Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 2: Năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời là năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ mặt trời , cộng với một phần nhỏ năng lượng từ các hạt nhân nguyên tử khác phóng ra từ mặt trời. Mời các bạn tham khảo để biết thêm.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 2: Năng lượng mặt trời Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 2: Năng lượng mặt trời phân loại năng lượng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện
4.9 5 2237
 • 5 - Rất hữu ích 2.111

 • 4 - Tốt 126

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 11 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 2. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 1. Khái ni m: NLMT Là nă ng lư ng c a dòng b c xa i n t xu t phát t M t Tr i, c ng v i m t ph n nh nă ng lư ng t các h t nguyên t khá c phóng ra t m t tr i. 2. Các d ng năng lư ng m t tr i 2.1. Pin m t tr i: 12 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 3. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1. Pin m t tr i 2.1.1. Các công o n ch t o pin m t tr i C u t o Module Quy trình t o Module 13 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 4. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i a. L a ch n sơ kh i - Panel m t tr i: i n áp 12V, có nhi u lo i công su t: 30Wp, 40Wp, 45Wp, 50Wp, 75Wp, 100Wp, 125Wp, 150Wp. -B i u khi n: i u ti t s c c a acquy -B i i n AC-DC: chuy n dòng i n DC t acquy AC (110V, 220V) công su t t 0 ,3kVA – 10kVA. 14 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 5. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i Tính toán dung lư ng dàn pin m t tr i 1- Tính ph t i i n theo yêu c u: tính theo hàng tháng ho c hàng năm - Gi s c n cung c p i n cho các t i T1 , T2 , T3 … có công su t tiêu th tươ ng ng - P1 , P2 , P3 …. ng v i th i gian làm vi c hàng ngày là τ1 , τ2 , τ3 ... t ng i n nă ng cung c p hàng ngày cho các t i: n Eng = P1τ 1 + P2τ 2 + P3τ 3 + ... = ∑ Piτ i (2.1) i =1 T Eng n u nhân v i s ngày trong tháng ho c trong năm ta s t ính ư c nhu c u i n nă ng trong các tháng ho c c năm. 15 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 6. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 2- Tính năng lư ng i n m t tr i c n thi t Ec p Năng lư ng i n hàng ngày dàn pin m t tr i c n ph i c p cho h , Ec p ư c xác nh theo công th c: E ng Ec = (2.2) η n Trong ó : η = η 1.η 2 .η 3 ...η n = Π η i i =1 Vi η1 = Hi u su t thành ph n th nh t , ví d : b bi n i i n η2 = Hi u su t thành ph n th hai, ví d : b i u khi n η3 = Hi u su t n p / phóng i n c a b Acquy… 16 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 7. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp - Công su t dàn pin m t tr i thư ng ư c tính ra công su t nh hay c c i (Peak Watt, kí hi u là Wp) t c là công su t mà dàn pin phát ra i u ki n chu n: E0 = 1000 W/m 2 và nhi t chu n T0 =25oC - N u g i EβΣ là t ng cư ng b c x t rên m t ph ng nghiêng m t góc β so v i m t ph ng ngang ta có công su t dàn pin m t tr i là E câp . 1000Wh / m 2 , [W P ] (2.3) E (WP ) = E βΣ 17 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 8. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Trong ó EβΣ ư c tính như sau:  1 + Cos β   1 Cos β   (2.4) E βΣ = E b B b + E   + EΣRg  2 2     18 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 9. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp EΣ : Là t ng x trên m t n m ngang T ng x : là t ng c a tr c x và tán x t rên m t b m t (ph bi n nh t là t ng x trên m t n m ngang, thư ng g i là b c x c u trên b m t ). Tr c xa: là b c x m t tr i nh n ư c khi không khí b u khí quy n phát tán. Tán x : là b c x m t tr i nh n ư c sau khi hư ng c a nó ã b thay i do s p hát tán c a b u khí quy n. (1+cosβ)/2 = Fcs là h s góc c a b m t so v i m t tr i cosβ)/2 = Fcs là h s góc c a b m t iv im t t Rg là h s b c x môi trư ng xung quanh 19 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 10. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Bb: là t s b c x c a b m t nghiêng góc β so v i b m t ngang E .Cosθ Cosθ En (2.5) Bb = =n = E b ng E n .Cos θ z Cosθ Eng : Cư ng b c x m t tr i t i theo phươ ng b t k ỳ Ebng : B c x m t tr i theo phươ ng vuông góc v i n m ngang Ebngh : B c x m t tr i theo phươ ng vuông góc v i m t ph ng nghiêng 20 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 11. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Cosθ và Cosθ z ư c xác nh như hình v . - Góc t i θ: Góc gi a tia b c x truy n t i b m t và pháp tuy n b m t ó - Góc thiên nh θz : Góc gi a phươ ng th ng ng (thiên nh) và tia b c x t i. Trong trư ng h p b m t n m ngang thì góc thiên nh là góc t i. 21 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 12. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp Cư ng b c x t i m t t là hàm c a th i gian τ, tính t lúc m t tr i m c τ =0 n khi m t tr i l n τ = τn /2. v i τn = 24h = 24.3600s như sau: E(τ ) = E n sinϕ (τ ) (2.6) V i: φ(τ ) = ω . τ : là góc nghiêng tia n ng so v i m t t ω : là t c xoay c a trái t 2π 2π = 7,72 .10 5 rad / s ω= = τ n 24 .3600 En[w/m2] là cư ng c c i trong ngày, l y trung bình c năm theo s li u o lư ng th c t t i vĩ c n xét 22 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 13. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 3- Tính công su t dàn pin m t tr i Wp h t h ng làm vi c bình thư ng ta ph i tă ng dung lư ng t m pin lên. G i dung lư ng c a dàn pin có k n hi u ng nhi t là E (Wp , T) thì E (Wp) E (Wp,T ) = (Wp) (2.7) ηM (T ) EM (T) là hi u su t c a modun nhi t T 23 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 14. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 4- Tính s m odun m c song song và n i ti p Ch n lo i modun thích h p có các c trư ng cơ b n như sau: - i n th làm vi c t i ư u: Vlv - Dòng i n làm vi c t i ưu: Ilv - Công su t nh P nh S modun c n ph i dùng cho h t h ng E(Wp,T ) N= v i N = Nnt.Nss (2.8) P i nh V N nt = Nnt : là s modun m c n i ti p trong dãy (2.9) Vlv I Nss : là s modun m c song song trong dãy N ss = (2.10) I lv 24 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 15. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 5- Dung lư ng c a b acquy tính theo ampe-gi (Ah) Dung lư ng c a b acquy tính ra Ah: E out .D (2.11) C= V .ηb .DOS Vi V : hi u i n th làm vi c c a h t h ng ngu n D :s ngày c n d t r năng lư ng (s ngày không có n ng) ηb : hi u su t n p phóng i n c a acquy DOS : sâu phóng i n thích h p ( 0,6 – 0,7) 25 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 16. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i 5- Dung lư ng c a b acquy tính theo ampe-gi (Ah) S bình m c n i ti p trong b V nnt = (2.12) v V i v là hi u i n th c a m i bình acquy S dãy bình m c song song: C (2.13) n ss = Cb Trong ó m i bình có dung lư ng Cb tính ra Ah T ng s b ình acquy ư c tính: VC (2.14) n= × v Cb 26 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 17. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i b. Các b i u ph i nă ng lư ng - B i u khi n n p – phóng i n : ki m soát t ng các quá trình n p và phóng i n c a acquy. Các thông s k t hu t + Ngư ng i n th c t trên Vmax : V max = (14 ÷ 14,5)V + Ngư ng i n th c t dư i Vmin : V min = (10,5 ÷ 11) + i n th tr ∆V: ∆V = V max – V hay V min – V (∆V = (1 ÷ 2) V i V là giá tr i n th ó ng m c h tr l i c a b i u khi n + Công su t c a b i u khi n: 1,3PL ≤ P ≤ 2PL V i PL là t ng su t các t i có trong h ngu n, PL =ΣPi + Hi u su t c a b i u khi n ít nh t ph i t giá tr l n hơ n 85% 27 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 18. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.2. Các bư c thi t k h t h ng i n m t tr i b. Các b i u ph i nă ng lư ng - B bi n i i n DC-AC: Các thông s k t hu t chính: + Th vào Vin m t chi u + Th ra Vout xoay chi u + T n s và d ng dao ng i n + Công su t yêu c u ư c xác nh như i v i b i u khi n như ng â y ch t ính t i c a riêng b bi n i. + Hi u su t bi n i η ph i t yêu c u. + η ≥ 85% / v i trư ng h p sóng i n xoay chi u có d ng vuông góc hay bi n i u. + η ≥ 75% / v i b bi n i có sóng i n ra hình sin. - H p n i và dây n i i n 28 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 19. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.1.3. ng d ng pin m t tr i L p pin m t tr i nhà H th ng i n m t tr i Los Angeles Xe dùng pin m t tr i LCD dùng pin m t tr i Máy bay NLMT 29 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 20. II. NĂ NG LƯ NG M T T R I 2.2. Năng l ư ng m t tr i s d ng dư i d ng nhi t năng 30 Bài gi ng Năng lư ng tái t o

Tài liệu cùng danh mục Năng lượng

Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay

Bài viết Đánh giá độ chính xác vị trí điểm lưới khống chế hầm lò mỏ Hà Lầm khi đo phương vị bằng kinh vĩ con quay trình bày phương pháp và kết quả đánh giá độ chính xác cho mạng lưới khống chế hầm lò khi sử dụng máy kinh vĩ con quay trong công tác đo phương vị các cạnh của mạng lưới tại các mỏ hầm lò VN và ứng dụng cụ thể cho mỏ hầm lò Hà Lầm.


Basic Electronic Troubleshootng For Biomedical Technicians

Working with biomedical electronics in the healthcare environment is an exciting and rewarding career. Our goal is to bring that career challenge to the student with mechanical and critical thinking abilities in addition to a compassion for those suffering from medical maladies. And, given that healthcare is evolving into a technological monolith, the available technology is changing the ways doctors and nurses treat their patients. Maintaining and repairing medical devices is distinctly correlated to the healthcare profession itself. The biomedical troubleshooting process requires clinical knowledge of the device and its application. An error in judgment during the repair of...


ô to sử dụng năng lượng mới, chương 5

Xe ô tô gắn pin năng lượng mặt trời (Cập nhật: 10/07/2008 - 15:16 - Nguồn ThanhNien.com.vn ) lắp đặt hệ thống pin mặt trời vào thế hệ xe Prius, để trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên trên thế giới sử dụng năng lượng mặt trời cho sản phẩm của mình. Hệ thống pin mặt trời được Toyota sử... được Toyota sử dụng là của nhà sản xuất Kyocera Corp, sẽ được đặt trên mui xe Prius cải tiến. Năng lượng tạo ra bởi hệ thống pin này sẽ được sử dụng cho máy điều hòa nhiệt độ...


Department of Defense Energy Manager’s Handbook phần 6

Năng lượng hiệu quả T-8 đèn có nhiều tốn kém hơn so với T12 đèn, tuy nhiên họ cung cấp 98% như ánh sáng và sử dụng về năng lượng ít hơn 40% khi cài đặt với một chấn lưu điện tử. Chấn lưu điện tử - Khi thay thế đèn huỳnh quang tiêu chuẩn với năng lượng hiệu quả T-8,


Giải pháp chế tạo pin mặt trời kích thước lý tưởng

Một tế bào năng lượng kích thước nano mô hình cấu trúc xoắn đồng trục có khả năng cung cấp năng lượng hiệu quả hơn bất kỳ tế bào nào trước đó, giúp tạo ra một loại pin năng lượng mặt trời màng mỏng sử dụng công nghệ nano, giải quyết được những khó khăn vốn có liên quan đến việc tập trung ánh sáng và tạo ra dòng điện của tế bào thường. Quá trình nghiên cứu để nâng cao hiệu quả chuyển đổi năng lượng cho các tế bào mặt trời màng mỏng lâu nay luôn gặp nhiều...


Thời tiết và khí hậu - Phần 1 Năng lượng và khối lượng - Chương 2

Tài liệu tham khảo Giáo trình Thời tiết và khí hậu của Edward Aguado và James E. Burt, nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội do Đặng Thị Hồng Thủy và Nguyễn Lan Anh biên dịch - Thời tiết và khí hậu - 1 Năng lượng và khối lượng - Chương 2 Bức xạ mặt trời và các mùa


Lọc nhiễu phản xạ nhiều lần trong đá móng bằng bộ lọc F-K tại bể Cửu Long

Bài viết Lọc nhiễu phản xạ nhiều lần trong đá móng bằng bộ lọc F-K tại bể Cửu Long trình bày và đề xuất phương pháp loại bỏ ảnh hưởng của sóng phản xạ nhiều lần bên dưới bề mặt móng bằng phương pháp lọc trên miền F-K trên tài liệu sau cộng.


Giáo trình Nhiên liệu sạch: Phần 2

 • 4/5 (1)

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiên liệu xăng sinh học etanol, nhiên liệu sinh khối biomas, nhiên liệu hydro, giới thiệu về năng lượng tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời

Động cơ Stirling là một thiết bị có nhiệm vụ ưu việt là và cấu tạo đơn giản . Một động cơ được đốt nóng , phần còn lại để nguội và công hưu ích được sinh ra


Bài giảng môn học Thiết bị dầu khí: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Đạt

Bài giảng môn học Thiết bị dầu khí - Chương 1: Tổng quan về bồn chứa dầu khí giới thiệu tới người đọc tổng quan sơ đồ bồn chứa dầu khí, nhiệm vụ của bồn chứa, phân loại bồn chứa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Say mít bằng bơm nhiệt
 • 13/08/2010
 • 71.793
 • 425
ENERGY MANAGEMENT HANDBOOKS phần 8
 • 06/10/2011
 • 48.343
 • 461

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu