Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia

Oxfam và phương pháp tiếp cận có sự tham gia trình bày nội dung về giới thiệu tổ chức Oxfam; Chương trình quản trị nhà nước; phương pháp tiếp cận dựa trên quyền; sự tham gia trong quản lý dự án của Oxfam; các can thiệp để thúc đẩy sự tham gia trong quản trị nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Oxfam và Ph ng pháp
ti p c n có s tham gia
Nguy n Lê Hoa – Oxfam
ng H i 28- 29/3/2012

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Gi i thi u t ch c Oxfam
ch c Phi Chính Ph ,
u d án t i Vi t Nam t 1955
c tiêu: Nh m thúc y bình ng, phát tri n
a con ng i và an sinh kinh t .
Nguyên t c làm vi c: H p tác v i chính ph và
các ch c xã h i dân s
5 ch ng trình: Sinh k , Gi m thi u r i ro thiên
tai, Bình ng và a d ng, Qu n tr giáo d c, và
Qu n tr nhà n c.
u tiên m c tiêu bình ng gi i.

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ch

ng trình Qu n tr Nhà n

c

c ích: Nâng cao trách nhi m gi i trình xã h i
thông qua thúc y s tham gia c a ng i dân, các
ch c xã h i dân s , và các c quan liên quan
trong quá trình xây d ng, th c hi n, giám sát và
ánh giá các ch ng trình, chính sách gi m nghèo

-

Hai c p
c a s tham gia:
Tham gia vào qu n lý d án
Tham gia vào Qu n tr Nhà n c

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

Ph

ng pháp ti p cân d a trên quy n
Yêu c u
các quy n
Nhà n

c

(Ng i có
trách nhi m)

Công c QT /
Khung PL
a VN
Hoàn thành
trách nhi m

Ng
(Ng

i dân
i có quy n)

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

F -X C h a n ge

F -X C h a n ge

c u -tr a c k

N
y
bu
to
k
lic

tham gia trong Qu n lý d án c a Oxfam
Thi t k DA:
ánh giá th c tr ng và nhu c u có s tham gia
– Tham v n v i a ph ng v các l nh v c u tiên
– H i th o LKH và l p ngân sách có s tham gia c a các bên
liên quan
xu t DA

Tri n khai d án:
i tác qu n lý d án – Oxfam h tr v k thu t
i tác a ph ng ch
ng LKH ho t ng và ngân sách
i tác và các nhóm h ng l i tri n khai các ho t ng DA

Giám sát – ánh giá DA:
– Xây d ng khung GS- G: i tác + OGB
– H th ng giám sát n i b : BQL i tác + OGB

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O
W
!

PD

O
W
!

PD

c u -tr a c k

.c

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Đề tài: Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng tại Hà Tĩnh

Nông nghiệp - nông dân - nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, ở nước ta trên 75% dân số sống ở nông thôn với 73% lực lượng lao động làm việc, sinh sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp, sản phẩm nông nghiệp trong nước là nguồn cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng, tạo nguyên liệu cho nền sản xuất công nghiệp, cung cấp trực tiếp và gián tiếp cho các ngành...


Tiểu luận: Xây dựng khẩu phần cho đối tượng béo phì

Tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân làm tổn hại đến sức khỏe. Ở người đàn ông, lượng chất béo 25% so với tổng lượng mỡ trong cơ thể thì bị coi là bị bệnh béo phì. Ở phụ nữ, tỉ lệ này là 30%.


Tiểu luận kinh tế chính trị P5

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận kinh tế chính trị p5', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: Phương pháp hỏi đáp - tái hiện thông báo - GVHD Nguyễn Thị Vân

Phương pháp hỏi đáp - tái hiện thông báo là phương pháp mà trong đó thầy đặt ra một hệ thống các câu hỏi để trò lần lượt trả lời, đồng thời có thể trao đổi qua lại. Đề tài: Phương pháp hỏi đáp - tái hiện thông báo sau đây sẽ trình bày rõ hơn về phương pháp này.


Học không được hay học để làm gì? Trải nghiệm học tập của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số

Để góp phần lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng "yếu" và "thiếu" trong phát triển nguồn nhân lực nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nói riêng, báo cáo này tập trung phân tích tình hình học tập của học sinh vùng dân tộc và miền núi. Trong khi lấy đối tượng học sinh là chủ thể trước hết và trên hết của giáo dục, báo cáo này không chỉ đưa ra các suy nghĩ và thái độ của học sinh về vấn đề học tập mà còn xem xét những trải nghiệm đó trong mối tương quan với gia đình và cộng đồng xã hội.


Tiểu luận “Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam lí luận và thực tiễn”

Như đã biết đất nước ta là một nước nghèo, các trang thiết bị lạc hậu, nguồn tài chính hạn hẹp nên các doanh nghiệp Nhà nước hầu như không có khả năng cạnh tranh trên thị trường và đổi mới công nghệ cũng như sản phẩm. Ngân sách Nhà nước không có khả năng cấp vốn và bao cấp các doanh nghiệp Nhà nước như trước đây. Các ngân hàng cho vay cũng phải có các điều kiện bảo đảm như tài sản thế chấp, khả năng kinh doanh để tính khả năng thu hồi vốn. Hầu hết các...


Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí minh - TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯ TƯỞNG KINH TẾ HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế là một hệ thống các quan điểm lý luận được rút ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển nền kinh tế ở Việt Nam từ ngay trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sau khi giành độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là sự kế thừa và nâng cao những giá trị trong tư tưởng xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất của dân tộc Việt Nam cùng những tinh hoa của tư tưởng kinh tế nhân loại mà cốt lõi là Chủ nghĩa...


Đề tài triết học " BẢN CHẤT NHÂN VĂN CỦA TRIẾT HỌC MÁC, CHỦ NGHĨA MÁC "

Để làm rõ bản chất nhân văn của triết học Mác, chủ nghĩa Mác, trước hết tác giả đã đưa ra và phân tích truyền thống nhân văn chủ nghĩa ở châu Âu thời Cận đại. Tiếp đó, khi tập trung luận giải bản chất nhân văn của triết học Mác, chủ nghĩa Mác, tác giả đã đi đến kết luận rằng, C.Mác không chỉ kế thừa, mà còn phát triển chủ nghĩa nhân văn ấy lên một trình độ mới, biến nó từ lý tưởng thành thực tiễn cải tạo thế giới. Chủ nghĩa nhân văn của C.Mác là...


Bài thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học

Bài thuyết trình "Hình thức tổ chức dạy học" trình bày các nội dung sau: khái niệm về các hình thức tổ chức dạy học, một số các mô hình tổ chức bài học, các hình thức dạy học ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: “Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Hiểu thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.Ưu điểm 2. Nhược điểm II. Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 1. Nền kinh tế hiện đại gắn với tính chất xã hội chủ nghĩa 2. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với vai trò chủđạo của kinh tế nhà nước 3. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động...


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu