Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Nhân gian du ký

Cuốn sách nói về các công đức do tu tập của chúng sinh trong nhân gian. Làm thiện được thiện, làm ác gặp dữ. Đời này làm thiện, tổ tiên được phúc báo và ngược lại.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 1748/QĐ-BTP

Quyết định số: 1748/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số 02/2013/TT-BKHCN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015


Thông tư số: 36/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số: 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ; căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...


Quyết định số 12006/QD-BCT

Quyết định số 12006/QD-BCT ban hành về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.


Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương và cấp Trưởng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P14

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P14 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 6 P49

Gale Encyclopedia of American Law Volume 6 P49 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 1719/QĐ-TTg 07/10/2015

Quyết định số: 1719/QĐ-TTg "Về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp" quyết động điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thành Long, phó Bí thư Tỉnh ủy hà Tĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ và ý kiến của Bộ Chính trị tại văn bản số 11705-CV/VPTW.


VĂN BẢN LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước. LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000) Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững đất nước;...


Nghị quyết số 90/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Giang

Nghị quyết số 90/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Tài liệu mới download

TCVN 5253:90
 • 08/08/2010
 • 71.401
 • 245

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 19/2015/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 60.980
 • 435
Quyết định số 4605/QĐ-UBND
 • 10/11/2011
 • 53.001
 • 833
Thông báo số 4081/TB-BNN-VP
 • 14/12/2012
 • 30.602
 • 479
Thông tư số 4304/TTr-BNN-CB
 • 28/01/2011
 • 50.217
 • 333

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu