Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT, Quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố thuộc tỉnh
4,90837104072398 5 884
 • 5 - Rất hữu ích 803

 • 4 - Tốt 81

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Luật số: 15/2008/QH12

LUẬT TRƯNG MUA, TRƯNG DỤNG TÀI SẢN


Quyết định số 2151/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 2151/QĐ-BVHTTDL Về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu.


Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1276/QĐ-BNN-KHCN

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI THỎ QUY MÔ NÔNG HỘ" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Nghị quyết số 03/NQ­-HĐND Tỉnh Cà Mau

Nghị quyết số 03/NQ­-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Cà Mau


Thông báo số 4341/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 9/2012 CỦA BỘ


Quyết định số 74/QĐ-UBDT

Quyết định số 74/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015. Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;...


Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP

Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng; căn cứ Luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;...


Quyết định số 8051/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8051/QĐ­-UBND ban hành giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Quyết định số 163/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 5265/TB-BNN-VP
 • 16/01/2013
 • 73.458
 • 840
Quyết định số 927/QĐ-TTg
 • 09/11/2017
 • 33.922
 • 987
Quyết chế số 721/QC-­BTP
 • 05/01/2018
 • 97.939
 • 175

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu