Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng Bà Nà Hills

Tài liệu gồm các nội dung: Tình hình và đặc điểm của công ty đại chúng, quản trị công ty, hoạt động kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, định hướng phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
(Giấy chứng nhận ĐKDN số số 0400585547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.
Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2007, thay đổi lần thứ 18 ngày
08 tháng 06 năm 2015)
Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (84-511) 3791 290

Fax: (84-511) 3791 290

Website: www.banahills.com.vn

Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Đỗ Thị Tuyết Hạnh – Giám đốc
Số điện thoại: 0511 379 1290

Số fax: 0511 379 1290

MỤC LỤC
I.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ...................... 3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển ........................................................... 3
2. Cơ cấu tổ chức Công ty ....................................................................................... 11
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty................................................................... 13
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ
đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông....................................... 17
5. Danh sách những Công ty mẹ và Công ty con của Công ty đại chúng, những
Công ty mà Công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi
phối, những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty
đại chúng. ................................................................................................................... 19
6. Hoạt động kinh doanh ......................................................................................... 19
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất ........... 26
8. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành .............. 26
9. Chính sách đối với người lao động..................................................................... 28
10. Chính sách cổ tức................................................................................................. 29
11. Tình hình tài chính............................................................................................... 30
12. Tài sản .................................................................................................................. 34
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo ...................................................... 35
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty đại chúng (thông
tin về trái phiếu chuyển đổi, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…) ............. 37
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ................................... 37
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty ......................... 38

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY ......................................................................................39
1. Cơ cấu thành phần, hoạt động và sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị................ 39
2. Ban kiểm soát....................................................................................................... 45
3. Giám đốc và các cán bộ quản lý. ........................................................................ 49
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty............................................................... 54
III. PHỤ LỤC ............................................................................................................55

Page | 1

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1:

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty .......................................... 10

Bảng 2:

Danh sách cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần Công ty trở lên ......................... 17

Bảng 3:

Danh sách cổ đông sáng lập ............................................................................ 18

Bảng 4:

Cơ cấu sở hữu và số lượng cổ đông của Công ty ......................................... 19

Bảng 5:

Sản lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp qua các năm .................................... 23

Bảng 6:

Tỷ lệ doanh thu của từng sản phẩm/dịch vụ trên doanh thu thuần ............. 24

Bảng 7:

Cơ cấu lợi nhuận gộp ....................................................................................... 24

Bảng 8:

Cơ cấu chi phí ................................................................................................... 25

Bảng 9:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ........................................... 26

Bảng 10: Cơ cấu lao động tại thời điểm 30/09/2015 ..................................................... 28
Bảng 11: Lương và thu nhập bình quân của người lao động ....................................... 30
Bảng 12: Thuế và các khoản phải nộp tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và
30/09/2015............................................................................................................................ 31
Bảng 13: Số dư các quỹ tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và 30/09/2015 ......... 31
Bảng 14: Hàng tồn kho tại 31/12/2013, 31/12/2014 và 30/09/2015............................ 32
Bảng 15: Các khoản phải thu và phải trả tại thời điểm 31/12/2013, 31/12/2014 và
30/09/2015............................................................................................................................ 32
Bảng 16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ......................................................................... 33
Bảng 17: Giá trị tài sản cố định tại 31/12/2014.............................................................. 34
Bảng 18: Giá trị tài sản cố định tại 30/09/2015.............................................................. 34
Bảng 19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo.................................................. 35
Bảng 20: Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2015 so với Kế hoạch năm 2015 ............... 36

Page | 2

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

I.

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.
1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà được thành lập vào ngày 14/9/2007
với ngành nghề kinh doanh chủ yếu như sau: Kinh doanh vận chuyển khách bằng
hệ thống cáp treo và máng trượt. Kinh doanh vận chuyển hàng. Cho thuê quảng cáo
trên pano, trụ tháp và cabin cáp treo thuộc Công ty quản lý. Kinh doanh các loại
hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại hình vui chơi giải trí. Kinh
doanh bất động sản và cho thuê nhà làm văn phòng. Kinh doanh nhà hàng ăn uống,
kinh doanh sách báo và ấn phẩm định kỳ….
Trong quá trình kinh doanh Công ty đã 18 lần thay đổi Giấy Chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp (ĐKDN) cụ thể như sau:
- Ngày 22/04/2008 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 1
- Ngày 02/01/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 2
- Ngày 16/03/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 3
- Ngày 19/05/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 4
- Ngày 19/06/2009 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 5
- Ngày 15/07/2010 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 6
- Ngày 15/03/2011 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 7
- Ngày 20/06/2011 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 8
- Ngày 27/04/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 9
- Ngày 21/05/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 10
- Ngày 22/05/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 11
- Ngày 09/08/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 12
- Ngày 24/09/2012 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 13
- Ngày 11/04/2013 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 14
- Ngày 16/04/2013 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 15
- Ngày 26/03/2014 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 16
- Ngày 25/06/2014 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 17
- Ngày 08/06/2015 Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN lần thứ 18
Sau 18 lần thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKDN đến nay Công ty đã mở rộng quy
mô và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh chủ yếu tập trung vào kinh doanh vận
Page | 3

BẢN TÓM TẮT THÔNG TIN

chuyển khách bằng hệ thống cáp treo và máng trượt; kinh doanh nhà hàng khách
sạn, Kinh doanh các loại hình vui chơi giải trí và chuyển giao công nghệ các loại
hình vui chơi giải trí; kinh doanh rượu, bia, thuốc lá; đại lý du lịch...
Ngày 29/3/2009 Công ty khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống cáp treo Bà
Nà - Suối Mơ, gồm hai tuyến cáp treo: tuyế n cáp treo thứ nhấ t từ Suố i Mơ đến đỉnh
núi Bà Nà (đồ i Vo ̣ng Nguyê ̣t) với chiều dài 5.042,62 m, tuyế n cáp treo thứ hai từ
đồ i Vo ̣ng Nguyê ̣t lên đỉnh núi Chúa dài 542 m. Hệ thống Cáp treo Bà Nà - Suối Mơ
được xây dựng và lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Châu Âu với
Công nghệ của Cộng hòa Áo. Tuyến cáp treo số 1 có 22 trụ và 94 cabin, công suất
phục vụ 1.500 khách/giờ, thời gian đi từ ga đi đến ga đến (hoặc ngược lại) là 15,05
phút với vận tốc 6 m/giây. Theo xác nhận của Hiệp hội cáp treo thế giới, và hiê ̣p hô ̣i
kỷ lu ̣c Guiness thế giới, tuyến cáp treo này đã lập hai kỷ lục Guinness thế giới. Đó
là tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới và có độ cao chênh lệch giữa ga đi và ga
đến lớn nhất thế giới (1.291,81m); là cáp treo có kinh phí xây dựng lớn nhất hiện
nay ở Việt Nam. Cáp treo Bà Nà không chỉ phục vụ vận chuyển hành khách lên
xuống tham quan “Tiên cảnh của miền Trung” mà còn là một sản phẩm du lịch rất
hấp dẫn.
Để khách được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình di chuyển đến khu du lịch
Bà Nà, Công ty đã đầu tư và xây dựng tuyến đường từ ngã ba Suối Mơ - Đường 602
đến nhà Ga đi của hệ thống cáp treo với tổng chiều dài 3,5km theo hình thức đầu tư
BT. Hiện tại, con đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Tháng 8/2009 đưa khu nghỉ mát Bà Nà ByNight, Khu khách sa ̣n Lê ̣ Nim đi vào
hoạt động chính thức để phục vụ cho du khách tham quan và lưu trú Khu du lịch Bà
Nà – Suối Mơ .Tại đây khách sẽ được hướng dẫn tham quan: Chùa Linh Ứng, Vườn
Tĩnh Tâm, Khu chuồng ngựa và nhà Pháp cổ …
Bên cạnh các công trình du lịch tại đỉnh Bà Nà hiện có, Công ty đã hoàn thành
và đưa vào sử dụng khu khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Morin Hotel vào tháng
10/2009 với 59 phòng và các trang thiết bị hiện đại.
Vào tháng 10/2009 Công ty đã chủ động nâng cấp và đưa vào hoạt động hệ
thống các nhà hàng như Lệ Nim với sức chứa 200 khách, nhà hàng Morin có sức
chứa 400 khách, bar mùa đông có sức chứa khoảng 60 người. Các dịch vụ ăn uống
được cung cấp tại Nhà hàng của Khu du lịch đã được chứng nhận đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm theo quy định.
Vào tháng 6/2011 Công ty khai trương và đưa vào hoạt động khách sạn Vọng
nguyệt với 21 phòng tiêu chuẩn cao cấp.
Page | 4

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Giáo trình Quản trị sản xuất đại cương: Phần 2

Phần 2 của giáo trình "Quản trị sản xuất đại cương" trình bày các bội dung về bố trí mặt bằng sản xuất và dịch vụ, hoạch định tổng hợp, hoạch định tồn kho. Đặc biệt, cuối mỗi chương của giáo trình còn các câu hỏi và bài tập ôn tập giúp người học hệ thống lại kiến thức và nắm chắc các nội dung đã học. Mời tham khảo.


Xây dựng thương hiệu không chỉ là tiếp thị

Hãy tưởng tượng bạn đang chuẩn bị cho chuyến du lịch trong mơ của mình. Bạn tìm được brochure của một khu resort cao cấp, phòng ốc thật sang trọng và hoàn hảo đến từng chi tiết. Chỉ nhìn sơ qua một vài món ăn trong thực đơn cũng khiến bạn đói cồn cào. Xong, bạn quyết định, đây đích thị là điểm nghỉ chân lý tưởng của mình. Rồi ngày đẹp trời ấy cũng đến, bạn háo hức đến resort. Thực tế vượt xa những gì bạn mong đợi. Phòng ốc cũ mốc và ẩm thấp. Thức ăn cố nuốt...


Introduction to Market Research

Market research is the process of collecting and analyzing information about the customers you want to reach, called your target market. This information provides you with the business intelligence you need to make informed decisions. Market research can help you create a business plan, launch a new product or service, fine tune your existing products and services, expand into new markets, develop an advertising campaign, set prices or select a business location.


Vực dậy nhờ suy thoái

Một chủ doanh nghiệp nhỏ đã rất tỉnh táo rút lui, nhưng là lùi một bước để tiến hai bước, chuẩn bị cho ngày trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Benjamin Sayers, Nhà sáng lập và CEOcủa VoIP Supply. Khi hầu hết mọi người cảm thấy nhàm chán, họ tập trung vào các sở thích như xem TV, đọc một cuốn sách hay chơi golf. Nhưng đó không phải là nhà sáng lập và giám đốc điều hành của VoIP Supply - Benjamin P. Sayers. Tác động từ suy thoái Chán nản sau khi bán công ty của ông...


Các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo Việt Nam part 9

Tham khảo tài liệu 'các giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo việt nam part 9', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nỗi khắc khoải thương hiệu Việt

Chúng ta đang ở đâu và đang hướng về đâu trong thế giới mà nhắc tới hàng Made in Japan hoặc Hàng tiêu chuẩn Âu Mỹ là đều gật gù công nhận: Ok, chuẩn.Và đã bao giờ bạn nghĩ rằng một ngày nào đó khi nhắc đến sản phẩm Made in Việt Nam mọi người cũng phải tán dương như vậy!


Hãy dũng cảm bật mở “cánh cửa khép hờ”

Cánh của dẫn đến thành công không bao giờ dễ dàng. Nó chỉ dành cho những người có đủ dũng khí. Chúng ta đều biết, “không sợ hãi” không có nghĩa là “dũng cảm”. Cho dù bạn hoảng sợ hay đau khổ, nhưng chỉ cần bạn có ý chí bạn sẽ có thể tiếp tục hướng về phía trước. Hãy dũng cảm bật mở “cánh cửa khép hờ” Trong cuộc sống hiện nay, chỉ cần bạn thực sự nỗ lực, bạn sẽ thấy tất cả mọi khó khăn không có gì là không thể vượt qua. Nếu không cố gắng và...


Phần 7B: Kế toán và Dòng tiền mặt

Cho tới đây thì bạn đã tham vấn với kế toán và tham dự khóa học về kế toán cơ bản. Bước tiếp theo để tìm hiểu xem tài khoản và dòng tiền hoạt động như thế nào là tự làm các việc ghi sổ sách kế toán ở chế độ ban đầu. Việc này là rất có giá trị bởi vì khi bạn thực hiện việc ghi sổ sách kế toán và hiểu các thông số liên quan thì bạn sẽ có vị thế tốt hơn trong việc tuyển thêm nhân viên và đào tạo họ khi doanh nghiệp...


Phác họa về marketing

Những năm trước đây, đa số các doanh nghiệp Việt Nam hạn hẹp về tài chính và vẫn còn ảnh hưởng của tư duy kinh tế thời bao cấp nên công việc marketing chưa được quan tâm đúng mức.


Truyền hình cáp cũng phải nghĩ tới online

Ai trả tiền cho tivi, người ấy được xem trên vi tính Ý thức rõ sự tác động của suy thoái kinh tế cũng như sự “lấn sân” mạnh mẽ của Internet lên các chương trình truyền hình phát sóng, những người đứng đầu các hãng truyền thông lớn như Time Warner, Viacom (có các kênh như MTV, VH1, Comedy Central và BET) và NBC Universal tính đến kế hoạch bảo vệ truyền hình cáp. Lúc này, kế hoạch bảo vệ nguồn thu từ các thuê bao truyền hình cáp được coi là ưu tiên hàng đầu. Stephen B. Burke,...


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
 • 11/09/2013
 • 37.323
 • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Dự án kinh doanh quán cafe
 • 09/11/2010
 • 94.624
 • 110
Thánh địa của tư bản.
 • 23/09/2012
 • 75.489
 • 250

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu