Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo

"Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi heo" có kết cấu nội dung gồm 9 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Thực trạng về thị trường và lĩnh vực hoạt động. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Giải pháp thực hiện. Chương 5: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 9: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN
ĐỊA ĐIỂM
: ẤP GIA HÒA, XÃ XUÂN TRƯỜNG, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

Xuân Lộc – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
QUY MÔ 12,000 HEO HẬU BỊ VÀ 2,400 HEO NÁI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHAN THỊ HỒNG

NGUYỄN VĂN MAI

Xuân Lộc - Tháng 8 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 4
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 4
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .................................................................................................. 4
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 4
I.4. Định hướng đầu tư và mục tiêu của dự án ............................................................................ 8
I.4.1. Định hướng đầu tư ............................................................................................................. 8
I.4.2. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................. 8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ................ 9
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ................................................................................. 9
II.2. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai ................................................................. 10
II.2.1. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh .................................................................................. 10
II.2.2. Đặc điểm kinh tế huyện Xuân Lộc ................................................................................. 10
II.2.3. Tình hình phát triển chăn nuôi của tỉnh .......................................................................... 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 21
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường .............................................................................................. 21
III.1.1. Tình hình nhu cầu thị trường ......................................................................................... 21
III.1.2. Khả năng cung cấp của thị trường ................................................................................. 21
III.2. Tính khả thi của dự án ...................................................................................................... 21
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ................................................................................ 23
IV.1. Địa điểm xây dựng ........................................................................................................... 23
IV.1.1. Vị trí xây dựng .............................................................................................................. 23
IV.1.2. Điều kiện tự nhiên ......................................................................................................... 23
IV.2. Quy mô đầu tư .................................................................................................................. 24
IV.3. Quy hoạch xây dựng......................................................................................................... 25
IV.3.1. Bố trí mặt bằng xây dựng .............................................................................................. 25
IV.3.2. Nguyên tắc xây dựng công trình ................................................................................... 25
IV.3.3. Yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng Dự án ........................................................................... 25
IV.3.4. Các hạng mục công trình ............................................................................................... 26
IV.4. Hình thức chăn nuôi ......................................................................................................... 28
IV.4.1. Chọn lọc và theo dõi heo nái hậu bị .............................................................................. 28
IV.4.2. Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng heo đực giống ....................................................... 30
IV.5. Các giống heo ông bà nuôi trong trại (1 máu): ................................................................ 34
IV.5.1. Giống lợn Yorkshire ...................................................................................................... 34
IV.5.2. Giống lợn Landrace ....................................................................................................... 35
IV.5.3. Giống lợn Duroc Jersey ................................................................................................. 35
IV.5.4. Giống lợn Pietrain ......................................................................................................... 35
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ........................................................ 36
V.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................................... 36
V.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................................. 36
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................................. 36
V.2. Các tác động của môi trường ............................................................................................... 37
V.2.1. Trong quá trình xây dựng ............................................................................................... 37
V.2.2. Trong giai đoạn sản xuất ................................................................................................ 37

V.3. Kết luận .............................................................................................................................. 38
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 39
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 39
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 39
VI.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 39
VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 47
VI.2.3. Vốn lưu động ................................................................................................................. 48
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................ 50
VII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án ........................................................................................... 50
VII.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ................................................................. 50
VII.1.2. Tiến độ sử dụng vốn..................................................................................................... 50
VII.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án .......................................................................................... 51
VII.1.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay ........................................................... 51
VII.2. Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................. 55
VII.2.1. Chi phí nhân công ........................................................................................................ 55
VII.2.2. Chi phí hoạt động ......................................................................................................... 56
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 60
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán.......................................................................... 60
VIII.2. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................ 60
VIII.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................ 64
VIII.3.1 Báo cáo thu nhập của dự án ......................................................................................... 64
VIII.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án ............................................................................................... 65
VIII.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 68
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 69
IX.1. Kết luận ............................................................................................................................ 69
IX.2. Kiến nghị .......................................................................................................................... 69

Dự án: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400 heo nái

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Kim Ngọc Phan
 Giấy phép ĐKKD số : 3602498123
 Ngày đăng ký lần đầu : 17/5/2011
 Ngày đăng ký lần 2 : 9/7/2012
 Đại diện pháp luật
: Phan Thị Hồng
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: Số 909, đường 21/4, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai
 Ngành nghề chính
: Chăn nuôi heo (không chăn nuôi tại trụ sở)
 Vốn điều lệ
: 30,000,000,000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trang trại chăn nuôi heo quy mô 12,000 heo hậu bị và 2,400
heo nái.
 Địa điểm xây dựng : Ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng
Nai.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới.
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Quản trị dự án - Chương 5: Lập kế hoạch và ngân sách dự án

Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án chương 5 Lập kế hoạch và ngân sách dự án nhằm trình bày về các vấn đề cơ bản về lập kế hoạch dự án, ý nghĩa của kế hoạch dự án, phân loại kế hoạch dự án, trình tự lập kế hoạch dự án. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Cash and ReceivablesInsert Book Cover Picture7Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies,

Learning Objectives Define what is meant by internal control and describe some key elements of an internal control system for cash receipts and disbursements. Encourages adherence to company policies and procedures Promotes operational efficiency Minimizes errors and theft...


Luận văn thạc sỹ - Mô phỏng liên tục tring quản lý dự án - Chương 1, 2

Đặt Vấn Đề Dự án phần mềm là một đối tượng quản lý phức tạp và có nhiều đặc trưng riêng. Đó là một hệ thống phức hợp của các mối quan hệ công việc – công việc, con người – công việc, con người – con người, với nhiều yếu tố tương tác lẫn nhau. Mỗi tác động và giải pháp của chúng ta đều dẫn đến các hiệu ứng phụ không mong muốn. Mặc dù phương pháp quản lý dự án đã được hoàn thiện qua nhiều năm, tình trạng trễ hạn, vượt chi phí hay không...


Bài giảng Quản trị dự án tin học

Nhu cầu phát triển phần mềm và các hệ thống thông tin ngày càng tăng với đặc điểm là: Có phạm vi ứng dụng rộng rãi; Xây dựng trong nhiều năm;Huy động một đội ngũ đông đảo những chuyên gia CNTT khác nhau. Hầu hết các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT.Nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án càng lớn thì khả năng thành công càng ít. Việc quản lý dự án CNTT ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của...


The British Computer Society Code of Good Practice

In order to accommodate this kind of diversity, it is important that project cycle management systems support the application of standard working modalities/rules in a flexible manner. Relationship between projects, programmes and policies: A well-formulated project should derive from an appropriate balance between the EC’s development policy priorities and the partner’s development priorities. Within the scope of these policy priorities, the executive arms of government or non-governmental agencies formulate the broad areas of work required to implement policy decisions. These broad areas of work are often called programmes, which, like projects, may vary significantly in scope and scale. The definition of what a programme is depends essentially on how the responsible...


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


Quản lý dự án

Tháp Babel Kim tự tháp Ai cập (xây dựng là 20 năm) dự án Manhattan (thập niên 30 – 40), dự án nghiên cứu chế tạo bom nguyên tử ở Mỹ. dự án Xpuknic (1957) Liên xô Apollo (thập niên 60 – 70) Mỹ • Dự án là gì ? Là một quá trình gồm các công việc được thực hiện bởi một tập thể(nhóm) được thực hiện nhằm đạt được • mục tiêu dự kiến • trong một thời gian dự kiến • với kinh phí dự kiến


Human Sciences Research Council

One of the greatest challenges South Africa faces is rural poverty and education. This book graphically illustrates the conditions that make the dreams of a better life for all virtually unrealisable in rural areas. Through the voices of rural people themselves, the reader is told


Chương 2: Tổ chức quản lý dự án

Tài liệu tham khảo về môn quản trị dự án


Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 1 - ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 1 Các giai đoạn của một dự án công nghệ thông tin nhằm tiếp cận rõ ràng và tuần tự; các giai đoạn của dự án công nghệ thông tin: xác định, phân tích, thiết kế, thực hiện, kiểm thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận và vận hành.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tâm lý quản lý
 • 03/10/2009
 • 26.082
 • 623

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu