Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết minh Dự án Đầu tư cải tiến nhà xưởng mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay

"Thuyết minh Dự án Đầu tư cải tiến nhà xưởng mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Quy mô đầu tư và các hạng mục công trình. Chương 4: Phương án kỹ thuật. Chương 5: Đánh giá tác động môi trường sơ bộ. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn đầu tư dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƯ CẢI TIẾN NHÀ XƯỞNG
MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT
THỰC PHẨM CHAY

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH SX & CB THỰC PHẨM CHAY DIỆU LINH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 114, TỔ 4, ẤP NINH HÒA, XÃ BÀU NĂNG
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TỈNH TÂY NINH
Tây Ninh – Tháng 10 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN

ĐẦU TƯ CẢI TIẾN NHÀ XƯỞNG
MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT
THỰC PHẨM CHAY

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM CHAY DIỆU LINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

TRẦN VĂN CẨN

NGUYỄN VĂN MAI

Tây Ninh - Tháng 10 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 6
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 8
II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ................................................ 8
II.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô..........................................................................................8
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nước .................................................................................8
II.1.3. Kết luận ........................................................................................................................9
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án ....................................................................................... 9
II.2.1. Ngành ............................................................................................................................9
II.2.2. Môi trường thực hiện dự án .........................................................................................12
II.3. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư .............................................................................. 15
CHƯƠNG III: QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ..................... 17
III.1. Vị trí đầu tư .................................................................................................................. 17
III.2. Quy mô đầu tư ............................................................................................................. 17
III.3. Các hạng mục công trình ............................................................................................. 18
CHƯƠNG IV: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ......................................................................... 21
IV.1. Sản xuất bánh tráng ..................................................................................................... 21
IV.1.1. Quy trình sản xuất bánh tráng ..................................................................................21
IV.1.2. Yêu cầu kỹ thuật .......................................................................................................23
IV.1.3. Hình ảnh sản xuất bánh tráng ...................................................................................25
IV.2. Sản xuất dầu thực vật................................................................................................... 27
IV.2.1. Nguyên liệu...............................................................................................................27
IV.2.2. Quy trình sản xuất dầu thực vật ................................................................................27
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SƠ BỘ ...................................... 28
V.1. Đánh giá tác động môi trường ...................................................................................... 28
V.1.1. Giới thiệu chung.........................................................................................................28
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .........................................................28
V.2. Tác động của dự án tới môi trường ............................................................................... 29
V.2.1. Trong quá trình chuẩn bị ............................................................................................29
V.2.2. Trong quá trình vận hành ...........................................................................................29
V.3. Biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực ................................................................. 32
V.4. Kết luận ......................................................................................................................... 34
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN ............................................................... 35
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư........................................................................................... 35
VI.2. Mục đích ...................................................................................................................... 36
VI.3. Nội dung ...................................................................................................................... 36
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ..................................................... 37
VII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tư ............................................................... 37
VII.2. Tiến độ đầu tư và sử dụng vốn ................................................................................... 37

VII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án............................................................................. 37
VII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay ............................................................................... 38
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ........................................................ 40
VIII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ..................................................................... 40
VIII.2. Chi phí sản xuất ........................................................................................................ 40
VIII.2.1. Chi phí khấu hao ....................................................................................................40
VIII.2.2. Chi phí tài chính .....................................................................................................41
VIII.2.3. Chi phí nhân công ..................................................................................................41
VIII.2.4. Chi phí giá thành bánh tráng ..................................................................................41
VIII.2.5. Chi phí giá thành sản xuất dầu thực vật .................................................................42
VIII.2.6. Chi phí quản lý và bán hàng, thông tin liên lạc… .................................................42
VIII.3. Vốn lưu động ............................................................................................................ 44
VIII.4. Tính toán doanh thu .................................................................................................. 44
VIII.5. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án ...................................................................... 45
VIII.5.1. Báo cáo thu nhập....................................................................................................45
VIII.5.2. Báo cáo ngân lưu ...................................................................................................45
VIII.5.3. Phân tích rủi ro .......................................................................................................46
VIII.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ............................................................................ 47

Dự án: Đầu tư cải tiến nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất thực phẩm chay

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH SX và Chế biến Thực phẩm chay Diệu Linh
 Mã số thuế
: 3901151465
 Ngày đăng ký lần đầu : 17/9/2012
 Nơi đăng ký
: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh
 Đại diện pháp luật
: Trần Văn Cẩn
Chức vụ
: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 114, tổ 4, ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh.
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Đầu tư cải tiến nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất thực
phẩm chay
 Địa điểm đầu tư
: 114, tổ 4, ấp Ninh Hòa, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh
Châu, tỉnh Tây Ninh
 Hiện trạng dự án
: Cơ sở sản xuất bánh tráng đã hoạt động hơn 5 năm,
chuyên cung cấp cho các chợ, nhà phân phối sỉ lẻ trong tỉnh cũng như các tỉnh khác
khoảng 300-400 kg/ngày và không sản xuất dầu thực vật.
 Cải tiến nhà xưởng : Đầu tư nâng cấp lò sấy bánh (hiện nay ở Tây Ninh chưa có
cơ sở làm bánh nào áp dụng) và một số máy móc trong quy trình làm bánh;
 Mở rộng quy mô
: + Tăng công suất sản xuất bánh tráng từ 400kg/ngày lên
1tấn/ngày
+ Sản xuất thêm dầu thực vật (dầu đậu phộng), một số dầu
khác như dầu mè, dầu nành, dầu dừa…
 Công suất thực hiện : + Bánh tráng 1 tấn/ngày, trung bình 20-30 tấn/tháng
+ Dầu thực vật (đậu phộng): 100-150 lít/ngày
 Mục tiêu dự án
: + Tạo ra thương hiệu thực phẩm chay số 1 Tây Ninh
+ Đa dạng hóa thực phẩm chay
+ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Tăng lợi nhuận cho chủ đầu tư
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
 Tổng mức đầu tư
: 2,200,000,000 đồng
+ Vốn chủ sở hữu : 700,000,000 đồng tương đương 30% vốn
+ Vay ngân hàng : 1,500,000,000 đồng tương đương 70% tổng đầu tư.

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Quản lý dự án công trình xây dựng part 5

Tham khảo tài liệu 'quản lý dự án công trình xây dựng part 5', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Anh (chị) hãy trình bày những phần chính trong một báo cáo khả thi (luận chứng kinh tế kỹ thuật) của một dự án đầu tư? 2) Anh (chị) hãy trình bày những nội dung chính trong phần phân tích thị trường của một dự án đầu tư ? 3) Anh (chị) hãy trình bày các bước của quá trình soạn thảo dự án đầu tư? 4) Anh (chị) trình bày những nội dung chính trong phần phân tích kỹ thuật của dự án đầu tư? ...


Bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư: Chương 8 - ThS.Trần Thùy Linh

Kết cấu chương 8 Nội dung dự án đầu tư thuộc bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư nhằm trình bày về căn cứ, cơ sở xác định sự cần thiết phải đầu tư, các căn cứ pháp lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, điều kiện kinh tế xã hội… , phân tích đánh giá, dự báo thị trường, khả năng thâm nhập thị trường, nhu cầu về sản phẩm.


Sách DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên trong 1 thời gian dự án nhằm thu về lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội - Quàn lý đầu tư xây dựng là quản lý Nhà nước về quá trình đầu tư và xd từ bước xác định dự án đầu tư để thực hiện đầu tư và cả quá trình đưa dự án vào khai thác, sử dụng đạt mục tiêu đã định. - Dự án đầu tư là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới , mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất...


Vai trò của chính phủ trong phát triển Công nghiệp và dịch vụ phần mềm

Chính phủ từng bước thực hiện cải cách hành chính đây là điều cần thiết để hiện đại hoá nền kinh tế và tạo ra nền công nghiệp có định hướng và cạnh tranh


Quản lí dự án Công nghệ thông tin: Bài 3 - Tư duy chiến lược về dự án

Thế giới ngày càng tăng phức tạp, tính không chắc chắn, xoắn xuýt với nhau. Vấn đề hắc búa hơn và cơ hội lớn hơn. Tăng sức ép chuyển giao tốt hơn/ nhanh hơn/ rẻ hơn. Nhấn mạnh mới vào các dự án, “THẾ GIỚI DỰ ÁN”. Các công cụ tốt hơn cho việc đi từ ý tưởng tới hành động.


160 lời khuyên cho các nhà quản trị doanh nghiệp trẻ

Quản lý là một khoa học và một nghệ thuật đòi hỏi phải học tập, có bản lĩnh và sự dũng cảm tìm đến cái mới, tính hiệu quả và đáp ứng những lợi ích của nhân viên


Trau chuốt văn bản, báo cáo, diễn văn - Bí quyết thành công trong công việc

Những bài viết hay báo cáo của các sếp luôn là cơ hội lớn để họ gây được ấn tượng với người khác. Không ít vị quan chức đã từng đọc đoạn nọ xọ đoạn kia chỉ vì những lỗi bất cẩn. Do vậy, kể cả khi việc viết lách được các sếp khoán gọn cho các trợ lý của mình thì chính người sếp cũng vẫn cần có khả năng để tự kiểm tra lại những văn bản này.


BÀI GIẢNG - LẬP DỰ ÁN - CHƯƠNG III (tiếp)

Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương iii (tiếp)', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bản mô tả công việc của nhừn nhân viên bán hàng.

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc của nhừn nhân viên bán hàng.', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Demo project: citibus
 • 03/12/2009
 • 39.393
 • 429
Hướng dẫn quản lý dự án
 • 18/03/2009
 • 77.171
 • 703

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu