Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy định mới về xử phạt vi phạm niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán

Bài viết quy định mới về xử phạt vi phạm niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán trình bày việc ban hành Nghị định 145/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016 sẽ đảm bảo chế tài có tính bao quát, xử phạt được các hành vi vi phạm mới trên thị trường, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM
NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
PGS.,TS. NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán, trong đó sửa đổi, bổ sung các hành vi và mức phạt
đối với vi phạm niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán. Việc ban hành Nghị định
145/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016 sẽ đảm bảo chế tài có tính bao quát, xử
phạt được các hành vi vi phạm mới trên thị trường, đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa vi phạm.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán, xử phạt, vi phạm hành chính, giao dịch, niêm yết

Đạo lý của việc sửa đổi, bổ sung
các quy định về xử phạt vi phạm
Trước khi Nghị định 145/2016/NĐ-CP có hiệu lực
thi hành, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
(TTCK) được quy định trong Nghị định 108/2013/
NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 23/09/2013.
Nghị định này thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP
ngày 02/8/2010 của Chính phủ và đã cụ thể hóa một
số quy định trong Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung
năm 2010. Nghị định 108/2013/NĐ-CP đã: (i) Đưa ra
những hình thức xử lý vi phạm đối với hành vi chào
bán chứng khoán, bao gồm chào bán chứng khoán
riêng lẻ, đại chúng trong nước và chào bán ra nước
ngoài. Điều này đã mở rộng hơn phạm vi điều chỉnh
của pháp luật so với Nghị định 85/2010/NĐ-CP; (ii)
Quy định chi tiết hơn các hình thức xử phạt bổ sung
và biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với từng
loại hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và
TTCK; (iii) Mức xử phạt cũng được quy định cao hơn,
phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành
chính năm 2012 và xử lý thích đáng đối với các hành
vi vi phạm này.
Bên cạnh đó, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài
chính cũng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp
luật liên quan như: Nghị định 42/2015/NĐ-CP về
chứng khoán phái sinh và TTCK phái sinh; Nghị
định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng
khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi; các thông tư
hướng dẫn thi hành...
Các văn bản pháp luật mới về chứng khoán làm

phát sinh các quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân
tham gia TTCK. Từ đó đặt ra yêu cầu xây dựng Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
108/2013/NĐ-CP để bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử
phạt vi phạm hành chính, đảm bảo tính thực thi của
các văn bản mới ban hành, nâng cao hiệu lực quản lý
nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo tính
bao quát, răn đe các hành vi vi phạm mới phát sinh
trên thị trường.
Đặc biệt, Bộ luật Hình sự 2015 đã có nhiều sửa
đổi, bổ sung các quy định theo hướng tăng chế tài xử
phạt đối với một số tội danh hiện hành trong lĩnh vực
chứng khoán, trong đó có tội danh giả mạo hồ sơ chào
bán, niêm yết chứng khoán… Do vậy, yêu cầu các quy
định hướng dẫn cũng cần được điều chỉnh.
Thực tế là Nghị định 108/2013/NĐ-CP đã được
Chính phủ quy định rõ chế tài xử phạt hành chính
với mức xử phạt được nâng lên so với mức phạt tại
Nghị định 85/2010/NĐ-CP trước đây đối với các hành
vi như: Giao dịch nội bộ (mức phạt đối với tổ chức
từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng); Gian lận hoặc tạo
dựng, công bố thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo, xúi
giục việc mua, bán chứng khoán (mức phạt đối với
tổ chức từ 1,2 - 1,4 tỷ đồng); Thao túng TTCK (mức
phạt đối với tổ chức từ 1 - 1,2 tỷ đồng); Giả mạo hồ sơ
để niêm yết chứng khoán (mức phạt đối với tổ chức
từ 1,8 - 2 tỷ đồng), hoặc để chào bán chứng khoán
ra công chúng (mức phạt từ 1 - 5% tổng số tiền đã
huy động)… Các mức phạt hành chính tại Nghị định
108/2013/NĐ-CP bước đầu đã đảm bảo tính răn đe
đối với các hành vi vi phạm.
Tuy nhiên, để tăng cường xử lý các hành vi vi phạm
khi có tính chất, mức độ nghiêm trọng như có khoản
thu lợi bất chính lớn, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư,
33

PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH

Chính phủ đã sửa đổi một số tội danh hiện hành theo
hướng tăng mạnh mức phạt tiền, bổ sung yếu tố định
lượng trong cấu thành tội phạm để làm rõ ranh giới
giữa vi phạm hành chính và hình sự; đồng thời, bổ
sung tội danh về giả mạo hồ sơ chào bán, niêm yết...

Đổi mới giúp thị trường phát triển minh bạch
Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016, Nghị
định 145/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành đã
sửa đổi, bổ sung các hành vi và chế tài xử phạt hành
chính. Cụ thể, về hoạt động chào bán chứng khoán,
Nghị định 145/2016/NĐ-CP bổ sung các hành vi vi
phạm về chào bán cổ phiếu theo quy định tại Nghị
định 60/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
gồm: Không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm
toán xác nhận; không mở tài khoản phong tỏa và tiếp
nhận vốn huy động từ đợt chào bán...

Nghị định 145/2016/NĐ-CP cũng quy định phạt
tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối
với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm yết
chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết
chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng.
Về việc thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng, Nghị
định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi khung phạt đối với
hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng
ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông, đến tính minh
bạch trong hoạt động và quản trị của công ty đại
chúng; Đồng thời, bổ sung các chế tài xử lý các hành vi
vi phạm về quản trị công ty đại chúng theo quy định
tương ứng tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.
Trong bối cảnh TTCK phái sinh chuẩn bị đưa vào
hoạt động, Nghị định 145/2016/NĐ-CP bổ sung đối
tượng, hành vi vi phạm để kịp thời xử lý các vi phạm
của tổ chức kinh doanh, nhà đầu tư, thành viên tạo lập
thị trường, thành viên bù trừ… Điều này, giúp TTCK
hoạt động an toàn, ổn định, lành mạnh.
Về giao dịch chứng khoán, Nghị định 145/2016/
NĐ-CP sửa đổi khung phạt, mức phạt tiền đối với
hành vi vi phạm quy định về giao dịch của cổ đông
sáng lập; người nội bộ và người có liên quan của
người nội bộ; cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ
5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng để đảm bảo
mức phạt phù hợp với tính chất, mức độ của hành
vi vi phạm.
Nghị định 145/2016/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung
hành vi công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông
tin trong hoạt động chứng khoán; sửa đổi hành vi giả
mạo hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ
sơ niêm yết; bổ sung hành vi làm giả tài liệu trong hồ
sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để phù hợp với hành
34

vi tương ứng tại Bộ luật Hình sự 2015 (tội làm giả tài
liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán); bổ
sung các hành vi và chế tài xử phạt vi phạm quy định
về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.
Lập hồ sơ, tài liệu giả mạo để chào bán, niêm yết
chứng khoán là hành vi vi phạm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, đến
tính an toàn, minh bạch của TTCK, ảnh hưởng đến
chất lượng hàng hóa trên TTCK. Do vậy, thời gian qua,
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nghiên cứu, đề
xuất bổ sung chế tài xử lý mạnh tay đối với hành vi
này. Bộ luật Hình sự 2015 đã bổ sung tội làm giả tài
liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán, với
các chế tài nghiêm khắc…
Bên cạnh đó, mỗi hành vi vi phạm trên trên thị
TTCK như: không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng
khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán
không đúng thời hạn cũng sẽ bị xử phạt đều được
Chính phủ đưa ra mức xử phạt cụ thể:
Đối với hành vi không đăng ký giao dịch, niêm
yết chứng khoán, Nghị định 145/2016/NĐ-CP quy
định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng
nếu quá thời hạn đến 01 tháng; Phạt tiền từ 30 triệu
đồng đến 70 triệu đồng nếu quá thời hạn từ trên 01
tháng đến 03 tháng; Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến
100 triệu đồng nếu quá thời hạn từ trên 03 tháng
đến 06 tháng; Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 200
triệu đồng nếu quá thời hạn từ trên 06 tháng đến
09 tháng; Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu
đồng nếu quá thời hạn khi không giao dịch, niêm
yết từ trên 09 tháng đến 12 tháng…
Nghị định 145/2016/NĐ-CP cũng quy định phạt
tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với hành
vi không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán
hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá
thời hạn trên 12 tháng. Phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 1,2 tỷ
đồng đối với tổ chức có hành vi tổ chức thị trường giao
dịch chứng khoán trái quy định pháp luật trong trường
hợp không có khoản thu trái pháp luật. Phạt tiền từ 01
lần đến 05 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không
thấp hơn mức phạt 1,2 tỷ đồng và không vượt quá 2
tỷ đồng đối với tổ chức có hành vi tổ chức thị trường
giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật trong
trường hợp có khoản thu trái pháp luật.
Bên cạnh đó, mức phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100
triệu đồng sẽ áp dụng đối với công ty chứng khoán,
công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, chi
nhánh công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ
nước ngoài tại Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm
thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi
công ty, giải thể trước thời hạn, tạm ngừng hoạt động,
chấm dứt hoạt động khi chưa được Ủy ban Chứng

TÀI CHÍNH - Tháng 12/2016
khoán Nhà nước chấp thuận, trừ trường hợp pháp
luật quy định khác. Đồng thời, Nghị định cũng đã sửa
đổi quy định phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu
đồng đối với một trong các hành vi vi phạm thực hiện
hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ
chứng khoán, đầu tư ra nước ngoài khi chưa đáp ứng
đủ điều kiện…
Trong quy định về giấy phép thành lập và hoạt
động, Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định
phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với
một trong các hành vi vi phạm như: Thứ nhất, hoạt
động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ
chứng khoán, khi chưa được Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp
thuận; Thứ hai, cung cấp dịch vụ chứng khoán, dịch
vụ tài chính khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Ủy
ban Chứng khoán Nhà nước hoặc chưa có quy định
hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thứ
ba, hoạt động không đúng nội dung quy định trong
giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.
Mặt khác, Nghị định sửa đổi mức phạt tiền từ 200
triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm sau: Lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp,
bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động có thông tin
sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm
trọng; Lập, xác nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh
có thông tin sai sự thật...
Đối với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào
bán cổ phiếu riêng lẻ chưa đến mức bị truy cứu trách
nhiệm hình sự và phạt tiền từ 400 - 700 triệu đồng. Tổ
chức có hành vi vi phạm phải thu hồi chứng khoán
đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng
khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi.
Việc xây dựng và ban hành đồng bộ chế tài xử
lý hình sự, hành chính góp phần tăng cường xử lý,
răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm mang tính
nghiêm trọng trên TTCK.
Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong quá trình giao dịch trên TTCK, nhà đầu tư kỳ
vọng Nghị định 145/2016/NĐ-CP sẽ là đòn bẩy hiệu
lực tác động mạnh vào tình trạng DN sau cổ phần hóa
chây ỳ việc lên sàn vẫn còn tồn tại. Việc niêm yết trên
sàn chứng khoán đối với DN sau cổ phần hóa đã được
quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP và Quyết định
51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy
định cụ thể về việc thoái vốn, bán cổ phần của DNNN
gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK.
Mới đây, để đẩy nhanh việc giao dịch cổ phần
của DNNN sau cổ phần hoá trên sàn UPCom, Bộ Tài
chính đã ban hành Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi,
bổ sung Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần
hóa của các DN 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển
đổi thành công ty cổ phần. Theo đó, từ ngày 1/11/2016,
DN cổ phần hóa có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao
dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Việt Nam thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao
dịch với thời hạn quy định cụ thể. Trong đó, trong
thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông
báo xác nhận kết quả bán đấu giá của Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
đưa cổ phần vào giao dịch trên hệ thống giao dịch
UPCom. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên
trên hệ thống giao dịch UPCom được xác định trên cơ
sở giá thanh toán bình quân.
Trước đó, vào tháng 9/2014, Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định 51/2014/QĐ-TTg có hiệu lực từ
ngày 01/11/2014, quy định trong thời hạn 90 ngày sau
khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN, DNNN
cổ phần hóa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại
chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung
tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch
trên hệ thống giao dịch UPCom theo quy định của
pháp luật về chứng khoán và TTCK. Ngoài ra, nếu
đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại sở giao dịch
chứng khoán, DNNN sau khi cổ phần hóa phải thực
hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên sàn
chứng khoán, trong thời hạn tối đa 1 năm kể từ ngày
được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN.
Tuy nhiên, thời gian qua, các DN sau cổ phần hóa
vì nhiều lý do vẫn chưa chịu đăng ký giao dịch, niêm
yết trên TTCK. Để đảm bảo thực thi chủ trương, chính
sách, pháp luật của Nhà nước trong cổ phần hóa
DNNN, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần, Nghị định
145/2016/NĐ-CP quy định các mức phạt tiền, tương
ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Trong đó, phạt
tiền 400 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký
hoặc chậm đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán
trên 12 tháng. Việc bổ sung và áp dụng chế tài này
sẽ thúc đẩy các DN cổ phần hóa thực hiện nghĩa vụ
niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK, qua đó, hỗ
trợ thực hiện chủ trương thúc đẩy cổ phần hóa, tăng
cường hiệu quả hoạt động, nâng cao tính minh bạch,
khả năng cạnh tranh, quản trị của các DN.
Tài liệu tham khảo:
1. Chính phủ, 2013: Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán;
2. Chính phủ, 2015: Nghị định 60/2015/NĐ-CP và Quyết định 51/2014/QĐ-TTg quy
định về việc thoái vốn, bán cổ phần của DNNN gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết
trên thị trường chứng khoán;
3. www.ssc.gov.vn; www.mof.gov.vn; Chinhphu.vn; tapchitaichinh.vn
35

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Undeclared Stockmarket Secrets Chapter 3

CHAPTER THREE TRENDS AND TREND LINES. Note. I shall be referring to Volume and Spread Analysis often in this section and so shall use the acronym V SA throughout. We have indicated already that if you are going to become a good trader, which then leads to making money in the stock market, you must trade with the consensus of professional opinion and not against it.


Bài giảng Chương 4: Lợi nhuận và rủi ro (No pain, no gain) - PGS.TS. Trương Đông Lộc

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 4 "Lợi nhuận và rủi ro - no pain, no gain" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về lợi nhuận và rủi ro của một cổ phiếu, hiệp phương sai và tương quan, lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, danh mục đầu tư hiệu quả, mô hình định giá tài sản vốn. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học và nghiên cứu về Tài chính ngân hàng.


Random Walks in Stock- Market Prices - 1983

Investigators such as Basu (1983) have also found a strong relationship between company size (measured by total market capitalization) and returns. Smaller firms appear to generate higher returns than large firms. Again, the interpretation of these results is controversial. The excess returns of small firms can be interpreted as an inefficiency. The interpretation of Fama and French, however, is that both P/BV and size are risk factors in addition to beta. Low P/BV stocks are often those in some financial distress and smaller stocks may be far more sensitive to economic shocks than are larger firms....


Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Hải Hà

"Bài giảng Thị trường chứng khoán của giáo viên Lê Hải Hà" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung như sau: Tổng quan về TT chứng khoán, chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích đầu tư chứng khoán, chứng khoán quốc tế. Cùng tham khảo nhé.


Đề cương thảo luận môn môi giới chứng khoán

“Thực trạng và nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ACB”. LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước


Đề thi môn chứng khoán

câu này liên quan đến phân tích kỹ thuật, tở không nhớ rõ nhưng kiểu thê này: cho một đồ thị (VN_index của 9 tháng đầu năm 2009) có đường giá và đường SMA, sau đó cho một nhận xét: “đồ thị trên chứng tỏ VN-Index dang có xu hưóng đi xuống trong ngắn han”.


Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2 - Bạch Đức Hiền

 Phần 2 Giáo trình Thị trường chứng khoán của tác giả Bạch Đức Hiền gồm các chương: Lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán; hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán; phân tích chứng khoán; quản lý và giám sát thị trường chứng khoán. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích lựa chọn cổ phiếu - ThS.Dương Tấn Khoa

Bài giảng Phân tích lựa chọn cổ phiếu nhằm trình bày về khái niệm về cổ phiếu thường, đặc điểm của cổ phiếu, vai trò của cổ đông. Các quyền của cô đông thường, các loại giá của cổ phiếu, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi.


A long memory property of stock market returns and a new model*

On balance, it is desirable to have a diversified and balanced financial system where both financial intermediaries and financial markets play important roles in imparting greater competitiveness and efficiency to the financial system. In the present context of financial liberalisation, stock markets and banks emerge as sources of corporate finance and stock market development actually tends to increase the quantity of bank loans through improved debt- equity ratios. Thus, the coexistence of both systems is socially desirable not only because it encourages competition, but also because it reduces transaction costs within the financial system, and helps improve resource allocation within the...


Phuơng Pháp Để Quản Lý Tiền Hiệu Quả

Những nhà đầu tư cá nhân thường không có thời gian cũng như kỹ năng để theo rõi các bước ngoặt lớn về tài chính; về thị trường chứng khoán; hiểu rõ những chỉ số tài chính; các chính sách về tiền tệ của chính phủ cũng như các động thái của những nhà đầu tư chuyên nghiệp.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cau truc TT Options
 • 24/05/2009
 • 86.290
 • 507
Phân tích kĩ thuật
 • 14/10/2011
 • 11.018
 • 853
Stock market experts_6
 • 02/03/2012
 • 36.018
 • 750

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu