Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phiếu thăm dò ý kiến

Phiếu thăm dò ý kiến này được thực hiện với mục đích thu thập thông tin ban đầu nhằm tìm hiểu quan điểm của người dân khu vực Xuân Mai về vấn đề thu gom và xử lý rác thải.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Phiếu thăm dò ý kiến Phiếu thăm dò ý kiến Phiếu thăm dò ý kiến, Vấn đề thu gom và xử lý rác thải, Thăm dò ý kiến người dân, Các loại rác thải chủ yếu, Biện pháp xử lý rác thải
4.9 5 237
 • 5 - Rất hữu ích 203

 • 4 - Tốt 34

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHI U THĂM DÒ Ý KI N
V i quá trình ô th hoá phát tri n thì cu c s ng c a ngư i dân khu v c
Xuân Mai ngày càng ư c nâng cao. Vì v y v n
hi n nay ang là v n

thu gom và x lý rác th i

b c xúc c a ngư i dân trong khu v c.

Phi u thăm dò ý ki n này ư c th c hi n v i m c ích thu th p thông
tin ban
v n

u nh m tìm hi u quan i m c a ngư i dân khu v c Xuân Mai v
thu gom và x lý rác th i.

Thông tin trong phi u i u tra này ư c gi kín, ch dùng cho m c ích
nghiên c u.
ngh anh/ ch .

ánh d u X vào các ô

mà anh/ ch ... l a ch n.

Câul Gi i tính:
Nam

N

Câu 2. Anh/ ch . năm nay bao nhiêu tu i?.... tu i.
Câu 3.Anh/ ch

hi n nay ã có gia ình chưa?

ã có gia ình

Chưa có gia ình

Câu4 Gia ình c a anh/ ch .. hi n chung s ng m y ngư i?.... ngư i
Câu 5. Trình

văn hoá

Ph thông trung h c

Trung h c cơ s

Cao

L p....

ng

i h c/ trên

ih c

Câu 6 Anh/ ch

Khác.....

hi n ang làm vi c khu v c nào (vi c gì) ?

Trong khu v c nhà nư c

S n xu t nh

Nông dân

Ngh khác...

Buôn bán
Câu 7. Anh/ ch vui lòng cho bi t thông tin v thu nh p
Dư i 500.000

Trư ng

500.000- 1.000.000

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

110

1.000.000-1.500.000

1.500.000- 2.000.000

M c khác....
Câu 8. Anh/ ch cho bi t rác th i ư c th i ra t nh ng ho t

ng ch y u

nào?
Sinh ho t hàng ngày

S n xu t

Ho t

D ch v

ng buôn bán kinh doanh

Câu 9. Anh/ ch cho bi t lo i rác th i ch y u là gì
Rác th i khí

Th c ph m th a

Bao bì, v lon, v h p nh a,...

Nư c th i

Bao bì gi y, h p gi y,..

Các lo i khác..

Câu 10. Ư c lư ng m t ngày gia ình anh/ ch th i ra bao nhiêu kg rác t ng
h p?
....kg
Câu 11. Hi n nay vi c thu gom và x lý rácth i c a gia ình anh/ ch

ư c

th c hi n như he nào?
Do chính gia ình t x lý
Th i ra nh ng khu v c công c ng
Cách thu gom và x lý khác
Hi n nay dù chính quy n khu v c Xuân Mai luôn luôn n l c trong vi c
thu gom và x lý rác th i nhưng do rác th i ngày càng nhi u, hơn n a s
ngư i dân không có ý th c trong vi c x lý rác th i nên ây là v n

b c xúc

c a ngư i dân khu v c Xuân Mai. N u như không thu gom và x lý rác th i
h p lý thì gia ình anh/ ch s s ng trong m t môi trư ng ô nhi m tr m tr ng,
nh hư ng

n s c kho .

Gi thi t có m t qu

ư c thành l p

thu gom và x lý rác th i t i khu

v c. Xin anh/ ch cho bi t ý ki n c a mình qua câu h i dư i ây:

Trư ng

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

111

Câu 12. Anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu này không?
Có ----------------- ►chuy n sang câu 13
Không----------------- ►chuy n sang câu 16
Câu 13 N u anh/ ch b ng lòng óng góp cho qu , m c cao nh t anh/
ch mu n óng góp hàng tháng là bao nhiêu? ( ơn v :
3.000

12.000

5.000

15.000

7.000

18.000

10.000

ng)

20.000

M c khác
Câu 14. Anh/ ch mu n óng góp cho qu trên vì lý do gì?
e thành l p

i v sinh thu gom và x lý rác th i.

e xây d ng khu x lý rác th i.
e làm

p c nh quan môi trư ng

e ư c hư ng không khí trong lành
Lý do khác....................................................................................................

Câu 15. e nghi anh/ ch ch n hình th c óng góp phù h p dư i ây:
óng góp cho cơ quan x lý môi trư ng hàng tháng.
óng góp tr c ti p cho các công nhân thu gom rác th i gia ình.
Ý ki n khác.
Câu 16. Anh/ ch không

ng ý óng góp cho qu trên vì lý do gì?

Thu gom và x lý rác th i là trách nhi m c a cơ quan chính quy n
phương.
Rác th i có th th i t do ra môi trư ng mà không nh hư ng

Trư ng

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

n ai.

112

a

s ti n óng góp không ư c s d ng úng m c ích.
Lý do khác.....................................................................................
Ý ki n b sung....................................................................................
Xin cám ơn anh/ ch

Trư ng

ã giúp tôi hoàn thành phi u i u tra này.

i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c s khoa h c Kinh t .

113

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Ra quyết định thi hành án phần chủ động

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Thi hành án dân sự


Gia hạn cho chuyên gia giáo dục làm việc tại các nước Châu Phi

Thành phần hồ sơ gồm: - Đơn xin gia hạn của đương sự; - Công văn hoặc quyết định đồng ý cho gia hạn của cơ quan quản lý của đương sự; - Bản báo cáo công tác nhiệm kỳ trước (có xác nhận của Đại Sứ quán hoặc cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài); - Bản dịch có dấu đỏ hợp đồng/ hoặc thư mời gia hạn của phía nước ngoài. - Quyết định gia hạn hoặc Quyết định cử đi lần trước. ...


Cấp giấy chứng nhận thay đổi vốn của tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận thay đổi vốn của tổ chức hoạt động khoa học công nghệ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục " Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn "

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên nghèo kiệt đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp giấy phép mới sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực thống kê:Cơ yếu Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Cơ yếu Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo mật thông tin kinh tế xã hội Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua bưu điện). - Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy...


Thủ tục hồi hương

Thành phần hồ sơ: 1- Đơn đề nghị về Việt thường trú (theo mẫu); - Ba ảnh cỡ 4x6 mới chụp, 02 ảnh dán vào đơn, 01 ảnh ghi rõ họ tên (mặt sau) để phục vụ cấp Giấy thông hành nếu được hồi hương. 2- Bản sao hộ chiếu nước ngoài hoặc bản sao giấy tờ thường trú của nước ngoài cấp (bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu). 3-Bản sao một trong những giáy tờ sau đây có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt : + Giấy khai sinh, trường hợp giấy khai...


Kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân TPHCM. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND quận, huyện có công trình. Cách thức thực hiện: Kiểm tra tại công trường. Thời...


Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng.


Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở (quy định tại Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06/09/2006 của Chính phủ)

Tham khảo tài liệu 'thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở (quy định tại nghị định 90/2006/nđ-cp ngày 06/09/2006 của chính phủ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Trích lục số nhà
 • 31/10/2010
 • 48.596
 • 366

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.244
 • 426

Danh mục tài liệu