Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1

Trình bày được các thể lâm sang của nhiễm trùng tiết niệu theo YHCT. 7. Nêu được 7 nguyên tắc trong điều trị nhiễm trùng tiết niệu và phân tích được cơ sở lý luận điều trị nhiễm trùng tiết niệu theo YHCT. 1. ĐạI CươNG Nhiễm trùng tiết niệu có 2 loại: Nhiễm trùng chất được chứa đựng (tức la nước tiểu) với ý nghĩa la có sự hiện diện của vi trùng trong nước tiểu với mật độ cao. Nhiễm trùng vật chứa đựng (tức la viêm nhu mô thận hay đường tiết niệu trên hoặc dưới)...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1 quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh nhiễm trùng tiết niệu trong y học p1 Kỹ thuật y khoa, thủ thuật y khoa, bí quyết y khoa, phương pháp học y khoa, giáo trình y khoa
4.4 5 2419
 • 5 - Rất hữu ích 1.086

 • 4 - Tốt 1.333

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ k k lic lic C C w w m m BỆNH NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU TRONG Y HỌC w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr 6. Tr×nh bày ®ưîc c¸c thÓ l©m sang cña nhiÔm trïng tiÕt niÖu theo YHCT. 7. Nªu ®ưîc 7 nguyªn t¾c trong ®iÒu trÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu và ph©n tÝch ®ưîc c¬ së lý luËn ®iÒu trÞ nhiÔm trïng tiÕt niÖu theo YHCT. 1. §¹I Cư¬NG NhiÔm trïng tiÕt niÖu cã 2 lo¹i: NhiÔm trïng chÊt ®ưîc chøa ®ùng (tøc la nưíc tiÓu) víi ý nghÜa la cã sù hiÖn diÖn cña vi trïng trong nưíc tiÓu víi mËt ®é cao. NhiÔm trïng vËt chøa ®ùng (tøc la viªm nhu m« thËn hay ®ưêng tiÕt niÖu trªn hoÆc dưíi). NhiÔm trïng tiÕt niÖu bao gåm c¶ nhiÔm trïng vËt ®ưîc chøa ®ùng lÉn vËt ®Ó chøa ®ùng. Trong 2 yÕu tè ®ã (sù hiÖn diÖn cña vi khuÈn va viªm ®ưêng
 2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k tiÕt niÖu) th× sù hiÖn diÖn cña vi khuÈn la chñ yÕu. B×nh thưêng, trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn cã Ýt nhÊt 3 c¬ chÕ b¶o vÖ chèng nhiÔm trïng cña hÖ tiÕt niÖu: + Dßng nưíc tiÓu ®Èy tr«i, lo¹i bá vi trïng x©m nhËp ngưîc dßng. 223 Copyright@Ministry Of Health + Niªm m¹c bang quang trong tr¹ng th¸i b×nh thưêng cã “yÕu tè niªm m¹c” (muscular factor) øc chÕ sù sinh s¶n cña vi trïng. + Nưíc tiÓu víi pH acid va ®é thÈm thÊu cao còng øc chÕ sù sinh s¶n cña vi trïng. 1.1. Ph©n lo¹i NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu thưêng ®ưîc ph©n lam 2 lo¹i: NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu dưíi gåm bang quang, niÖu ®¹o, tiÒn liÖt tuyÕn.
 3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k NhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu trªn gåm viªm ®ai bÓ thËn, ¸p xe thËn va quanh thËn. Hai lo¹i trªn cã thÓ x¶y ra cïng lóc hoÆc ®éc lËp, cã thÓ cã triÖu chøng hoÆc kh«ng, trong ®ã nhiÔm trïng ë bang quang va niÖu ®¹o la nhiÔm trïng n«ng (niªm m¹c), cßn nhiÔm trïng ë ®ai bÓ thËn va tiÒn liÖt tuyÕn la nhiÔm trïng m«. Tiªu chuÈn ®Ó chÈn ®o¸n nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu la ®i tiÓu ra vi khuÈn víi sè lưîng 105 khãm vi trïng trong 1ml nưíc tiÓu (lÊy gi÷a dßng). Tuy nhiªn víi sè lưîng 102 - 104 khóm vi trïng trong 1ml nưíc tiÓu lÊy b»ng phư¬ng ph¸p chÝch hót bang quang trªn xư¬ng mu hoÆc qua èng th«ng hoÆc
 4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k trªn bÖnh nh©n ®ang ®Æt èng th«ng tiÓu còng x¸c ®Þnh chÈn ®o¸n la nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu. Sù nhiÔm trïng ®ưêng tiÕt niÖu t¸i ®i t¸i l¹i cßn ®ưîc ph©n lam 2 lo¹i: T¸i ph¸t la sù nhiÔm trïng tiÕt niÖu trë l¹i do cïng mét dßng vi khuÈn sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ. T¸i nhiÔm la sù nhiÔm trïng trë l¹i bëi mét dßng vi khuÈn kh¸c sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ. Trong ®ã sù t¸i ph¸t x¶y ra trong 2 tuÇn sau khi ®· kÕt thóc mét liÖu tr×nh ®iÒu trÞ thưêng la do hËu qu¶ cña mét nhiÔm trïng ë tiÒn liÖt tuyÕn hoÆc thËn chưa ®ưîc gi¶i quyÕt xong hoÆc mét æ nhiÔm trïng ë ©m ®¹o hoÆc ruét chưa ®ưîc chó ý ®óng møc (riªng ë phô n÷).

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Sáng kiến kinh nghiệm y học cổ truyền đại học – Mãn tính chi khí quản viêm

Mãn tính chi khí quản viêm (Viêm phế quản mạn tính) 1. Đại cương: 1.1 Theo YHHĐ. + Viêm phế quản mạn tính là tình trạng tăng tiết dịch nhày của niêm mạc phế quản gây ho và khạc đờm liên tục hoặc tái phát từng đợt (khoảng 3 tuần lễ), ít nhất là 3 tháng trong một năm và ít nhất là 2 năm liền. Cho đến nay ,Tổ chức Y tế thế giới và các nhà nghiên cứu viêm phế quản mạn tính vẫn dùng định nghĩa này và cũng là tiêu chuẩn chẩn đoán vì lợi ích của...


Điều trị nội khoa - XỬ TRÍ BỆNH NHÂN TIỂU MÁU

Tiểu máu có thể đại thể( nước tiểu màu đỏ hay nâu sậm, có thể thấy bằng mắt thường) hay vi thể(không thấy bằng mắt thường) nhưng khi xét nghiệm thấy có 5-10 HC/QT hay 1000/phút trên cặn Addis. Tiểu máu đại thể cần được phân biệt với tiểu hemoglobin, myoglobin hay porphyrin.( Khi thử nước tiểu bằng que thử thấy máu dương tính nhưng xét nghiệm không thấy hồng cầu thì phải tìm myoglobin hay hemoglobin tự do bằng các phương pháp chuyên biệt)....


Bài giảng Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn

Bài giảng Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn nhằm giúp người học thấy được tầm quan trọng của việc kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn; nhớ được các nhóm thuốc phải kê đơn và bán theo đơn; nắm được qui định về đơn thuốc, kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn.


Cefazolin

Tên chung quốc tế: Cefazolin Mã ATC: J01D A04 Loại thuốc: Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1 Dạng thuốc và hàm lượng Lọ 0,25 g, 0,50 g, 1 g bột vô khuẩn để pha tiêm Dung môi pha tiêm bắp: Nước cất pha tiêm, natri clorid tiêm 0,9%, dextrose tiêm 5%, lidocain tiêm 5% Dung môi pha tiêm tĩnh mạch và tiêm truyền: Nước cất pha tiêm, natri clorid tiêm 0,9%, dextrose tiêm 5% hoặc 10%, dextrose 5% trong natri lactat tiêm, dextrose tiêm 5% có thêm natri clorid tiêm 0,9% hoặc 0,45% hoặc 0,2%, natri lactat tiêm, đường...


Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 8

Trong suốt lịch sử loài người, côn trùng và gặm nhấm đã gây nhiều phiến toái và nguy hiểm cho sức khỏe con người. Những loại động vật này đã phá hoại các nguồn thức ăn của con người và truyền các bệnh nguy hiểm sang con người.


Lecture Math for the pharmacy technician: Concepts and calculations: Chapter 4 – Lynn M. Egler, Kathryn A. Booth

Chapter 4, Drug orders. This chapter begins with the seven rights of medication administration, abbreviations, and controlled substances. This chapter shows the various ways in which drug orders may be written and how to interpret physicians’ orders and prescriptions. It emphasizes safety and shows how drug orders and prescriptions can easily be misread, giving added detail to detecting errors and forged or altered prescriptions.


Viêm gan B – Phần 3

Tại sao HBV trở nên kháng lại lamivudin ? Có một thách thức lớn khi dùng lamivudin trong thời gian dài sẽ làm xuất hiện một loại HBV kháng lại lamivudin. Sự đề kháng này là kết quả của sự thay đổi chất liệu di truyền của vi rút. Tỉ lệ mắc phải này gọi là YDDM và chiếm 25% sau 1 năm điều trị lamivudin và 50% sau 3 năm điều trị lamivudin. Không có tác dụng phụ quan trọng khác mà có liên quan với HBV biến thể này. Thực tế, biến thể YDMM ít tổn hại hơn...


BỆNH HỌC THỰC HÀNH - BỆNH TIỀN ÂM NAM GIỚI

Theo Đông y thì hậu âm chỉ hậu môn còn tiền âm bao gồm bộ phận sinh dục ngoài và lỗ tiểu. Về nam giới thì tiền âm có ngọc hành, âm nang (cũng gọi tinh nang tức bọng đái gồm tinh hoàn, mào tinh hoàn), tuyến tiền liệt. Bệnh của tiền âm nam thường gặp có Tử Ung (Viêm mào tinh hoàn, Viêm tinh hoàn), Tử Đờm (Lao tinh hoàn, Lao mào tinh hoàn), Thủy Sán (Thủy tinh mạc), Viêm tuyến tiền liệt, U xơ tuyến tiền liệt, v.v... Sự Quan Hệ Giữa Tiền Âm Và Kinh Lạc,...


Lịch sử thuốc gây mê – Phần 2

William Green Morton (1819-1868) là nha sĩ ở Boston. Ông cũng dùng protoxyde d'azode để gây tê cho các thân chủ đến nhổ răng với ông. Nhưng khác hơn Horace Wells ông cũng thử dùng ê te vì ông đã nghiệm được tác dụng của chất này. Những thành quả của ông trong việc gây tê với ê te đã được bác sĩ Warren theo dõi, và đã mời ông làm người gây mê trong ngày lịch sử ê te, 16 tháng 10 năm 1846 đã kể ở trên. Morton may mắn được đồng nghiệp là Charles T. Jackson...


BIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS - CHAPTER 11

Khía cạnh pháp lý của đại lý kiểm soát sinh học và các sản phẩm nguồn gốc do công nghệ sinh học Thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu liên bang, và Rodenticide Act (FIFRA) cho phép Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) để điều chỉnh thuốc trừ sâu để đảm bảo rằng sử dụng trong thương mại không gây ra tác dụng không hợp lý bất lợi cho con người và môi trường. Đăng ký thuốc bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm cho trình cụ thể dữ liệu của EPA, sau đó được xem xét bởi các nhà khoa học Cơ quan...


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

HỒI SỨC SUY HÔ HẤP CẤP
 • 11/07/2011
 • 53.466
 • 836

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu