Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thuyết Minh Dự án đầu tư cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích

"Thuyết Minh Dự án đầu tư cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Quy mô và phương án kỹ thuật. Chương 6: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 7: Nguồn vốn đầu tư dự án. Chương 8: Hiệu quả kinh tế - tài chính.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG 86 LŨY BÁN BÍCH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY GIA ĐỊNH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 86 LŨY BÁN BÍCH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬA CHỮA CẢI TẠO

NHÀ XƯỞNG 86 LŨY BÁN BÍCH

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV DỆT MAY
GIA ĐỊNH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

LÊ ĐÔNG TRIỀU

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 8 năm 2012

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ........................................................................................................ 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ................................................................................................... 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ............................................................................................. 5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG............................................................................ 8
II.1. Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam ................................................................................. 8
II.2. Ngành dệt may Việt Nam .................................................................................................... 8
II.3. Thị trường quần Jean Việt Nam ......................................................................................... 10
II.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Dệt may Gia Định ......................................... 13
II.4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh ...................................................................................13
II.4.2. Phân tích SWOT ........................................................................................................13
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ..................................................................... 14
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................................. 15
IV.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................................. 15
IV.2. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................................ 15
IV.2.1. Địa hình ....................................................................................................................15
IV.2.2. Khí hậu .....................................................................................................................15
IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng ....................................................................... 16
IV.3.1. Nền sân bãi xưởng ....................................................................................................16
IV.3.2. Hiện trạng giao thông ...............................................................................................16
IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ...................................................................................................16
IV.3.4. Hiện trạng cấp nước..................................................................................................16
IV.3.5. Hệ thống thoát nước .................................................................................................16
IV.3.6. Thông tin liên lạc ......................................................................................................16
IV.4. Kết luận............................................................................................................................. 16
CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT ....................................................... 17
V.1. Hình thức đầu tư ................................................................................................................ 17
V.2. Quy mô đầu tư ................................................................................................................... 17
V.3. Đặc điểm công trình hiện tại .............................................................................................. 17
V.4. Thiết kế chống sét .............................................................................................................. 19
V.5. Thiết kế PCCC ................................................................................................................... 19
V.6. Phương án kỹ thuật ............................................................................................................ 19
V.6.1. Dây chuyền sản xuất sản phẩm FOB .........................................................................19
V.6.2. Dây chuyền sản xuất sản phẩm CMPT ......................................................................20
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ....................................................................... 21
VI.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư................................................................................................ 21
VI.2. Nội dung tổng mức đầu tư ................................................................................................ 22
VI.2.1. Nội dung ...................................................................................................................22
VI.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư ..........................................................................................23
CHƯƠNG VII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN .......................................................... 24
VII.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư .................................................................... 24

VII.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................................ 25
VII.3. Kế hoạch sử dụng vốn ..................................................................................................... 26
VII.3.1. Trường hợp 1: 100% vốn chủ sở hữu .....................................................................26
VII.3.2. Trường hợp 2: Vay ngân hàng 70%, chủ sở hữu: 30% ...........................................26
CHƯƠNG VIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ............................................................. 30
VIII.1. Các thông số kinh tế và cơ sở tính toán ......................................................................... 30
VIII.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ....................................................................................... 30
VIII.2.1. Kế hoạch hoạt động và năng suất sản xuất các chuyền máy .................................30
VIII.2.2. Kế hoạch sản xuất đối với các loại đơn hàng ........................................................30
VIII.3. Tính toán chi phí của dự án............................................................................................ 31
VIII.3.1. Chi phí khấu hao ....................................................................................................31
VIII.3.2. Chi phí nhân công ..................................................................................................32
VIII.3.3. Chi phí hoạt động ...................................................................................................33
VIII.4. Doanh thu từ dự án......................................................................................................... 34
VIII.5. Vốn lưu động ................................................................................................................. 34
VIII.6. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án ........................................................................................ 35
VIII.6.1. Trường hợp 1: 100% vốn chủ sở hữu ....................................................................36
VIII.6.2 Trường hợp 2: Vay ngân hàng (hoặc tổ chức khác): 70%, vốn chủ sở hữu: 30%..37
VIII.7. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ................................................................................. 40

Dự án: Sửa chữa cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH MTV Dệt may Gia Định
 Giấy ĐKKD số
: 0300744507 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày
09/9/2010
 Đại diện pháp luật
: Lê Đông Triều
Chức vụ: Tổng Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
: 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Dự án sửa chữa cải tạo Nhà xưởng 86 Lũy Bán Bích
 Địa điểm xây dựng : 86 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hoà, Q.Tân Phú, Tp.HCM
 Hình thức đầu tư
: Sửa chữa – Cải tạo
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
 Diện tích đất
: 4,596m2
 Diện tích sàn sử dụng : 3,793m2
 Mục tiêu đầu tư
: Đầu tư sửa chữa, cải tạo lại mặt bằng nhà xưởng 86 Lũy Bán
Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh chính
cho công ty, góp phần nâng cao vị trí công ty trên thị trường ngành may mặc và thời
trang.
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Lịch sử học thuyết kinh tế - Chương 10: Học thuyết kinh tế KEYNES

Tiền đề lý luận: Thay đổi trong nhận thức về những vấn đề KT trọng tâm Ứng dụng toán học vào phát triển KT, các mô hình KT… Sự chú trọng tới vấn đề phân phối, tới lý luận tư bản và tích lũy, dự cảm lý luận về mất cân bằng, những cố gắng tìm hiểu sự vận hành của nền KT thị trường…ở các nhà KT Tân cổ điển


Những vấn đề mà người Mỹ hay nghi ngại trong thương mại quốc tế

1. Sự phức tạp của công việc kinh doanh thương mại quốc tế. 2. Thiếu kinh nghiệm trong việc mua bán hàng hoá xuất nhập khẩu . 3. Thiếu hiểu biết về thị trường nước sở tại.


PHÂN I: GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TÂP ĐOAN ĐA QUÔC GIA SAMSUNG TRÊN TOAN CÂU

Tâp̣ đoaǹ Samsung do Lee Byung-Chul sań g lập vaò năm 1953, là một trong nhưng tâp̣ đoaǹ thương maị lơn nhât́ Haǹ Quôć . Chu ̉ tic̣ h hiêṇ nay là ông Lee Kunhee. Năm 1969, Samsung Electronics, hañ g điêṇ tư cuả Samsung đươc thaǹ h lâp̣ taị Daegu - Haǹ Quôć , là môṭ bộ phâṇ lơn nhât́ cuả Tâp̣ đoaǹ Samsung. Hoaṭ đôṇ g taị chưng 58 nươc và co ́ khoan̉ g 208.000 công nhân. Hañ g điêṇ tư Samsung đươc coi la ̀ môṭ trong 10 nhañ hiêụ haǹ g hoá tôt́ nhât́ thê ́ giơi....


Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 6 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 6 - Quản lý tích hợp dự án hệ thống thông tin sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về phát triển tuyên bố dự án; phát triển kế hoạch quản lý dự án; hướng dẫn và quản lý thực hiện dự án; giám sát và điều khiển công việc dự án; thực thi điều khiển thay đổi tích hợp; đóng dự án hoặc pha dự án hệ thống thông tin.


Kĩ năng quản lí chung về dự án Công nghệ thông tin - 1

8 - Kĩ năng quản lí chung Bản đồ bài giảng 1. Tổng quan 2. Kĩ năng trao đổi 3. Tư duy chiến lược về dự án 4. Lập kế hoạch dự án 5. Theo dõi và Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 9.Quản lí dự án Việt Nam 8. Kĩ năng quản lí chung


Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích và đánh giá dự án


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư" trình bày các nội dung: Các khái niệm thẩm định dự án đầu tư, mục tiêu của thẩm định dự án, ý tưởng chính của thẩm định tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lạm phát

Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác


Quyền lực và sự ảnh hưởng

Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng tới đối tượng.


Tài liệu về Khởi sự một doanh nghiệp báo chí

Xuất bản một tạp chí nghe như một giấc mơ, nhưng những chủ doanh nghiệp sau đây đã biến giấc mơ đó thành hiện thực


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

AGILE PROJECT MANAGEMENT WITH SCRUM
 • 21/02/2013
 • 84.917
 • 810
Quản trị rủi ro
 • 03/11/2009
 • 94.358
 • 980

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu