Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo

Tài liệu tham khảo bài giảng Năng lượng tái tạo ( bộ môn điện công nghiệp, khoa điện - điện tử, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM ) - Phần 1 Lý thuyết về năng lượng tái tạoĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo Năng lượng tái tạo (Phần 1) - Chương 1: Lý thuyết năng lượng tái tạo phân loại năng lượng, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, nhiệt điện
4.4 5 2237
 • 5 - Rất hữu ích 981

 • 4 - Tốt 1.256

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. --- --- BÀI GI NG: NĂNG LƯ NG TÁI T O
 2. M C TIÊU Sau khi h c xong ph n này, ngư i h c có kh nă ng: Trình bày ư c các lý thuy t v nă ng lư ng tái t o. Trình bày ư c các quy trình thi t k các ngu n nă ng lư ng tái t o . Trình bày ư c các ti m nă ng và cơ h i ng d ng năng lư ng tái t o t i Vi t Nam. 2 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 3. N I DUNG Ph n 1: Lý thuy t vê năng lư ng tái t o I. Lý thuy t v nă ng lư ng tái t o II. Nă ng lư ng m t tr i III. Nă ng lư ng gió IV. Năng lư ng th y i n V. Nă ng lư ng th y tri u và sóng VI. Năng lư ng a nhi t VII. Nă ng lư ng sinh kh i Ph n 2: Năng lư ng tái t o t i Vi t Nam I. Ti m nă ng nă ng lư ng tái t o t i Vi t Nam II. Hi n tr ng phá t tri n nă ng lư ng tá i t o t i Vi t Nam. III. Nh ng v n ê t n t i và cơ h i ng d ng NLTT t i VN. 3 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 4. Nh ng h u qu … 4 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 5. Năng lư ng… 5 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 6. T NG QUAN Hi n nay trên th gi i ang h i h phát tri n, ng d ng ngu n nă ng lư ng tái t o vì: Nă ng lư ng truy n th ng (than, d u,…) s p c n ki t . Ngu n cung c p bi n ng v giá c . Phát th i hi u ng nhà kính gây hi u ng nóng lên toàn c u. Nă ng lư ng truy n th ng gây ô nhi m môi trư ng. S d ng nă ng lư ng truy n th ng gây ra các tai h a như h n hán, lũ l t x y ra trên toàn c u. Nhu c u s d ng nă ng lư ng ngày càng tă ng. 6 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 7. T NG QUAN Ngu n nă ng lư ng tái t o ư c các qu c gia trên th gi i nghiên c u và ng d ng vì nó có nh ng ư u i m sau: NLTT s d ng ngu n nă ng lư ng có s n trong thiên nhiên và không gây ô nhi m môi trư ng. NLTT gi m lư ng ô nhi m và khí th i t các h t h ng NL truy n th ng. S d ng NLTT s làm gi m hi u ng nhà kính. Góp ph n vào vi c gi i quy t v n nă ng lư ng. Gi m b t s ph t hu c vào s d ng nhiên li u hóa th c h. 7 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 8. PH N 1: LÝ T HUY T V NĂNG LƯ NG T ÁI T O 8 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 9. I. LÝ THUY T V NĂ NG LƯ NG TÁI T O 1. Khái ni m: NLTT là nă ng lư ng thu ư c t nh ng ngu n liên t c ư c xem là vô h n. 2. Ngu n g c năng l ư ng tái t o: H u h t các ngu n nă ng lư ng u có ngu n g c t m t tr i. Năng lư ng ma tnhi i t th gió ytr i n 9 Bài gi ng Năng lư ng tái t o
 10. I. LÝ THUY T V NĂ NG LƯ NG TÁI T O 3. Phân lo i năng l ư ng tái t o Ngu n g c t b c xa m t tr i: Gió, m t tr i, th y i n, sóng… Ngu n g c t nhi t nă ng trá i t: a nhi t Ngu n g c t hê ng nă ng Trá i t – M t Tră ng: Th y tri u Các ngu n nă ng lư ng tái t o nh khá c Năngălnglưư ng a y tritrt i n Năng lng th gió t y u mnhi Nư 4. Vai trò năng l ư ng tái t o ng th sóng Vê môi tr ư ng Vê kinh tê xã h i Vê an ninh qu c gia 10 Bài gi ng Năng lư ng tái t o

Tài liệu cùng danh mục Năng lượng

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ hạt đến hiệu quả tuyển nổi bùn than bằng máy Jameson

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng thu hồi than các cấp hạt khác nhau, khi tuyển chung và tuyển riêng các cấp hạt này bằng thiết bị Jameson ở một vài chế độ tuyển ảnh hưởng đến tốc độ phun bùn vào máy. Từ kết quả nghiên cứu, xác định được các chế độ công nghệ tuyển và thống số cấu tạo của máy Jameson phù hợp với mục đích tuyển hạt thô hoặc mịn.


TRUYỀN NHIỆT VÀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Trao đổi nhiệt hỗn hợp Là quá trình trao đ i nhi t, trong đó 1, ổ ệ 2 hoặc 3 dạng trao đổi nhiệt xảy ra đồng thời.Nghiên cứu về trao đổi nhiệt hỗn hợp cần xem xét dạng trao đổi nhiệt nào là cơ bản, có ảnh hưởng lớn, các dạng khác được tính đến thông qua một số hệ số hiệu chỉnh.


Một số phương pháp địa tin học trong đánh giá tài nguyên khoáng, ứng dụng cho khoáng sản vàng gốc khu vực Phước Sơn, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Bài viết Một số phương pháp địa tin học trong đánh giá tài nguyên khoáng, ứng dụng cho khoáng sản vàng gốc khu vực Phước Sơn, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam giới thiệu kết quả bước đầu ứng dụng một số phương pháp địa tin học (viễn thám, hệ thông tin địa lý và mô hình số) trong đánh giá tài nguyên khoáng, ứng dụng cho khu vực Phước Sơn, Quảng Nam, nơi khá đặc trưng về vàng gốc của Việt Nam.


Energy Options for the Future phần 3

Bảo tồn: thay đổi hành vi để giảm thiểu sử dụng năng lượng. Năng lượng ei ¬ ƒciency: thường xuyên thay đổi trong thiết bị dẫn đến tăng dịch vụ năng lượng trên một đơn vị năng lượng tiêu thụ. kinh tế tiềm năng


Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phân bố năng lượng phóng xạ p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý phân bố năng lượng phóng xạ p10', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thiết bị sấy cá năng lượng mặt trời và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

Bài báo trình bày thực trạng chế biến cá khô tại Việt Nam và khuyến nghị sử dụng thiết bị sấy năng lượng mặt trời với các thiết kế khác nhau, gồm cả đối lưu tự nhiên, đối lưu cưỡng bức và sấy lai. Trong đó, thiết bị có cấu tạo đơn giản, rẻ tiền thì hiệu suất và năng suất thấp; ngược lại thiết bị có hiệu suất và năng suất cao thì tuổi thọ cao và đắt tiền.


Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng nhiệt độ dư trong kết cấu bao che do bức xạ p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng nhiệt độ dư trong kết cấu bao che do bức xạ p2', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MODELING AND OPTIMIZATION OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

This book includes solar energy, wind energy, hybrid systems, biofuels, energy management and efficiency, optimization of renewable energy systems and much more. Subsequently, the book presents the physical and technical principles of promising ways of utilizing renewable energies. The authors provide the important data and parameter sets for the major possibilities of renewable energies utilization which allow an economic and environmental assessment.


Ebook Phong điện nguồn năng lượng tái tạo cho Việt Nam: Phần 2 - NXB Lao động

Ebook "Phong điện nguồn năng lượng tái tạo cho Việt Nam" này đặc biệt dành cho các bạn sinh viên các ngành kỹ thuật, ngành quản lý, quản trị xí nghiệp, các bạn kỹ sư, các bạn làm việc trong các lãnh vực liên quan đến công nghệ năng lượng tái tạo,... Sau đây mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của ebook.


Nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt đất do khai thác vỉa dày bằng công nghệ khai thác dọc vỉa phân tầng và thượng (block ngang nghiêng) mỏ than Mạo Khê

Bài viết Nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt đất do khai thác vỉa dày bằng công nghệ khai thác dọc vỉa phân tầng và thượng (block ngang nghiêng) mỏ than Mạo Khê nêu lên đặc điểm về cấu trúc địa chất mỏ các chỉ tiêu để đánh giá mức độ dịch chuyển đất đá và biến dạng bề mặt mỏ và một số nội dung khác.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

flame safeguard control phần 8
 • 06/10/2011
 • 90.749
 • 223
ENERGY MANAGEMENT HANDBOOKS phần 3
 • 06/10/2011
 • 14.118
 • 939

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu