Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 3214/QĐ-UBND

Quyết định số 3214/QĐ-UBND ban hành về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 10 P45

Gale Encyclopedia of American Law Volume 10 P45 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 250/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 250/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.


Quyết định số 415/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI NGHỆ AN


Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số: 10/2016/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;...


Thông tư số: 33/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư số: 33/2015/TT-BNNPTNT quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;...


Nghị định số 45/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN CÔNG


Thông tư Số: 34/2007/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.


Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.


Quyết định số 3007/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 10-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P17

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P17 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 01/2012/TT-BNG
 • 29/05/2012
 • 89.349
 • 564
Thông tư số: 09/2015/TT-BTC
 • 27/11/2015
 • 11.362
 • 132
Thông tư số 01/2016/TT-BYT
 • 22/12/2017
 • 41.835
 • 973

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu