Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An

"Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NÉN NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINAHAVA
ĐỊA ĐIỂM
: KCN NAM CẤM, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

Nghệ An – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ NÉN NGHỆ AN

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VINAHAVA

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN HUY CÔNG

NGUYỄN VĂN MAI

Nghệ An - Tháng 8 năm 2012

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VINAHAVA
Số: 01/VNHV - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Nghệ An, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh v/v thực hiện
phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA kính đề Uỷ ban Nhân dân tỉnh
Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và các cơ quan có thẩm quyền khác cho
phép đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An” với các nội dung chính sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA
3. Trụ sở
: 112 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
4. Địa điểm đầu tư
: Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
5. Diện tích
: 25,000m2 (2.5ha)
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ nén đạt công suất 2,000
tấn/tháng
7. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
8. Tổng mức đầu tư : 43,042,469,000 đồng (Bốn mươi ba tỷ không trăm bốn mươi
hai triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư : Vốn chủ sở hữu 70%, vốn vay 30%
10. Thời gian hoạt động : 15 năm
11. Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
12. Lợi ích của sản phẩm: Lợi ích lớn nhất của viên nén gỗ là chi phí của nó chỉ chiếm
khoảng từ 25 – 50% so với nhiên liệu hóa thạch và giá cả ổn định. Ngoài ra, nhiên

liệu sinh học làm giảm các vấn đề môi trường toàn cầu như mưa axit, hiệu ứng nhà
kính.
Bên cạnh đó, viên nén gỗ còn có các lợi ích sau:
 Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu gỗ thừa rất dồi dào, vô hạn
 Công nghệ sản xuất và vận hành đơn giản, sử dụng ít thao tác và nhân lực
 Thuận tiện và dễ dàng sử dụng, chất xếp, vận chuyển, có thể lưu kho số lượng lớn
với diện tích kho nhỏ hơn các nhiên liệu sinh học khác.
 Tạo ra năng lượng cao, ít tro
 Giá ổn định so với nhiên liệu hóa thạch
 Là nguồn nhiên liệu tái sinh, sạch
13. Kết luận
: Nếu Dự án đi vào hoạt động sẽ đem lại hiệu quả cả về kinh tế,
xã hội và môi trường
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VINAHAVA trình Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép
đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất gỗ nén Nghệ An” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VINAHAVA
(Giám đốc)

NGUYỄN HUY CÔNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 7
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 7
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 7
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 7
I.4. Mục tiêu của dự án ........................................................................................................... 9
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG..................................................................... 10
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam .......................................................................... 10
II.2. Tiềm năng và sự đa dạng tài nguyên gỗ Việt Nam ........................................................... 10
II.3. Thực trạng khai thác và chế biến gỗ của Việt Nam .......................................................... 11
II.4. Tiềm năng và quy trình sử dụng gỗ phế liệu .................................................................... 12
II.4.1. Khái niệm gỗ phế liệu .................................................................................................. 12
II.4.2. Đặc tính của gỗ phế liệu ............................................................................................... 12
II.4.3. Tình trạng sử dụng gỗ phế liệu hiện nay ...................................................................... 13
II.4.4. Kết luận ....................................................................................................................... 15
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 16
III.1. Dự đoán nhu cầu thị trường ......................................................................................... 16
III.2. Tính khả thi của dự án ................................................................................................. 16
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 18
IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 18
IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 18
IV.3. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ......................................................................................... 19
IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 20
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT .................................................. 21
V.1. Quy mô và diện tích xây dựng ...................................................................................... 21
V.2. Các hạng mục công trình .............................................................................................. 21
V.3. Phương án kỹ thuật ....................................................................................................... 22
V.3.1. Viên nén gỗ ................................................................................................................ 22
V.3.2. Chỉ tiêu kỹ thuật ......................................................................................................... 24
V.3.3. Quy trình công nghệ .................................................................................................. 27
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................................................................... 29
VI.1. Giải pháp thi công xây dựng........................................................................................ 29
VI.2. Hình thức quản lý dự án .............................................................................................. 30
VI.3. Tiến độ thực hiện dự án ............................................................................................... 30
VI.4. Phương án sử dụng lao động ....................................................................................... 30
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................ 32
VII.1. Đánh giá tác động môi trường .................................................................................... 32
VII.1.1. Giới thiệu chung ...................................................................................................... 32
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ...................................................... 32
VII.2. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................ 33
VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án ....................................................................................... 33
VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ............................................................ 34

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Lecture Project management: The managerial process (6/e) - Chapter 17: An introduction to agile project management

In this chapter the core principles of Agile PM are discussed and compared with traditional project management methods. A specific agile methodology called Scrum is used to describe these principles in action. The chapter concludes with a discussion of limitations and concerns.


Sáp Nhập Và Tái Cơ Cấu Công Ty

Sáp nhập (Mergers) và mua lại công ty (Acquisition) đã và đang là 01 phương tiện ngày càng quan trọng trong việc tái phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế thế giới và cho việc thực thi chiến lược công ty. Một hệ thống cấu trúc hạ tầng đã và đang ngày càng phát triển nhằm làm cho các giao dịch sáp nhập và mua lại công ty trở nên dễ dàng hơn.


Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 3 Xem xét lựu chọn dự án

Nội dung cơ bản của bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 3 Xem xét lựa chọn dự án trình giới thiệu và so sánh dự án. Để đạt được một mục tiêu phát triển nào đó, có thể có nhiều phương án loại trừ lẫn nhau.


A Guide to the Project Management Body of Knowledge Part 6

Project Risk Management includes the processes concerned with conducting risk management planning, identification, analysis, responses, and monitoring and control on a project; most of these processes are updated throughout the project.


Tài liệu về Lập kế hoạch kinh doanh

ngắn gọn và trung thực trong mô tả và giải thích các lợi ích của sản phẩm và dịch vụ nhưng không quá khô cứng kỹ thuật.


Quản lý nhóm tản mát về địa lý

Trong thời đại ngày nay, một nhóm có thể bao gồm các thành viên tản mát về mặt địa lý: người ở ngay toà nhà bên cạnh, người ở tỉnh này, tỉnh nọ, thậm chí có người ở nước ngoài. Đây là kết quả của sự linh hoạt trong việc hội tụ các tài năng. Tất nhiên, công việc của người trưởng nhóm cũng sẽ không hề đơn giản.


Bài giảng Chỉ tiêu thẩm định dự án - ThS. Trần Bá Vinh

Bài giảng Chỉ tiêu thẩm định dự án trình bày các nội dung chính: giá trị hiện tại rồng - NPV, tỷ số lợi ích - chi phí - B/C, thời gian hoàn vốn, suất sinh lợi nội bộ - IRR, ưu tiên thẩm định giữa chỉ tiêu NPV, IRR. Đây là tài liệu học tập, tham khảo môn Quản trị dự án.


trump strategies for real estate billionaire lessons for the small investor phần trump strategies for real estate billionaire lessons for the small investor phần 4

anh đơn thương độc mã tạo ra thị trường cho khu dân cư sang trọng cao cấp ở thành phố New York. Ông tiếp tục với một chuỗi những thành công và vào năm 2003, 9 trong số 10 căn hộ bán cao nhất trong tòa nhà Trump-căn hộ được bán với giá hàng triệu đô la mỗi. Điều gì có thể


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 3: Project activity and risk planning

The following will be discussed in this chapter: The basis of a project plan - the “project charter”, the planning process - overview, the planning process - nuts and bolts, more on the work breakdown structure and other aids, risk management.


KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE-CARLO

Xác suất: một trị số giữa 0 và 1 nhằm diễn tả khả năng xuất hiện của một biến cố (hoặc sự kiện) • Xác suất được biểu diễn dưới dạng phần trăm (60%, 51%, v.v…) hoặc thập phân (0.6, 0.51, v.v…) • Một phân phối xác suất chỉ ra các kết quả có thể của một tiến trình và xác suất của mỗi kết quả. • Phân phối xác suất: Một danh sách của tất cả các kết quả của một tiến trình ngẫu nhiên và các xác suất có liên quan đến mỗi kết quả....


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CUSTOMS PROCEDURE
 • 02/03/2009
 • 68.312
 • 801
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
 • 02/03/2009
 • 89.128
 • 335
Quản trị dự án đầu tư
 • 03/10/2009
 • 71.512
 • 677

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu