Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tình hình bệnh tăng huyết áp tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp của dân cư thành phố Đông Hà, Quảng Trị và mối tương quan của bệnh tăng huyết áp với một số yếu tố nguy cơ. Nghiên cứu điều tra cắt ngang được thực hiện với 461 người # 25 tuổi cư trú tại thị xã Đông Hà. Tất cả các đối tượng được đo chiều cao, cân nặng, vòng bụng, tính BMI, đo huyết áp, xét nghiệm định lượng đường/ máu tĩnh mạch đói sáng, định lượng các thành phần Liptd máu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |

Tình hình beänh taêng huyeát aùp taïi thaønh phoá
Ñoâng Haø, Tænh Quaûng Trò
Traàn Kim Phuïng (*)

Muïc tieâu nghieân cöùu laø tìm hieåu tyû leä maéc beänh taêng huyeát aùp cuûa daân cö thaønh phoá Ñoâng Haø, Quaûng
Trò vaø moái töông quan cuûa beänh taêng huyeát aùp vôùi moät soá yeáu toá nguy cô. Nghieân cöùu ñieàu tra caét
ngang ñöôïc thöïc hieän vôùi 461 ngöôøi # 25 tuoåi cö truù taïi thò xaõ Ñoâng Haø. Taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc
ño chieàu cao, caân naëng, voøng buïng, tính BMI, ño huyeát aùp, xeùt nghieäm ñònh löôïng ñöôøng/maùu tónh
maïch ñoùi saùng, ñònh löôïng caùc thaønh phaàn Lipide maùu. Keát quaû cho thaáy taàn suaát taêng huyeát aùp laø
26,8%. Taàn suaát naøy taêng theo tuoåi. Caùc yeáu toá nguy cô lieân quan ñeán taêng huyeát aùp goàm: Thöøa caân
(OR = 3,8); Beùo buïng (OR = 2,34); Roái loaïn ít nhaát 01 thaønh phaàn lipid maùu (OR = 2,19); Taêng
cholesterol maùu (OR = 2,53); Taêng LDL-C (OR = 2,15) vaø Taêng Triglyceride maùu (OR = 2,25). Ñaùi
thaùo ñöôøng, roái loaïn Glucose maùu ñoùi, taêng ñöôøng maùu noùi chung, coù töông quan roõ vôùi beänh taêng
huyeát aùp, Taàn suaát THA ôû ngöôøi coù taêng ñöôøng maùu (vôùi glucose/maùu 6,1mmol/l) laø 38,3%, ôû beänh
nhaân ñaùi thaùo ñöôøng laø 41%, ôû ngöôøi coù RLGMÑ laø 35,3%. Toùm laïi, taàn suaát taêng huyeát aùp gia taêng
roõ ôû nguôøi lôùn tuoåi, thöøa caân, beùo buïng, roái loaïn chuyeån hoaù Lipid, taêng ñöôøng/maùu vaø ñaùi thaùo
ñöôøng.
Töø khoùa: Taêng huyeát aùp, yeáu toá nguy cô, thöøa caân, beùo buïng, roái loaïn chuyeån hoùa lipid, taêng ñöôøng
maùu, ñaùi thaùo ñöôøng.

Hypertension in Dong Ha city,
Quang Tri Province
Tran Kim Phung (*)

The study objectives are to investigate the rate of hypertension among the population of Dong Ha
city, Quang Tri province, and to reveal the relationship between hypertension and some risk factors.
A cross-sectional investigation was conducted with 461 men and women aged # 25 years. All enrolled
participants underwent measurements of height, weight, waist and BMI calculation, blood pressure,
and were quantitatively tested for morning fast venous blood glucose, lipid components. The results
show that hypertension rate was 26.8% and increased by age. Risk factors related to hypertension
include: overweight (OR = 3.8), android obesity (OR = 2.34), dyslipidemia of at least one lipid
component (OR = 2.19), hypercholesterolemia (OR = 2.53), elevated plasma LDL-C (OR = 2.15),
and hypertriglyceridemia (OR = 2.25). Diabetes mellitus, fast glucose intolerance (FGI), general

Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)

21

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |

raised blood glucose (BG) were all evidently correlated to hypertension. Rate of hypertension in those
who had elevated levels of BG (with BG # 6.1mmol/l) was 38.3%, who were diabetic taking - 41%,
and who suffered from FGI - 35.3%. In brief, the rate of hypertension was obviously increased with
age, overweight, android obesity, metabolic dyslipidemia, hyperglycemia, and diabetes.
Keywords: Hypertension, risk factors, overweight, android obesity, metabolic dyslipidemia,
hyperglycemia and diabetes.

Taùc giaû
(*)

BS. Traàn Kim Phuïng: Giaùm ñoác Sôû Y teá Quaûng Trò

1. Ñaët vaán ñeà
Taêng huyeát aùp (THA) laø yeáu toá nguy cô haøng
ñaàu ñoái vôùi beänh tim maïch (BTM), laø thuû phaïm
chính cuûa töû vong do caùc bieán chöùng: tai bieán maïch
maùu naõo, nhoài maùu cô tim, suy tim, suy thaän... Bôûi
vì daân soá phaùt trieån coù tuoåi thoï cao hôn, thöøa caân vaø
beùo phì nhieàu hôn, caùc yeáu toá taâm lyù xaõ hoäi taùc ñoäng
ngaøy caøng maïnh meõ ñeán cuoäc soáng con ngöôøi...cho
neân tyû leä THA tieáp tuïc taêng cao trong coäng ñoàng.
Ngoaøi ra, duø cho caùc yeáu toá nguy cô cuûa THA khoâng
kieåm soaùt ñöôïc phaùt hieän khaù roäng raõi thì beänh vaãn
ñöôïc quaûn lyù vaø ñieàu trò khoâng ñaày ñuû ôû haàu heát caùc
beänh nhaân. Ñieàu ñoù laøm cho nguy cô bò bieán coá tim
maïch vaãn coøn raát cao trong ñaïi ña soá ngöôøi THA coù
ñieàu trò hoaëc khoâng ñieàu trò. Nhieàu baèng chöùng thaáy
raèng nguy cô cuûa ñoät quò, beänh tim thieáu maùu cuïc
boä, suy thaän... khoâng chæ xaûy ra ñoái vôùi ngöôøi coù
huyeát aùp cao roõ maø coøn xaûy ra ôû ngöôøi coù huyeát aùp
treân möùc huyeát aùp toái öu. [2]. THA thöïc söï trôû thaønh
vaán ñeà söùc khoûe ñöôïc quan taâm taïi coäng ñoàng.
Taïi Quaûng Trò cho ñeán nay chöa coù thoáng keâ
naøo veà tình hình beänh THA. Chuùng toâi nghieân cöùu
ñeà taøi: "Tình hình beänh taêng huyeát aùp taïi thò xaõ
Ñoâng Haø, Quaûng Trò" vôùi hai muïc tieâu sau:
1.Tìm hieåu taàn suaát maéc beänh taêng huyeát aùp cuûa
daân cö thò xaõ Ñoâng Haø, Quaûng Trò.
2. Tìm hieåu moái töông quan cuûa beänh taêng
huyeát aùp vôùi moät soá yeáu toá nguy cô.
22

Taïp chí Y teá Coâng coäng, 11.2010, Soá 16 (16)

2. Phöông phaùp nghieân cöùu
Ñoái töôïng nghieân cöùu: ngöôøi lôùn treân 25 tuoåi
soáng taïi ñòa baøn thò xaõ Ñoâng Haø
Côõ maãu: Ñöôïc tính theo coâng thöùc:
N = U2α x φ (1-φ): k2
Trong ñoù:
Uα = 1,96 khi coâng nhaän sai soá = 0.05

φ = 16,3% (tyû leä maéc beänh THA taïi Vieät Nam theo nghieân
cöùu cuûa Hoäi Tim maïch hoïc Vieät Nam [2]).
Choïn k = 4%. Töø ñoù tính ñöôïc: N = 328.
Choïn côõ maãu laø: N = 450.

Toång maãu ñöôïc phaân ñeàu cho caùc khung tuoåi
(theo Hoäi Tim maïch hoïc Vieät Nam): 25 - 34, 35-44,
45-54, 55-64, 65, moãi khung tuoåi choïn 90 ñoái
töôïng. Choïn ñoái töôïng ngaãu nhieân ñôn thuaàn töø 9
phöôøng xaõ theo soå quaûn lyù nhaân khaåu cuûa ñòa
phöông.
Kyõ thuaät ñieàu tra: Taát caû caùc ñoái töôïng ñöôïc
ñieàu tra thoâng tin caù nhaân, ño chieàu cao caân naëng,
voøng buïng voøng moâng, thaêm khaùm laâm saøng; xeùt
nghieäm ñònh löôïng ñöôøng maùu tónh maïch ñoùi saùng,
ñònh löôïng caùc thaønh phaàn Lipid maùu.
Phöông phaùp ño huyeát aùp: Theo khuyeán caùo cuûa
Hoäi Tim maïch Vieät Nam [2]:

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |

Chaån ñoaùn vaø phaân ñoä THA: Theo Hoäi Tim
maïch hoïc Vieät Nam:
Phöông phaùp tính vaø ñaùnh giaù BMI: Tieâu chuaån
WHO daønh cho caùc nöôùc chaâu AÙ [4]
Phöông phaùp ñaùnh giaù beùo buïng: Theo tieâu
chuaån cuûa NCEP ATPIII daønh cho ngöôøi chaâu AÙ :
Voøng buïng ôû nam 90cm, ôû nöõ 80cm
Phöông phaùp ñaùnh giaù Lipid maùu: Theo Hoäi
Tim maïch hoïc Vieät Nam.
Phöông phaùp chaån ñoaùn ñaùi thaùo ñöôøng vaø roái
loaïn dung naïp Glucose maùu ñoùi (RLGMÑ): Theo
tieâu chuaån cuûa WHO naêm 1998.
Xöû lyù soá lieäu: Theo phöông phaùp thoáng keâ Y
hoïc.
Thôøi gian: Töø thaùng 6 ñeán thaùng 10 naêm 2008.

3. Keát quaû nghieân cöùu
3.1. Taàn suaát taêng huyeát aùp (theo JNC VI
1997)
Baûng 1. Phaân boá taàn suaát taêng huyeát aùp

THA

Huyeát aùp

Taàn suaát

Tyû leä

Bình thöôøng

Tài liệu cùng danh mục Y học thường thức

Coi chừng lây nhiễm vi khuẩn từ... sao Hỏa

Sống không cần nước, chịu được nhiệt độ cao, có sức đề kháng rất mạnh với đủ các loại chất độc hay tia cực tím, trơ lỳ với môi trường axít hay những liều phóng xạ cực mạnh - đó là những thế mạnh của các loại vi khuẩn sống trong vũ trụ. Nếu dự đoán của các nhà khoa học đúng thì nguy cơ vi khuẩn từ vũ trụ tấn công trái đất là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Có hay không sự tồn tại của vi khuẩn trên sao Hỏa? ...


BIẾN CHỨNG NHỒI MÁU CƠ TIM (Kỳ 2)

B. Hở van hai lá (HoHL) cấp HoHL cấp do đứt dây chằng cột cơ là một biến chứng nặng nề và báo hiệu tiên lợng rất xấu trong NMCT. Đứt dây chằng cột cơ thờng xảy ra trong vòng 2-7 ngày sau NMCT cấp và chiếm tỷ lệ khoảng 1% trong số NMCT cấp. 1. Triệu chứng lâm sàng: a. HoHL cấp do đứt dây chằng cột cơ thờng xảy ra ở bệnh nhân bị NMCT cấp thành sau. b. Nếu tình trạng đứt hoàn toàn một cột cơ gây HoHL cấp sẽ dẫn đến tình trạng sốc tim nhanh chóng...


BÁN HẠ

Tham khảo tài liệu 'bán hạ', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The Gale Encyclopedia of Genetic Disorders II

Readable, well organized, and easy to use, this outstanding encyclopedia signifies a timely and major advance in providing in-depth and comprehensive coverage of medical genetics for the lay reader. The two volumes include nearly 400 substantive entries on genetic diseases and conditions as well as information on basic genetics concepts such as DNA, chromosomes, genetic testing, and pedigree analysis and construction (genetic family history). An advisory board of seven distinguished genetics specialists (clinical geneticists and genetic counselors) oversaw the accuracy of the text, which is authored by an international slate of clinicians, ...


Hội chứng thận hư nguyên phát

Tham khảo tài liệu 'hội chứng thận hư nguyên phát', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Y học cổ truyền Việt Nam - Sách linh khu part 5

Chứng Tâm thống nên chọn huyệt ngay ở (quanh) đốt xương thứ 9 để châm, trước hết dùng tay ấn lên chỗ phải châm, khi rút kim ra lại dùng tay ấn, ấn xong là hết ngay; nếu không hết, nên tìm các huyệt ở trên và ở dưới (huyệt) đã châm, khi nào đắc khí thì khỏi bệnh ngay[26]. Hàm (má) bị đau, châm kinh túc Dương minh, ngay chỗ xương gãy quay hàm, nơi có động mạch quay quanh, châm xuất huyết xong là khỏi ngay; nếu không khỏi, nên ấn lên huyệt Nhân Nghênh của bản kinh...


Lưu ý dùng thuốc chữa viêm túi mật cấp

Viêm đường mật - túi mật là biến chứng thường gặp nhất của sỏi và giun đũa chui vào đường mật - túi mật, nhất là khi có tắc nghẽn ống mật. Trong nhóm bệnh lý này, thì bệnh viêm túi mật cấp là một cấp cứu về tiêu hóa, thường do sỏi mật gây nên. Bệnh hay gặp ở nữ, tuổi thường gặp 40 - 60. Bệnh cần được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời để phòng những biến chứng có thể dẫn tới tử vong. Khi có sỏi đường mật nhất là sỏi cổ túi mật hoặc...


Giữ Cho Bệnh Tiểu Ðường Ổn Ðịnh

Dùng thuốc và đo đường đều đặn hàng ngày Kiểm soát mức đường máu hàng ngày đều đặn là việc tương đối phức tạp. Muốn giữ mức đường ở mức an toàn thường xuyên để tránh các biến chứng cấp tính hay mạn tính, ta cần có một lịch trình dùng thuốc, thử đường và ăn uống có kế hoạch cẩn thận. Tuy nhiên, sự thành công không đòi hỏi ta phải từ bỏ mọi vui thú trong cuộc sống hàng ngày. ...


aneurismade aorta abdominal_6

| Động mạch chủ bụng phình mạch của Các biến chứng của El abordaje sau phúc mạc qua también sus có biến chứng của Características sau phúc mạc: parálisis de la pared por bụng nerviosa tổn thương, tổn thương uréteres de, de plexos nerviosos, y de Venas conductos lynphatic.


SÁCH KIM QUỸ - THIÊN THỨ SÁU - MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH HUYẾT TÝ HƯ LAO

ĐIỀU 1 Hỏi : Bệnh huyết tý do đâu mà có ? Thầy nói : Người sang trọng, xương yếu, cơ nhục, bì thạnh, nhân mỏi mệt, nhọc nhằn, mồ hôi ra, nằm bất thình lình day động, thêm bị gió nhẹ, bèn mắc phải. Nhưng vì mạch Vi, Sáp, ở Thốn Khẩu, trên bộ Quan mạch Tiểu, Khẩn. Nên châm dẫn dương khí, khiến cho mạch hòa, hết Khẩn thời lành. ĐIỀU 2 Huyết tý, mạch Âm, Dương đều Vi, Thốn khẩu, bộ Quan mạch Vi, trong bộ Xích mạch Tiểu, Khẩn. Chứng ngoài : thân thể bất...


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.490
 • 418

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

AMLOR (Kỳ 1)
 • 27/10/2010
 • 59.521
 • 912
Ăn nấm trẻ lâu
 • 05/11/2011
 • 34.506
 • 966
Investing in mental health
 • 01/11/2012
 • 40.548
 • 376
THUỐC CHỐNG LÃO HÓA DA
 • 16/09/2011
 • 71.955
 • 755

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu