Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá

"Thuyết minh Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bột cá" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ

ĐỊA ĐIỂM
: THƯỢNG HẢI – HẢI THANH – TĨNH GIA – THANH HÓA
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH CHÂU TUẤN –HẢI THANH

Thanh Hóa – 22 Tháng 11 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN –HẢI THANH
GIÁM ĐỐC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN VĂN MAI

Thanh Hóa - Tháng 11 năm 2012

CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN - HẢI THANH
Số: 01/CTHT - 2012/TTr-DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------Thanh Hóa, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Kính gửi:

- UBND huyện Tĩnh Gia
- UBND tỉnh Thanh Hóa
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
- Các cơ quan có thẩm quyền liên quan

 Căn cứ Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005;
 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.
 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình.
 Căn cứ các pháp lý khác có liên quan;
Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh kính đề nghị các cấp các ngành cho
phép đầu tư dự án “NHÀ MÁY XAY NGHIỀN BỘT CÁ” với các nội dung sau:
1. Tên dự án
: Nhà máy xay nghiền bột cá
2. Chủ đầu tư
: Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh
3. Trụ sở
: Thượng Hải – Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
4. Địa điểm xây dựng : Thượng Hải – Hải Thanh – Tĩnh Gia – Thanh Hóa
5. Diện tích
: 800m2
6. Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng nhà máy sản xuất bột cá
7. Quy mô dự án
: 1000 tấn nguyên liệu cá/tháng tương ứng 12,000 tấn
nguyên liệu cá/năm, thành phẩm tạo ra 250 tấn thành phẩm/tháng tương ứng
3,000 tấn thành phẩm/năm.
8. Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
9. Tổng mức đầu tư
: 13,471,621,000 đồng
Vốn chủ đầu tư
: 63% trên tổng mức đầu tư tương ứng với số tiền
8,471,621,000 đồng (Bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).
Vốn vay
: 37% trên tổng vốn đầu tư, tương ứng 5,000,000,000
đồng.

Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 36 tháng với lãi suất dự kiến
12%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 4 tháng và thời gian trả nợ là 32 tháng.
10. Thời gian hoạt động : Trong vòng 15 năm, bắt đầu xây dựng từ tháng 12 năm
2012 và đi vào hoạt động từ quý II năm 2013.
11. Đánh giá hiệu quả:
Dự án “Nhà máy xay nghiền bột cá” có nhiều tác động tích cực đến sự phát
triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc
dân nói chung và của khu vực nói riêng. Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân
sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho
người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư.
Qua một số chỉ tiêu tài chính của dự án như NPV =10,768,703,000 đồng ; Suất
sinh lời nội bộ là: IRR= 52.6%; thời gian hoà vốn sau 4 năm 2 tháng kể cả thời gian
xây dựng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư và thu hồi
vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước
và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho cả nước.
12. Kết luận: Công ty TNHH Châu Tuấn – Hải Thanh kính trình UBND các cấp
của tỉnh Thanh Hóa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên Môi
trường tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tư
dự án “Nhà máy xay nghiền bột cá” này.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH
CHÂU TUẤN –HẢI THANH
(Giám đốc)

NGUYỄN THỊ LIÊN

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư .......................................................................................... 1
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1
I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 1
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 4
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 4
II.1.1. Vai trò quan trọng của thức ăn chăn nuôi ........................................................... 4
II.1.2. Phân tích môi trường vĩ mô ................................................................................. 4
II.1.3. Kết luận ............................................................................................................... 4
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 5
II.2.1. Thị trường bột cá chăn nuôi ................................................................................ 5
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .................................................................................. 6
II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tư ............................................................................... 7
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ...................................................................... 8
III.1. Địa điểm đầu tư ..................................................................................................... 8
III.2. Khí hậu .................................................................................................................. 8
III.3. Địa hình ................................................................................................................. 9
III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ........................................................................... 9
III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ....................................................................................... 9
III.4.2. Cấp –Thoát nước ................................................................................................ 9
III.5. Nhận xét chung ..................................................................................................... 9
CHƯƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 10
IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 10
IV.2. Máy móc thiết bị ................................................................................................. 10
IV.3. Thời gian thực hiện dự án ................................................................................... 10
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 11
V.1. Nguồn nguyên liệu ............................................................................................... 11
V.2. Yêu cầu kỹ thuật................................................................................................... 11
V.2.1. Yêu cầu cảm quan của bột cá ............................................................................ 11
V.2.2. Yêu cầu về hóa, lý, vi sinh vật của bột cá ......................................................... 11
V.3. Dây chuyền sản xuất bột cá.................................................................................. 12
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 13
VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 13
VI.2. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 13
VI.2.1. Hệ thống điện ................................................................................................... 13
VI.2.2. Hệ thống cấp thoát nước .................................................................................. 13
VI.2.3. Hệ thống chống sét .......................................................................................... 13
VI.2.4. Hệ thống Phòng cháy chữa cháy ..................................................................... 13
VI.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc............................................................................... 14
CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG........................................ 15
VII.1. Đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 15
VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 15

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Impact of Government Policies and Investment Agreements on FDI Inflows to Developing Countries: An Empirical Evidence

The last two decades have witnessed an extensive growth in foreign direct investment (FDI) flows to developing countries. This has been accompanied by an increase in competition amongst the developing countries to attract FDI, resulting in a rise in investment incentives offered by the host governments and removal of restrictions on operations of foreign firms in their countries. This has also led to an ever-increasing number of bilateral investment treaties (BITs) and regional agreements on...


The Investing Secrets of Warren Buffett—and how to profit from them

Warren Buffett is also questioned frequently about his philosophy regarding inherited wealth. He has made his opinions on the subject public, and has indicated that he worries that too large of an inheritance would make his three children spoiled. While it is uncertain the amount bequeathed to his children, it is known that after his death, Buffett’s shares of Berkshire-Hathaway are to be left to the Buffett Foundation and distributed to charitable causes. Perhaps this philosophy stems from Buffett’s own frugality.......


Dự án: Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản xã Thanh Chăn

Dự án: Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản xã Thanh Chăn sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, phát triển sản xuất và tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị, tăng thu nhập, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Tên khách hàng: Địa chỉ: Ngày phòng vấn: Người phỏng vấn:


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Chương 1 Một số vấn đề chung về quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm quản lý dự án, mô hình quản lý dự án, mục tiêu chung của quản lý dự án, nhiệm vụ của công tác quản lý dự án, phương pháp quản lý dự án.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 - TS. Trịnh Thùy Anh

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 9: Kết thúc dự án" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hình thức kết thúc dự án, thời điểm kết thúc dự án, quá trình kết thúc dự án, báo cáo dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Negotiations in project sales and delivery process: An application of negotiation analysis

The manager chose two people from her own department to work on the project. She also asked a programmer from data processing to join her team. They met, discussed the project, and decided upon a schedule and deadlines. Then the manager assigned her two employees specific responsibilities. One was asked to design reports that would meet the treasurer’s criteria. The other was asked to define file requirements and changes in input. The two were to meet periodically with the programmer to discuss program changes. The manager’s area of responsibility was to ensure that each employee’s goals were being met and that each phase was being completed on...


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Chương 1 Tổng quan về quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm dự án, quản lý dự án, các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án, quy trình quản lý dự án.


Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - ThS. Trần Linh Đăng

Chương 3 Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm giúp sinh viên hiểu bản chất và vai trò của QL thời gian và tiến độ, sử dụng thành thạo các công cụ lập kế hoạch thời gian và tiến độ, sử dụng thành thạo các kỹ thuật đảm bảo thời gian và tiến độ thực hiện dự án.


Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 4 Lập kế hoạch dự án

Bài giảng trình bày kế hoạch dự án: kế hoạch phạm vi, lập nguyên tắc phát triển hệ thống, xác định phạm vi, kế hoạch lịch biểu, kế hoạch nguồn lực. Kế hoạch đảm bảo chất lượng. Kế hoạch quản lí rủi ro...


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Franchise - Bí quyết thành công
 • 20/03/2009
 • 89.165
 • 792
Chiến lược nguồn nhân lực
 • 19/03/2009
 • 68.099
 • 542
EGI – European Grid Initiative
 • 25/02/2013
 • 57.242
 • 680

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu