Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH

Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề Lễ tân. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013;....Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

ww
w

atVi
.Lu

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

.vn
tnam
e

www

tVi
.Lua

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi - NXB Chính trị Quốc gia

"Ebook Pháp lệnh giống vật nuôi" giúp các bạn hiểu được những quy định của nhà nước về việc quản lý và bảo tổn nguồn gen vật nuôi; nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm và công nhận giống vật nuôi mới; sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; quản lý chất lượng giống vật nuôi; thanh tra và giải quyết tranh chấp; điều khoản thi hành về pháp lệnh giống vật nuôi.


Thông tư số 97/2015/TT-BTC

Thông tư số 97/2015/TT-BTC - Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Mời các bạn tham khảo.


Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Thanh Hoá

Chị thị số 19/CT-UBND tỉnh Thanh Hoá tăng cường triển khai thực hiện chiến lược tiếp cận mục tiêu 90-90-90, phòng, chống hiv/aids trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Quyết định số 899/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TIÊU HUỶ GIỐNG TÔM BIỂN VI PHẠM THEO CHỈ THỊ SỐ 06/CTUBND NGÀY 17/5/2012 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Quyết định số 901/QĐ-BNN-CB

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P13

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P13 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Thông tư số: 30/2015/TT-BTTTT

Thông tư số: 30/2015/TT-BTTTT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;...


Quyết định số 193/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 193/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017-2020". Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 3250/QĐ-BKHCN
 • 06/01/2018
 • 92.869
 • 293
Quyết định số: 1810/QĐ-TTg
 • 28/10/2015
 • 95.816
 • 722
Pháp lệnh Số: 07/2013/UBTVQH13
 • 20/11/2014
 • 95.705
 • 652
Thông tư số: 26/2015/TT-BTTTT
 • 13/11/2015
 • 84.252
 • 193

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu