Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 691/QĐ-LĐTBXH, Quyết định số 691, Số 691/QĐ-LĐTBXH, Văn bản quy phạm pháp luật, Quản lý nhà nước
4.9 5 7
 • 5 - Rất hữu ích 6

 • 4 - Tốt 1

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 1792/2010/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Căn cứ Thông tư...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 13 P56

Gale Encyclopedia of American Law Volume 13 P56 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 59/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bình Định

Nghị quyết số 59/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.


Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 105/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 105/2014/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Luật số 32/2004/QH11

Luật số 32/2004/QH11 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI, kỳ họp thứ 6. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.


Quyết định số: 1479/QĐ-HVCTQG

Quyết định số: 1479/QĐ-HVCTQG về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về chức năng, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;...


Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;.. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.


Thông tư 15/2017/TT-BCT

Thông tư 15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo Số: 97/TB-UBND
 • 19/11/2015
 • 77.118
 • 888
Quyết định số 1839/QĐ-UBND
 • 09/11/2017
 • 91.698
 • 990
Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND
 • 28/01/2011
 • 55.325
 • 412

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu