Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phát hiện và quản lý điều trị HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên từ năm 2008 – 2012

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Thái Nguyên qua 5 năm. Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm dịch tễ của HIV/AIDS. Phƣơng pháp: Mô tả cắt ngang.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hoàng Hà

115(01): 149 - 153

PHÁT HIỆN VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS
TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỪ NĂM 2008 – 2012
Hoàng Hà*
Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại
thành phố Thái Nguyên qua 5 năm. Mục tiêu: Mô tả thực trạng và đặc điểm dịch tễ của
HIV/AIDS. Phƣơng pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Các tỷ lệ: phát hiện HIV giảm từ 28.38%
xuống 16.34%; chuyển AIDS từ 30.08% xuống 13.65%, tử vong từ 48.57% xuống 5.71%. Bệnh
nhân: tiêm chích ma túy chiếm nhiều nhất (61.96%); có quan hệ tình dục khác giới (17.66%);
nhóm tuổi 30 – 39 gia tăng (55.20%); nam giới (63.46%), từ năm 2010 tăng tỷ lệ nữ, giảm tỷ
lệ nam. Kết luận: Giai đoạn 2008 – 2015, HIV/AIDS ở thành phố Thái Nguyên có xu hƣớng
giảm. Từ năm 2010, tỷ lệ HIV giới nữ đột ngột tăng. Kiến nghị: Y tế cơ sở cần tăng cƣờng
truyền thông phòng chống HIV/AIDS, nhấn mạnh các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục và
tiêm chích ma túy.
Từ khóa: HIV/AIDS, AIDS, Thái Nguyên, tiêm chích ma túy, lây truyền qua đường tình dục

ĐẶT VẤN ĐỀ*
Mặc dù các hoạt động phòng chống
HIV/AIDS đƣợc triển khai trong nhiều năm
qua, nhƣng Thái Nguyên vẫn đứng hàng thứ 4
trong 10 tỉnh có số HIV cao so với cả nƣớc
[5]. Công tác phòng chống HIV/AIDS tại
Thái Nguyên vẫn tiếp tục đối phó với nhiều
khó khăn về hệ thống tổ chức, cơ sở làm việc,
đội ngũ cán bộ chuyên môn, kỹ thuật và tình
hình tác động tiêu cực từ môi trƣờng, xã hội
và đặc điểm dịch tễ HIV tại địa phƣơng [6].
Nhằm khái quát và tìm hiểu những vấn đề ảnh
hƣởngđến hoạt động phòng chống HIV/AIDS
tại thành phố Thái Nguyên liên tục qua 5 năm,
chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau:
1. Mô tả thực trạng phát hiện và quản lý điều
trị bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố Thái
Nguyên từ năm 2008-2012.
2. Mô tả một số đặc điểm dịch tễ HIV/AIDS
tại thành phố Thái Nguyên.
ĐỐI TƢỢNG
NGHIÊN CỨUPHƢƠNG

PHÁP

Đối tƣợng, thời gian và địa điểm
- Đối tƣợng nghiên cứu: gồm 1212 bệnh nhân
HIV/AIDS phát hiện và quản lý điều trị tại
thành phối Thái Nguyên từ 2008 - 2012.
*

Tel: 0912 211826, Email: haykvn@gmail.com

- Thời gian từ 1/2008 đến 12/2012, tiến cứu
từ 1/2012 và hồi cứu các năm 2008 -2011.
- Địa điểm: tại 28 xã phƣờng thuộc thành phố
Thái Nguyên.
* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân HIV/AIDS:
chẩn đoán HIV(+) theo Hƣớng dẫn chẩn đoán
và điều trị HIV/AIDS của Bộ Y tế [1], [2],
[3]. Nơi xác định HIV (+) là trung tâm phòng
chống HIV/AIDS của tỉnh Thái Nguyên.
Phƣơng pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu mô tả tiến cứu và hồi cứu
- Cỡ mẫu chọn toàn bộ
Các chỉ tiêu nghiên cứu
- Số HIV phát hiện qua 5 năm
- Số HIV chuyển AIDS qua 5 năm
- Số HIV tử vongqua 5 năm
- Số bệnh HIV/AIDS, tử vong qua 5 năm
-Số HIV theo nhóm tuổi, giới qua 5 năm
- Tỷ lệ HIV theo nhóm đối tƣợng
Phƣơng pháp thu thập số liệu
Thu thập hồ sơ, sổ sách báo cáo về
HIV/AIDS tại các xã, phƣờng của thành phố
Thái Nguyên. Số liệu đƣợc ghi chép vào
phiếu điều tra. Điều tra tiến cứu các bệnh
nhân mới phát hiện trong năm 2012.
Xử lý số liệu
Theo phƣơng pháp thống kê y học, sử dụng
phần mền SPSS.
149

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Hoàng Hà

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Thực trạng phát hiện và quản lý điều trị
bệnh nhân HIV/AIDS qua 5 năm
Kết quả cho thấy cả 3 tỷ lệ về HIV mới phát
hiện, HIV chuyển AIDS và HIV tử vong qua
5 năm 2008 đến 2012 đều có xu hƣớng giảm
liên tục theo các năm.
Phát hiện HIV có xu hƣớng giảm từ 344
(28.38%) xuống đến 198 (16.34%), sự chênh
lệch đã giảm đƣợc 12,04%. Sự giảm tỷ lệ phát
hiện mới HIV thƣờng liên quan tới xu hƣớng
dịch tễ chung của địa phƣơng và khu vực. Xu
hƣớng giảm này cũng khá phù hợp so với tình
hình chung của tỉnh Thái Nguyên và cả nƣớc.
Tình hình chuyển AIDS cũng thuyên giảm
từng năm từ 108 (30.08%) giảm đến 49
(13.65%), sự chênh lệch đã giảm đƣợc
16,43%. Số tử vong cũng giảm theo các năm,
từ 51 (48.57%) giảm còn 6 (5.71%), tỷ lệ tử
vong giảm 8,5 lần (48.57/5.71=8,5 lần) so với
5 năm trƣớc. Kết quả này là một thay đổi lớn
và rất có nghĩa cho hoạt động phòng chống
HIV/AIDS và cho cộng đồng ngƣời HIV. Một
trong những tác động quan trọng ngƣời bệnh
đƣợc dùng thuốc ARV kìm hãm sự phát triển
của vi rút, bệnh nhân hồi phục và tăng đƣợc
số năm sống. Không làm các triệu chứng của
AIDS tiến triển nặng thêm, thậm chí còn làm

115(01): 149 - 153

tăng trở lại số lƣợng tế bào TCD4 ở những
bệnh nhân đã giảm

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

ĐÁNH GIÁ PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HOÁ THỂ THUỶ TINH DÙNG KỸ THUẬT OZIL TORSIONAL

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật nhũ tương hoá thể thuỷ tinh bằng kỹ thuật Ozil Torsional. Phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, có so sánh. Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Mắt TP. HCM từ tháng 5 - 10/2007 với hai lô nghiên cứu, mỗi lô 30 mắt, một lô dùng kỹ thuật chuẩn (US), một lô dùng kỹ thuật Ozil Torsional (OT). Theo dõi đến 3 tháng sau mổ, bao gồm thị lực chỉnh kính sau mổ (BCVA), thời gian tán nhân (UST), năng lượng tán nhân luỹ...


Ebook Lippincott illustrated reviews flash cards - Physiology: Part 2

(BQ) Part 2 book "Lippincott illustrated reviews flash cards - Physiology" presentation of content: Respiratory system, respiratory system, gastrointestinal system, gastrointestinal system, living and dying.


Bài giảng điều trị Cúm A : HỖ TRỢ HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN CÚM A (H5N1) part 3

Thở oxy qua mask đơn giảm Đặc điểm: • Oxy 6-12l/ph • Không thở oxy


PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ TĂNG NATRI MÁU

Tăng Natri máu là cấp cứu thường gặp trong HSCC, chiếm tỷ lệ 2,7% bệnh nhi vào khoa HSCC. Tăng Natri máu làm tăng áp lực thẩm thấu (ALTT) trong lòng mạch, kéo nước từ trong tế bào ra gây mất nước trong tế bào. Chẩn đoán Triệu chứng lâm sàng : Tuỳ thuộc vào mức độ và tốc độ tăng Natri máu và tình trạng thể tích tuần hoàn (TTTH) mà có các biểu hiện : Triệu chứng thần kinh : trẻ khát, kích thích hoặc li bì, rung giật cơ, tăng trương lực cơ, co giật, hôn...


NGUYÊN NHÂN TRÀN MỦ MÀNG PHỔI

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành y khoa - Giáo trình, bài giảng triệu chứng và cách điều trị bệnh theo từng chuyên khoa.


Ebook Graphics-sequenced interpretation of ECG: Part 2

(BQ) Part 2 book "Graphics-sequenced interpretation of ECG" presents the following contents: QRS complex, ST segment (normal ST segment, abnormal ST segment, ECG practice strips), T wave (Normal T wave, useful methods for analyzing T wave, ECG practice strips), other common abnormal ECGs.


Bài giảng Tâm thần học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Sau khi học xong chuyên đề "Tâm thần học: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực" người học nắm được những kiến thức có liên quan đến đến bệnh này như: Các quan niệm về bệnh loạn thần hưng trầm cảm; các biểu hiện đặc điểm lâm sàng; chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt rối loạn cảm xúc lưỡng cực; điều trị và phòng bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Ban mày đay và phù mạch ( Urticaria and Angioedema )

Tham khảo tài liệu 'ban mày đay và phù mạch ( urticaria and angioedema )', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐẠI CƯƠNG CẮT CỤT CHI THỂ

Sơ lược lịch sử phẫu thuật cắt cụt Phẫu thuật cắt cụt chi thể có từ rất sớm trong lịch sử y học, là những hình phạt man rợ trong các xã hội thời xưa, việc cầm máu bằng cách buộc túm mỏm cắt hoặc nhúng vào vạt dầu sôi. Đầu thế kỷ XVI Ambroise Paré (Pháp) mô tả kỷ hơn về chức năng mỏm cụt và là người đầu tiên thắt buộc các mạch máu khi cắt cụt và đề xuất chi giả. Thế kỷ XVII, Morel giới thiệu về cách băng ga-rô mỏm cụt...Cho đến gần đây...


protein tái tổ hợp HA và M2 của virus cúm gia cầm H5N1 trong vi khuẩn E.coli

Hiện nay, chúng ta đang phải đối phó với một thử thách rất lớn do dịch cúm gia cầm H5N1 gây ra. Một đại dịch cúm do H5N1 có thể xảy ra do con người không có kháng thể tồn tại đối với virus H5N1 này và do độc lực cao của chúng mà hiện nay vẫn chưa sẵn có vaccine phòng bệnh cúm H5N1.


Tài liệu mới download

Giải pháp Cluster trên linux
 • 24/04/2009
 • 22.548
 • 758
Từ vựng starters
 • 24/08/2017
 • 32.369
 • 761
Sơ lược về Rêu
 • 16/02/2012
 • 61.594
 • 259

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CÁC CHẤT ĂN MÒN (CORROSIVES)
 • 08/07/2011
 • 66.454
 • 658

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu