Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy trình đối thoại giữa Chính quyền và người dân địa phương

Quy trình đối thoại giữa Chính quyền và người dân địa phương trình bày các chủ đề đối thoại: quy trình và các ưu tiên của việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội của phường/xã; phân bổ ngân sách của phường/xã; việc thực hiện PLDC: Dân biết, Dân bàn, Dân làm và Dân giám sát – các nội dung này có thể được thảo luân từng phần trong các đối thoại khác nhau; các quy định của phường/xã,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Quy trình đối thoại giữa Chính quyền và người dân địa phương
(Dự án PCMM, tài trợ bởi SDC)
I. Các loại hình đối thoại: Có hai loại:
1. Đối thoại giữa chính quyền địa phương cấp phường/xã với đại diện của các
tổ/thôn, hoặc
2. Đối thoại giữa chính quyền địa phương cấp phường/xã với đại diện của từng hộ
gia đình trong mỗi tổ/thôn
II. Các chủ đề đối thoại: các chủ đề sau có thể được thảo luận tại các đối thoại khác
nhau:
1. Quy trình và các ưu tiên của việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội của phường/xã;
2. Phân bổ ngân sách của phường/xã;
3. Việc thực hiện PLDC: Dân biết, Dân bàn, Dân làm và Dân giám sát – các nội
dung này có thể được thảo luân từng phần trong các đối thoại khác nhau;
4. Các quy định của phường/xã.
III. Mục tiêu của đối thoại
1. Người dân địa phương thảo luận và hiểu các nội dung liên quan của đối thoại
được đề cập trong phần II;
2. Người dân có cơ hội nêu ra các vấn đề/quan tâm và chính quyền địa phương
phản hồi một cách cởi mở và minh bạch;
3. Người dân địa phương và chính quyền cùng thảo luận các đề xuất cải thiện các
vấn đề liên quan đảm bảo sự tham gia và minh bạch;
4. Chính quyền địa phương đưa ra các cam kết để giải quyết các vấn đề có liên
quan do người dân địa phương đưa ra.

1

II. Đầu ra của đối thoại:
1. Một danh sách các mối quan tâm/vấn đề được người dân địa phương đưa ra;
2. Các cam kết và các giải pháp giải quyết các vấn đề của chính quyền
3. Biên bản đối thoại.
III. Tham dự viên tham gia đối thoại:


Các đại diện của chính quyền địa phương: UBND, HĐND, Đảng ủy, Mặt trận
Tổ quốc;Người dân địa phương: đại diện của các hộ gia đình trong tổ/thôn (với các đối
thoại tổ chức ở cấp tổ/thôn) hoặc đại diện của người dân trong tổ/thôn (với các
đối thoại tổ chức ở cấp phường/xã)Cán bộ dự án PCMM

IV. Thời gian: 150 phút
V. Thúc đẩy viên của đối thoại:
Thúc đẩy cuộc đối thoại là nhiệm vụ của đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp phường/xã. Tuy
nhiên do họ còn thiếu các kỹ năng thúc đẩy đối thoại theo phương pháp tham gia nên
trong giai đọan đầu, chuyên gia/tư vấn hoặc cán bộ PCMM sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại.
Cán bộ thực địa cần phát hiện một hoặc hai đại diện của Mặt trận Tổ quốc để xây
dựng năng lực thúc đẩy đối thoại để đảm bảo tính bền vững của cách tiếp cận.
VI. Biên bản đối thoại:
Việc ghi biên bản đối thoại cũng là nhiệm vụ của đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp
phường/xã. Tuy nhiên do họ còn thiếu kỹ năng viết biên bản nên trong giai đoạn đầu,
cán bộ PCMM sẽ đảm nhạn nhiệm vụ này và xây dựng năng lực cho đại diện của Mặt
trận Tổ quốc đảm nhận nhiệm vụ này trong giai đoạn sau.
VII. Chuẩn bị cho đối thoại:
o Cán bộ thực địa tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo địa phương thảo luận
về các mục tiêu, đầu ra và phương pháp đối thoại; làm rõ các hỗ trợ tài
chính và kỹ thuật của PCMM, kế hoạch, thời gian và địa điểm…

2

o Nhóm Nòng cốt của thôn/tổ và/hoặc phường/xã tổ chức cuộc họp thảo
luận với các nhóm cộng đồng và người dân địa phương sẽ tham gia đối
thoại về các vấn đề quan tâm, các câu hỏi … sẽ nêu ra trong đối thoại
VIII. Chương trình đối thoại
Thời

Nội dung

Phương pháp

nhiệm

gian
10’

Trách

• Khai mạc;

Trực quan mục tiêu và các đầu ra của

• Giới thiệu tham dự viên;

buổi đối thoại

MTTQ

• Mục tiêu của buổi đối thoại
20’

Trình bày của UBND về các

Trình bày và trực quan

UBND

Người dân địa phương nêu câu hỏi;

Thúc đẩy viên

nội dung đối thoại
45’

Hỏi đáp

Sử dụng thẻ cho các câu hỏi nhạy cảm;
UBND, Đảng ủy hoặc HĐND trả lời các
câu hỏi;
Tóm tắt các câu hỏi và câu trả lời lên
giấy A0/bảng
15’

Nghỉ giải lao

10’

Tổng hợp các vấn đề được

Phân tích các chủ đề trọng điểm

người dân nêu ra

Hỏi lại tham dự viên để đảm bảo đúng

Thúc đẩy viên

nội dung
30’

Các khuyền nghị/đề xuất để

Thảo luận nhóm nhỏ tại chỗ (5 -7 người

cải thiện các vấn đề

ngồi cạnh nhau);

Thúc đẩy viên

Mỗi nhóm đưa ra đề xuất của nhóm mình;
Ghi lại các đề xuất lên giấy A0/bảng.
10’

Tổng hợp các đề xuất

Phân tích các điểm trọng yếu

Thúc đẩy viên

10’

Cam kết của UBND

Cách giải quyết đối với từng kiến nghị và

UBND

khi nào

3

Phụ lục: Các câu hỏi định hướng trong buổi đối thoại
Câu hỏi cho người dân địa phương:
1. Đặt các câu hỏi có liên quan tới báo cáo của UBND; các câu hỏi có liên quan
tới các vấn đề nhạy cảm nên được viết trên thẻ màu;
2. Điều gì các bác/anh/chị thích và không thích trong tổ/thôn hoặc phường/xã
(liên quan đến chủ đề đối thoại)?
3. Những thông tin nào các bác/anh/chị muốn biết từ chính quyền địa phương?
4. Các bác/anh/chị muốn đối thoại với chính quyền địa phương về các chủ đề/vấn
đề nào?
5. Các bác/anh/chị có khuyến nghị/đề xuất gì để cải thiện các vấn đề liên quan?
Câu hỏi cho chính quyền địa phương:
6. Các anh/chị vui lòng trả lời/làm rõ các vấn đề do người dân nêu ra?
7. Các anh/chị vui lòng giải thích các vấn đề do người dân nêu ra có thể
được chính quyền cấp phường/xã giải quyế hay khôngt?
� Nếu có, khi nào và như thế nào?
� Nếu không, tại sao?

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Giáo trình quản lý công nghệ part 9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản lý công nghệ part 9', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The Future Of Water In African Cities

The objective of this study is to assist public authorities to identify and address the future challenges of urban water supply, sanitation, and flood management in cities. In order to do that, this report uses the conceptual framework of Integrated Urban Water Management (IUWM) as a holistic set of planning and management tools incorporating all components of the urban water cycle to help develop efficient and flexible urban water systems in the future. The future of water in African cities: why waste water? argues that a new approach to urban water management is needed in Africa. Due to their rapid...


Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Đây là những giới thiệu cơ bản và chung nhất về điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh một số các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam (chủ yếu áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)


Lập kế hoạch thực hiện dự án

Mỗi dự án thể hiện một hoặc một nhóm nhiệm vụ cần được thực hiện với một bộ kết quả xác định nhằm thoả mãn một nhu cầu nào đó. Dự án cũng là một hệ thống phức tạp nên cần được chia thành nhiều bộ phận khác nhau để thực hiện và quản lý nhưng phải dảm bảo các mục tiêu cơ bản về thời gian, chi phí và việc hoàn thành với chất lượng cao.


Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư - TS Cao Hào Thi

Các khoản lợi nhuận của dự án được trải ra theo thời gian Đa số các biến có ảnh hưởng tới NPV đều có mức độ không chắc chắn cao Thông tin và dữ liệu cần cho các dự báo chính xác hơn là tốn kém Cần giảm khả năng thực hiện một dự án “tồi" trong khi không bỏ lỡ chấp thuận một dự án“tốt"


A Guide to the Project Management Body of Knowledge

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) was first published by the Project Management Institute (PMI) as a white paper in 1983 in an attempt to document and standardize generally accepted project management information and practices. The first edition was published in 1996 followed by the second edition in 2000. In 2004, the PMBOK Guide — Third Edition was published with major changes from the previous editions. The latest English-language PMBOK Guide — Fourth Edition was released on December 31, 2008. Work on the Fifth Edition is in development. On February 17 2012 an Exposure Draft of......


Quản trị dự án part 1

Tài liệu “Quản trị dự án” được biên soạn với mục đích hướng dẫn các bạn đọc những kinh nghiệm, ky năng quản lý dự án 1 cách hiệu quả, tài liệu cũng trình bày những qui trình của việc quả lý dự án, từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện, giúp bạn đọc dễ dàng tiếp thu cũng như ứng dụng vào thực tế


Tài liệu Business Plan for a Startup Business

The business plan consists of a narrative and several financial worksheets. The narrative template is the body of the business plan. It contains more than 150 questions divided into several sections. Work through the sections in any order that you want, except for the Executive Summary, which should be done last. Skip any questions that do not apply to your type of business. When you are finished writing your first draft, you’ll have a collection of small essays on the various topics of the business plan. Then you’ll want to edit them into a smooth-flowing narrative.......


Quản lí dự án Công nghệ thông tin - Chương 1 Tổng quan

Tổng quan về quản lí dự án trình bày: Tổng quan về quản lí dự án, kỹ năng trao đổi, tư duy chiến lược về dự án, lập kế hoạch dự án, theo dõi và kiểm soát thực hiện dự án. Các kỹ năng quản lí chung. Quản lý dự án trong thực tế Việt Nam.


Demo project: citibus

Problems & Symptoms: Shortage of buses, Fares are too high, Buses are infrequent, Some areas are not well-served by buses, Buses are overcrowded


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 • 27/04/2010
 • 92.438
 • 874
TCVN 6427-2:1998
 • 08/08/2010
 • 16.921
 • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Project Planning and Control Part 6
 • 06/08/2010
 • 17.816
 • 822

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu