Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phân tích huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang và các gợi ý chính sách

Bài viết tập trung phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006 – 2011. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh và đồng thời đưa ra các gợi ý chính sách nhằm gia tăng nguồn lực vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong bài viết là số liệu thứ cấp được thu thập từ Cục Thống kê; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

Số 1/2014

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑAØO TAÏO SAU ÑAÏI HOÏC

PHÂN TÍCH HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TỈNH KIÊN GIANG VÀ CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH
ANALYSIS OF CAPITAL MOBILIZATION FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT
INVESTMENT OF KIEN GIANG PROVINCE AND POLICY SUGGESTIONS
Trần Nhật Vũ1, Phạm Thành Thái2
Ngày nhận bài: 16/7/2013; Ngày phản biện thông qua: 31/7/2013; Ngày duyệt đăng: 10/3/2014

TÓM TẮT
Bài viết tập trung phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn
2006 – 2011. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh và đồng
thời đưa ra các gợi ý chính sách nhằm gia tăng nguồn lực vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang. Số liệu sử
dụng trong bài viết là số liệu thứ cấp được thu thập từ Cục Thống kê; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà
nước và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang. Phương pháp phân tích là mô tả thống kê và phân tích so sánh. Kết quả phân tích cho
thấy tình hình huy động vốn trong thời gian qua có sự gia tăng đáng kể. Nguồn vốn huy động cho phát triển kinh tế Kiên
Giang chủ yếu là từ dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, vốn ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài và vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ tương đương nhau.
Từ khóa: huy động vốn, đầu tư phát triển kinh tế, Kiên Giang

ABSTRACT
The article focuses on analyzing and assessing the situation of capital mobilization for the economic development
of Kien Giang from 2006 to 2011. The aims of the research are to assess the situation of financial sources and suggest
some policies to increase the capital for the economic development of the province. The data was secondarily collected
from Statistical Office, Finance Department, Department of Planning and Investment, State’s Bank and Tax Bureau in
Kien Giang. The research methods are statistics description and comparison analysis. The results show that there was a
considerable increase in capital mobilization. The capital mobilization for the economic development in Kien Giang mainly
came from local people, enterpreneurs and the State’s budget. Moreover, the direct foreign investment capital and the state
enterpreneurs’ investment made up a similar proportion.
Keywords: capital mobilization, economic development investment, Kien Giang

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vốn đầu tư có một vai trò quan trọng trong quá
trình đầu tư phát triển kinh tế địa phương nói riêng
và kinh tế của một quốc gia nói chung. Vốn đầu tư
giúp xây dựng một nền kinh tế theo hướng công
nghiệp hóa, hiện đại hóa; giúp một quốc gia có một
nền kinh tế lạc hậu trở thành một nước có công nghệ
khoa học và công nghệp hiện đại; chuyển một nền
sản xuất nhỏ, nông nghiệp, công nghiệp lạc hậu và
năng suất lao động thấp thành một nước sản xuất
lớn, có cơ cấu công nghiệp và dịch vụ hiện đại, khoa

1
2

học và công nghệ tiên tiến, năng suất lao động cao
ở các ngành kinh tế quốc dân. Vốn đầu tư bao gồm
cả nhân tố con người vì việc phát huy nguồn lực con
người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và
bền vững. Để có thể sử dụng một cách có hiệu quả
các nguồn lực tài chính thì cần thiết phải có những
người sử dụng được công nghệ, làm chủ công nghệ
và cải tiến được công nghệ. Cần có đội ngũ cán
bộ khoa học và công nghệ mạnh, đủ sức giải quyết
các vấn đề đặt ra trong quá trình vận hành của nền
kinh tế. Nguồn vốn có thể huy động từ trong nước

Trần Nhật Vũ: Cao học Quản trị kinh doanh 2009 – Trường Đại học Nha Trang
TS. Phạm Thành Thái: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 227

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản
nước và nước ngoài. Với mỗi loại đều cần các giải
pháp cụ thể để huy động và sử dụng. Trong hai loại
nguồn vốn này, vốn từ nước ngoài là rất quan trọng,
nhưng nguồn vốn từ trong nước lại là nhân tố quyết
định. Mặt khác, tạo nguồn vốn là vấn đề cơ bản và
cũng là điều kiện quan trọng hàng đầu để phát triển
kinh tế. Tạo vốn và sử dụng vốn là vấn đề đặc biệt
quan trọng, không có vốn không thể nói đến đầu tư
phát triển kinh tế. Để có vốn đầu tư cần huy động
nhiều nguồn vốn, mặt khác phải sử dụng vốn có
hiệu quả, không để thất thoát lãng phí.
Kiên Giang đang trên đà phát triển tốt, nhất
là qua 5 năm thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội
2006-2010, Đảng bộ và quân dân trong tỉnh đã
có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu để đạt được
những thành tích quan trọng như1: nền kinh tế vẫn
duy trì được khả năng tăng trưởng cao, năm 2010
đạt 12,6%, bình quân 5 năm đạt 11,6% tăng hơn
giai đoạn trước 0,5%, quy mô tổng sản phẩm nền
kinh tế của tỉnh năm 2010 đạt 18.722 tỷ đồng (gấp
1,7 lần năm 2005), GDP bình quân đầu người năm
2010 đạt 964 USD (gấp 1,6 lần với năm 2005), cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng
công nghiệp và dịch vụ. Năm 2010, tỷ trọng của
ngành công nghiệp - xây dựng chiếm chiếm 25,9%
(tăng 5,4% so với năm 2005), dịch vụ chiếm 32,7%
(tăng 4,73% so với năm 2005). Kết quả đạt được
trong năm 2012: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
đạt 23.590,2 tỷ đồng (giá 1994), tăng 11,81%, đạt
99,8% kế hoạch (khu vực I tăng 7,84%, khu vực
II tăng 12,59%, khu vực III tăng 16,07%), trong
đó, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế lĩnh vực:
nông – lâm – thủy sản 2,99%; công nghiệp - xây
dựng 4,05%; thương mại - dịch vụ 4,77 %.
Kinh tế Kiên Giang đã có nhiều thay đổi tích
cực, tuy nhiên trong việc huy động vốn cho đầu tư
phát triển của tỉnh, của các tổ chức kinh tế vẫn còn
nhiều khó khăn, phức tạp do thiếu nhiều yếu tố quan
trọng như thiếu các công cụ tài chính hấp dẫn người
đầu tư, thiếu những tổ chức tài chính trung gian để
thu hút vốn, thiếu thị trường để hoạt động mua và
bán vốn, hệ thống pháp lý chưa được đồng bộ,…
tỉnh cần phải nhanh chóng hoàn chỉnh cơ chế, chính
sách và các giải pháp huy động các nguồn lực, tạo
môi trường thuận lợi để đưa vốn vào hoạt động, góp
phần thực hiện chiến lược vốn có hiệu quả thông
qua việc huy động vốn nhằm đẩy mạnh hơn nữa
việc phát triển kinh tế toàn Tỉnh.

1

Số 1/2014
Thu hút vốn đầu tư không chỉ nhằm giải quyết
về vốn cho đầu tư phát triển kinh tế mà còn nhằm
giải quyết nhiều vấn đề xã hội, tạo thêm nhiều công
ăn việc làm cho người lao động, cung cấp cho kinh
tế tỉnh những máy móc, quy trình công nghệ tiên
tiến, kỹ thuật cao để sản xuất nhiều mặt hàng có
chất lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho sự phát
triển bền vững và lâu dài của Tỉnh. Để Kiên Giang
trở thành một trong những điểm hấp dẫn các nhà
đầu tư trong khu vực, cũng như nhà đầu tư nước
ngoài, cần nhận thức rõ thực trạng đầu tư cho tỉnh
trong thời gian qua, từ đó đưa ra giải pháp hữu hiệu,
khoa học thúc đẩy việc thu hút vốn đầu tư phù hợp
với thực tiễn. Mục tiêu của bài viết này tập trung
nghiên cứu, phân tích thực trạng các nguồn vốn cho
đầu tư phát triển kinh tế tại tỉnh Kiên Giang trong thời
gian qua, đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính
cho đầu tư phát triển kinh tế của Tỉnh và đồng thời
đưa ra các gợi ý chính sách nhằm gia tăng nguồn
lực vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tại Kiên Giang.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các nguồn lực vốn cho
đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang.
Phạm vi nghiên cứu: Nội dung bài viết chỉ tập
trung phân tích các nguồn lực cấu thành vốn cho
đầu tư phát triển kinh tế tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn
từ năm 2006 đến năm 2011.
2. Phương pháp nghiên cứu
Phân tích huy động vốn cho đầu tư phát triển
kinh tế dựa trên cách tiếp cận các nguồn lực cấu
thành vốn. Trong đó, nguồn vốn cho đầu tư phát triển
kinh tế được huy động chủ yếu từ 5 nguồn chính
sau: Từ ngân sách nhà nước; từ doanh nghiệp nhà
nước; nguồn vốn tín dụng; nguồn vốn huy động từ
trong dân cư; và vốn đầu tư nước ngoài.
Nghiên cứu này sử dựng số liệu thứ cấp theo
chuỗi thời gian được thu thập từ: Cục Thống kê tỉnh
Kiên Giang, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, Sở Kế
hoạch đầu tư tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Nhà nước
tỉnh Kiên Giang, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang để phân
tích. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê
mô tả và phân tích so sánh nhằm đạt được các mục
tiêu cụ thể đã đề ra.

Các số liệu thống kê được thu thập từ Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

228 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

Số 1/2014

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Thực trạng nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang (2006 - 2011) thể hiện trong bảng 1.
Bảng 1. Tổng hợp tình hình huy động vốn cho đầu tư của Kiên Giang (2006-2011)
Chỉ tiêu

Số tiền

Tỷ trọng (%)

24.735,779

25,53

Vốn TDĐT phát triển NN (tỷ đồng)

1.541,77

1,59

Vốn đầu tư DNNN (tỷ đồng)

11.736,42

12,11

Vốn dân cư và DNNQD (tỷ đồng)

45.725,33

47,19

Vốn đầu tư nước ngoài (tỷ đồng)

13.153,42

13,58

96.892,19

100

Vốn NSNN (tỷ đồng)

Tổng cộng
(Nguồn: Cục thống kê Kiên Giang năm 2006 - 2011)

Số liệu ở bảng 1 cho thấy, giai đoạn
2006 - 2011 tổng nguồn vốn huy động được cho
đầu tư phát triển kinh tế là 96.892,19 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn vốn huy động từ dân cư và các
DNNQD là cao nhất (47,19%), kế đến là nguồn
vốn từ NSNN (25,53%), nguồn vốn từ việc thu hút

đầu nước ngoài (13,58%), nguồn vốn từ đầu tư
DNNN (12,11%), và nguồn vốn TDĐT phát triển
NN (1,59%). Để thấy rõ thực trạng huy động vốn
cho đầu tư phát triển kinh tế ở Kiên Giang, ta tiến
hành phân tích chi tiết các nguồn hình thành, cụ
thể như sau:

1. Nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bảng 2. So sánh nguồn vốn huy động từ ngân sách Nhà nước (2006 – 2011)
So sánh

Chỉ tiêu

Số tương đối (%)

Số tuyệt đối (triệu đồng)

2007/2006
2008/2007
2009/2008
2010/2009

42,80
0,73
21,66
6,31

1.107.178
27.080
806.031
285.818

2011/2010

12,07

580.746

(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, 2006 - 2011)

Vốn từ ngân sách là nguồn vốn vô cùng quan
trọng và không thể thiếu trong chiến lược phát triển
kinh tế. Những năm gần đây, tổng thu ngân sách ở
Kiên Giang không ngừng được gia tăng, năm 2007
tăng hơn so với năm 2006 là 42,8%, năm 2008 tăng
so với năm 2007 nhưng tỷ lệ tăng không nhiều chỉ
0,73%. Năm 2008 tăng ít so với năm 2007 có thể
là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế

tài chính toàn cầu. Năm 2009 tăng 21,66% so với
năm 2008, năm 2010 chỉ tăng 6,31% so với năm
2009, năm 2011 tăng 12,07% so với năm 2010. Nhìn
chung, trong tổng nguồn thu từ ngân sách Nhà nước
của Kiên Giang từng năm trong giai đoạn 2006-2011
đều tăng lên, điều này cho thấy tỉnh Kiên Giang đã
có chiến lược thu hút vốn đầu tư phát triển toàn diện
nên mới tạo ra được nguồn thu tốt như vậy.

2. Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước
Bảng 3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước
Chỉ tiêu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vốn TDĐT phát triển (tỷ đồng)

52,00

284,46

188,65

483,26

254,00

279,4

Tỷ lệ so với tổng số vốn đầu tư (%)

0,81

3,4

1,73

3,57

1,63

1,79

(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, 2006-2011)

Tín dụng đầu tư phát triền của nhà nước đã góp
phần tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, nâng cao
năng lực của nền kinh tế. Số liệu ở bảng 3 phản ảnh
rằng trong tổng nguồn vốn đầu tư phát triển kinh
tế tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2006-2011 thì

nguồn vốn từ tín dụng đầu tư phát triển chiếm tỷ
trong tương đối nhỏ. Do vậy, tỉnh Kiên Giang cần
chú trọng hơn nữa trong việc huy động vốn từ nguồn
tín dụng đầu tư phát triển để phục vụ cho phát triển
kinh tế trong những năm tiếp theo.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 229

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

Số 1/2014

3. Vốn đầu tư doanh nghiệp Nhà nước
Bảng 4. Vốn đầu tư doanh nghiệp Nhà nước
Chỉ tiêu

2006

Vốn đầu tư DNNN (tỷ đồng)
Tỷ lệ so tổng vốn đầu tư (%)

1.317
20,41

2007

2008

2009

1.148,12
13,73

1.200,63
11,02

1.987,67
14,70

2010

3.000
19,25

2011

3.083
19,78

(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang 2006-2011)

do ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng kinh
tế nên nguồn vốn này đã có chiều hướng giảm.
Từ năm 2010, 2011 nguồn vốn này đã tăng trở lại
và đóng một vai trò chủ đạo trong việc phát triển
kinh tế.

Số liệu ở bảng 4 cho thấy nguồn vốn từ
DNNN chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguồn
vốn đầu tư, năm 2006 tổng nguồn vốn của các
doanh nghiệp trong tổng vốn đầu tư là 1.317 tỷ
đồng, chiếm 20,41%. Từ năm 2007 đến năm 2009
4. Vốn từ dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Bảng 5. Vốn từ dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Chỉ tiêu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vốn dân cư và DNNQD (tỷ đồng)
Tỷ lệ so tổng vốn đầu tư (%)

3.702,74
57,39

5.486,82
65,61

7.650,42
70,22

7.795,34
57,66

9.500,00
60,96

11.590,00
62,5

(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang 2006-2011)

Số liệu ở bảng 5 cho thấy, vốn huy động từ
dân chúng và DNNQD chiếm một tỷ trọng lớn nhất
trong tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế so với các
nguồn vốn huy động từ các nguồn khác. Giai đoạn
2006 - 2011 nguồn vốn huy động được trong dân
lớn là do người dân có thói quen dự trữ vàng, tiền
mặt và ngoại tệ và khi không có nhu cầu chi tiêu thì
họ mang tiền vào gửi ở các ngân hàng nhằm mục
đích sinh lời cho bản thân họ. Và thực tế khi phát
hành trái phiếu Chính phủ thì khu vực từ dân cư là

nơi có thể huy động hàng ngàn tỷ đồng. Bên cạnh
nguồn vốn từ dân cư, trong những năm gần đây với
sự ra đời ngày càng nhiều công ty TNHH, công ty
hợp danh, công ty cổ phần,… Xét về mặt hiệu quả
và chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn ở các doanh
nghiệp tư nhân tương đối cao. Do vậy, Tỉnh cần có
những chính sách để khuyến khích hơn nữa loại
hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh tham gia vào
nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh
tế của Tỉnh trong những năm tới.

5. Nguồn vốn tín dụng
Bảng 6. Kết quả hoạt động của Ngân hàng
Chỉ tiêu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vốn huy động tại địa phương (tỷ đồng)
Vốn vay (tỷ đồng)
Vốn khác (tỷ đồng)
Tổng nguồn vốn (tỷ đồng)

3.100
3.642
1.367
8.109

4.998
4.052
2.214
11.264

6.516
4.977
3.109
14.602

9.080
7.430
3.420
19.930

11.280
9.730
4.580
25.590

13.988
12.748
6.870
33.606

(Nguồn: Báo cáo hoạt động NHNNVN chi nhánh Kiên Giang, 2006-2011 )

Các ngân hàng trên địa bàn đã mở rộng mạng
đầu tư phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Chính
lưới và thực hiện nhiều chính sách linh hoạt trong
vì thế, số liệu từ bảng 7 cho thấy tổng nguồn vốn
việc huy động vốn nên nguồn vốn huy động đã
hoạt động ngân hàng trên địa bàn Tỉnh từ năm
tăng mạnh. Mặt khác, tranh thủ các nguồn vốn ưu
2006 đến năm 2011 luôn có chiều hướng gia tăng
tiên đầu tư theo mục tiêu kiềm chế lạm phát để
đáng kể.
Bảng 7. Tình hình sử dụng vốn của các NHTM
Chỉ tiêu

Tổng doanh số cho vay (tỷ đồng)
Doanh số cho vay ngắn hạn (tỷ đồng)
Doanh số cho vay dài hạn (tỷ đồng)
Tổng dư nợ cho vay (tỷ đồng)
Dư nợ cho vay ngắn hạn (tỷ đồng)
Dư nợ cho vay trung và dài hạn (tỷ đồng)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12.817
10.339
2.478
7.436
4.431
3.005

18.725
15.153
3.572
10.110
6.220
3.890

22.872
19.924
2.947
12.157
8.059
4.098

32.755
27.875
4.880
16.655
11.595
5.060

34.885
30.305
4.580
20.120
13.310
6.810

41.863
36.366
5.496
26.156
17.303
8.853

(Nguồn: Báo cáo hoạt động NHNNVN chi nhánh Kiên Giang giai đoạn, 2006-2011 )

230 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản

Số 1/2014

6. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Bảng 8. Vốn đầu tư nước ngoài
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Vốn đầu tư nước ngoài (tỷ đồng)

Chỉ tiêu

1.317

1.148,12

1.200,63

1.987,67

3.000

4.500

Tỷ lệ so tổng vốn đầu tư (%)

20,41

13,73

11,02

14,70

19,25

25,22

(Nguồn: Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang, 2006-2011)

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi
đã tạo cho Kiên Giang nhiều tiềm năng và lợi thế để
phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, kinh tế biển,
công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và phát
triển du lịch. Trong nhưng năm qua, việc thu hút các
nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có
những bước phát triển đáng kể. Kết quả ở bảng 8
cho thấy nguồn vốn đầu tư nước ngoài chiếm một
tỷ trọng đáng kể trong tổng vốn đầu tư cho phát
triển kinh tế ở Kiên Giang. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục
nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách
để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa vào các khu
công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các khu du lịch,
đầu tư vào các ngành tỉnh có lợi thế như sản xuất vật
liệu xây dựng và chế biến thuỷ sản. Tập trung tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho
các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đã được
chấp thuận và cấp phép đầu tư; tiếp tục nghiên cứu
rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, giảm các quy
trình thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Từ các phân tích trên có thể đưa ra một số nhận
xét sau:
Thứ nhất, tình hình huy động vốn cho đầu tư
phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua
có sự gia tăng đáng kể, góp phần vào sự phát triển
kinh tế của Tỉnh.
Thứ hai, nhờ việc triển khai đồng bộ các giải
pháp về quản lý, điều hành thu ngân sách Nhà
nước, đồng thời triển khai các Luật thuế mới đã có
hiệu lực, khai thác tăng thu đối với các khoản thu
liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Do
đó, thu ngân sách Nhà nước đã tăng hơn so với kế
hoạch. Đây là nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát
triển kinh tế của Tỉnh.
Thứ ba, Tỉnh đã thu hút thêm nhiều nguồn vốn
vào đầu tư sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng, tạo
thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động.
Thứ tư, nguồn vốn huy động cho phát triển kinh
tế tỉnh Kiên Giang chủ yếu là từ dân cư và doanh
nghiệp ngoài quốc doanh, vốn ngân sách Nhà nước.
Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

và vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ
lệ tương đương nhau.
2. Kiến nghị, giải pháp
Trên cơ sở đánh giá thực trạng các nguồn lực
tài chính cho phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Kiên
Giang từ năm 2006 đến 2011 cho thấy, mặc dù các
nguồn lực tài chính có sự tăng trưởng tốt nhưng vẫn
chưa phát huy hết tiềm năng vốn có của Tỉnh. Để có
đủ nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế của tỉnh Kiên
Giang trong thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một
số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, giải quyết vốn cho các doanh nghiệp.
Nhu cầu vốn của các doanh nghiệp cho đầu tư
sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô, đổi mới trang
thiết bị kỹ thuật, đào tạo nâng cao tay nghề - trình độ
quản lý của lực lượng lao động là một vấn đề bức
xúc của Kiên Giang hiện nay. Do vậy, để đáp ứng
nhu cầu vốn nói trên chúng ta có thể huy động một
số nguồn như sau:
(1) Sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa
phương để cho cho vay với lãi suất ưu đãi; bên cạnh
đó cần khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn
vốn ODA.
(2) Cân đối nguồn vốn ngân sách, tín dụng
và vốn vay ODA dành cho đầu tư quy hoạch, giải
phóng mặt bằng, tái định cư, phát triển hạ tầng cơ
sở cho các khu, cụm, điểm công nghiệp.
(3) Cần tranh thủ thu hút nguồn vốn FDI bằng
việc xây dựng cơ chế thông thoáng, khuyến khích
và bảo hộ một cách nhất quán và lâu dài. Để thu hút
được nguồn vốn FDI, ngoài việc tập trung xây dựng
cơ sở hạ tầng đi trước một bước thì cần có một số
cơ chế ưu đãi mạnh hơn so với các vùng đã có công
nghiệp phát triển như: hỗ trợ tối đa tiền thuê đất,
thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm đầu, chi
phí đào tạo lao động kỹ thuật,…
(4) Chuyển nhượng phần vốn nhà nước của
các doanh nghiệp lớn trực thuộc tỉnh cho các tổng
công ty Nhà nước như: công ty dược, công ty bia,
công ty đường… nhằm huy động tối đa vốn từ trung
uơng để phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp
khác trên địa bàn.
(5) Khuyến khích các công ty trong và ngoài nước
bỏ vốn đầu tư dưới hình thức liên doanh liên kết,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 231

Tài liệu cùng danh mục Quỹ đầu tư

INCENTIVE FEES AND MUTUAL FUNDS

Though still small – a market for green investments is also starting to grow. Alongside more developed equity products (such as green indices comprising of listed companies operating in the green space), fixed income instruments are also being launched – notably green bonds, for which the OECD estimates that the market is now around USD 16 billion. Alongside the World Bank‟s USD 2.3 billion issuance, other development banks have become involved (EIB, ADB) and the US government has introduced interesting initiatives. Other more exotic green financial vehicles have also been...


Lecture Investments (8th edition): Chapter 9 - Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus

Chapter 9 - The capital asset pricing model. This chapter contains additional material on the “art” of selecting reasonable parameter values for portfolio construction, and a discussion of what can go wrong when inputs are derived solely from recent historical experience.


AMERICAN RECOVERY AND REINVESTMENT ACT OF 2009 - SMART GRID INVESTMENT GRANT PROGRAM

Fourth, this study applies new methodologies which have never been applied to emerging markets. For instance, Chapter 5 explores the determinants of risk-adjusted mutual fund performance using multidimensional regression in addition to the common approach, which is to use a zero-cost trading strategy. This alternative methodology can explore several factors simultaneously while controlling the effect between one and another. Using the two methods allows us to examine determinants of fund performance statistically and economically and it provides more meaningful results. Moreover, in Chapter 6, we apply a model in the hedge fund literature in measuring the illiquid assets...


Euroclear UK & Ireland Investment funds service

Flows into bond funds worldwide increased significantly to €169 billion in the first quarter of 2012, the largest quarterly bond inflow ever recorded, after registering €49 billion of net inflows in the fourth quarter. Bond funds reported €86 billion of net inflows in the United States, up from €51 billion in the previous quarter. In Europe net inflows totaled €49 billion during the first quarter, marking a sharp turnaround compared to the net outflows of €11 billion recorded in the previous quarter. ...


Giới thiệu về Sự Phân tích Chi phí - Lợi ích

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về sự phân tích chi phí - lợi ích', tài chính - ngân hàng, quỹ đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nhà đầu tư thông minh - Phần 1

Nhà đầu tư thông minh - Phần 1 Sau khi đọc bài “Kiếm 100 triệu/1 giờ nhờ cổ phiếu” nhiều bạn liền hỏi tôi nếu muốn tìm hiểu thêm về đầu tư chứng khoán thì có thể học ở đâu. Một số bạn thì than phiền rằng những lớp học chứng khoán và sách báo về chứng khoán trình bày khó hiểu quá, vậy có tài liệu hay website nào dạy cách đầu tư một cách ngắn gọn và dễ hiểu không. Để học về đầu tư (đầu tư bất kỳ thứ gì, không chỉ chứng khoán) thì không gì tốt...


Ernst & Young Alternative Investment Funds Club

Through its capacity to combine growth and inclusiveness, our social market economy is one of Europe's greatest assets. But today its economy and its society face the threat that the grave problems of high unemployment, increased poverty and social exclusion risk becoming structural. The EU dimension must be harnessed to assist Member States to find every opportunity to help people looking for work and to address the mismatch between labour supply and demand. This starts with an active employment policy to help them to have the right skills to be employed and which uses the potential of mobility to the full. The goal should be to find...


UCITS Fund Distribution 2012 PwC Ireland

The impact assessment concludes that the delegation of custody should be governed by rules on diligence in selecting an appointing a sub-custodian, and on the ongoing monitoring of the activities of the sub-custodian. For the rare case in which a UCITS' investment strategy would involve investing in financial instruments issued in countries that require mandatory local custody and where no custodian operates that could comply with the above delegation requirements and prudential standards, delegation should nevertheless be allowed so long as strict circumstances are fulfilled. ...


Triodos Microfinance Fund Audited annual report 2011

For the countries in our sample, the mutual fund industry comprises 16.8% of the primary financial assets, on average, with a median of 4.3%. As we discuss in more detail subsequently, two countries are substantial outliers -- the fund industries in Luxembourg and Ireland account for 484% and 82% of their country’s primary assets. We treat these two extreme observations with some care in our work. The naïve inclusion of these countries in multivariate analyses can produce misleading results, but given that these are two interesting data points in our analysis, it would ...


TAXATION AND INVESTMENT IN ITALY 2012: REACH, RELEVANCE AND RELIABILITY

The (estimated) number of angel investors active both within networks and on an independent basis (individual activity or in syndicates) is estimated to be around 75k in Europe (EBAN, 2010c); the corresponding figure for the US is 259k. Often Business Angels in the US are “Serial Angels” - this means they invest regularly. In terms of overall investment, the amount invested by angels annually is EUR 3 to 5bn in the EU (invested into approx. 2800 companies (2009 data)), compared to USD 20.1bn (approx. EUR 14.9bn) in the US (invested into 61,900 companies (Sohl, 2011)). Of course, these figures have...


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.325
  • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu