Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH

Thông tư số 05/2012/TT-BLDTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng. Căn cứ nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

.vn
nam

ww.
w

Viet
uat
L

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang

"Quyết định số 21/2015/QĐ - UBND - Về việc quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" quy định về trình tự thủ tục tiếp nhận, cho thuê, thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số 1680/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Kế hoạch số 2668/KH-BTTTT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020


Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 49/2016/TT-BLĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn. Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số: 1663/QĐ-BTP

Quyết định số: 1663/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số 23/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 23/2017/TT-BTNMT ban hành về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp.


Luật số: 06/2007/QH12 của Quốc hội

Luật hoá chất của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2, số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.


Quyết định số: 1707/QĐ-TTg ngày 05/10/2015

Quyết định số: 1707/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011 - 2016" phê chuẩn việc bầu bổ sung Phó chủ tịch Ủy bân nhân dân tỉnh Kom Tun nhiệm kỳ 2011/2016 đói với bà Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy Kom Rẫy.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P44

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P44 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 07/2017/TT-BXD

Thông tư số 07/2017/TT-BXD ban hành hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Được căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ XD.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 51.864
 • 882
Thông báo số 284/TB-VPCP
 • 13/12/2011
 • 25.746
 • 673
Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH
 • 29/12/2017
 • 58.351
 • 351
Quyết định số 3308/QĐ-UBND
 • 03/03/2018
 • 13.766
 • 233
Quyết định số: 1025/QĐ - BTP
 • 21/10/2015
 • 16.919
 • 521

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu