Tìm kiếm tài liệu miễn phí

TCVN 2683:2012

TCVN2683:2012 ban hành Đất xây dựng- lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. TCVN2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuyển kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


TCVN 2683:2012 TCVN 2683:2012 TCVN 2683:2012, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam năm 2012, Đất xây dựng, Vận chuyển và bảo quản mẫu, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
4.6 5 51
 • 5 - Rất hữu ích 33

 • 4 - Tốt 18

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

!" #$
,

"-

% " &' ( ) *
. )/*

0

. 1 0

/ &'

+(

&23 23

!
$ % !
'%

-

&

(

*#+
)

"#

)
(

&

%.

,
/0+ 1 0

2

%45 65 7
34& &
$ B

.

%.
> +0

;

$ %&

?@ ) 8

A1 % !

&

S34

R *J OP% Q
;

!

: &

! !

C<

I

;

;
$ %

DE FFDE8?G7
J C<

@ &A#

; >B

+ - K L +# M& 7N
/ : C+

: &

? @ )2 &A#

/ > +0

% E,E FFD &A# 7 H
: &

5 6 7-8 ), 9 22

@

R *J L +# M&

!R

5

7N

K OP% Q
& &

: &

K &N

/<

G *J OP% Q

; ?+ S3

7 '

89: ;< = 0 % : >? ( @A =65( BC 3D :E BF

AG

>?

HDI> B5 JK ;2 =
: &
(

;

%1 % !

'

.U & !

/< &N

WX

@

R& & H

3T

S'%R /#+

& '

SH

R

&T M& >

&

V

S

%.

/0+ 1 0 & &

@

N W3

P

UP% Q

D C
W+

%: &

=L BF 7M D =DN@

: &

;

% & CY

7J Z[#

J C<

!

"# C# 9

S= +\ C+ S]

O
&? 7

?34& S'%
/!

# S+ 9

(

%:

W

Z

%: >I &' ]

( > N

%:

W

Z>I &'

+ ]

O
&? 7
L

7J = :P

S'% U+
:

QI = Z^

(

34&

] c( > N

S= +\ C+ S]

%: >I &' R

Z1 % 3_& /` 1 # 0

W3

=C W+%= C#

3a
%:

R W

&A# CQ

#%

& & H

5 W

34& >I &' R

b

& '

C ' >

R W

H

3 W+

&

& ' S

(

:

W# > `

( > N

N
%:

W
W+

> 0+ C

3

UP% Q

3

& d S'%

34&

c(

> +#
O

7 & &N

O

[< S34

1 % !

&A#

W

(

W#R &g S'%

& >I &'

( S3

.

> N

N 0

S3

%:

e

h CT

=

'

34& S'% 6 & & &N

] +f&

%:

8 +

+f& J ;

: 7M D 3D
O

(

% /h
WX

3T

i

g j S

C & Z <

+R h

R

+R I SJR Sk

3_&

> +#
>H&

WX

+

3_&

0
(

> 0+ C

34& /0+ K > N
'

0

A . I

& + 3_&
+

f
/J & &

3_&

3#

'

H

K

W+

+
g

=+

Tài liệu cùng danh mục Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 227:1966

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 227:1966 về Hệ thống quản lý bản vẽ - Cách gấp các bản in của bản vẽ quy định cách gấp các bản in của bản vẽ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141:1995

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141:1995 về Tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật quy định các yêu cầu về tiếp đất cho các công trình thông tin của mạng lưới viễn thông Quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.20: Chuẩn bị và trình bày món bánh mỳ kẹp nhân/sandwich nóng và nguội

Đơn vị năng lực FPS1.20: Chuẩn bị và trình bày món bánh mỳ kẹp nhân/sandwich nóng và nguội. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị và trình bày món bánh mỳ kẹp nhân sandwich nguội và nóng - bao gồm cả bánh mỳ kẹp burger.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7628-6:2007 - ISO 4190-6:1984

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7628-6:2007 về Lắp đặt thang máy - Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư - Bố trí và lựa chọn quy định việc bố trí và lựa chọn lắp đặt thang máy sử dụng trong các khu chung cư nhằm đảm bảo các dịch vụ tương ứng.


Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 153:1986

Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 153:1986 về Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic điôxyt SIO2 quy định nguyên tắc và cách tiến hành xác định hàm lượng silic điôxyt SIO2 trong cát.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9288:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9288:2012. Tiêu chuẩn về Phân bón – xác định mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


QCVN 01 - 101: 2012/BNNPTNT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 101: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH ONG MẬT GIỐNG National technical regulation on honeybee breeds testing and appraising procedures Lời nói đầu QCVN 01 - 101: 2012/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số 41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


TCVN 8684:2011

TCVN 8684:2011 VẮC XIN VÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC DÙNG TRONG THÚ Y – PHÉP THỬ ĐỘ THUẦN KHIẾT Veterinary vaccines and biological products – Purity test 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ thuần khiết của vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y. 2. Thuốc thử và môi trường nuôi cấy 2.1 Thuốc thử Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và sử dụng nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương, trừ khi có quy định khác. 2.1.1 Metylbenzothiazolon hydrazon hydroclorua. 2.1.2...


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6764:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6764:2000 giới thiệu tới người đọc nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định hàm lượng galat - phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tiêu chuẩn này.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6410:1998

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6410:1998 về Giầy, ủng cao su - Giầy, ủng cao su chống tĩnh điện có lót yêu cầu kỹ thuật qui định các yêu cầu đối với giầy, ủng cao su chống tĩnh điện có lót. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
 • 26/12/2017
 • 36.020
 • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 543:2002
 • 01/08/2016
 • 87.891
 • 118
TCXDVN 310 2004
 • 25/07/2010
 • 95.385
 • 395

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu