Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 36/2014/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 36/2014/QĐ-LĐTBXH ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định Số: 32/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2010 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO, TRÌNH BAN HÀNH. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 57/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 2 P13

Gale Encyclopedia of American Law Volume 2 P13 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 3173/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 7 P32

Gale Encyclopedia of American Law Volume 7 P32 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số 165/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2006/QĐ-BTC NGÀY 11/7/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ NỀN GIẤY TIẾNG VIỆT


Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 1 quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 và điều 1 quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P9

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P9 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT
 • 28/12/2012
 • 84.792
 • 595
Quyết định số 234/QĐ-BVHTTDL
 • 26/12/2017
 • 51.968
 • 533
Quyết định số 1777/QĐ-UBND
 • 14/12/2012
 • 13.842
 • 447

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu