Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai

"Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Đánh giá tác động môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM

: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN GIA LAI
: KM 597+500, QUỐC LỘ 14, THÔN HÒA SƠN
XÃ IA PHANG, HUYỆN CHƯ PƯH, TỈNH GIA LAI

Gia Lai – Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRẠM DỪNG CHÂN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM THỊ HOÀNG PHI

NGUYỄN VĂN MAI

Gia Lai - Tháng 11 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI
Số: /TAGL - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Gia Lai, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG C ÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai;
- Uỷ ban Nhân dân huyện Chư Pưh;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện
phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kính đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và các cơ quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tư dự án
“Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án
: Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai
2. Chủ đầu tư
: Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai
3. Trụ sở
: 111 Bà Triệu, P. Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Địa điểm đầu tư
: Km 597+500, Quốc lộ 14, Thôn Hòa Sơn, Xã Ia Phang, huyện
Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
5. Diện tích
: 27,123m2
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai phức hợp, gồm
các hạng mục như nhà hàng ăn uống, các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương,
cây xăng, garage kiểm tra chất lượng xe, phòng trọ, phòng vé của các tuyến xe, nơi
ký gửi và nhận vận chuyển hàng hóa.
7. Mục đích đầu tư
:

+ Phục vụ xe khách, xe tải lưu thông trên tuyến đường Tây Nguyên;
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt là đồng
bào dân tộc thiểu số);
+ Góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương;
+ Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh;
8. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
9. Tổng mức đầu tư : 34,790,102,000 đồng (Ba mươi tư tỷ bảy trăm chín mươi triệu
một trăm linh hai nghìn đồng)
10. Vốn chủ sở hữu
: 100%
11. Thời gian hoạt động : 20 năm, dự tính từ năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động;
12. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư sẽ thành lập chi nhánh của công ty tại khu vực dự
án để trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án;
13. Kết luận
: Dự án xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường nên mang
tính khả thi cao; Dự án phát triển góp phần thay đổi bộ mặt của huyện nhà.
Công ty Cổ phần Tường Ân Gia Lai kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai và các cơ quan có thẩm quyền khác chấp thuận và tạo điều
kiện cho chúng tôi xây dựng dự án “Trạm dừng chân Tường Ân Gia Lai” nói trên.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ÂN
GIA LAI
(Tổng Giám đốc)

PHẠM THỊ HOÀNG PHI

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 7
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 7
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................... 7
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 7
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................... 11
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ................................................... 11
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ m............................................................................................... 11
II.1.2. Chính sách phát triển ......................................................................................................... 11
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .......................................................................................... 12
II.2.1. Ngành ............................................................................................................................... 13
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .............................................................................................. 16
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ........................................................................................... 18
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 19
IV.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................................. 19
IV.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 19
IV.3. Cơ sở hạ tầng của khu vực................................................................................................ 20
IV.4. Kết luận............................................................................................................................. 20
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ....................................................... 21
V.1. Quy mô xây dựng............................................................................................................... 21
V.2. Phương án kỹ thuật ............................................................................................................ 21
V.2.1. Tiêu chuẩn chung ............................................................................................................ 21
V.2.2. Tiêu chí xây dựng trạm dừng chân ................................................................................. 21
V.2.3. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .......................................................................................... 22
V.3. Định hướng đầu tư xây dựng trạm dừng ............................................................................ 23
V.3.1. Định hướng phát triển không gian và phân khu chức năng ............................................ 23
V.3.2. Định hướng các chức năng hoạt động ............................................................................ 23
V.3.3. Định hướng quy mô phục vụ .......................................................................................... 23
CHƯƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ....................................................................... 24
VI.1. Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể ......................................................................... 24
VI.2. Phương án thiết kế kiến trúc ............................................................................................. 25
VI.3. Giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật ................................................................................. 26
VI.3.1. Hệ thống cấp thoát nước ................................................................................................ 26
VI.3.2 Hệ thống chiếu sáng, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ. ................................................ 27
VI.3.3. Hệ thống thông gió điều hòa không khí. ....................................................................... 27
VI.3.4. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. .................................................................................. 27
VI.3.5. Yêu cầu công tác hoàn thiện .......................................................................................... 28
VI.4. Tiến độ và thời gian thực hiện .......................................................................................... 28
VI.5. Nhu cầu sử dụng lao động ................................................................................................ 29
VI.5.1. Sơ đồ tổ chức ................................................................................................................. 29
VI.5.2. Số lượng lao động .......................................................................................................... 29
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ..................................................... 30
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ......................................................................................... 30

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Gíao trình: Thẩm định dự án. Phần 2

Hệ thống mục tiêu và Hệ thống tìm ra vấn đề như là những yêu cầu của việc phát hiện các vấn đề quyết định. Các chức năng của hệ thống mục tiêu và hệ thống tìm ra vấn đề trong việc phát hiện các vấn đề quyết định. Cả hai hệ thống mục tiêu và hệ thống tìm ra vấn đề đều là những điều kiện tiên quyết đối với việc phát hiện các vấn đề quyết định. Nhưng hai hệ thống này thực hiện những chức năng khác nhau, như chương này sẽ cho thấy. Một tác nhân có...


Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án: Cơ sở để hiểu về quản lý dự án là hiểu biết về dự án - Nguyễn Thế Anh

Bài giảng Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án: Cơ sở để hiểu về quản lý dự án là hiểu biết về dự án do Nguyễn Thế Anh biên soạn trình bày về khái niệm dự án, dự án đầu tư xây dựng; nội dung quản lý dự án; hệ thống văn bản về quản lý dự án; quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng.


Xây dựng dự án phát triển nông thôn

1.1.2. Nội dung Xỏc định cỏ nhõn, nhúm, tổ chức cú liờn quan? Chức năng của mỗi bờn là gỡ? Quan tâm, mong muốn của mỗi bờn là gỡ từ dự án? (trực tiếp, gián tiếp). Họ sẽ làm gì khi tham gia dự án? Họ có nguồn lực gì? (đất đai, vật tư thiết bị địa phương, lao động, vốn, kỹ thuật). Mặt mạnh, mặt yếu của họ là gì khi tham gia?. Xỏc định mỗi quan hệ giữa cỏc bờn


HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG: TIẾP CẬN HÀNG SẢN XUẤT

Giới thiệu Chương này liên quan tới những phương pháp liên hệ sự thay đổi chất lượng môi trường với sự thay đổi mối quan hệ sản xuất. Như cách định giá, giá trị môi trường và chi phí du lịch, những phương pháp này là những cách tiếp cận giá trị hàng hóa phi thị trường. Trong thực tế, để dễ dàng khi xem xét


Hai số phận P1

Hai con người - Hai tích cách - Hai số phận. Bạn đã nghe hay đã đọc tác phẩm này chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa?


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp: - Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá được xác lập quyền sở hữu theo văn bản bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. - Bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý tên thương mại được tự động xác lập khi hội đủ các điều kiện quy định mà không phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. ......


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ThS. Trần Linh Đăng

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 Dự án và quản lý dự án nhằm trình bày về khái niệm dự án, các giai đoạn của dự án, phân loại dự án, quản lý dự án, các chức năng của quản lý dự án, các chủ thể đầu tư và thụ hưởng, những giải pháp được thiết kế, các nguồn lực được sử dụng.


Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Lập - thẩm định dự án đầu tư xây dựng Lập- thẩm định thiết kế, tổng dự toán, dự toán xây dựng. Làm đúng, làm tốt ngay từ đầu để đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội trong các phương án bất lợi, chọn phương án bất lợi ít nhất...


Xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ tại Việt nam

Bản báo cáo này tóm tắt những kết quả tìm được trong cuộc điều tra của chính tác giả với tư cách là nhà tư vấn đầu tư cao cấp của Cục Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) từ ngày 16/2 đến 24/3/2004 (38 ngày) tại Việt nam. Mục đích của cuộc điều tra là tạo mối gắn kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt nam trong nhiều ngành khác nhau nhằm xây dựng và tăng cường ngành công nghiệp phụ trợ.......


Câu hỏi trắc nghiệm: Quản lý dự án đầu tư

Tài liệu ôn thi môn Quản trị dự án đầu tư gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn sinh viên, giáo viên, đặc biệt là các bạn trong khối ngành kinh tế nắm vững kiến thức môn học, rèn luyện thêm kiến thức để chuản bị cho các kỳ thi, các kỳ kiểm tra môn quản lý đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Alternatives to Privatization
 • 20/03/2013
 • 51.538
 • 701
1+1 = nhiều hơn 2
 • 08/03/2009
 • 18.881
 • 314

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu