Tìm kiếm tài liệu miễn phí

sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1

Tôi xin nói ngay từ đầu rằng về bản chất mà nói, đây là một cuốn sách phân tích. Theo đó, tôi không nói quá nhiều về “cái đã xảy ra” bằng việc nói về lý do tại sao mọi việc đã xảy ra như vậy. Tôi tin rằng điều quan trọng là hiểu được bằng cách nào thảm họa đã có thể xảy ra, làm sao những nạn nhân của nó có thể “sống sót”, cũng như cách thức phòng ngừa thảm họa trong tương lai. Điều này có nghĩa mục tiêu sau cùng của cuốn sách là, như...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1 sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 phần 1 suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế, kinh tế tài chính, kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán tổng hợp
4.6 5 2338
 • 5 - Rất hữu ích 1.331

 • 4 - Tốt 1.007

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 1
 2. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 2
 3. 3 SÖÏ TRÔÛ LAÏI CUÛA KINH TEÁ HOÏC SUY THOAÙI vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008
 4. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 4 Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008 - The return of Depression Economics and the crisis of 2008 Dòch töø nguyeân baûn tieáng Anh: The return of Depression Economics and the crisis of 2008, Paul Krugman. Copyright © 2009, 1999 by Paul Krugman All rights reserved. Baûn tieáng Vieät ñöôïc xuaát baûn theo nhöôïng quyeàn cuûa W. W Norton & Company, Inc. Baûn quyeàn tieáng Vieät © DT BOOKS. Coâng ty TNHH Saùch Daân Trí, 2009.
 5. 5 PAUL KRUGMAN Nobel kinh teá naêm 2008 SÖÏ TRÔÛ LAÏI CUÛA KINH TEÁ HOÏC SUY THOAÙI vaø cuoäc khuûng hoaûng naêm 2008 The return of Depression Economics and the crisis of 2008 Ngöôøi dòch: Nguyeãn Döông Hieáu Nguyeãn Tröôøng Phuù Ñaëng Nguyeãn Hieáu Trung Nguyeãn Ngoïc Toaøn NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ - DT BOOKS
 6. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 6
 7. 7 VEà TAÙ C gIAÛ P aul Krugman nhaän giaûi Nobel Kinh teá naêm 2008. OÂng phuï traùch chuyeân muïc op-ed xuaát hieän hai laàn moät tuaàn treân tôø Thôøi baùo New York, ñoàng thôøi vieát blog “Löông taâm cuûa moät ngöôøi töï do” (The conscience of a Liberal – teân blog laáy töø teân moät taùc phaåm khaùc cuûa oâng). Krugman töøng ñoaït giaûi “Phoùng vieân chuyeân muïc cuûa Naêm” (The Columnist of the Year) do taïp chí Editor and Publisher bình choïn. OÂng laø giaùo sö moân kinh teá vaø quan heä quoác teá taïi Ñaïi hoïc Princeton, saùng taùc vaø bieân taäp hôn 20 cuoán saùch, hôn 200 baøi vieát treân caùc taïp chí chuyeân ngaønh. Thoâng tin theâm veà Krugman coù theå xem ôû website www.krugmanonline.com.
 8. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 8
 9. 9 PAUL KRUGMAN Nobel kinh teá naêm 2008 * P aul Krugman, 55 tuoåi, ngöôøi Myõ, giaùo sö ñaïi hoïc Princeton, vöøa ñöôïc Haøn laâm vieän Khoa hoïc Thuïy Ñieån cho bieát laø seõ ñöôïc giaûi Nobel Kinh teá naêm 2008 (leã trao seõ vaøo thaùng 12), qua nhöõng ñoùng goùp cuûa oâng veà thuyeát thöông maïi vaø kinh teá ñòa lyù. Vieäc Krugman ñöôïc giaûi naøy khoâng gaây nhieàu ngaïc nhieân. Ñoái vôùi ña soá ñoàng nghieäp, oâng ñaõ naèm trong danh saùch “ñaùng ñöôïc Nobel” töø laâu. Tuy vaäy, cuõng coù vaøi lôøi ñaøm tieáu. Coù ngöôøi nhaéc laø, töø khoaûng möôøi naêm nay (töø khi oâng coäng taùc vôùi tôø New York Times) haàu nhö Krugman khoâng coù ñoùng goùp gì môùi (coù keû noùi moùc: UÛy ban Nobel ñaõ vi phaïm ñieàu leä laø chæ trao giaûi cho ngöôøi coøn soáng, vì “nhaø kinh teá Krugman” ñaõ qua ñôøi gaàn möôøi naêm roài!). Ngöôïc laïi, coù ngöôøi cho raèng, duø oâng coù xöùng ñaùng, trao gæaûi cho oâng naêm nay laø khoâng ñuùng luùc, ñaùng leõ neân ñôïi Bush heát nhieäm kyø, nhöõng coâng trình khoa * Ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Giaùo sö Traàn Höõu Duõng - Wright State University, DT Books ñaêng nguyeân vaên baøi vieát cuûa oâng, ñaõ ñöôïc giôùi thieäu treân trang web www.viet-studies.info, nhö moät lôøi giôùi thieäu chính thöùc veà Giaùo sö Paul Krugman.
 10. Söï trôû laïi cuûa Kinh teá hoïc Suy thoaùi 10 hoïc cuûa Krugman (moät ngöôøi cöïc löïc choáng Bush) seõ ñöôïc ñaùnh giaù khaùch quan hôn, vaø giaûi thöôûng seõ khoâng bò nghi ngôø laø caùch caùc giaùm khaûo Nobel möôïn Krugman ñeå laøm beõ maët Bush! Duø sao thì Paul Krugman cuõng ñöôïc giaûi naêm nay, vaäy cuõng neân bieát veà hai ñoùng goùp, quaû laø quan troïng, maø oâng ñaõ ñöôïc tuyeân döông. Thöù nhaát laø caùi goïi laø “thuyeát thöông maïi môùi” (“new trade theory”) vaø thöù hai laø “kinh teá ñòa lyù môùi” (new economic geography). 1 Tröôùc heát, neân bieát “thuyeát thöông maïi cuõ” noùi gì. Ñaây laø lyù thuyeát ñöôïc daïy trong caùc lôùp kinh teá nhaäp moân ôû haàu heát caùc ñaïi hoïc: Quoác gia naøy khaùc quoác gia kia veà naêng suaát cuûa töøng coâng nghieäp, vaø veà caùc nguoàn löïc (voán, lao ñoäng, v.v...) maø quoác gia aáy sôû höõu. Nhöõng khaùc bieät ñoù laø ñoäng cô cuûa thöông maïi. Chaúng haïn, quoác gia vuøng nhieät ñôùi thì troàng troït vaø xuaát khaåu chuoái, quoác gia vuøng oân ñôùi thì troàng troït vaø xuaát khaåu luùa mì; quoác gia coù lao ñoäng nhieàu hoïc vaán thì xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao, coøn quoác gia maø lao ñoäng hoïc vaán keùm thì xuaát khaåu haøng coâng ngheä thaáp... “Thuyeát thöông maïi môùi” phaùt sinh töø nhaän ñònh raèng, duø “thuyeát thöông maïi cuõ” soi saùng raát nhieàu cô caáu thöông maïi toaøn caàu, vaãn coøn moät soá hieän töôïng quan troïng maø noù khoâng giaûi thích ñöôïc. Khoái löôïng thöông maïi giöõa Phaùp vaø Ñöùc, chaúng haïn, laø raát cao, duø hai nöôùc khaù gioáng nhau veà taøi nguyeân cuõng nhö khí haäu. Maäu dòch giöõa Myõ vaø Canada cuõng theá. Hôn nöõa, haøng hoùa maø caùc nöôùc ñaõ phaùt trieån buoân baùn vôùi nhau thöôøng laø cuøng moät thöù (chaúng haïn nhö Myõ xuaát khaåu oâtoâ maø cuõng nhaäp khaåu oâtoâ), chöù khoâng phaûi

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Giúp lãnh đạo "chọn mặt gửi vàng

Bạn đang tìm những người phù hợp cho vị trí quản lý một số bộ phận của công ty, trong đó có bộ phận bán hàng. Tuy nhiên, việc thăng tiến người bán hàng giỏi nhất lên làm quản lý bán hàng lại không phải là một ý tưởng hay vì một là, bạn mất đi người bán hàng tốt nhất và hai là, bạn có một người quản lý rất xoàng.


Lời khuyên của các nhà đầu tư nổi tiếng

Lời khuyên của các nhà đầu tư nổi tiếng Triết lý trong đầu tư của những nhà đầu tư hàng đầu thế giới như George Soros, Warren Buffett, Ray Dalio… được trang Business Insider giới thiệu...George Soros: Đầu tư tốt là một công việc buồn tẻ. George Soros, nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ gốc Do thái.


Các lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại hiện nay

Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại bắt đầu với bài viết của Modigliani và Miller vào năm 1958 (gọi tắt là học thuyết MM). Theo học thuyết MM, sự lựa chọn giữa vốn chủ sở hữu (VCSH) và nợ không liên quan đến giá trị của công ty. Nói một cách khác, học thuyết này chỉ ra một hướng là các giả thuyết về cấu trúc vốn nên tốt hơn bằng cách nào, cho thấy dưới điều kiện nào thì cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp. Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được...


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 nghề Quản trị khách sạn môn Lý thuyết nghề - Mã đề thi: QTKS - LT27

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 nghề Quản trị khách sạn môn Lý thuyết nghề - Mã đề thi: QTKS - LT27 giúp cho các em học sinh củng cố kiến thức về quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt buồng cho khách đoàn, quy trình xử lý yêu cầu chuyển buồng cho khách,...


A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

As Levitt sees it, economics is a science with excellent tools for gain-ing answers but a serious shortage of interesting questions. His par-ticular gift is the ability to ask such questions. For instance: If drug dealers make so much money, why do they still live with their mothers? Which is more dangerous, a gun or a swimming pool? What really caused crime rates to plunge during the past decade? Do real-estate agents have their clients’ best interests at heart? Why do black parents give their children names that may hurt their ca-reer prospects? Do schoolteachers cheat to meet high-stakes testing...


Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Hướng đi mới để phát triển khu vực tư nhân

Cùng nắm bắt kiến thức của tài liệu "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Hướng đi mới để phát triển khu vực tư nhân" thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau đây: khu vực kinh tế tư nhân và các chặng đường phát triển; kinh tế tư nhân, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế;... Mời các bạn tham khảo.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 9: Resource allocation

For single projects, we discuss how the resource allocation problem concerns resource leveling to minimize the cost of the resources. But for multiple projects, we learn that the issue is how to allocate limited resources among several projects in order to achieve the objectives of each.


the alchemy of finance reading the mind of the market by george soros phần 2

bản thảo ở ba giai đoạn phát triển khác nhau. Cảm ơn đặc biệt là do Antonio Foglia, người tạo ra các đồ họa minh họa thí nghiệm thời gian thực. Larry Chiarello cung cấp các con số. Tôi cũng muốn cảm ơn đội ngũ đã góp phần vào việc thực hiện Quỹ Quantum trong quá trình thí nghiệm


Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo

Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo, sai số cho phép trong khi hiệu chuẩn


mspress 70 270 winxp professiona phần 6

Bạn có thể tùy chỉnh hồ sơ cá nhân người dùng mặc định để kiểm soát các tùy chọn và cài đặt một người dùng mới sẽ nhận được. Sửa đổi hồ sơ cá nhân người dùng mặc định sẽ chỉ ảnh hưởng đến hồ sơ của người sử dụng mới; hồ sơ cá nhân hiện có sẽ không được


Tài liệu mới download

Quyết định số 741/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 63.522
 • 905

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị xung đột
 • 21/09/2011
 • 76.917
 • 732
Thương hiệu từ đâu mà có
 • 16/12/2009
 • 73.245
 • 836

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu