Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy định số 109-QĐ/TW

Quy định số 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Được căn cứ theo Điều lệ Đảng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P28

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P28 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 31/2017/NQ-­HĐND ban hành về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P42

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P42 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 2418/QĐ-BNN-HTQT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 2007-2012” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/20 14/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số 09/2011/TT-BNV

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P28

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P28 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 19/2014/NQ-HĐND

Quyết định số: 19/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 782/QĐ-BYT

Quyết định số 782/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Quy trình gây mê hồi sức". Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;...


Tài liệu mới download

TRẮC NGHIỆM - LAO MÀNG BỤNG
 • 06/07/2011
 • 38.906
 • 238

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 584/QĐ-LĐTBXH
 • 13/07/2012
 • 62.614
 • 257
Nghị định số: 103/2015/NĐ-CP
 • 13/11/2015
 • 37.639
 • 594
Quyết định số 27/2015/QĐ-TTG
 • 29/07/2015
 • 83.559
 • 919
Quyết định 592/QĐ-UBND
 • 12/07/2014
 • 24.433
 • 168

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu