Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm

"Thuyết minh Dự án Trang trại chăn nuôi ba ba thương phẩm" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng. Chương 7: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BA BA
THƯƠNG PHẨM

ĐỊA ĐIỂM: XÃ MINH TÂN, HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH

Nam Định - Tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

TRANG TRẠI NUÔI BA BA
THƯƠNG PHẨM
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM HOÀNG THÀNH

NGUYỄN VĂN MAI

Nam Định - Tháng 9 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .............................................................. 3
II.1. Vị trí của ba ba trong hệ thống nông nghiệp Việt Nam ......................................... 3
II.2. Chiến lược phát triển ngành thủy sản đến 2020 của Chính phủ ............................ 4
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ............................................... 5
III.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................................. 5
III.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................................... 5
III.1.2. Địa hình .............................................................................................................. 5
III.1.3. Khí hậu ............................................................................................................... 6
III.2. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 6
III.2.1. Đường giao thông .............................................................................................. 6
III.2.2. Hiện trạng thông tin liên lạc............................................................................... 6
III.2.3. Hạ tầng khác...................................................................................................... 6
III.3. Kinh tế - xã hội...................................................................................................... 7
III.3.1. Về kinh tế ........................................................................................................... 7
III.3.2. Các chỉ tiêu về xã hội ......................................................................................... 7
III.4. Nhận xét chung ..................................................................................................... 7
CHƯƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ................................................................... 8
IV.1. Sự cần thiết đầu tư dự án ...................................................................................... 8
IV.2. Mục tiêu của dự án................................................................................................ 9
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 10
V.1. Con giống ............................................................................................................. 10
V.2. Ao nuôi ................................................................................................................. 10
V.3. Nguồn thức ăn ...................................................................................................... 11
V.3.1. Thức ăn tươi sống.............................................................................................. 11
V.3.2. Thức ăn khô....................................................................................................... 13
V.3.3. Thức ăn công nghiệp ......................................................................................... 13
V.4. Cách cho ăn thức ăn tươi sống ............................................................................. 13
V.5. Phòng và trị bệnh cho Ba ba ................................................................................ 14
V.5.1. Bệnh đỏ cổ......................................................................................................... 14
V.5.2. Bệnh đốm trắng ................................................................................................. 15
V.5.3. Bệnh lở cổ ......................................................................................................... 15
V.5.4. Bệnh ngộ độc do nước bẩn ................................................................................ 15
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẲNG ............................................... 16
VI.1.Giải pháp thiết kế mặt bằng ................................................................................. 16
VI.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án ............................................................ 16
VI.1.2. Giải pháp quy hoạch ........................................................................................ 16

VI.1.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................ 16
VI.1.4. Kết luận ............................................................................................................ 17
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 18
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 18
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 18
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................. 18
VII.2. Các tác động môi trường ................................................................................... 18
VII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ....................................................... 19
VII.3.1. Giảm thiệu tác động do trang trại gây ra. ....................................................... 19
VII.3.2. Giảm thiểu các tác động khác......................................................................... 19
VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 19
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................... 20
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 20
VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................... 22
CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................ 23
IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ............................................................................... 23
IX.2. Tính toán chi phí của dự án ................................................................................ 23
IX.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................ 23
IX.2.2. Chi phí hoạt động............................................................................................. 23
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 25
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 25
X.2. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 25
X.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 26
X.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 27
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 29
XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 29
XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 29

DỰ ÁN TRANG TRẠI NUÔI BA BA THƯƠNG PHẨM

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Phạm Hoàng Thành
 Số CMND
: 162757433
 Địa chỉ
: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại nuôi ba ba thương phẩm
 Địa điểm xây dựng : Khu vực Đồng Gò, Thôn Hoàng, Xã Minh Tân, Huyện Vụ
Bản, Tỉnh Nam Định
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một
số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Giáo trình quản lý công nghệ part 5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý công nghệ part 5', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Inventories: Measurement8Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights

Those assets that a company: 1. Intends to sell in the normal course of business. 2. Has in production (work in process) for future sale. 3. Uses currently in the production of goods to be sold (raw materials). 8-3 Types of Inventories Types of Inventory Merchandise Inventory Goods acquired for resale Manufacturing Inventory •Raw Materials •Work-in-Process •Finished Goods 1 .8-4 Inventory Cost Flows Raw Materials Work in Process Finished Goods


EGI – European Grid Initiative

The purpose of your meeting is to resolve conflicts so that they won’t recur. Make your position clear: You are meeting because you respect the work of the department, you understand the priority of work, and you want to help. Communicating your desire to work with the manager and not against the goals of his or her department will enlist much more cooperation. Example: One project manager was under a great deal of pressure to complete the last phase of a project. He was already behind schedule, and his boss was applying pressure to finish it up. But two of his team members could not complete...


Hội thảo Tập huấn về xúc tiến và hổ trợ Đầu tư - Kỷ thuật xúc tiến đầu tư

Những kỷ thuật xúc tiến đầu tư khác nhau sẽ giúp các chuyên viên xúc tiến đầu tư (CVXTĐT)nâng cao khả năng thực hiện những chức năng thực hiện những chức năng cơ bản trong chu trình Xúc tiến đầu tư. Chu trình này đòi hỏi sự năng động của CVXTĐT từ khâu khảo sát ban đầu, đến khâu tập hợp thông tin dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư cho đến giai đoạn dự án đi vào hoạt động chính thức....


Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - TS. Lê Thị Minh Hằng

Chương 1 "Tổng quan về chuỗi cung ứng" thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng trình bày về mục tiêu của chuỗi cung ứng, ảnh hưởng của những quyết định về chuỗi cung ứng đối với sự thành công của tổ chức, ba giai đoạn quan trọng trong quyết định về chuỗi cung ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


GUIDELINES FOR RESPONSIBLE DATA MANAGEMENT IN SCIENTIFIC RESEATCH

The concept of fungibility of aid resources highlights the fact that donor funded projects can simply allow partner governments to re-direct their own financial resources to other purposes (assuming that govern- ments would have spent their own money on the project(s) even if the donor funding was not available). For example, donor funding of Euro 100m to the Health Sector of a particular country could allow the partner government to then use (or ‘divert’) Euro 100m of its own resources (which it otherwise would have had to allocate to Health) to fund other uses (e.g. internal security or military expenditures). The total effect of donor support therefore depends on how government...


Goal planning form - Mẫu kế hoạch mục tiêu

Để tồn tại trong những qui luật khắc nhiệt của thương trường phụ thuộc vào mục tiêu đáp ứng. Mẫu này là một công cụ giúp bạn đưa nhân viên vào khuôn khổ với mục tiêu của công ty và giành lấy chúng với tất cả định hướng đúng. Mẫu kế hoạch mục tiêu cung cấp một dạng dễ sử dụng mà cho phép bạn dẫn chứng và quản lý những gì mà các bộ phận, các phòng ban và tổ chức của bạn đang thực hiện.......


Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 1 - Tổng quan về phân tích kinh tế dự án

Trong chương 1 Tổng quan về phân tích kinh tế dự án nằm ở bài giảng Phân tích kinh tế dự án trình bày về mục tiêu của phân tích kinh tế, phân tích tài chính và kinh tế. Những câu hỏi phân tích kinh tế phải trả lời.


TÓM TẮT BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN - NGUYỄN VŨ BÍCH UYÊN - 2

Quản lý dự án Tỷ số này cho biết một đồng chi phí đầu tư tại hiện tại sẽ cho ta bao nhiêu đồng lợi ích ròng tại hiện tại 3.2.3.2 Đánh giá và so sánh các phương án theo B/C Đánh giá : B /C ≥1 Phương án đáng giá So sánh : Tương tự như IRR, B/C là một chỉ tiêu tương đối không phải chỉ tiêu tuyệt đối, nên việc so sánh lựa chọn phương án cũng cần theo đúng nguyên tắc phân tích gia số : 1. So sánh phương án có đầu tư ban đầu...


Ngôn ngữ và kinh tế toàn cầu hóa

Có mối quan hệ nào giữa ngôn ngữ và kinh tế? Câu hỏi tưởng chừng vu vơ này thật ra rất đáng suy ngẫm, nhất là trong thời toàn cầu hóa, biên giới ngăn cách giữa các quốc gia đang lần lượt bị hạ thấp.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lựa tên cho doanh nghiệp
 • 08/03/2009
 • 75.922
 • 625

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu