Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

Nội dung của tài liệu trình bày về các nội dung trọng tâm của môn học, các kiến thức hoặc kỹ năng cốt lõi, cách thức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng, hướng dẫn làm bài kiểm tra, đề thi mẫu và đáp án.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản Tài liệu Hướng dẫn, Bất động sản, Kinh doanh bất động sản, Luật kinh doanh bất động sản, Thị trường bất động sản
4.9 5 88
 • 5 - Rất hữu ích 81

 • 4 - Tốt 7

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT
----------------------TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA
MÔN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
------------------------Mục đích
Tài liệu này nhằm hỗ trợ cho học viên hình thức giáo dục từ xa nắm vững nội dung ôn
tập và làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.
Tài liệu này cần được sử dụng cùng với tài liệu học tập của môn học và bài giảng của
giảng viên ôn tập tập trung theo chương trình đào tạo.
Nội dung hướng dẫn
Nội dung tài liệu này bao gồm các nội dung sau:
Phần 1: Các nội dung trọng tâm của môn học. Bao gồm các nội dung trọng tâm của
môn học được xác định dựa trên mục tiêu học tập, nghĩa là các kiến thức hoặc kỹ năng cốt
lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học.
Phần 2: Cách thức ôn tập. Mô tả cách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ
năng để đạt được những nội dung trọng tâm.
Phần 3: Hướng dẫn làm bài kiểm tra. Mô tả hình thức kiểm tra và đề thi, hướng dẫn
cách làm bài và trình bày bài làm và lưu ý về những sai sót thường gặp, hoặc những nỗ lực
có thể được đánh giá cao trong bài làm.
Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án. Cung cấp một đề thi mẫu và đáp án, có tính chất minh
hoạ nhằm giúp học viên hình dung yêu cầu kiểm tra và cách thức làm bài thi.

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 1

Phần I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản
CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Chủ thể tham gia và phạm vi tham gia vào thị trường kinh doanh bật động sản
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể
a. Mua bán nhà, công trình xây dựng
b. Cho thuê nhà, công trình xây dựng
c. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng
d. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất
e. Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
f. Kinh doanh chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
CHƯƠNG III: KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN
1. Phạm vi, chủ thể tham gia thị trường kinh doanh dịch vụ bất động sản
2. Dịch vụ môi giới bất động sản
3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản
CHƯƠNG IV: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
1. Các điều kiện chung của quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản
2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
4. Cho thuê quyền sử dụng đất
5. Cho thuê lại quyền sử dụng đất
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 2

6. Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất
7. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất
CHƯƠNG V: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA CHỦ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN
KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT ĐAI
1. Mua bán bất động sản
2. Cho thuê bất động sản
3. Thế chấp bất động sản
4. Bảo lãnh bằng bất động sản
CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản
2. Giải quyết các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực kinh doanh
bất động sản

Phần 2: CÁCH THỨC ÔN TẬP
Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản
1.1 Khái niệm động sản và Bất động sản
Sinh viên cần nắm được khái niệm động sản và bất động sản theo qui định tại điều 174
của Bộ luật dân sự 2005.
1.2 Căn cứ xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bất động sản
Sinh viên cần nắm được các căn cứ để xác lập quyền sở hữu bất động sản và các cứ
xác lập quyền sử dụng đất.
1.3 Điều kiện để đưa Bất động sản vào kinh doanh trong thị trường Bất động sản
Sinh viên cần nắm được các điều kiện của bất động sản nói chung và quyền sử dụng
đất nói riêng khi tham gia vào thị trường bất động sản

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 3

1.4 Yêu cầu công khai thông tin về bất động sản tham gia vào thị trường bất động
sản
Luật kinh doanh bất động sản qui định các yêu cầu về thông tin cần công khai đối với
bất động sản tham gia vào thị trường.
2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản
Kinh doanh bất động sản bao gồm hai hoạt động là kinh doanh bất động sản và kinh
doanh dịch vụ bất động sản.
Kinh doanh bất động sản bao gồm:
-

Hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng đã có sẵn

-

Hoạt động cho thuê nhà ở, công trình xây dựng

-

Hoạt động cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng

-

Hoạt động chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất

-

Hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư

-

Hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:
-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản

-

Hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1. CHỦ THỂ THAM GIA VÀ PHẠM VI THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
1.1 Chủ thể tham gia vào thị trường bất động sản
Cá nhân trong nước, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sinh viên cần nhận diện rõ từng chủ thể này.
1.2 Phạm vi tham gia hoạt động kinh doanh của từng chủ thể
Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 4

Mỗi chủ thể khác nhau có địa vị pháp lý khác nhau, được tham gia vào thị trường bất
động sản với phạm vi và mức độ khác nhau. Sinh viên cần nắm rõ các phạm vi kinh doanh
của từng chủ thể.
1.3 Tư cách chủ thể khi tham gia vào thị trường bất động sản
Sinh viên cần nắm các qui định về điều kiện của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào thị
trường bất động sản (đặc biệt là điều kiện về tư cách pháp lý và vốn pháp định)
2. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỤ THỂ
2.1. Mua bán nhà, công trình xây dựng
- Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động mua bán nhà, công trình xây
dựng.
- Nhà, công trình xây dựng là tài sản có giá trị lớn, có tuổi thọ lâu dài, có tầm quan
trọng đến tính mạng con người nên sinh viên cần nắm các qui định của pháp luật qui định về
trách nhiệm bảo hành, phạm vi bảo hành nhà, công trình xây dựng.
- Sinh viên cần nắm được các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán
nhà, công trình xây dựng.

2.2. Cho thuê nhà, công trình xây dựng
- Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động cho thuê nhà, công trình xây
dựng.
- Do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng là hợp đồng có thời hạn dài, phổ biến
trong cuộc sống, do vậy sinh viên cần nắm được các qui định của pháp luật về quyền và
nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng.
- Cũng do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng thông thường là hợp đồng có thời
hạn dài nên các bên có nhiều khả năng vi phạm hợp đồng và dẫn đến hậu quả là quyền chấm
dứt hợp đồng của bên còn lại, do vậy sinh viên cần nắm được các vi phạm phổ biến có thể
phát sinh và các qui định của pháp luật về quyền chấm dứt hợp đồng của bên còn lại.
2.3. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Muốn thu hồi đất xây khu đô thị phải được đa số dân ủng hộ

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đối với công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu việc thu hồi đất phải thực hiện chặt chẽ, phải căn cứ quy hoạch và thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt, công khai cho người dân biết. Đặc biệt, việc thu hồi đất để xây dựng các khu kinh tế, khu đô thị thương mại phải chặt chẽ, rõ ràng, công khai, minh bạch từ bước quy hoạch đến phê duyệt, quyết định thu hồi...


TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CAO ỐC VĂN PHÒNG TP.HCM

Thị trường văn phòng đang diễn biến như thế nào ? so sánh giá thuê phòng trong khu vực Năm 2007 : 1635.381 m2 diện tích văn phòng đi vào hoạt động, phần lớn là hạng B và C. Sau năm 1999, không có thêm cao ốc hạng A nào được hoàn tất. Dự kiến nguồn cung mới hạng a sẽ đi vào hoạt động năm 2009


Commercial Real Estate Investing For Dummies For Dummies Business Personal Finance_11

Tham khảo tài liệu 'commercial real estate investing for dummies for dummies business personal finance_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thẩm định tài chính dự án đầu tư

Xácđịnh dòng tiền của dự án, Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các điều kiện thu xếp vốn khác nhau, Cácphương pháp thẩm định dự án, Xếp hạng và lựa chọn dự án trong điều kiện vốn đầu tư hữu hạn


Commercial Real Estate Investing For Dummies For Dummies Business Personal Finance_13

Tham khảo tài liệu 'commercial real estate investing for dummies for dummies business personal finance_13', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG OTC

Giai đoạn đầu của sự hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán; việc mua, bán chứng khoán chủ yếu được thực hiện thông qua các quầy của ngân hàng, các công ty chứng khoán. Phương thức giao dịch chủ yếu là mua bán trực tiếp thủ công, thương lượng giá.


Bài giảng: Thẩm định giá căn bản

Nội dung chính: Chương 1 - Tổng quan về thẩm định giá; Chương 2 - Cơ sở giá trị của thẩm định giá; Chương 3 - Các nguyên tắc thẩm định giá; Chương 4 - Các cách tiếp cận và các phương pháp thẩm định giá; Chương 5 - Quy trình thẩm định giá; Chương 6 - Báo cáo thẩn định giá


The Technical Qualifications for Treating Photovoltaic Assets as Real Property by Real Estate Investment Trusts (REITs)

The topic of real assets is currently being intensively discussed in the media and among investors. The turbulence in the financial markets since the start of the subprime crisis in 2007, together with latent worries about inflation resulting from unorthodox financial policies, mean that investors are looking for alternatives to investments in stocks or bonds. Preservation of capital has taken on a new significance. Gold has benefitted from this in the last few years. The gold price has almost trebled, from just over 630 USD per ounce at the start of 2007, to almost 1,800 USD in February 2012 (see...


Những lợi ích và bất lợi khi mua nhà cũKhi đi mua nhà, nhiều người thích những căn nhà mới, chưa có ai ở, được xây dựng trong các khu đô thị hiện đại. Thế nhưng, cũng có không ít người lại chọn những căn nhà đã qua vài chủ. Những lý do dưới đây phần nào

Những lợi ích và bất lợi khi mua nhà cũ Khi đi mua nhà, nhiều người thích những căn nhà mới, chưa có ai ở, được xây dựng trong các khu đô thị hiện đại. Thế nhưng, cũng có không ít người lại chọn những căn nhà đã qua vài chủ. Những lý do dưới đây phần nào giải thích được sự lựa chọn của họ. Vẫn nhiều người chọn mua nhà cũ gần trung tâm thay vì nhà mới ở những khu vực ven đô. Ảnh: Hoàng Hà Thuận lợi Các căn nhà cũ thông thường đã tồn tại nhiều thập...


Real Estate Investment In Asia Pacific: Migrating Capital

in the united states, RREEF Real Estate’s engineering procedures include detailed practices to improve resource efficiency and environmental practices. the engineering team is deeply involved both in acquisitions due diligence, and in working closely with asset management to develop sustainable property management guidelines with third- party property managers. asset managers are also increasing the number of “Green leases” signed with tenants in order to address energy efficiency through the leasing process by better aligning incentives between tenant and landlord to improve energy efficiency. in the uK, RREEF Real Estate is incorporating carbon studies into its due diligence when considering refurbishments to quantify...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PHƯƠNG PHÁP VỐN HOÁ THU NHẬP
 • 16/07/2010
 • 98.493
 • 378

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu