Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An

"Thuyết minh Dự án đầu tư Khu xử lý rác thải sinh hoạt - công nghiệp tại Đức Hòa, Long An" có kết cấu nội dung gồm 10 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư. Chương 4: Quy hoạch tổng thể. Chương 5: Phương án kỹ thuật công nghệ. Chương 6: Đánh giá tác động của môi trường. Chương 7: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 8: Nguồn vốn đầu tư của dự án. Chương 9: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 10: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHU XỬ LÝ RÁC
SINH HOẠT & CÔNG NGHIỆP
TẠI : ĐỨC HÒA - LONG AN
CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN DỤC

NGUYỄN VĂN MAI

Long An – Tháng 8 năm 2012

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /ĐĐD - 2012/TTr-DA
V/v đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư dự
án “Khu xử lý rác sinh hoạt và công

Long An, ngày tháng 8 năm 2012

------------------

nghiệp tại Đức Hòa - Long An”

Kính gửi:
-

UBND tỉnh Long An
Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An

 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của
Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành
Luật Đất đai;
 Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính
Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An chấp thuận
địa điểm thực hiện dự án “Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An”
theo các nội dung sau:
I. Thông tin về nhà đầu tư:
1. Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương
- Giấy phép kinh doanh số 0311597931
2. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Dục
3. Địa chỉ trụ sở: 43 Mạc Đỉnh Chi, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: 08 5448 9569
Fax: 08 5449 9568
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại và độc hại.
6. Năng lực:
- Vốn điều lệ: 3,000,000,000 đồng
II- Nội dung đề nghị chấp thuận:
1. Tên dự án: Khu xử lý Rác sinh hoạt và công nghiệp tại Đức Hòa - Long An
2. Địa điểm xây dựng: Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
3. Nhu cầu sử dụng đất: 28 ha (280,000m2)
4. Tổng vốn đầu tư là 198,248,395,000 VNĐ (Một trăm chín mươi tám tỷ hai trăm bốn mươi
tám triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng).
- Vốn chủ sở hữu: chiếm 30% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 59,474,518,000 đ (Năm
mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm mười tám ngàn đồng).
- Vốn vay của Ngân hàng: 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là
138,773,876,000 đồng (Một trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm bảy mươi ba triệu tám trăm bảy
mươi sáu ngàn đồng).
5. Quy mô dự án :
- Công suất xử lý rác sinh hoạt: 100 tấn/ngày

+ Sau khi qua phân loại với 100 tấn rác sinh hoạt/ngày thu được:
 Rác đốt: 20 tấn/ngày
 Rác chôn lấp: 10 tấn/ngày
 Rác ủ làm phân hữu cơ: 50 tấn/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày
 Thương phẩm thu được từ rác sinh hoạt:
 Phân vi sinh: 50 tấn/ngày
 Dầu FO: 5,000 lít/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su: 20 tấn/ngày
- Công suất xử lý rác công nghiệp: 70tấn/ngày
 Thương phẩm thu được từ rác công nghiệp như sau:
 Gạch Block: 6 m3/ngày
 Phân vi sinh: 6 tấn/ngày
 Dầu FO: 2,067 lít/ngày
Tổng thương phẩm thu được từ rác thải sinh hoạt và công nghiệp như sau:
 Gạch block: 6m3/ngày
 Phân vi sinh: 56 tấn/ngày
 Dầu FO: 7,067 lít/ngày
 Phế liệu kim loại, nhựa và cao su : 20 tấn/ngày
6. Hình thức sở hữu dự án: công ty TNHH.
7. Tiến độ thực hiện dự án: từ tháng 9/2012 đến hết tháng 9/2013.
III- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn:
1. Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư.
2. Báo cáo dự án sơ bộ.
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Bản trích lục địa điểm đầu tư
Công ty TNHH Môi Trường Đại Đông Dương đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét chấp
thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu TCHC.

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG
ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG

NGUYỄN VĂN DỤC

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Quản trị dự án - Chương 7

Tài liệu tham khảo giáo trình quản trị dự án - Chương 7: kiểm soát dự án


Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các bài tập tình huống giúp người học rèn luyện và vận dụng kiến thức.


Giáo trình quản lý dự án- Chương 2

Báo cáo kịp thời, chính xác về tình trạng của dự án và các dự báo về tác động tốt xấu đến dự án cho giới quản trị của tổ chức biết


Lecture Project management: The managerial process (5/e): Chapter 7 - Erik W. Larson, Clifford F. Gray

Chapter 7 - Managing risk. The main contents of the chapter consist of the following: Risk management process, risk identification, risk assessment, risk response development, opportunity management, contingency planning, contingency funding and time buffers, risk response control, change control management


Giáo trình Lập và phân tích dự án (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Lập và phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư, phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư, ứng dụng excel trong lập và phân tích dự án, một số nội dung về quản lý thực hiện dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.


Project Management for Construction Chapter 1

Cải thiện quản lý dự án không chỉ có thể hỗ trợ ngành công nghiệp xây dựng, nhưng cũng có thể là động cơ cho nền kinh tế quốc gia và thế giới.


Bí quyết làm lãnh đạo

Nhiều lãnh đạo thường dẫn câu “Thương trường là chiến trường” để biện minh cho hành động hoặc triết lý kinh doanh của mình. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh rằng, hòa bình mới là điểm cốt lõi của sự phát triển bền vững, mang lại sự giàu sang và hạnh phúc cho con người


PHƯƠNG ÁN PCCC CTY

Tham khảo tài liệu 'phương án pccc cty', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phân tích và quyết định đầu tư

Phân tích Tài chính Bài giảng 7 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VỐN Bài 1 đã chỉ ra rằng quyết định đầu tư vốn là một trong những quyết định chủ yếu trong tài chính công ty. Trong bài này chúng ta sẽ lần lượt xem xét quá trình phân tích và ra quyết định đầu tư hay không vào một dự án nào đó của công ty. 1. CÁC LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG CÔNG TY Trong hoạt động của công ty, các nhà quản lý lợi ích mà dự án tạo ra sau...


PROJECT COST MANAGEMENT PLAN TEMPLATE

The Glossary provides explanations of all the terms commonly used in this guide that have a specific meaning in an implementation planning context. However there are a few key terms used that it is important to understand from the start. Benefit the measurable improvement resulting from an outcome which is perceived as an advantage by one or more stakeholders. It should be noted that not all outcomes will be perceived as positive, and outcomes that are positive for some stakeholders will be negative for others (sometimes referred to as “dis-benefits”). Governance structure the management bodies (groups, boards and...


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Business Plan guidelines
 • 13/03/2009
 • 43.607
 • 733
Quản lý dự án
 • 03/10/2009
 • 92.833
 • 704

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu