân boá taàn suaát taêng huyeát aùp

THA

Huyeát aùp

Taàn suaát

Tyû leä

Bình thöôøng

Tài liệu cùng danh mục Y học thường thức

Tuổi thọ và ung thư: Sống lâu sẽ không ung thư?

Trong tự nhiên có mối liên hệ mật thiết giữa tuổi tác và khả năng mắc bệnh ung thư. Đối với chuột có tuổi thọ trung bình là 2 năm thì tuổi dễ mắc ung thư nhất là sau 1 năm tuổi. Khoảng thời gian này là sau 10 năm đối với chó, và khoảng vài mươi năm đối với con người. Hiểu rõ cách cơ thể khỏe mạnh chống lại tế bào ung thư sẽ giúp hiểu rõ hơn về bệnh ung thư.


Kỹ thuật phẫu thuật

trước labral phức tạp bao gồm các dây chằng glenohumeral kém và labrum trước. Khu phức hợp ổn định khớp glenohumeral bằng cách tăng gấp đôi độ sâu của các glenoid fossa.1 Turkel et Al2 cho thấy mô mềm chức năng phức tạp để chống lại sự xáo trộn trước khi vai là vị trí ở 90


POCKET GUIDE FOR CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY - PART 10

Degranulators tế bào Mast (không miễn dịch) ("prom") polymyxin B Radiocontrast thuốc nhuộm opioid thư giãn cơ bắp (succinylcholine, tubocurarine) các loại Mastocytosis ("cột") Maculopapular trên hạch Solitary TMEP Muir-Torre hội chứng ("chìm") u tuyến bã nhờn khối ung thư


PHÁT TRIỂN TINH THẦN VẬN ĐỘNG - TRẺ EM (Kỳ 2)

Từ 5 đến 6 tháng: - Vận động thô: Đầu và thân hình cứng, biết lật lại, ngồi có dựa. - Vận động tinh tế: Để một vật trước mặt đứa trẻ dùng bàn tay nắm vật đó trong lòng bàn tay và các ngón tay, và đưa đồ vật này vào miệng. Hình thành phản xạ tiếp xúc - nhìn. - Nhìn: Quay cả thân hình để nhìn theo một người nào. - Nghe: Quay đầu về phía tiếng động, rất nhạy cảm với giọng người. - Ngôn ngữ: Nói ồn ào trong miệng. - Khả năng giao tiếp với...


Chớ nhầm lẫn con so với con sam!

Con sam (trái) thường đi có cặp có đôi, Con so đi riêng lẻ một mình Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc con so dẫn đến tử vong. Bài viết dưới đây giúp phân biệt giữa con sam và con so. Phân biệt sam và so Báo Thanh Niên số ra ngày 17-6-2008 có đưa tin về trường hợp một người ở Đồng Nai bị tử vong sau khi ăn con so. Gần đây đã xảy ra một số trường hợp tử vong rất thương tâm vì ăn nhầm con so mà cứ tưởng là con...


Hepatobiliary Surgery - part 7

Các ống dẫn và để lại bên trái cổng thông tin chi nhánh của tĩnh mạch được kết nối bởi các chi nhánh của động mạch gan trái, nhập vào khe rốn gan phân chia Trong thời hạn nào tàu đến và đi từ hợp lưu của ống dẫn thùy trái (phân đoạn II và III) và các thùy vuông (đoạn IV) có thể xảy ra.


Những con ngỗng trắng

Người Pháp thường gọi các cô gái ngây thơ, thậm chí hơi ngờ nghệch, là ngỗng trắng (oie blanche). Đó là gọi theo kiểu bố mắng yêu con chứ không hẳn đã có ý chê trách, và người viết rất sung sướng mỗi khi gặp một con ngỗng trắng “thứ thiệt” như thế này. Nhất là chỉ mới ngay trước đó, khi đọc thư của một cậu tự xưng là mới 17 tuổi, người viết đưa tay lên gãi đầu mới hay là tóc gáy đang dựng đứng lên do nội dung thư thuộc vào loại “cực kỳ”, “hết biết”…...


Guidelines for Hospitalization and Returning Tuberculosis Patients to the Community

Requirements for successful treatment of tuberculosis (TB) are that (1) correct medications are given, (2) compliance to the prescribed medications be assured, i.e., patient be on directly observed therapy (DOT), and (3) the patient completes a minimum number of doses considered necessary for cure. The entire diagnostic work-up and treatment of TB can be done in an outpatient setting for most individuals. An individual with suspected pulmonary TB may present in a wide variety of settings, such as an outpatient clinic or the emergency room. The decision to admit a patient to the hospital under isolation should not rest solely on...


KỲ HOA DỊ THẢO

Tỏi là một trong những cây thuốc lâu đời nhất, và nó có rất nhiều tác dụng chống lại bệnh tim, thiếu máu và chữa cảm cúm. Nét đặc trưng trong việc chữa bệnh của tỏi thì không có gì mới. Sanskirt tiết lộ bí mật những phương thuốc chữa bệnh của tỏi đã được áp dụng ở Ấn Độ cách đây 5.000 năm, trong khi y học của người Trung Quốc công nhận tác dụng của tỏi cách đây hơn 3.000 năm. Vậy tỏi có tác dụng với sức khỏe của chúng ta như thế nào? Khi bạn...


A clinical guide to stem cell and bone marrow transplantation - part 9

D. trễ nôn xảy ra hơn 24 giờ sau khi hóa trị liệu chính quyền và có thể ảnh hưởng đáng kể mức độ của bệnh nhân dinh dưỡng và hydrat hóa. Trong trường hợp nôn chậm, antiemetic các đại lý nên được sử dụng miễn là cần thiết. Việc bổ sung các loại thuốc như dexamethasone,


Tài liệu mới download

Bài tập Phrasal Verbs
 • 17/08/2017
 • 24.495
 • 996

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sống Với Thận Suy
 • 06/04/2011
 • 23.636
 • 379
EYE BRAIN AND VISION - PART 9
 • 16/11/2011
 • 99.469
 • 688
Gãy xương của ngón tay
 • 26/12/2011
 • 42.794
 • 737
Abnormalities in Puberty - part 8
 • 19/11/2011
 • 86.299
 • 479

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu