Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch không nung Tuynel Xuân Lộc" có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Nghiên cứu thị trường. Chương 4: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 5: Quy mô sản xuất và kinh doanh. Chương 6: Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu. Chương 7: Giải pháp quy hoạch thiết kế cơ sở. Chương 8: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 9: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 10: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 11: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 12: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

ĐỊA ĐIỂM

: ẤP 4, XÃ XUÂN TÂM, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ

: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH THÁI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NUNG
TUYNEL XUÂN LỘC

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG
THANH THÁI

TRỊNH THẾ THANH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Đồng Nai - Tháng 10 năm 2011

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN............................................................ 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4
I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4
I.3. Cơ sở pháp lý......................................................................................................................... 4
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ........................................................................ 7
II.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................... 7
II.2. Sự cần thiết phải đầu tư ....................................................................................................... 7
CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG .......................................................................... 9
III.1. Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2011 .................................................................................. 9
III.2. Thị trường gạch tuynel ..................................................................................................... 10
III.2.1. Sản phẩm ....................................................................................................................... 10
III.2.2. Thực trạng cung cầu ...................................................................................................... 10
III.2.3. Nghiên cứu cạnh tranh ................................................................................................... 10
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ .......................................................... 12
IV.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 12
IV.1.1. Vị trí địa lý .................................................................................................................... 12
IV.1.2. Địa hình ......................................................................................................................... 12
IV.1.3. Địa chất.......................................................................................................................... 12
IV.1.4. Khí hậu .......................................................................................................................... 12
IV.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án .................................................................................. 13
IV.2.1. Hiện trạng sử dụng đất .................................................................................................. 13
IV.2.2. Nơi tiếp nhận chất thải từ dự án .................................................................................... 13
IV.3. Nhận xét chung ................................................................................................................. 13
CHƯƠNG V: QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH ........................................................... 14
V.1. Phạm vi dự án .................................................................................................................... 14
V.2. Quy trình hoạt động ........................................................................................................... 14
V.3. Danh mục sản lượng sản phẩm .......................................................................................... 15
CHƯƠNG VI: NHU CẦU NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU...................................................... 18
VI.1. Danh mục nguyên vật liệu ................................................................................................ 18
VI.2. Sét ..................................................................................................................................... 18
VI.2.1. Thành phần hóa học của sét .......................................................................................... 18
VI.2.2. Tính cơ lý hóa của sét.................................................................................................... 18
CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ .............................................. 19
VII.1. Lò nung ........................................................................................................................... 19
VII.2. Nhà máy .......................................................................................................................... 19
VII.3. Kho nguyên liệu .............................................................................................................. 19
VII.3.1. Kiến trúc ....................................................................................................................... 19
VII.3.2. Kết cấu ......................................................................................................................... 20
CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .................................................... 21
VIII.1. Đánh giá tác động môi trường ....................................................................................... 21
VIII.1.1. Giới thiệu chung ......................................................................................................... 21
VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .......................................................... 21
VIII.2. Các tác động môi trường ............................................................................................... 21

VIII.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng...................................................................................... 21
VIII.2.2. Giai đoạn dự án đi vào hoạt động ............................................................................... 22
VIII.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường ............................................................. 23
VIII.3.1. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng ............................................. 23
VIII.3.2. Giảm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn dự đoán đi vào hoạt động ................................. 23
CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 25
IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư ............................................................................................... 25
IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 26
IX.2.1. Nội dung ........................................................................................................................ 26
IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ............................................................................................... 29
CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ............................................................ 31
X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án .............................................................................................. 31
X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 31
X.1.2. Nguồn vốn thực hiện dự án ............................................................................................ 31
X.2. Phương án hoàn trả vốn vay .............................................................................................. 32
CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH ................................................................. 35
XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 35
XI.2. Tính toán chi phí............................................................................................................... 35
XI.3. Doanh thu từ dự án ........................................................................................................... 40
XI.4. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .......................................................................................... 44
XI.5. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội ................................................................................ 47
CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 48
XII.1. Kết luận ........................................................................................................................... 48
XII.2. Kiến nghị ......................................................................................................................... 48

Dự án: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
 Giấy phép kinh doanh
 Đăng ký lần đầu
 Đăng ký thay đổi lần 5
 Đại diện pháp luật
 Chức vụ
 Địa chỉ trụ sở
Chí Minh
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
 Tên dự án
 Địa điểm xây dựng
 Lô đất số
 Hình thức đầu tư

: Công ty TNHH Xây dựng Thanh Thái
: 0302629059
: 24/5/2002
: 03/8/2010
: Trịnh Thế Thanh
: Giám đốc
: 252/6 ấp Giản Dân, phường Long Bình, Quận 9, Tp.Hồ

: Nhà máy sản xuất gạch nung tuynel Xuân Lộc
: Ấp 4, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
: 413, Tờ bản đồ 31
: Đầu tư xây dựng mới

I.3. Cơ sở pháp lý
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Hành trình trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp

Quản lý ngày nay được coi là một quá trình cung cấp những trợ giúp và nguồn lực để nhân viên hoàn thành công việc. Sai lầm của người đội trưởng hay nhà quản lý nêu trên xảy ra ở rất nhiều tổ chức trên thế giới: Người quản lý vẫn giữ nếp suy nghĩ như một nhân viên chứ không phải là nhà lãnh đạo.


Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Quản lí dự án ở Việt Nam

Thông thường người QLDA là Giám đốc dự án. Do kiêm nhiệm nhiều việc khác nên dẫn tới tình trạng không có người QLDA thực sự. Và hơn nữa người QLDA không được đào tạo về nghiệp vụ QLDA, thiêu tri thức QLDA. – Trong Ban dự án và các tổ chuyên môn, rất ít người làm việc 100% thời gian cho dự án


Bài giảng Quản trị dự án - Quản lý tiến độ dự án

Bài giảng Quản trị dự án Quản lý tiến độ dự án nhằm nêu phân chia các công việc, thứ tự các công việc, quan hệ giữa các công việc, ứớc lượng thời gian công việc, các bước & công cụ xây dựng tiến độ.


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chương 5 Quản lý tiến độ dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm quản lý tiến độ dự án, quy trình quản lý tiến độ dự án, lịch trình dự án cho các cấp,...


Chiếc Lexus và cây Oliu

Chiếc Lexus và cây Oliu


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - ThS. Trần Linh Đăng

Nội dung chương 4 Kiểm soát & quản trị rủi ro thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm trình bày về các kiến thức: tổng quan về kiểm soát dự án, quy trình kiểm soát dự án, nội dung kiểm soát dự án, rủi ro & quản trị rủi ro dự án, hợp đồng & quản trị hợp đồng dự án.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 1: The world of project management

The following will be discussed in this chapter: What Is a project? project management vs. general management, what is managed? the three goals of a project, the life cycles of projects, selecting projects to meet organizational objectives, the project portfolio process.


Bài 2: Sức mạnh của quản lý dự án (Project Management Power)

Nội dung bài học: bạn sẽ học về các kỹ năng của quản lý dự án, nó không phải sự may mắn, quản lý dự án sẽ tạo nên sự khác biệt trong việc tiếp cận mục tiêu của dự án.


Báo cáo quản lí quản lý nguyên vật liệu - kinh doanh sản xuất 007

Tham khảo tài liệu 'báo cáo quản lí quản lý nguyên vật liệu - kinh doanh sản xuất 007', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản lý dự án ( TS Phùng Tấn Việt ) - Chương 1 Khái quát các tình huống quản lý dự án

Chương 1 Khái quát các tình huống quản lý dự án trình bày về các khái niệm về quản lý dự án, nêu lên các tình huống có trong quản lý dự án.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ dự án
 • 03/10/2009
 • 14.736
 • 545
The Marketing Leadership Audit
 • 03/11/2009
 • 56.340
 • 915

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu