Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết

"Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC
TINH KHIẾT

ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƯ

: PHƯỜNG ĐÔ VINH, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM
: CÔNG TY TNHH PT NNL TUẤN HƯNG

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC
TINH KHIẾT
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TUẤN HƯNG
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

PHAN DOÃN PHONG

NGUYỄN VĂN MAI

Ninh Thuận - Tháng 11 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của nước uống ....................................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................... 7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tư ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 9
III.3. Địa hình- Thổ nhưỡng ........................................................................................... 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật ................................................................................ 9
III.4.3. Cấp –Thoát nước ................................................................................................ 9
III.5. Nhận xét chung ..................................................................................................... 9
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 10
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 10
IV.2. Các hạng mục công trình .................................................................................... 10
IV.3. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 10
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 11
V.1. Hình thức phân phối ............................................................................................. 11
V.1.1. Các loại sản phẩm ............................................................................................. 11
V.1.2. Hình thức phân phối .......................................................................................... 11
V.2. Phân khúc thị trường ............................................................................................ 11
V.3. Quy trình thực hiện .............................................................................................. 11
V.3.1. Chuẩn bị các thủ tục .......................................................................................... 11
V.3.2. Nguồn nước ....................................................................................................... 11
V.3.3. Khử sắt, mangan................................................................................................ 11
V.3.4. Làm mềm, khử khoáng ..................................................................................... 11
V.3.5. Lọc thô, khử mùi khử màu ................................................................................ 12
V.3.6. Đóng bình, chai ................................................................................................. 12
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 13
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 13
VI.2. Giải pháp xây dựng ............................................................................................. 13
VI.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 13
VI.3.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 13
VI.3.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 13
VI.3.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 13

VI.3.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 14
VI.3.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 14
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 15
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 15
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 15
VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .............................................. 15
VII.2. Tác động của dự án tới môi trường ................................................................... 15
VII.2.1. Giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................. 16
VII.2.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ................................................... 16
VII.3. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm .................................................................... 17
VII.3.1. Giai đoạn xây dựng dự án .............................................................................. 17
VII.3.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng ................................................... 17
VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 18
CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................... 19
VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................... 19
VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tư ............................................................................... 20
VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 20
VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................... 21
VIII.2.3. Vốn lưu động................................................................................................. 21
CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................................ 22
IX.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư ........................................................ 22
IX.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................... 22
IX.3. Nguồn vốn thực hiện dự án................................................................................. 22
CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 25
X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 25
X.2. Tính toán chi phí của dự án .................................................................................. 25
X.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................. 25
X.2.2. Chi phí hoạt động .............................................................................................. 26
X.3. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 27
X.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 28
X.4.1. Báo cáo thu nhập của dự án .............................................................................. 28
X.4.2. Báo cáo ngân lưu dự án ..................................................................................... 29
X.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 30
CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 31
XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 31
XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 31
XI.3. Cam kết của chủ đầu tư....................................................................................... 31

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tuấn Hưng
 Giấy phép ĐKKD
: 4500484109
 Ngày đăng ký lần 2 : 18/1/2012
 Đại diện pháp luật
: Phan Doãn Phong
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: Số 69 Ngô Gia Tự, P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang –Tháp Chàm
 Ngành nghề chính
: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Nhà máy sản xuất nước tinh khiết
 Địa điểm xây dựng : Phường Đô Vinh, TP.Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 Diện tích đất
: 932.9 m2
 Diện tích nhà xưởng : 200 m2
 Công suất dự án
:
- 90,000 bình 21 lít/năm
- 108,000 Chai 1.5 lít/năm
- 144,000 Chai 0.5 lít/năm
- 144,000 Chai 0.3 lít/năm
 Mục tiêu đầu tư
: Tạo ra một nhà máy sản xuất nước tinh khiết với công suất
2,000,000 lít/năm
 Mục đích đầu tư
: Phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống sạch cho thị trường công sở ,
trường học, cảng cá (thuyền ra khơi) và các đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh.
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do
chủ đầu tư thành lập.
 Tổng mức đầu tư
: 2,138,203,000 đồng (Hai tỷ một trăm ba mươi tám triệu hai trăm linh
ba nghìn đồng) bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.
- Vốn chủ sở hữu
: 871,701,000 đồng (Tám trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm linh một
nghìn đồng) bao gồm 40% tổng đầu tư, tương đương với: 867,281,000 ( Tám trăm sáu mươi bảy
triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng) và lãi vay trong thời gian xây dựng tương đương với:
4,420,000 đồng ( Bốn triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).
- Vốn vay
: chiếm 60% tương đương với 1,300,922,000 đồng (Một tỷ ba trăm
triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng).
Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 60 tháng bắt đầu vay tháng 11 năm 2012 với
lãi suất 12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 8 tháng và thời gian trả nợ là 52 tháng bắt đầu
từ tháng 6 năm 2013.
 Vòng đời dự án
: Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 11 năm 2012 đến
tháng 12/2012 và đi vào hoạt động vào năm 2013.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

1

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Giáo trình - Nguyên lý dự án đầu tư - chương 1

Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư Trong những năm gần đây khái niệm “dự án” trở nên thân quen đối với các nhà quản lý các cấp. Có rất nhiều hoạt động trong tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, được thực hiện theo hình thức dự án.


Các Phương Pháp Phân Tích Nghiên cứu tình huống:Nghèo đói và chính sách tác động

Ninh Thuận là một tỉnh nghèo nhất trong vùng Đông nam bộ và cũng là tỉnh rất nghèo nếu so với cả nước. Khoảng 3360 km2 diện tích nơi đây bao gồm cả đồng bằng, đồi núi và miền biển quanh năm chìm trong nắng nóng. Lượng mưa hằng năm thì rất ít nhưng thường có mưa kèm theo bão lớn gây nên lũ lụt. Chính kiểu thời tiết này đã ảnh hưởng xấu đến khả năng sản xuất và đời sống của các hộ dân nơi này, đặc biệt là các hộ sống phụ thuộc vào nông nghiệp.......


Chương 3: KẾ HOẠCH HÓA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG TRÊN VÙNG LÃNH THỔ

Nội dung kế hoạch xây dựng hệ thống cung cấp nước và thoát nước trên mỗi vùng lãnh thổ Tiến hành điều tra thăm dò nguồn nước trên lãnh thổ Xác định nhu cầu nước cho sản xuất và đời sống Rà soát lại, hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cung cấp nước và thoát nước trên mỗi vùng lãnh thổ Xây dựng bảng cân đối nước và thoát nước cho toàn vùng, cho mỗi ngành và từng điểm dân cư...


Chương IX: Thẩm định các dự án đầu tư

Các dự án đầu tư được soạn thảo xong mặc dù được nghiên cứu tính toán rất kỹ thì cũng chỉ mới qua bước khởi đầu. Để đánh giá tính hợp lý, tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và quyết định dự án có tính thực thi hay không cân phải có một quá trình xem xét, kiểm tra, đánh giá, một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Quá trình đó được gọi là thẩm định dự án....


Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - Lê Hoàng Cẩm Phương

Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 7: Tác động của lạm phát lên dòng ngân lưu của dự án cung cấp cho người đọc những hiểu biết về tác động và ảnh hưởng của lạm phát đến dự án, vì sao phải xem xét quá trình lạm phát trong quản lý dự án,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.


Bài giảng hệ điều hành : Phương pháp Quản lý Dự án CNTT part 4

Các yêu cầu về mô tả  Ngắn gọn và súc tích  Xác định rõ:  Các mục đích và mục tiêu cơ bản  Những trách nhiệm cơ bản  Số thành viên  Họp thường kỳ Văn phòng dự án là gì? Là trung tâm của:  Điều phối, kết hợp  Theo dõi  Giám sát, điều hành  Duy trì và thông báo các thông tin của dự án


Chương VIII: Quản lý dự án đầu tư

Quản lý dự án là nghệ thuật và khoa học phối hợp con người, thiết bị, vật tư, tiền bạc, cùng với tiến độ để hoàn thành một dự án cụ thể đúng thời hạn trong vòng chi phí đã được duyệt”. Một cách chung nhất có thể hiểu: “Quản lý dự án là tổng thể những tác động có hướng đích của chủ thể quản lý tới quá trình hình thành, thực hiện, hoạt động của dự án nhằm đạt tới mục tiêu dự án trong những điều kiện và môi trường biến động”. ...


Thay đổi văn hóa - vũ khí giấu mặt

Nhiều công ty chuyển mình rất nhanh chóng, từ vị trí đứng ở bờ vực phá sản chuyển sang làm ăn rất phát đạt. Họ có thể làm được điều đó bằng các chương trình quảng cáo tốn kém, nhưng cũng có nhiều công ty trở thành "ngôi sao" trong quá trình chuyển đổi này nhờ sự thay đổi văn hoá của họ.


BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN SÂU

Phân tích dự án là để xem xét tính hiệu quả của dự án và làm cơ sở cho việc đầu tư cho dự án. Phân tích dự án cần phải được xem xét trên nhiều khía cạnh, từ đối tượng hưởng lợi đến những người có...


Giáo trình quản lý dự án- Chương 5

Một kế hoạch hiệu quả, lên lịch từ đầu đến cuối, nêu chi tiết tất cả những việc phải làm, thời gian thực hiện, chi phí. Hoạch định tốt sẽ bảo đảm thành công


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hỏi đáp về WTO
 • 09/03/2009
 • 73.584
 • 516

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu