Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian để đánh giá tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành khảo sát giá trị và khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường và chỉ số giá chứng khoán Vn Index với tần suất ngày trong khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến 10/2016.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 16 (4), 62 – 75

TÁC ĐỘNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Nguyễn Kim Anh1, Cao Tiến Sĩ1
1

Trường Đại học An Giang

Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 07/02/2017
Ngày nhận kết quả bình duyệt:
15/04/2017
Ngày chấp nhận đăng: 08/2017
Title:
The impact of foreign investors’
trading to Vietnamese stock
markets
Keywords:
Foreign investors, trading
volumes, trading values, HOSE,
Vn Index
Từ khóa:
Nhà đầu tư nước ngoài,
khối lượng giao dịch, giá
trị giao dịch, HOSE, Vn
Index

ABSTRACT
This study used a regression model together with the data of time series to
evaluate the impacts of foreign investors to Vietnamese stock markets. It was
conducted to investigate the value and amount of trading of foreign investors,
the value and amount of trading of the whole markets, and VN Index with daily
rates from September, 2014 to October, 2016. The results showed that the oneway relationship and the VN Index have impacted to the trading values of
foreign investors in Ho Chi Minh city stock exchange. Moreover, it is clear that
the foreign investors’ trading has not really effected on the Vietnamese stocks,
and therefore, it could be considered a good point for the domestic investors to
this issue. In fact, the Decree 60 of Vietnamese government has not attracted
the foreign investors at that time. Finally, the study also recommended that
there should be an expand of possessive rates of the foreign investors and a
popularized information on the stock markets.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian để đánh
giá tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán
Việt Nam. Nghiên cứu tiến hành khảo sát giá trị và khối lượng giao dịch của
nhà đầu tư nước ngoài, giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường và chỉ số
giá chứng khoán Vn Index với tần suất ngày trong khoảng thời gian từ tháng
9/2014 đến 10/2016. Trong đó, Nghị định 60 của Chính phủ về việc nâng tỷ lệ
sở hữu của đối tượng này vượt mức 49% có hiệu lực từ ngày 3/9/2015 cũng
được nhóm tác giả đưa vào để đánh giá tác động đến giao dịch của nhà đầu tư
nước ngoài. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy có mối quan hệ một chiều
và tác động của chỉ số VN Index đến giá trị giao dịch mua và bán của nhà đầu
tư nước ngoài trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bên
cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chưa
thực sự tác động và là chỉ báo cho các nhà đầu tư trong nước cũng như Nghị
định 60 của Chính phủ chưa thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
thông qua sàn chứng khoán trong khoảng thời gian nghiên cứu. Nghiên cứu
đưa ra đề xuất (i) mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và (ii) nâng cao hơn nữa
tính minh bạch và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

62

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 16 (4), 62 – 75

bày kết quả nghiên cứu và thảo luận; và cuối
cùng, kết luận và khuyến nghị của bài viết được
trình bày ở Mục 4.

1. GIỚI THIỆU
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), giao dịch
của các nhà đầu tư đóng một vai trò vô cùng quan
trọng, bởi lẽ điều này không chỉ đem lại tính
thanh khoản cho chứng khoán mà còn thu hút vốn
đầu tư, là một trong những chỉ báo thể hiện sự
phát triển của nền kinh tế. Trong nhiều năm qua,
TTCK đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, không
ngừng hoàn thiện về cấu trúc và trở thành kênh
dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Trong đó,
việc huy động vốn thông qua sàn chứng khoán từ
các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đã được
Chính phủ quan tâm nhiều hơn khi Nghị định số
60/2015/NĐ-CP cho phép nâng tỷ lệ sở hữu vượt
mức 49%, một số trường hợp lên đến mức trần
100% cho NĐTNN tham gia TTCK Việt Nam.
Bên cạnh đó, số lượng tài khoản và giá trị giao
dịch của NĐTNN cũng tăng lên theo thời gian.
Giao dịch của NĐTNN còn là chỉ báo để các nhà
đầu tư trong nước đánh giá tính minh bạch của
các công ty và dựa vào đó đưa ra quyết định mua
bán (Sartawi và cs., 2014).

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lý thuyết
Nhà đầu tư nước ngoài
NĐTNN là cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ
chức thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực
hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN tối đa tại công ty đại chúng;
doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa
theo hình thức chào bán chứng khoán ra công
chúng; tỷ lệ sở hữu của NĐTNN đối với trái
phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán, cổ
phiếu của công ty đầu tư chứng khoán, cổ phiếu
không có quyền biểu quyết của công ty đại chúng,
chứng khoán phái sinh, chứng chỉ lưu ký được
xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị
định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm
2015 của Chính phủ. Trong đó, công ty đại chúng
không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo
quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số
60/2015/NĐ-CP. Khi muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu
nước ngoài thực tế thì phải quy định rõ tỷ lệ sở
hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ công ty.

Để đo lường tác động của giao dịch NĐTNN đến
TTCK, một vài nghiên cứu nước ngoài cũng như
trong nước đã được thực hiện với nhiều kết quả
thực nghiệm khác nhau. Nghiên cứu này được
thực hiện trong điều kiện thực tế khi các chủ
trương và quy định pháp lý về khuyến khích
NĐTNN tham gia vào Việt Nam. Kết quả nghiên
cứu của bài viết sẽ giúp các cơ quan quản lý thị
trường thấy được thực trạng và tác động giao dịch
NĐTNN đến TTCK. Từ đó đưa ra những giải
pháp thiết thực và hiệu quả hơn nhằm tăng cường
thu hút vốn từ chủ thể này. Phần còn lại của bài
viết được cấu trúc như sau: Mục 2 giới thiệu cơ sở
lý thuyết và phương pháp nghiên cứu; Mục 3 trình

Tác động của hoạt động nhà đầu tư nước ngoài
đến thị trường chứng khoán
 Lý thuyết trò chơi
Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã cho kết quả
dòng vốn đầu tư nước ngoài vào TTCK vừa có tác
động tích cực lẫn tiêu cực. Tác động này còn được
lý giải trên cơ sở lý thuyết trò chơi trong trò chơi
“sự lựa chọn của người tù”. Có thể mô tả tình
huống
này
như
sau:

TTCK tích cực

TTCK tiêu cực

NĐTNN tích cực

Tốt

Xấu/Tốt

NĐTNN tiêu cực

Tốt/Xấu

Xấu

63

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 16 (4), 62 – 75

công ty niêm yết và chỉ số VN Index với tần suất
ngày trong giai đoạn tháng 9/2014 đến 10/2016.

Như vậy, đây cũng là trò chơi lặp lại nhiều lần (số
lần giao dịch) nên điểm cân bằng tốt nhất là cả hai
bên cùng tham gia tích cực. Cơ quan quản lý thị
trường tạo điều kiện cho NĐTNN tham gia TTCK
và đến lượt NĐTNN tham gia thị trường tích cực
sẽ đem lại lợi ích cho các bên tham gia. Hay nói
cách khác, sự tham gia tích cực của NĐTNN sẽ
góp phần phát triển TTCK.

2.2.2 Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy với dữ liệu
chuỗi thời gian. Các mối quan hệ của các biến
trong mô hình dựa trên kiểm định nhân quả
Granger. Nhưng trước khi kiểm định nhân quả
phải kiểm tra số liệu chuỗi thời gian các biến có
tính dừng (stationary) dựa trên kiểm định nghiệm
đơn vị (Unit Root Test). Chi tiết về biến độc lập
và kỳ vọng về mối quan hệ giữa chúng với biến
phụ thuộc được trình bày chi tiết như sau:

 Lý thuyết thị trường hiệu quả
Lý thuyết thị trường hiệu quả cho rằng, một thị
trường hiệu quả là thị trường trong đó giá cả của
chứng khoán đã phản ánh đầy đủ, tức thời các
thông tin hiện có trên thị trường (Bùi Kim Yến,
2013). Do đó, thông tin được công bố sẽ được nhà
đầu tư phản ứng vào trong giá chứng khoán, sự
phản ứng này được phân chia thành ba hình thái
với ba mức độ khác nhau, đó là: hình thái yếu,
trung bình và mạnh. Lý thuyết này được nhóm tác
giả trình bày để thể hiện tác động của Nghị định
60 đến giao dịch của NĐTNN.

Trong phần kiểm định nghiệm đơn vị dựa trên
kiểm định ADF (Augmented Dickey Fuller).
Trong phương trình có dạng:

 Y t   Y t 1  ut (1)
 Y t     Y t 1  ut ( 2)
1
 Y t     t   Y t 1  ut (3)
1
2

 Lý thuyết đại diện

Trong đó, t là biến thời gian hay xu hướng và giả
thuyết không khi δ = 0 nghĩa là có nghiệm đơn vị.
Kết quả tính toán dựa trên giá trị τ Dickey Fuller,
được xác định bởi Markinnon (Kiểm định tính
dừng dựa trên các giá trị Z(t) so sánh với giá trị
tính sẵn mà Mankinnon đã đưa ra là -3.5073, 2.8951, -2.5844 tương ứng 1%, 5%, 10% cho
phương trình (2) và -4.0673, -3.4620, -3.1570
tương ứng 1%, 5%, 10% cho phương trình (3)).
Nếu hạng sai số ut có tự tương quan, mô hình 3 có
dạng:

Jensen và Meckling (1976) đã đưa ra một trong
những nghiên cứu đầu tiên về lý thuyết đại diện
liên quan đến hành vi quản lý, chi phí đại diện và
cấu trúc sở hữu. Khi mâu thuẫn giữa nhà quản lý
và chủ sở hữu là các cổ đông của công ty, những
người có nhu cầu thông tin cao hơn do sự tách
biệt về địa lý. Do đó, các công ty có tỷ lệ sở hữu
của NĐTNN càng cao thì càng được yêu cầu cao
về minh bạch thông tin. Do đó, NĐTNN thường
được đánh giá là những nhà đầu tư chuyên nghiệp
nên động thái giao dịch của họ sẽ được các nhà
đầu tư trong nước dựa vào đó để đưa ra các quyết
định đầu tư của mình. Chính vì vậy, bên cạnh giao
dịch của các NĐT trong nước thì giao dịch của
NĐTNN là một yếu tố vô cùng quan trọng tác
động đến sự biến động của TTCK.

m
 Y t   1   2 t   Y t  1   Y t  1   t (4)
i 1
Bên cạnh đó, một giá trị cần xác định là sai phân
của biến xem xét:
Y t  Y t  Y t 1

2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Số liệu sử dụng

Trong đó,
 Yt : chuỗi thời gian đang xem xét.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập trên Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
là giá trị và khối lượng giao dịch toàn thị trường,
giá trị và khối lượng giao dịch NĐTNN của các

 m: chiều dài độ trễ.

64t

: nhiễu trắng trong mô hình.

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 16 (4), 62 – 75

Kiểm định nhân quả Granger kiểm tra tồn tại mối
quan hệ hai chiều giữa hai chuỗi thời gian. Mô
hình có dạng:
n
Y t  1   i X t  i 
i 1
n
X t  1    i X t  i 
i 1

nguyên nhân tạo ra Y, còn ρj có khác không thì Y
là nguyên nhân tạo ra X.
Các mô hình trên được áp dụng cho mối quan hệ
giữa biến VN Index và khối lượng giao dịch ròng
của NĐTNN, VN Index và giá trị giao dịch ròng
của NĐTNN. Bên cạnh đó, nghiên cứu này xem
xét đến tác động mua bán của NĐTNN đến VN
Index. Sau khi xem xét các mối quan hệ dựa trên
thời gian trước và sau Nghị định 60 có hiệu lực,
nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy để cho thấy
mối quan hệ giữa các biến và tác động của Nghị
định 60 đến các biến trong mô hình xem xét.

n
  j Y t  j  u lt (5)
j 1
n
  j Y t  j  v lt (6)
j 1

Trong phương trình (5) và (6), nếu αi và ρj đều
đồng thời bằng không về mặt thống kê thì cả hai
không có tác động qua lại với nhau. Nếu trường
hợp cả hai đều khác không có ý nghĩa, hai biến
tồn tại mối quan hệ nhân quả hai chiều. Một trong
hai biến, nếu αi khác không có ý nghĩa thì X là

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
3.1 Thống kê mô tả các biến trong mô hình

800.00

120

700.00

100

600.00

80

500.00

60

400.00

40

300.00
200.00

20

100.00

0

0.00
-20
10/06/14 18/09/14 27/12/14 06/04/15 15/07/15 23/10/15 31/01/16 10/05/16 18/08/16 26/11/16
Vn Index

KL NNM

KL NNB

Hình 1. Thay đổi chỉ số VN Index, khối lượng nước ngoài mua và bán từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2016

Đồ thị cho thấy Nghị định 60 có tác động đến chỉ số VN Index trên TTCK. Cụ thể, từ tháng 9/2015 thì
Nghị định này bắt đầu có hiệu lực làm cho chỉ số VN Index có xu hướng tăng lên trong cả năm. Tuy
nhiên, tác động này không chỉ ảnh hưởng đến chỉ số VN Index mà còn tác động đến khối lượng giao dịch
của NĐTNN. Trong đó, khối lượng NĐTNN bán ra có những thời điểm tăng cao hơn khi có Nghị định,
các đỉnh thay đổi ở mức cao hơn trước đây. Các giao dịch bán ra tăng đột biến qua nhiều đỉnh không mới.
Tương tự, đối với khối lượng mua thay đổi tương đối lớn. Có thể thấy xu hướng biến động ba bốn tháng
một lần của TTCK, nhưng trước khi có Nghị định khối lượng đột biến chỉ kéo dài đơn lẻ thì sau Nghị
định khối lượng đột biến kéo dài qua nhiều đỉnh. Như vậy, Nghị định 60 có tác động đến chỉ số VN Index
và làm các giao dịch có khối lượng tăng đột biến nhiều hơn so với trước đây với số đỉnh mới cao hơn.

65

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol. 16 (4), 62 – 75

Hình 2. Thay đổi khối lượng giao dịch toàn thị trường và khối lượng giao dịch của NĐTNN
từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2016

3.2 Kiểm định tính dừng và nhân quả
Granger của các chuỗi thời gian

Trên đồ thị khối lượng giao dịch trên thị trường
có nhiều biến động. Nếu trước khi có Nghị định
thì số đỉnh có khối lượng giao dịch biến động cao
và dương nhiều hơn so với sau Nghị định. Giao
dịch có khối lượng bán đột biến nhiều hơn khối
lượng mua có các đỉnh mới cao hơn so với trước
đây. Tuy nhiên, đối với NĐTNN thì khối lượng
này có khả quan hơn so với khối lượng giao dịch
toàn thị trường. Từ 9/2014 đến 9/2015, khối lượng
giao dịch bán ra của NĐTNN tăng nhiều hơn so
với khối lượng mua vào làm cho khối lượng này
âm và có xu hướng giảm hơn. Tuy nhiên, khi có
Nghị định thì xu hướng có cải thiện, trong đó số
đỉnh có khối lượng giao dịch dương đột biến
nhiều hơn so với trước đây và biến động này
tương đối ổn định hơn. Tóm lại, Nghị định này có
tác động tích cực đến khối lượng giao dịch toàn
thị trường.

Trước khi thực hiện kiểm định nhân quả Granger
cần biết rằng các chuỗi thời gian phải dừng. Để
thực hiện điều này, nghiên cứu sử dụng kiểm định
Dickey Fuller cho ba phương trình như đã trình
bày ở trên. Trường hợp các chuỗi thời gian không
có tính dừng thì việc kiểm định tiếp theo được sử
dụng trên sai phân tiếp theo của chuỗi. Trong
kiểm tra tính dừng của các chuỗi được đưa vào
nghiên cứu, nhận thấy rằng chuỗi VN Index
không dừng, nên việc kiểm định được tiến hành
trên sai phân bậc nhất của chuỗi. Kết quả cho
thấy, sai phân bậc nhất của chuỗi dừng, các chuỗi
thời gian còn lại dừng ngay lần kiểm định đầu
tiên.

Bảng 1. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị

Chuỗi thời gian

Không có xu hướng thời gian
(có tung độ góc)

VN Index

Có xu hướng thời gian

-1.527

-2.564

Sai phân VN Index

***

-14.903

-14.991***

Khối lượng giao dịch ròng
NĐTNN

-14.097***

-14.161***

Giá trị mua NĐTNN

-14.520***

-14.862***

Giá trị bán NĐTNN

-14.313***

-14.776***

Giá trị ròng NĐTNN

-13.023***

-13.084***

***: có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1%.

66

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Trends, Market Impacts, Regulatory Responses, and Remaining Challenges

Exchanges have suggested several complementary rationales for establishing themselves as a source of corporate governance-related regulations. In essence, by raising transparency and discouraging illegal or irregular practices, exchanges are themselves able to accumulate an amount of “reputational capital”. The responses provided by stock exchanges to the IOSCO Consultation Report on Regulatory Issues Arising from Exchange Evolution (2006) generally took issue with the report's suggestion that "for profit exchanges may be tempted to lower standards to try to generate additional revenue." In particular following demutualisation, this line of argument has ncreasingly become a cornerstone of exchanges’ defence of...


Bài giảng Tài chính phái sinh: Chương 13 - Mô hình Black-Scholes-Merton

Nội dung chính của Chương 13 Mô hình Black-Scholes-Merton trong bộ bài giảng Tài chính phái sinh trình bày về thuộc tính của Logarit chuẩn, phân phối Log chuẩn và lợi nhuận kỳ vọng.


Securities Markets, Investment Securities, and Economic Factors

The previous literature has not provided conclusive evidence on this matter. Guiso, Sapienza, and Zingales (2004) show that individuals who live or were born in areas with higher levels of social capital are more likely to invest in stocks, but they do not directly test whether higher stock market participa- tion of one’s neighbors directly inf luences one’s own decision. Whereas Hong, Kubik, and Stein (2004) show that individuals who visit with neighbors or attend church have higher levels of stock market participation, and that this effect is stronger for individuals who live in more sociable states, con- cerns linger about the potential for unobserved characteristics to be...


Bạn biết gì về giao dịch thỏa thuận?

Hiện nay, các nhà đầu tư khi tiến hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam có lẽ tất cả đều rất quen thuộc với những mã, những con số xanh, đỏ, vàng hiển thị trên bảng giao dịch trực tuyến của phương thức giao dịch báo giá hay khớp lệnh mà ít ai để ý tới phương thức giao dịch thỏa thuận ở cả hai sàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mặc dù những phương thức này cùng song song tồn tại với nhau. Giao dịch thỏa thuận là những giao dịch do các nhà...


Giáo trình thị trường chứng khoán - Chương 2

Chứng khoán là hàng hoá của thị trường chứng khoán. Đó là những tài sản tài chính vì nó mang lại thu nhập và khi cần người sở hữu nó có thể bán nó để thu tiền về. Theo sự phát triển của thị trường hàng hoá ngày càng phong phú da dạng.


Nhà tạo lập thị trường - P.3

Tôi tiếp tục loạt bài về nhà tạo lập thị trường. Loạt bài này đã được thực hiện từ năm 2005, do đó sẽ có những thông tin chưa được cập nhật kịp thời. Mong các bạn Saganors tham khảo và ghi nhận hạn chế này. Hệ thống tạo lập thị trường tập trung trên sàn giao dịch cổ điển đấu giá theo lệnh (khớp lệnh) Thuật ngữ sàn giao dịch cổ điển nhằm chỉ sàn giao dịch có địa điểm cụ thể, nơi tập trung các nhà môi giới sàn, các thành viên của sàn…, đây có thể coi...


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1 - GV.TS.Tr.T Mộng Tuyết

Chương 1 Tổng quan thị trường chứng khoán của bài giảng Thị trường chứng khoán gồm có các nội dung sau: Phân loại thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán tập trung, nguyên tắc chức năng vai trò, những mặt hạn chế của thị trường chứng khoán.


Investment Securities Comptroller’s Handbook (Section 203)

Institutional investors are, by some margin, the most important category of investor to quoted companies owing to the sheer weight of assets that they manage and the degree to which they can invest. It is widely acknowledged that institutional investors own the vast majority of the UK equity market. In some cases, institutional investors may also own nearly all of a company’s issued share capital. Their influence extends beyond their total assets under management since, compared to individual private investors, investment decision making, including voting, is concentrated in a much smaller group of individuals. A key attraction of institutional investors to...


Sàn giao dịch chứng khoán (Stock exchange)

Một sàn giao dịch chứng khoán là một công ty hay tổ chức đa bên cung cấp điều kiện và phương tiện giúp cho những nhà môi giới chứng khoán hoặc người chơi dễ dàng hơn trong việc mua bán cổ phần và các loại chứng khoán khác. Sàn giao dịch chứng khoán cũng cung cấp các dịch vụ cho việc phát hành và thu hồi chứng khoán cũng như các phương tiện tài chính và các hoạt động như chi trả lợi tức và cổ tức. Chứng khoán được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán gồm: các...


Các công cụ kỹ thuật

Đường trung bình là một trong những công cụ phổ biến và dễ sử dụng nhất để phân tích kỹ thuật. Đường trung bình giúp làm phẳng dữ liệu và nhờ đó dễ nhận biết được xu hướng, điều này đặc biệt hữu dụng đối với thị trường biến động. Đường trung bình cũng làm nền tảng cho việc xây dựng nhiều công cụ khác.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giao dịch chứng khoán
 • 21/05/2010
 • 13.422
 • 193
HỆ THỐNG ĐK-LK-TTBT
 • 27/05/2011
 • 91.355
 • 746

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu