Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh

"Thuyết minh Dự án sản xuất phân bón lá và phân vi sinh" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng nhà máy phân bón hữu cơ vi sinh. Chương 5: Quy trình hoạt động và qui mô nhà máy. Chương 6: Qui mô công suất dự án. Chương 7: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Dự Án Sản Xuất Phân Bón Lá Và Phân Vi Sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
LÁ VÀ PHÂN VI SINH


CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TM DV HÓA NÔNG TUẤN MINH
ĐỊA CHỈ: ẤP 6A, X. AN KHÁNH- H. CHÂU THÀNH- T. BẾN TRE

Bến Tre- Tháng 5 năm 2011

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .................................... 3
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ................................................................................... 3
I.2. Mô tả ............................................................................................................. 3
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án ................................................................... 3
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư ...................................................... 3
I.3.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kinh doanh phân bón ................................... 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ................................................... 7
II.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam .............................................................. 7
II.1.1. Tổng quan nền kinh tế vĩ mô Việt Nam ....................................................... 7
II.1.2. Những thách thức của kinh tế Việt Nam năm 2011 .................................. 10

II.2. Thị trường phân bón thế giới .................................................................. 12
II.2.1. Thị trường URE ........................................................................................... 12
II.2.2. Thị trường Photphat .................................................................................... 13
II.2.3. Thị trường Potash ........................................................................................ 14
II.2.4. Thị trường Sulphure .................................................................................... 14

II.3. Thị trường phân bón trong nước ............................................................ 15
II.3.1. Nhu cầu sử dụng phân bón ......................................................................... 15
II.3.2. Cung phân bón ............................................................................................. 15

II.4. Giá cả ......................................................................................................... 17
II.5. Chuỗi giá trị ngành phân bón ................................................................. 19
II.5.1. Cạnh tranh.................................................................................................... 19
II.5.2. Mạng lưới phân phối phân bón .................................................................. 20

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ............................................. 22
III.1. Mục tiêu và nhiệm vụ đầu tư ................................................................. 22
III.2. Sự cần thiết phải đầu tư ......................................................................... 22
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG NHÀ MÁY PHÂN BÓN HỮU CƠ
VI SINH ................................................................................................................ 24
IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng ........................................................................ 24
IV.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................... 24
IV.3. Hiện trạng sử dụng đất ........................................................................... 24
IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án ......................................................................... 24
IV.3.2. Công trình kiến trúc khác .......................................................................... 25

IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................... 25
IV.4.1. Đường giao thông ....................................................................................... 25
IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt ........................................................................... 25
IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường ......................................... 25
IV.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng ................................................. 25

CHƯƠNG V : QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ QUI MÔ NHÀ MÁY ......... 26
V.1. Quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh ............................................................. 26
V.1.1. Nguyên vật liệu ............................................................................................. 26

1
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

V.1.2. Quy trình ................................................................................................ 26
V.2. Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh:................................................ 26
V.3. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuẩt: ..................................... 27
V.3. Quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuẩt: ..................................... 28
V.3.1. Quy trình hoạt động của máy vo viên sản xuất phân NPK dạng hạt ...... 28
V.3.2. Quy trình sản xuất phân NPK tiết kiệm năng lượng ................................ 28
V.3.3. Công nghệ bọc hạt đạm trong phân bón Màng keo HD ........................... 29

V.4. Quy mô nhà máy ....................................................................................... 30
V.4.1. Đầu tư máy móc thiết bị .............................................................................. 30

CHƯƠNG VI: QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN .............................................. 31
VI.1. Phạm vi dự án.......................................................................................... 31
VI.2. Lựa chọn cấu hình và công suất ............................................................ 31
VI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội ................................................... 37
CHƯƠNG VII : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................... 39
VII.1 Kết luận ................................................................................................... 39
VII.2 Kiến nghị ................................................................................................. 39

2
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
- Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM DV HÓA NÔNG TUẤN MINH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1300634577
- Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bến Tre- Phòng Đăng Ký Kinh
Doanh
- Ngày cấp: 13/04/2011
- Trụ sở công ty: Ấp 6A (thửa đất số 1454, tờ bản đồ số 2), xã An Khánh,
huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
- Đại diện pháp luật công ty: Ngô Minh Tuấn
- Chức vụ: Giám Đốc
- Điện Thoại: 075.3613 877
; Fax : 075.3613 879
I.2. Mô tả
- Tên dự án: Sản Xuất Phân Bón Lá Và Phân Vi Sinh
- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
- Diện tích thực hiện dự án:
I.3. Cơ sở pháp lý triển khai dự án
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ
về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định
chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006
quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt
và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và
dự án phát triển;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về
việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ
môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi
bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006
của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Bảo vệ môi trường;

3
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 V/v công bố định mức chi
phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
- Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện
trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết
bị khai thác nước ngầm;
- Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản
lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;
- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc
Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP
ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của
Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;
- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết
định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
4
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông Tuấn Minh

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án

Bài giảng Chương 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án tập trung trình bày kỹ thuật kiểm soát chi phí thực hiện dự án; kỹ thuật tích hợp kiểm soát công việc và chi phí với thời gian thực hiện dự án; kiểm soát chi phí hoàn thành trước thời hạn;...


Phòng giám đốc hiện đại

Một khi nhà quản lý doanh nghiệp đã phân bổ công việc và quyền hạn cho cấp dưới một cách hợp lý, đã biết sử dụng đến hệ thống tư vấn và luật sư khi cần thiết, thì những trang bị hiện nay ở nơi làm việc của họ sẽ trở nên không cần thiết. Khi đó, điều mà các giám đốc cần chỉ là một không gian hoàn toàn độc lập, yên tĩnh và thoải mái để suy nghĩ về những chuyện thuộc về chiến lược. Tuy vậy trong thực tế, chắc chưa có vị giám đốc nào thiết......


Templates for Presetation using Poiwerpoint of Microsoft (very useful), Many images and charts standardized for you.

This sample file have many images and charts to use presenation. Its very useful for you


PROJECT MANAGEMENT FOR TELECOMMUNICATIONS MANAGERS CHAPTER 13

Chapter 13 SALES & MARKETING.Many projects start with activities that originate in the sales and/or marketing groups. These groups identify an opportunity, and work with customers to create a customer request for a product or service. Sales may even drive the project definition to a very detailed level by submitting a bid requiring new product development.


ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi xin bảo đảm độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất trong danh mục cấm của Nhà nước Việt Nam


Những nghi ngại phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

1. Buôn bán quốc tế là công việc phức tạp không phải ai cũng có kinh nghiệm lại hay có nhiều rủi ro khó lường trước được.


Quản trị dự án - Chương 1

Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 1 : Tổng quan về dự án và quản trị dự án


Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 5 - GV. Phạm Lê Thông

Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 5: Xác định giá trị kinh tế trình bày khái niệm, các loại giá mờ, xác định giá trị kinh tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.


Học và vị thế cạnh tranh

Tầm quan trọng của sự học trong sự nghiệp kinh doanh


Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng - TS. Lưu Trường Văn

Bài giảng Các biểu mẫu và vai trò của biểu mẫu quản lý công trường xây dựng nhằm trình bày về các biểu mẫu của hệ quản lý chất lượng tại công trường xây dựng. Biểu mẫu về thông tin chung về công trình, biểu mẫu kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu