Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của 166 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ. Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991) kết hợp với đặc điểm nhân khẩu học, tính cách, và giáo dục khởi nghiệp kinh doanh, kết quả nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho thấy có 7 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

DOI:10.22144/jvn.2017.634

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
Phan Anh Tú1 và Trần Quốc Huy2
1
2

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ
Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Thông tin chung:
Ngày nhận: 06/06/2016
Ngày chấp nhận: 28/02/2017

Title:
Analysis of factors
influencing entrepreneurial
intention among students of
Can Tho University of
Technology
Từ khóa:
Sinh viên, Ý định khởi nghiệp
kinh doanh
Keywords:
Behaviour theory, EFA,
entrepreneurial intention,
students

ABSTRACT
The study is aimed to investigate factors influencing entrepreneurial
intention of 166 students in Can Tho University of Technology. Expanding
the theory of planned behavior developed by Ajzen (1991) combined with
demographic profiles, personality traits, and entrepreneurial education,
the exploratory factor analysis (EFA) and ordinary least square (OLS)
results showed that there are 7 factors impacting on entrepreneurial
intention including personality traits, attitude, behavioral awareness and
attitude, entrepreneurial education, behavioral awareness of control,
norms and attitude, subjective norms, and entrepreneurial intention. The
results of this study provide more evidence on the one hand, and offer
some recommendations for policy makers, researchers and educators on
the other hand.
TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định
khởi nghiệp kinh doanh của 166 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật-Công
nghệ Cần Thơ. Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajzen
(1991) kết hợp với đặc điểm nhân khẩu học, tính cách, và giáo dục khởi
nghiệp kinh doanh, kết quả nghiên cứu nhân tố khám phá (EFA) và hồi
quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) cho thấy có 7 nhóm
nhân tố chính ảnh hưởng đến hành vi khởi nghiệp của sinh viên bao gồm
đặc điểm tính cách, thái độ cá nhân, nhận thức và thái độ, giáo dục khởi
nghiệp, nhận thức điều khiển hành vi, quy chuẩn và thái độ, quy chuẩn chủ
quan. Kết quả nghiên cứu một mặt cung cấp thêm dữ liệu thực chứng mặt
khác là đưa ra khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà
nghiên cứu và các chuyên gia giáo dục.

Trích dẫn: Phan Anh Tú và Trần Quốc Huy, 2017. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp
kinh doanh của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 96-103.
thương binh và xã hội năm 2014, số lượng thất
nghiệp trong nhóm lao động có bằng đại học trở
lên là 162.000 người (chưa kể số người trong độ
tuổi lao động không có việc làm). Có nhiều nguyên
nhân dẫn đến tình trạng này như chất lượng đào tạo
không đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, làm việc trong
môi trường trái ngành hay lương chưa như mong

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Khởi nghiệp kinh doanh được xem là một trong
những định hướng chiến lược của các quốc gia trên
thế giới không chỉ riêng Việt Nam trong thế kỷ này
nhằm tạo ra nhiều cơ hội và sự đa dạng nguồn nhân
lực tăng cả về chất lượng, số lượng và cuối cùng là
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Bộ Lao động96

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

muốn. Sinh viên tốt nghiệp hiện nay thường có tâm
lý đi làm thuê thay vì làm chủ cũng là vì chưa
muốn bắt đầu khởi nghiệp độc lập mà dành nhiều
thời gian để đi làm ở những công ty, doanh nghiệp
để tích lũy kinh nghiệm và tích lũy tiền trước khi
nghĩ đến vấn đề khởi nghiệp. Do đó, trong bối cảnh
việc làm là khan hiếm so với với số lượng sinh
viên tốt nghiệp thì giải pháp cấp thiết hiện nay để
giảm lượng sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp, đó là
khơi dậy tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp kinh
doanh. Thật vậy, thúc đẩy tinh thần doanh nhân và
ý định khởi nghiệp là việc làm cấp bách hiện nay
nhằm giảm áp lực việc làm cho xã hội (Phan Anh
Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015).

mục tiêu và đóng góp đầu tiên về mặt lý thuyết của
bài báo này là bổ sung thêm yếu tố hoàn cảnh (giáo
dục) với cách tiếp cận theo phương pháp nghiên
cứu khám phá (hay còn gọi là phương pháp quy
nạp) nhằm xây dựng một mô hình lý thuyết về ý
định khởi nghiệp của sinh viên. Thứ hai, là bổ sung
thêm cơ sở dữ liệu thực chứng cho mô hình nghiên
cứu khám phá về ý định khởi nghiệp bằng cách
đánh giá có hay hay không và làm thế nào các nhân
tố như thái độ, quy chuẩn chủ quan, kiểm soát hành
vi, đặc điểm cá nhân, tính cách, và giáo dục có ảnh
hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU
2.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Nghiên cứu về khởi nghiệp đã nhận được nhiều
sự quan tâm không chỉ các nhà hoạch định chính
sách vĩ mô mà kể cả những nhà nghiên cứu hàn
lâm trên thế giới (Ali et al., 2012). Chẳng hạn,
Lüthje và Franke (2003) đã tìm thấy bằng chứng
cho thấy có mối tương quan giữa ý định khởi
nghiệp của sinh viên trường MIT và đặc điểm cá
nhân, những rào cản cùng các yếu tố hỗ trợ. Ali et
al. (2012) còn cung cấp thêm bằng chứng cho thấy
đặc điểm cá nhân gồm các yếu tố niềm đam mê,
tính mạo hiểm, đầu óc tổ chức và quản lý, tính
quyết đoán, bên cạnh yếu tố kinh nghiệm làm việc
và cảm nhận tính khả thi có tác động đến ý định
khởi nghiệp. Ngoài ra, các yếu tố thuộc về tâm lý
con người như thái độ, nhận thức điều khiển hành
vi, quy chuẩn chủ quan cũng được tìm thấy là có
ảnh hưởng tích cực đến ý định sinh viên khởi
nghiệp (Zhang et al., 2015).

Theo lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của
Ajzen (1991), ý định khởi nghiệp kinh doanh
chịu tác động bởi ba yếu tố chính bao gồm thái độ
cá nhân, quy chuẩn chủ quan và nhận thức điều
khiển hành vi. Mô hình này cũng được nhiều tác
giả khác ứng dụng và mở rộng để xem xét sự tác
động lên ý định khởi nghiệp kinh doanh trong đó
có xét đến các yếu tố về hoàn cảnh giáo dục và
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp như ở Việt Nam
(Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015),
Nam Phi (Nieuwenhuizen và Swanepoel, 2015),
Malaysia (Kadir et al., 2012), Scandinavia và Mỹ
(Autio et al., 2001), và Na Uy (Kolvereid, 1996b).
Kế thừa và mở rộng thêm từ lý thuyết hành vi
kế hoạch của Ajzen (1991) cũng như các nghiên
cứu trước đây, chúng tôi bàn cãi rằng nền tảng giáo
dục là quan trọng và cần được xem xét bổ sung
nhằm gia tăng khả năng tiên lượng khi ứng dụng
mô hình lý thuyết hành vi kế hoạch của Ajzen
(Phan Anh Tú và Giang Thị Cẩm Tiên, 2015).
Điều này là do giáo dục khởi nghiệp kinh doanh sẽ
giúp thay đổi nhận thức và khơi dậy tiềm năng trở
thành doanh nhân. Do vậy, nghiên cứu này đề xuất
6 yếu tố bao gồm thái độ, quy chuẩn chủ quan,
nhận thức điều khiển hành vi, nhân khẩu học, đặc
điểm tính cách và giáo dục (Hình 1).

Mặc dù kết quả từ các nghiên cứu thực chứng ở
trên có khả năng giải thích được từ 30% đến 50%
sự khác biệt trong ý định khởi nghiệp, thế nhưng
50% sự khác biệt còn lại vẫn chưa được luận giải
đầy đủ. Nguyên nhân có thể là do mối quan hệ giữa
các nhân tố ảnh hưởng về mặt nhận thức và ý định
biến đổi khác nhau tùy theo đặc điểm cá nhân, đặc
điểm gia đình, yếu tố ngữ cảnh, cũng như địa bàn
nghiên cứu (Fishbein và Ajzen, 2010). Do vậy,

Hình 1: Mô hình nghiên cứu mở rộng từ mô hình của Ajzen (1991)

97

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

quan nhà nước, công ty tư nhân, về hưu, nghề
nghiê ̣p khác và mô ̣t phầ n nhỏ không có viê ̣c làm
chiế m 84,9%. Trong số 25 sinh viên có cha hoă ̣c
me ̣ đang kinh doanh có 17 sinh viên quyế t đinh
̣ sẽ
khởi nghiê ̣p kinh doanh ngay khi ho ̣c xong đa ̣i ho ̣c
(chiế m 10,2% trong 166 sinh viên đươ ̣c khảo sát).
Tỷ lê ̣ này tuy không lớn nhưng cũng cho thấ y rằ ng
yế u tố cha hoă ̣c me ̣ tự kinh doanh cũng có tác đô ̣ng
đế n ý đinh
̣ khởi nghiê ̣p kinh doanh của sinh viên.
Số liê ̣u điề u tra còn cho thấy chı̉ có 12% sinh viên
đưa ra ý kiế n đã tham gia khóa ho ̣c khởi nghiê ̣p
kinh doanh.
2.3 Phương pháp phân tích

2.2 Phương pháp chọn mẫu
Hair et al. (2013) cho rằng dựa vào số lượng
các biến đo lường để xác định được kích thước
mẫu. Kích thước mẫu tối thiểu cần phải từ 50 trở
lên và tỉ lệ quan sát/biến đo lường là 5:1. Điều này
có nghĩa là cần tối thiểu 5 quan sát đối với 1 biến
đo lường. Nghiên cứu này bao gồm 33 biến quan
sát, do đó số quan sát tối thiểu cần thiết của nghiên
cứu phải là 165. Phương pháp lấy mẫu theo
phương pháp chọn mẫu phi xác suất theo kiểu
thuận tiện. Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập
thông qua bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp với 166
sinh viên thuộc khối ngành Điện - Điện tử - Viễn
thông, Quản lý - Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ
thông tin, Kỹ thuật - Quản lý công nghiệp, Công
nghệ thực phẩm và Kinh tế.

Dựa trên lược khảo tài liệu và cơ sở lý thuyết,
bộ tiêu chí đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý
định khởi nghiệp kinh doanh được đề xuất gồm 33
biến quan sát, bao gồm các nhận định về đặc điểm
tính cách (9 câu hỏi), giáo dục khởi nghiệp kinh
doanh (5 câu hỏi), thái độ cá nhân (6 câu hỏi), quy
chuẩn chủ quan (3 câu hỏi), nhận thức điều khiển
hành vi (6 câu hỏi) và ý định khởi nghiệp kinh
doanh (4 câu hỏi). Thang đo Likert 5 mức độ được
sử dụng để đánh giá với 1 là “Hoàn toàn không
đồng ý” cho đến 5 là “Hoàn toàn đồng ý”. Nhằm
làm tăng độ tin cậy của mô hình, nghiên cứu sử
dụng các thang đo đã được kiểm định qua những
công trình nghiên cứu trước đó. Thang đo yếu tố
đặc điểm tính cách (DDTC) được sử dụng từ thang
đo của Venesaar et al. (2006), thang đo yếu tố giáo
dục khởi nghiệp kinh doanh (GDKNKD) được sử
dụng từ bảng câu hỏi khảo sát của Linan et al.
(2011), thang đo các yếu tố thái độ cá nhân
(TDCN), quy chuẩn chủ quan (QCCQ), nhận thức
kiểm soát hành vi (NTKSHV) và biến phụ thuộc –
ý định khởi nghiệp kinh doanh (YDKNKD) từ
bảng câu hỏi khảo sát của Linan và Chen (2009).

Về giới tính, trong tổng số 166 sinh viên được
khảo sát, số sinh viên Nam là 94 (chiếm 56,6%),
trong khi đó số sinh viên nữ là 72, chiếm tỷ lệ
43,4%. Tỷ lệ sinh viên Nam và Nữ gầ n bằ ng nhau
nên cơ cấu mẫu là không bất đối xứng và mang
tính đại diện. Phầ n lớn sinh viên có đô ̣ tuổ i từ 18
đến 21 tuổi (chiế m khoảng 95% tổng số sinh viên
khảo sát), gần 5% còn lại thuộc nhóm tuổi 22-25.
Số sinh viên được khảo sát đang theo học Khóa 1,
2, và 3 tại trường (trường đươ ̣c thành lâ ̣p từ năm
2015) có tỷ lệ phân bố gần bằng nhau theo thứ tự
33,7%, 32,5% và 33,7%. Yếu tố kinh nghiệm bản
thân phần nào ảnh hưởng đế n ý đinh
̣ khởi nghiê ̣p
kinh doanh của sinh viên. Trong 166 sinh viên
đươ ̣c hỏi đã từng có kinh nghiệm đi làm việc, 49
sinh viên trả lời “Có” và 117 đáp viên có câu trả lời
“Không” lầ n lươ ̣t chiế m tỷ lê ̣ 29,5% và 70,5%
(Bảng 1). Sinh viên nam có kinh nghiê ̣m đi làm
trước là 32, hơn gầ n gấ p đôi so với nữ chỉ có 17
(19,3% so với 10,2%). Trong khi đó, số lươ ̣ng sinh
viên nam và nữ trả lời chưa đi làm chênh lệch
không lớn (62 nam và 55 nữ lầ n lươ ̣t tương ứng với
37,3% và 33,1%). Loại ngành nghề làm việc cũng
khá đa dạng như nhân viên phục vụ quán nước, nhà
hàng, bán hàng hay thu ngân với số năm kinh
nghiê ̣m chiế m phầ n lớn nhỏ hơn 1 năm.

Kế tiếp là bước kiểm tra mức độ phù hợp của
mô hình và mức độ tương quan giữa các biến. Đầu
tiên là kiểm tra giá trị KMO có nằm trong khoảng
cho phép từ 0,5 đến 1,0 và kiểm định Bartlett về sự
tương quan của các biến quan sát phải chỉ ra giá trị
mức ý nghĩa thống kê luôn thấp hơn 5% (Sig. =
0,000 < 0,05). Hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha
được áp dụng để đánh giá có hay không thang đo
lường là tốt khi nằm trong khoảng 0,8 đến 1, sử
dụng được khi lớn hơn 0,7 hoặc trong nghiên cứu
khám phá hệ số Cronbach’s Alpha cho phép lớn
hơn 0,6 (Hair et al., 2013). Cuối cùng là thực hiện
phân tı́ch nhân tố khám phá (EFA). Sau khi thực
hiện phân tích nhân tố khám phá EFA, các biến này
tiếp tục được đưa vào mô hình phân tích hồi quy
tuyến tính nhằm xác định mối quan hệ nhân quả
giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập.

Điể m đáng chú ý là trong 49 sinh viên có kinh
nghiê ̣m làm viê ̣c trước, có 19 sinh viên đã từng phu ̣
trách người cấ p dưới, có nghıã là các sinh viên này
có thể có khả năng lañ h đa ̣o và quản lý, chiế m tỷ lê ̣
11,4%; trong khi đó, 30 sinh viên còn la ̣i (18,1%)
chưa từng phu ̣ trách người cấ p dưới. Từ kế t quả
khảo sát nghề nghiê ̣p của cha và me ̣ đáp viên cho
thấy trong 166 sinh viên đươ ̣c khảo sát có 25 sinh
viên có cha hoă ̣c me ̣ đang tự kinh doanh điề u hành
công ty, doanh nghiê ̣p chiế m tỷ lê ̣ 15,1%, phầ n còn
la ̣i là sinh viên có cha hoă ̣c me ̣ đang làm ta ̣i các cơ

98

Tạp chı́ Khoa học Trường Đại học Cầ n Thơ

Tập 48, Phần D (2017): 96-103

biến quan sát đều đạt yêu cầu > 0,30. Tuy nhiên, hệ
số tương quan biến - tổng của 02 biến gdkn1 và
qccq3 bị loại bỏ do có chỉ số thấp hơn 0,3 (0,288
và 0,258). Tiến hành kiểm định hệ số tin cậy
Cronbach’s Alpha lần 2 với 27 biến còn lại cho kết
quả hệ số Cronbach’ Alpha tăng lên 0,897 và hệ số
tương quan biến - tổng của tất cả 27 biến đều lớn
hơn 0,3 nên không có biến nào bị loại, chứng tỏ
thang đo này tốt. Do đó, các biến còn lại được đề
nghị đưa vào mô hình phân tích nhân tố khám phá
là hoàn toàn phù hợp.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả kiểm định Cronbach’sAlpha
Kết quả kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s
Alpha cho các biến thành phần của thang đo
YDKNKD cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha được
chấp nhận về mặt tin cậy do lớn hơn mức tối thiểu
0,6. Trong đó, hệ số Cronbach’s Alpha của 5 thành
phần gồm: DDTC (0,883), GDKNKD (0,801),
TDCN (0,801), QCCQ (0,646), NTDKHV (0,780)
và biến phụ thuộc YDKNKD (0,835). Xét hệ số
tương quan biến - tổng được hiệu chỉnh của các

Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo lần cuối
Tiêu chí
1.ddtc1
2.ddtc2
3.ddtc3
4.ddtc4
5.ddtc5
6.ddtc6
7.ddtc7
8.ddtc8
9.ddtc9
10.gdkn2
11.gdkn3
12.gdkn4
13.gdkn5
14.tdcn1
15.tdcn2
16.tdcn3
17.tdcn4
18.tdcn5
19.tdcn6
20.qccq1
21.qccq2
22.ntdkhv1
23.ntdkhv2
24.ntdkhv3
25.ntdkhv4
26.ntdkhv5
27.ntdkhv6

Trung bình thang đo
nếu loại biến

Phương sai thang
đo nếu loại biến

95,71
95,33
95,96
96,23
95,78
96,01
95,89
95,81
96,21
96,27
96,19
95,92
96,20
96,63
96,10
96,46
97,42
96,55
96,51
95,97
96,43
96,93
96,25
97,10
96,34
96,97
96,68

197,710
204,900
195,665
194,363
199,374
196,964
198,066
197,526
194,689
199,702
197,817
201,903
197,267
197,943
193,506
194,638
196,911
195,631
193,027
201,411
201,120
195,165
200,930
201,445
198,031
193,435
193,916

Hệ số tương quan Cronbach’s Alpha nếu
biến – tổng
loại biến
0,506
0,338
0,581
0,617
0,500
0,511
0,515
0,582
0,565
0,423
0,424
0,358
0,451
0,401
0,577
0,493
0,370
0,544
0,590
0,309
0,340
0,511
0,371
0,323
0,433
0,525
0,538

0,892
0,895
0,891
0,890
0,893
0,892
0,892
0,891
0,891
0,894
0,894
0,895
0,893
0,895
0,891
0,893
0,896
0,892
0,890
0,897
0,896
0,892
0,895
0,896
0,894
0,892
0,892

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu khảo sát, 2015

tương quan của các biến quan sát có ý nghĩa (Sig. <
0,05) chứng tỏ các biến có liên quan chặt chẽ với
nhau, 7 nhóm nhân tố được trích với tổng phương
sai trích giải thích được 68,23% độ biến thiên của
dữ liệu.

3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Phân tích nhân tố khám phá với việc sử dụng
phương pháp trích Principal Axis Factoring và
phép xoay Varimax cho 27 biến của mô hình. Kết
quả phân tích EFA thể hiện ở Bảng 3 được dừng lại
ở lần phân tích thứ 3 sau khi đã loại bỏ 01 biến
“ddtc2” ở lần 1 và loại bỏ 01 biến “ntdkhv4” ở lần
2 vì có hệ số truyền tải

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Marketing hướng tới người lớn tuổi

Chưa bao giờ người lớn tuổi Việt Nam lại trở thành nhóm khách hàng tiềm năng được các công ty trong và ngoài nước hướng đến như hiện nay. Cùng với sự phát triển kinh tế, người già Việt Nam có nguồn thu nhập ổn định sau khi về hưu cùng với thời gian rảnh rỗi đang được các hãng sữa, dược phẩm, bảo hiểm hay du lịch tiếp cận tối đa với các chiến dịch quảng cáo công phu.


Bảng công bố thông tin

Bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài công ty kinh doanh bao bì lương thực Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, ban tổ chức đấu giá cổ phần công ty kinh doanh bao bì lương thực khuyến cáo các nhà đầu tư tham khảo công bố thông tin trước khi quyết định đăng ký tham dự đấu giá. Nội dung Phần I: Thông tin về đợt bán đấu giá


Credit Portfolio Management phần 3

Tỷ lệ mặc định từ năm năm nghiên cứu gần đây nhất của Standard & Poor mặc định lịch sử được hiển thị trên báo cáo số điểm. (Các xác suất mặc định trong CreditModel lịch sử thực tế trung bình tích lũy tỷ lệ vỡ nợ Đánh nhau.)


Creating the project office 28

Creating the project office 28. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of a team dedicated to improving the practice of project management in the organization. The improvement in organizational performance is achieved by obtaining more value from projects, making project management a standard management practice, and then moving the organization toward the enterprise project management concept....


Khi nào cần xây dựng lại chiến lược thương hiệu?

Với quan điểm mới về vai trò của thương hiệu đối với chiến lược kinh doanh, một số doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu nhìn nhận những cơ hội để xây dựng chiến lược thương hiệu một cách nghiêm túc. Về bản chất, mỗi thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều có thể làm thay đổi hình ảnh và định vị thương hiệu, dẫn đến thay đổi toàn bộ chiến lược thương hiệu. Thông thường tại Việt Nam, có 6 trường hợp thường thôi thúc các công ty tiến hành xây dựng và xây dựng...


Những “tuyệt chiêu” của Apple để thu hút khách hàng.

Có quá nhiều thứ để nói về Apple, một biểu tượng của sự thành công với mức vốn hóa thị trường cao nhất thế giới. Thành công của táo khuyết luôn khiến người ta phải đặt câu hỏi tại sao hay làm thế nào? Thực ra không hề có một công thức chung nhất tạo nên sự thành công, đó là tổng hợp hài hòa của nhiều yếu tố như nhân sự, chiến lược kinh doanh, thời điểm hoạt động….


Người trẻ làm giàu nhờ ý tưởng lạ

Người trẻ làm giàu nhờ ý tưởng lạ Nữ giám đốc “xe ôm” “Alô, có phải Cokbi đấy không. Cho một xe đến ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc nhé…”. 5 phút sau, một chú Cokbi xuất hiện và đưa bạn đến nơi bạn muốn. Đó chính là dịch vụ của doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe máy: Cokbi Hiền Linh. Cokbi hiểu nôm na là taximoto (dịch vụ vận chuyển bằng xe máy có đồng hồ điện tử tính giờ, mới xuất hiện tại Hà Nội). Nhân viên trực tổng đài dùng bộ đàm điều xe khi khách...


George Soros: Thước đo của lợi nhuận là rủi ro!

Trong giới đầu tư chứng khoán, không ai không biết đến cái tên George Soros, một nhà đầu tư cổ phiếu mà sự sắc sảo và tài dự đoán khuynh hướng thị trường tiền tệ đã làm ông trở nên nổi tiếng không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn trong những lĩnh vực đầu tư khác.


Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh_26

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh_26', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hoàn Thiện Chiến Lược Phát Triển Công Nghiệp Việt Nam - Chương 8

Hệ thống cung cấp của ngành công nghiệp mô tô ở Việt Nam, Thái Lan, và Inđônêxia. Quá trình nội địa hoá, mua sắm và cắt giảm giá thành. Kohei Mishima Khoa sau đại học về Kinh tế và Quản lý. Đại học Tohoku Tháng 1/2005. Bản báo cáo này so sánh đặc điểm của các hệ thống cung trong ngành công nghiệp xe máy ở Việt Nam, Thái Lan, Inđônêxia; đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển ngành công nghiệp xe máy ở Việt Nam. Báo cáo tập trung phân tích nỗ lực nội địa hoá,...


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết thắng
 • 08/10/2012
 • 27.924
 • 622
boards that deliver phần 7
 • 05/11/2011
 • 94.031
 • 253

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu