Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Một số vấn đề lý luận về tuân thủ thuế

Bài viết Một số vấn đề lý luận về tuân thủ thuế trình bày nêu một số vấn đề lý luận về việc tuân thủ thuế, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI

MÖÅ
T SÖË VÊËN
YÁÀÏÌ
LUÊÅN
L
VÏÌ TUÊN THUÃ TH
ThS. ÀINH THÕ NGOÅC MAI*

C

öng taác quaãn lyá thuïë hiïån nay àöëi vúái Viïåt (ii) Tuên thuã kyä thuêåt (Technical compliance): laâ
Nam noái riïng vaâ caác nûúác trïn thïë giúái noái viïåc NNT thûåc hiïån tñnh toaán vaâ nöåp thuïë àuáng theo
2
chung àang phaãi àûáng trûúác nhiïìu thaách thûác quy àõnh taåi caác àiïìu cuãa Luêåt thuïë.
khaác nhau trong nhiïåm vuå thu thuïë cuãa nhaâ nûúác.
Taåi möåt söë nûúác thuöåc khu vûåc Bùæc Myä, quan
Möåt trong nhûäng thaách thûác àoá laâ sûå àa daång haânhniïåm vïì tñnh tuên thuã cuãa NNT àûúåc phên loaåi theo
vi tuên thuã thuïë cuãa ngûúâi nöåp thuïë (NNT). Trong nghôa vuå cuãa ngûúâi nöåp thuïë, cuå thïí:
khi nguöìn lûåc cho quaãn lyá thu thuïë coá giúái haån, sûå (i) Tuên thuã trong viïåc kï khai thuïë (Filling comphûác taåp vïì haânh vi tuên thuã thuïë ngaây caâng tùng vaâ pliance): àûúåc ào lûúâng bùçng tyã lïå phêìn trùm túâ khai
khoá nùæm bùæt àùåc biïåt trong cú chïë quaãn lyá thuïë NNTàûúåc kï khai àuáng haån.
tûå tñnh, tûå khai, tûå nöåp thuïë. Àiïìu naây laâm cho cú
(ii) Tuên thuã trong viïåc nöåp thuïë (Payment comquan thuïë phaãi chõu nhiïìu sûác eáp trong viïåc laâm sao pliance): àûúåc ào lûúâng bùçng tyã lïå phêìn trùm söë tiïìn
phaãi àaãm baão söë thu cho NSNN nhùçm höî trúå thûåc thuïë àaä kï khai àûúåc nöåp àuáng haån.
hiïån nhiïåm vuå chi cho phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuäng
(iii) Tuên thuã trong viïåc khai baáo thuïë chñnh xaác
nhû quaãn lyá àêët nûúác trong möåt xaä höåi ngaây caâng(Reporting compliance): àûúåc ào lûúâng bùçng tyã lïå
phaát triïín nhû hiïån nay. Chñnh vò vêåy, tuên thuã thuïë phêìn trùm söë tiïìn nöåp thuïë àûúåc kï khai so vúái söë
àaä trúã thaânh möåt chuã àïì nghiïn cûáu quan troång. Vïì tiïìn thuïë phaãi nöåp theo quy àinh cuãa luêåt thuïë.3
mùåt lyá luêån cêìn laâm roä caác quan niïåm vïì tuên thuã Theo quan àiïím cuãa cú quan thuïë UÁc, New Zealand
thuïë, àöìng thúâi cêìn xem xeát caác nhên töë aãnh hûúãng vaâ möåt söë quöëc gia chêu AÁ thò tñnh tuên thuã cuãa NNT
àïën tuên thuã thuïë.
seä àûúåc phên loaåi vaâ xaác àõnh theo mûác àöå ruãi ro
Caác quan niïåm vïì tuên thuã thuïë
quaãn lyá. Coá 4 mûác àöå tuên thuã cuãa ngûúâi nöåp thuïë laâ:
Theo quan niïåm quöëc tïë: tñnh tuên thuã cuãa NNT
(i) Nhoám NNT coá yá thûác tûå giaác tuên thuã (Willing
laâ viïåc NNT tûå nguyïån chêëp haânh vaâ thûåc hiïån möåtto do the right thing): Nhoám naây coá xu hûúáng chêëp
caách àêìy àuã, chñnh xaác vaâ kõp thúâi caác quy àõnh, thuãhaânh nghiïm tuác caác quy àõnh, thuã tuåc vïì thuïë.
tuåc vïì thuïë theo phaáp luêåt.1
(ii) Nhoám NNT coá yá thûác tuên thuã nhûng chûa
Theo quan àiïím cuãa Trung têm nghiïn cûáu chñnh
thûåc hiïån àêìy àuã caác quy àõnh (Try to, but don’t alsaách vaâ quaãn lyá thuïë cuãa OECD, thò tñnh tuên thuã ways succeed): Nhoám naây cuäng coá yá thûác nghiïm
cuãa NNT àûúåc chia thaânh 2 nhoám chñnh sau àêy:
tuác trong viïåc chêëp haânh phaáp luêåt thuïë nhûng thûúâng
(i) Tuên thuã quy àõnh haânh chñnh (Administrative
mùæc nhûäng löîi söë hoåc trong kï khai, löîi khöng cöë yá
compliance): laâ viïåc NNT tuên thuã caác quy àõnh haânh do thiïëu hiïíu biïët vïì caác quy àõnh, thuã tuåc vïì thuïë.
chñnh vïì viïåc kï khai, nöåp thuïë àuáng haån.
(iii) Nhoám NNT chûa coá yá thûác tuên thuã phaáp luêåt
thuïë (Don’t want to comply): Àêy laâ nhoám NNT coá
1
  Forum  on  Tax  Administration,  Committee  on  Fiscal
hiïíu biïët vïì quy àõnh cuãa phaáp luêåt thuïë nhûng chûa
Affairs  of  OECD(2004),  Compliance  Risk  Managethûåc sûå nghiïm tuác chêëp haânh. Àöi khi, nhoám naây
ment:  Managing  and  Improving  Tax  Compliance
coá thïí lúåi duång caác khe húã cuãa luêåt phaáp àïí thûåc
2
  Forum  on  Tax  Administration,  Committee  on  Fiscal
hiïån haânh vi tröën traánh thuïë.
Affairs  of  OECD(2004),  Compliance  Risk  Manage(iv) Nhoám NNT cöë tònh khöng tuên thuã (Have dement:  Managing  and  Improving  Tax  Compliance
3
  Phil  Brand  (1996),  Compliance:  21st  century  apcided not to comply): Àêy laâ nhoám NNT coá ruãi ro
proach ,    National  Tax  Journal,  Vol  49,  no.3  Septemtrong quaãn lyá thuïë cao nhêët. Nhoám naây coá xu hûúáng
ber  1996.
cöë tònh thûåc hiïån caác haânh vi vi phaåm phaáp luêåt thuïë
4
 Töíng cuåc Thuïë (2005), Baáo caáo kïët quaã khoáa hoåc vïì
4
dõch  vuå  höî  trúå  àöëi  tûúång  nöåp thuïë  theo  chûúng  trònh àïí truåc lúåi.
húåp  taác  àaâo  taåo  cho  caác  nûúác  thaânh  viïn  SGATAR
lêìn thûá  3.
*  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân

49 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 6 thaáng 12/2016

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
Cú quan thuïë cùn cûá vaâo lõch sûã tuên thuã vaâ khai àûúåc nöåp coá thïí bao göìm caã túâ khai nöåp àuáng
àùåc àiïím  cuãa tûâng loaåi  hònh, ngaânh  nghïì kinh haån vaâ túâ khai chêåm nöåp. Nïëu chó tiïu naây cao chûáng
doanh cuãa NNT thaânh caác nhoám theo mûác àöå tuên toã mûác àöå tuên thuã thuïë töët hún.
thuã, tûâ  àoá coá caác haânh àöång thñch húåp  àöëi vúái (4) Tuên thuã trong viïåc nöåp túâ khai àuáng haån:
tûâng nhoám NNT theo hûúáng taåo àiïìu kiïån töët nhêët àûúåc ào bùçng tó lïå giûäa söë túâ khai nöåp àuáng haån trïn
àïí nhoám NNT tûå giaác tuên thuã vaâ coá yá thûác tuêntöíng söë túâ khai àaä àûúåc nöåp. Nïëu chó tiïu naây cao
thuã hoaân thaânh nghôa vuå thuïë cuãa mònh; àöìng thúâi chûáng toã mûác àöå tuên thuã thuïë töët hún.
àöëi vúái nhoám NNT chûa coá yá thûác tuên thuã vaâ cöë (5) Mûác àöå tuên thuã trong nöåp túâ khai noái chung:
tònh khöng tuên thuã thò aáp duång caác biïån phaáp laâ tó lïå giûäa söë túâ khai àaä nöåp àuáng haån chia cho
tuyïn truyïìn, giaáo duåc, theo doäi, kiïím tra, thanh
töíng söë ngûúâi nöåp thuïë àaä àùng kyá. Mûác àöå tuên thuã
tra, cûúäng chïë nhùçm ngùn chùån caác haânh vi gian kï khai noái chung naây àûúåc ûúác tñnh laâ kïët quaã cuãa
lêån, núå àoång tiïìn thuïë.
hai chó söë (4) vaâ (5). Nïëu chó tiïu naây cao chûáng toã
Theo quan àiïím cuãa cú quan thuïë Viïåt Nam (GDTmûác àöå tuên thuã thuïë töët hún.
General Department of Taxation): Tuên thuã thuïë laâ
+ Tuên thuã trong kï khai thuïë àûúåc hiïíu laâ tó lïå
viïåc chêëp haânh nghôa vuå cuãa ngûúâi nöåp thuïë theo giûäa söë thu nhêåp hay doanh thu kï khai vúái söë thu
àuáng luêåt quy àõnh bao göìm caác hoaåt àöång àùng kyá, nhêåp/doanh söë àûúåc chúâ àúåi seä kï khai. Noái àïën
kï khai, baáo caáo, nöåp thuïë. Bêët kyâ sûå vi phaåm naâomûác àöå tuên thuã vïì kï khai thuïë laâ noái àïën viïåc kï
trong caác khêu trïn àïìu dêîn àïën sûå khöng tuên thuã
khai trung thûåc caác khoaãn thu nhêåp, doanh thu, vaâ
úã caác mûác àöå khaác nhau.
saãn lûúång  liïn quan àïën thuïë  trûåc thu hay thuïë
Tiïu thûác àaánh giaá mûác àöå tuên thuã thuïë
giaán thu. Tuên thuã trong kï khai coá thïí àûúåc phaát
Àïí ào lûúâng, àaánh giaá mûác àöå tuên thuã thuïë, hiïån, àaánh giaá trong quaá trònh tñnh vaâ kïë toaán thuïë.
möîi quöëc gia sûã duång caác tiïu thûác khaác nhau. Hiïån Tuên thuã trong kïë toaán thuïë, quyïët toaán thuïë:Tuên
nay úã nhiïìu nûúác chuã yïëu sûã duång caác tiïu thûác thuã trong kïë toaán thuïë thïí hiïån úã viïåc phaãn aánh,
àaánh giaá mûác àöå tuên thuã phaáp luêåt thuïë cuãa NNTghi cheáp trung thûåc caác nghiïåp vuå liïn quan àïën
dûåa trïn cú súã mûác àöå tuên thuã thûåc hiïån caác nghôa viïåc tñnh toaán, xaác àõnh söë thuïë phaãi nöåp.Tuên thuã
vuå thuïë cuãa NNT theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt thuïë trong quyïët toaán thuïë laâ viïåc NNT thûåc hiïån töíng
nhû mûác àöå tuên thuã vïì àùng kyá thuïë, nöåp höì sú húåp kï khai, tñnh toaán xaác àõnh viïåc thûåc hiïån nghôa
khai thuïë, mûác àöå tuên thuã vïì khai thuïë vaâ mûác àöå vuå thuïë trong kyâ kï khai quyïët toaán theo quy àõnh
tuên thuã trong nöåp thuïë, cuå thïí:
cuãa phaáp luêåt thuïë: vïì tñnh trung thûåc, tñnh àêìy àuã,
- Tuên thuã trong viïåc àùng kyá thuïë: àïí àaánh giaá vïì thúâi haån.
mûác àöå tuên thuã trong viïåc àùng kyá thuïë, caác chó söë
- Tuên thuã trong nöåp thuïë: Noái àïën mûác àöå tuên
sau àêy thûúâng àûúåc sûã duång:
thuã trong nöåp thuïë laâ noái àïën viïåc nöåp thuïë àuáng
(1) Söë NNT vi phaåm vïì thúâi gian àùng kyá thuïë. haån, nöåp àuã söë thuïë phaãi nöåp.
Trïn thûåc tïë coá thïí coá möåt söë àöëi tûúång chêåm àùng
(6) Tyã lïå söë ngûúâi nöåp thuïë àuáng haån trïn töíng
kyá thuïë àïí trò hoaän, àïí traánh nghôa vuå thuïë. Nïëu chó söë NNT. Chó tiïu naây cho biïët tyã lïå NNT tuên thuã tûå
tiïu naây cao chûáng toã mûác àöå tuên thuã trong viïåc giaác trong viïåc àaãm baão thúâi haån nöåp thuïë theo quy
àùng kyá thuïë chûa töët.
àõnh cuãa phaáp luêåt. Nïëu chó tiïu naây cao chûáng toã
(2) Tyã lïå NNT vi phaåm vïì thúâi gian àùng kyá thuïë mûác àöå tuên thuã thuïë töët hún.
so vúái töíng söë àöëi tûúång phaãi àùng kyá thuïë. Àûúåc ào
(7) Tó lïå giûäa söë thuïë àûúåc nöåp àuáng haån trïn
bùçng tyã lïå % giûäa söë NNT vi phaåm vïì thúâi gian àùng töíng söë thuïë phaãi nöåp theo nghôa vuå thuïë cuãa ngûúâi
kyá thuïë so vúái töíng söë àöëi tûúång phaãi àùng kyá thuïë.nöåp thuïë. Chó tiïu naây cho biïët tyã lïå söë thuïë àaä àûúåc
Nïëu chó tiïu naây cao chûáng toã mûác àöå tuên thuã trong NNT àaãm baão thúâi haån thûåc hiïån nghôa vuå nöåp thuïë.
viïåc àùng kyá thuïë chûa töët.
Nïëu chó tiïu naây cao chûáng toã mûác àöå tuên thuã thuïë
- Tuên thuã vïì kï khai thuïë , göìm tuên thuã vïì nöåp töët hún.
túâ khai vaâ tuên thuã trong kï khai thuïë.
(8) Tònh hònh núå àoång: àûúåc xaác àõnh laâ tyã lïå
+ Tuên thuã vïì nöåp túâ khai coá thïí àûúåc chia thaânh giûäa söë thuïë núå àoång so vúái töíng söë thuïë phaãi nöåp.
ba chó söë khaác nhau.
Nïëu chó tiïu naây thêëp chûáng  toã mûác àöå tuên thuã
(3) Tuên thuã trong nöåp túâ khai cuãa NNT: Chó söë thuïë töët hún.
naây ào lûúâng tó lïå giûäa söë túâ khai àûúåc nöåp vaâ söë Viïåc tñnh toaán vaâ phên tñch caác chó tiïu vïì tuên
NNT thûåc tïë àûúåc àùng kyá taåi cú quan thuïë. Caác túâ thuã thuïë àïí àaánh giaá mûác àöå tuên thuã thuïë, tòm ra
50 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 6 thaáng 12/2016

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
caác nguyïn nhên vaâ coá kïë hoaåch, biïån phaáp quaãn lyá nghiïåp. Hïå thöëng chñnh saách phaáp luêåt noái chung vaâ
phuâ húåp nhùçm àaãm baão cöng bùçng, goáp phêìn nêng caác chñnh saách thuïë noái riïng àûúåc xêy dûång àöìng
cao mûác àöå tuên thuã phaáp luêåt thuïë cuãa NNT.
böå, roä raâng, minh baåch seä taåo möi trûúâng thuêån lúåi
 Nhên töë aãnh hûúãng àïën tñnh tuên thuã thuïë
cho saãn xuêët kinh doanh phaát triïín, giaãm chi phñ
Tuên thuã thuïë laâ möåt khaái niïåm phûác taåp, diïîn ra tuên thuã, giaãm ruãi ro do tham nhuäng vaâ phiïìn haâ cho
úã caác cêëp àöå khaác nhau. Cêëp àöå tñch cûåc nhêët laâ
ngûúâi nöåp thuïë qua àoá cuäng giuáp cho viïåc thûåc hiïån
cam kïët tuên thuã, tiïëp theo laâ chêëp nhêån tuên thuã, tuên thuã thuïë töët hún. Ngûúåc laåi, nïëu hïå thöëng phaáp
tiïu cûåc hún laâ miïîn cûúäng tuên thuã vaâ tröën traánh luêåt thuïë phûác taåp, khöng àöìng böå, thiïëu tñnh chùåt
thûåc hiïån nghôa vuå thuïë. Vêën àïì àùåt ra laâ taåi sao cheä vaâ chöìng cheáo seä laâm tùng cú höåi cho NNT coá
NNT tuên thuã hoùåc khöng tuên thuã vaâ taåi sao NNT nhûäng haânh vi lúåi duång keä húã cuãa luêåt àïí truåc lúåi,
laåi tuên thuã úã möåt cêëp àöå naâo àoá. Muöën nêng caolaâm giaãm taác duång quaãn lyá vaâ rùn àe cuãa luêåt phaáp.
tñnh tuên thuã cuãa NNT thò cêìn phaãi hiïíu tñnh tuên
Thûá ba, nhoám yïëu töë thuöåc vïì quaãn lyá cuãa cú
thuã bõ taác àöång búãi nhûäng yïëu töë naâo vaâ mûác àöå taác
quan thuïë:  Àêy laâ nhoám nhên töë phaãn aánh khaã nùng,
àöång cuãa nhûäng yïëu töë naây ra sao àïí tûâ àoá coá biïåntrònh àöå töí chûác quaãn lyá cuãa cú quan thuïë. Nhoám
phaáp nêng cao tñnh tuên thuã thuïë. Haânh vi tuên thuã nhên töë naây àûúåc xaác àõnh göìm caác nöåi dung:
cuãa NNT khöng phaãi laâ möåt yïëu töë àöåc lêåp, bêët biïën, - Töí chûác böå maáy hïå thöëng quaãn lyá thu thuïë. Möåt
noá chõu taác àöång cuãa caác yïëu töë trong möi trûúângcú quan thuïë coá töí chûác húåp lyá, coá trònh àöå, khaã
hoaåt àöång vaâ caác yïëu töë trong baãn thên ngûúâi nöåpnùng quaãn lyá töët seä àaãm baão duy trò tñnh thûåc thi cuãa
thuïë. Caác nhên töë chuã yïëu aãnh hûúãng àïën tñnh tuên luêåt phaáp, àaãm baão tñnh cöng bùçng trong giaãi quyïët
thuã thuïë bao göìm:
caác vêën àïì tranh chêëp vïì thuïë, qua àoá goáp phêìn
Thûá nhêët, nhoám yïëu töë vïì tònh hònh kinh tïë, xaänêng cao tñnh tuên thuã thuïë.
höåi: Nhoám yïëu töë naây bao göìm caác yïëu töë nhû töëc - Caác quy trònh nghiïåp vuå quaãn lyá thuïë, caác thuã
àöå tùng trûúãng kinh tïë, laäi suêët, laåm phaát, tònh hònh tuåc vïì thuïë (thuã tuåc àùng kyá thuïë, kï khai, nöåp thuïë,
chñnh trõ, ngoaåi giao,... Àêy laâ caác yïëu töë vô mö nïn hoaân thuïë,...) coá tñnh öín àõnh, minh baåch roä raâng seä
aãnh hûúãng àïën tñnh tuên thuã cuãa têët caã caác nhoámtaåo àiïìu kiïån thuêån lúåi töëi àa vaâ giaãm chi phñ tuên
NNT. Möåt khi nïìn kinh tïë phaát triïín öín àõnh, tyã lïå thuã cho NNT, giaãm ruãi ro do tham nhuäng vaâ phiïìn
laåm phaát àûúåc kiïìm chïë, tònh hònh chñnh trõ öín àõnh haâ. Nïëu thuã tuåc haânh chñnh thuïë quaá rûúâm raâ, phûác
seä coá taác àöång tñch cûåc àïën tñnh tuên thuã thuïë. Ngûúåctaåp, khoá thûåc hiïån seä khöng khuyïën khñch NNT tuên
laåi seä coá taác àöång bêët lúåi àïën tñnh tuên thuã thuïë.
thuã tûå giaác, chi phñ tuên thuã vò thïë seä tùng lïn.
Chùèng haån, laäi suêët thõ trûúâng, laäi suêët ngên haâng laâ - Tñnh sùén coá, phuâ húåp vaâ dïî tiïëp cêån cuãa caác
yïëu töë taác àöång àïën quyïët àõnh tuên thuã, trò hoaän dõch vuå höî trúå vaâ tû vêën thuïë do cú quan thuïë cung
hay khöng tuên thuã thuïë. Khi laäi suêët tùng, caác àöëi cêëp seä giuáp NNT giaãm gaánh nùång tòm kiïëm thöng tin
tûúång nöåp thuïë coá àaåo àûác thuïë töìi seä coá thïí tròvïì quy àõnh cuãa luêåt thuïë cuäng nhû quy trònh tuên
hoaän viïåc nöåp thuïë, coá thïí tuên thuã thuïë nhûng khöng thuã. Nhûäng dõch vuå ngheâo naân, khoá tiïëp cêån thûúâng
tûå nguyïån, hoùåc coá khaã nùng tröën thuïë hay traánh laâ lyá do giaãi thñch cho chi phñ tuên thuã thuïë cao, nhêët
thuïë. Laåm phaát cao aãnh hûúãng àïën thaái àöå tuên thuã laâ àöëi vúái caác doanh nghiïåp quy mö nhoã vaâ àêy laâ
thuïë khi noá taác àöång àïën mûác sinh lúåi cuãa caác hoaåtmöåt trong nhûäng nguyïn nhên cú baãn cuãa tröën thuïë.
àöång saãn xuêët kinh doanh. Laåm phaát öín àõnh úã mûác
- Tñnh cûúäng chïë húåp lyá cuãa cú quan thuïë thïí
húåp lyá kñch thñch saãn xuêët kinh doanh vaâ taác àöånghiïån úã caác biïën söë nhû: têìn suêët thanh tra thuïë, khaã
àïën sûå tuên thuã thuïë thöng qua hiïåu ûáng thu nhêåp. nùng phaát hiïån tröën thuïë vaâ ruãi ro vïì thuïë, caác biïån
Möåt vêën àïì nöíi cöåm khaác àöëi vúái caác nûúác àang phaát
phaáp cûúäng chïë thuïë, mûác àöå nghiïm khùæc cuãa hònh
triïín nhû Viïåt Nam àoá laâ caác giao dõch tiïìn mùåt vêîn phaåt do tröën thuïë. Viïåc kiïím soaát vaâ cûúäng chïë húåp
laâ chuã yïëu, thanh toaán qua caác thïí chïë nhû ngên
lyá cuãa cú quan thuïë seä àaãm baão tñnh rùn àe àöëi vúái
haâng, kho baåc vêîn coân haån chïë, àiïìu naây cuäng coá caác trûúâng húåp cöë tònh vi phaåm phaáp luêåt. Ngoaâi yïëu
aãnh hûúãng àïën mûác àöå tuên thuã thuïë.
töë thanh tra, kiïím tra cuãa cú quan thuïë thò viïåc giaám
Thûá hai, nhoám yïëu töë vïì chñnh saách phaáp luêåt saát tuên thuã thuïë noái chung cuäng rêët quan troång,
noái chung vaâ chñnh saách thuïë noái riïng. Àêy laâ möåt giaám saát cuãa xaä höåi, giaám saát cuãa caác cú quan dên
trong caác yïëu töë cûåc kyâ quan troång taác àöång àïën tñnhcûã àöëi vúái caác haânh vi khöng tuên thuã, qua àoá phaát
tuên thuã, búãi leä nhoám nhên töë naây coá aãnh hûúãng trûåc
hiïån caác trûúâng húåp khöng tuên thuã vaâ coá caác biïån
tiïëp àïën hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh cuãa doanh phaáp xûã lyá phuâ húåp.

51 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 6 thaáng 12/2016

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
- Trònh àöå chuyïn mön, tñnh traách nhiïåm, àaåo àûác
Thûá tû, nhoám nhên töë xuêët phaát tûâ baãn thên NNT:
nghïì nghiïåp cuãa caác caán böå, cöng chûác quaãn lyá thuïë bao göìm caác nhên töë thuöåc vïì àùåc thuâ hoaåt àöång
seä goáp phêìn àaãm baão tñnh nghiïm minh cuãa phaáp cuãa doanh nghiïåp, nhên töë kinh tïë, nhên töë haânh vi.
luêåt. Viïåc kiïån toaân töí chûác, böìi dûúäng àaâo taåo caán
Cuå thïí:
böå thuïë laâ nhûäng yïëu töë mang tñnh chêët quyïët àõnh
- Àùåc thuâ hoaåt àöång cuãa doanh nghiïåp: Mûác àöå
cho sûå thaânh cöng cuãa möåt hïå thöëng quaãn lyá thuïë. àa daång vaâ phûác taåp trong cú cêëu hoaåt àöång cuãa
Àöåi nguä caán böå, cöng chûác thuïë gioãi vïì chuyïn mön NNT, chêët lûúång cuãa hïå thöëng kiïím soaát nöåi böå (bao
nghiïåp vuå thuïë, gioãi kïë toaán, thaânh thaåo kyä nùng laâmgöìm chêët lûúång caác quy trònh kiïím soaát, sûå húåp lyá
viïåc, kyä nùng quaãn lyá, coá trònh àöå tin hoåc vaâ ngoaåi
vaâ chùåt cheä cuãa hïå thöëng kïë toaán, mûác àöå tuên thuã
ngûä, vúái phêím chêët àaåo àûác töët, coá tinh thêìn phuåc vuå
caác quy trònh vaâ hïå thöëng kïë toaán, trònh àöå cuãa nhên
nhên dên, àêët nûúác seä goáp phêìn nêng cao hiïåu lûåc viïn), haânh vi cuãa caác caá nhên tham gia vaâo hoaåt
quaãn lyá thuïë, nêng cao tñnh tuên thuã thuïë. Khi cú àöång kinh doanh vaâ haânh vi cuãa ngûúâi laänh àaåo hoaåt
quan thuïë àûúåc xaä höåi nhêån thûác laâ ngûúâi hoaåt àöångàöång kinh doanh... cuäng coá taác àöång khöng nhoã àïën
vò lúåi ñch Nhaâ nûúác vaâ cöång àöìng, coi NNT laâ khaách
mûác àöå tuên thuã thuïë.
haâng thò sûå tuên thuã thuïë seä àaåt úã mûác cao. Ngûúåc laåi - Nhên töë kinh tïë. Thuöåc vïì nhên töë naây coá thïí kïí
möåt chñnh quyïìn khöng àaåi diïån cho quyïìn lúåi chung àïën nhû:
seä giaãm sûå húåp taác vaâ tùng sûå chöëng àöëi.
+ Gaánh nùång vïì taâi chñnh: söë thuïë phaãi nöåp vaâ
- Trang thiïët bõ phuåc vuå cöng taác quaãn lyá thuïë haânh vi tuên thuã thuïë luön coá möëi quan hïå chùåt cheä
cuãa cú quan thuïë, trònh àöå ûáng duång cöng nghïå thöng vúái nhau. Nïëu phaãi nöåp möåt khoaãn thuïë quaá lúán thò
tin trong caác hoaåt àöång cuãa cú quan thuïë. Theo sûå NNT coá thïí traánh phaãi nöåp toaân böå hoùåc tòm caách
phaát triïín cuãa nïìn kinh tïë, söë lûúång NNT ngaây caâng àiïìu chónh söë liïåu baáo caáo nhùçm laâm giaãm söë thuïë
nhiïìu, àoâi hoãi phaãi chuá troång àêìu tû cú súã vêåt chêët,phaãi nöåp.
nêng cao trònh àöå ûáng duång cöng nghïå thöng tin vaâo
+ Chi phñ tuên thuã: bao göìm thúâi gian phaãi boã ra
quaãn lyá thuïë, àiïìu naây giuáp tiïët kiïåm khöng chó vïì àïí hoaân têët thuã tuåc thuïë, chi phñ vïì kïë toaán thuïë...
nhên lûåc quaãn lyá cuãa cú quan thuïë maâ coân keáo theo vaâ coá thïí bao göìm caã chi phñ vïì mùåt têm lyá nhû
nhiïìu lúåi ñch khaác nhû giuáp cho NNT àûúåc hûúãng cùng thùèng thêìn kinh do NNT khöng nùæm chùæc hoå coá
caác dõch vuå do cú quan thuïë cung cêëp ngaây möåt töët àaáp ûáng àûúåc caác quy àõnh cuãa caác luêåt thuïë hay
hún, mûác àöå haâi loâng cuãa NNT vò thïë coá thïí tùng khöng. NNT phaãi boã ra caác chi phñ trïn àïí tuên thuã
lïn, àiïìu naây coá taác àöång tñch cûåc àïën mûác àöå tuên nghôa vuå thuïë, do àoá töíng söë tiïìn maâ NNT phaãi chi
thuã thuïë.
ra lúán hún söë thuïë thûåc nöåp vaâo NSNN. Nïëu chi phñ
- Caác quan hïå cöång taác, phöëi húåp cuãa cú quan tuên thuã thêëp seä dêîn àïën mûác àöå tuên thuã tûå nguyïån
thuïë vúái caác àún võ coá liïn quan trong viïåc quaãn lyá tùng lïn vaâ ngûúåc laåi.
thuïë. Àïí coá thïí nùæm bùæt chñnh xaác vïì tònh traång - Nhên töë haânh vi: laâ yïëu töë chi phöëi khaá quan
tuên thuã cuãa NNT, cú quan thuïë phaãi coá àêìy àuã thöng troång àïën thaái àöå tuên thuã thuïë. Thuöåc nhoám naây coá
tin. Ngoaâi nhûäng thöng tin do NNT cung cêëp thöng
thïí kïí àïën nhû: caãm nhêån vïì sûå cöng bùçng trong
tin do baãn thên ngaânh thuïë thu thêåp trong quaá trònh tuên thuã thuïë; Súå haäi, lo súå vïì khaã nùng vi phaåm
quaãn lyá coân phaãi truy cêåp, tham chiïëu vúái caác thöng phaáp luêåt thuïë; Thaái àöå cuãa ngûúâi nöåp thuïë àöëi vúái
tin khaác liïn quan àïën NNT do caác cú quan, töí chûác
ruãi ro khi tröën thuïë... Cuå thïí:
chuyïn ngaânh nùæm giûä. Vò vêåy, viïåc thiïët lêåp hïå thöëng + Sûå khaác biïåt cuãa tûâng caá nhên: giúái tñnh, tuöíi
maång trao àöíi thöng tin giûäa cú quan thuïë vaâ caác cú taác, trònh àöå hoåc vêën, àaåo àûác, ngaânh nghïì, tñnh
quan khaác nhû cú quan kho baåc, cú quan taâi chñnh,
caách, hoaân caãnh... luön chûáa àûång nhûäng ruãi ro nhêët
cú quan haãi quan, cú quan quaãn lyá doanh nghiïåp,
àõnh trong viïåc tuên thuã phaáp luêåt thuïë vò noá taác
caác ngên haâng thûúng maåi, cú quan thöëng kï... laâ
àöång àïën haânh vi cuãa NNT. Nïëu NNT hiïíu roä phaáp
vö cuâng quan troång.
luêåt thuïë, hoå coá thïí tûå giaác chêëp haânh phaáp luêåt
- Tñnh àöång viïn, thuác àêíy, maâ àùåc trûng laâ caác thuïë töët hún vaâ ngûúåc laåi seä dêîn àïën tònh traång traánh
hònh thûác khuyïën khñch, tuyïn dûúng NNT thûåc hiïån
thuïë, tröën thuïë.
töët nghôa vuå thuïë, cöng nhêån bùçng caác phêìn thûúãng
+ Caãm  nhêån vïì  ruãi ro  töëi thiïíu  cuäng coá  taác
vêåt chêët, tinh thêìn. Nïëu cú quan quaãn lyá coá caác hònh àöång nhêët àõnh àïën tuên thuã thuïë. Nïëu NNT coá cú
thûác àöång viïn phuâ húåp seä coá taác duång goáp phêìnhöåi khöng tuên thuã vaâ hoå coá yá nghô rùçng ruãi ro
nêng cao tñnh tuên thuã cuãa NNT.
khöng àaáng kïí nïëu khöng tuên thuã thò NNT àoá dïî
52 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 6 thaáng 12/2016

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
daâng chêëp nhêån ruãi ro naây àïí àöíi lêëy sûå khöng phaáp luêåt thuïë; chñnh saách thuïë phaãi àûúåc tuyïn
tuên thuã, vaâ do vêåy coá thïí xuêët hiïån tònh traång truyïìn sêu röång àïën NNT àïí hoå hiïíu vaâ tûå xaác àõnh
khöng kï khai hoùåc kï khai söë liïåu tñnh thuïë thêëp
quyïìn, nghôa vuå cuãa mònh.
hún söë liïåu thûåc tïë.
2) Cú quan thuïë cêìn ûu tiïn cho caác hoaåt àöång
+ Caãm nhêån vïì sûå khöng cöng bùçng laâ nhên töë phöí biïën chñnh saách röång raäi àïën NNT ban haânh tiïu
coá aãnh hûúãng àïën mûác àöå tuên thuã thuïë. Nïëu NNT chñ phên nhoám ngûúâi nöåp thuïë vaâ xaác àõnh danh
cho rùçng hïå thöëng phaáp luêåt thuïë khöng àaãm baão saách ngûúâi nöåp thuïë thuöåc caác nhoám tuên thuã khaác
sûå cöng bùçng hoùåc NNT bõ àöëi xûã khöng cöng bùçng nhau trïn cú súã thöng tin vïì lõch sûã ngûúâi nöåp thuïë.
thò hoå coá thïí ñt tuên  thuã hún. Möåt khi NNT caãm Àùåc biïåt, cêìn àöíi múái quy trònh lêåp kïë hoaåch tuyïn
thêëy bõ àöëi xûã khöng cöng bùçng, thiïëu sûå tin tûúãng truyïìn vaâ höî trúå úã cú quan thuïë hûúáng vaâo nhu cêìu
thò nguy cú hoaåt àöång cuãa nïìn kinh tïë ngêìm coá thïí khaách haâng laâ ngûúâi nöåp thuïë; têåp huêën caác kyä nùng
gia tùng, NNT cöë tònh tröën traánh thûåc hiïån nghôa vuå tuyïn truyïìn vaâ höî trúå cho caán böå thuïë àùåc biïåt laâ kyä
thuïë. Bïn caånh àoá, nhêån thûác vïì tñnh khöng cöng
nùng truyïìn àaåt thöng tin, diïîn thuyïët vaâ giao tiïëp. 
bùçng trong tiïëp cêån thöng tin vaâ thuã tuåc haânh chñnh
3) Hiïån àaåi hoaá quaãn lñ thuïë cuäng laâ möåt trong
thuïë coá taác àöång khöng nhoã àïën têm lyá tuên thuã caác yïëu töë goáp phêìn nêng cao tñnh tuên thuã trong
thuïë, àùåc biïåt khi hïå thöëng thuã tuåc tuên thuã thuïë thu nöåp thuïë. Trong 5 nùm gêìn àêy, ngaânh thuïë àaä
phûác taåp, rûúâm raâ.
àaåt àûúåc nhiïìu thaânh cöng trong viïåc ûáng duång cöng
Thûá nùm, caác nhên töë khaác:
nghïå thöng tin vaâo quaãn lñ, höî trúå NNT thûåc hiïån
- Caác yïëu töë xaä höåi cuäng coá aãnh hûúãng àïën tñnh
nghôa vuå cuãa mònh. Tuy nhiïn, vêîn chûa khùæc phuåc
tuên thuã thuïë. Thuöåc nhoám naây coá thïí kïí àïën nhû: àûúåc hoaân toaân tñnh khöng tuên thuã cuãa NNT. Viïåc
Chuêín mûåc xaä höåi, aãnh hûúãng xaä höåi vaâ traách nhiïåm
thiïët lêåp möåt giao diïån dïî daâng, thên thiïån vúái NNT
cuãa tûâng chuã thïí trong möåt cöång àöìng xaä höåi; Dû cuäng seä caãi thiïån dõch vuå höî trúå NNT, theo àuáng
luêån xaä höåi, danh tiïëng, võ thïë vaâ vai troâ cuãa tûângphûúng chêm “Höî trúå NNT laâ traách nhiïåm cuãa cú
chuã thïí trong möåt cöång àöìng xaä höåi
quan Thuïë”.
- Sûå phaát triïín cuãa caác dõch vuå nhû dõch vuå laâm 4) Ngoaâi ra, cuâng vúái viïåc aáp duång cöng nghïå
thuã tuåc vïì thuïë, dõch vuå kïë toaán, kiïím toaán cuäng coámúái trong cöng taác quaãn lñ, cú quan Thuïë cuäng cêìn
aãnh hûúãng nhêët àõnh àïën tñnh tuên thuã thuïë. Àùåc tùng cûúâng raâ soaát phaát hiïån vaâ xûã lñ nhùçm giaãm
trûng cuãa caác dõch vuå naây laâ coá tñnh chuyïn nghiïåp,
thiïíu caác haânh vi khöng tuên thuã cuãa NNT, àöìng thúâi
chuyïn mön hoáa. Khi caác dõch vuå naây phaát triïín,
phaãi coá nhûäng cöng cuå höî trúå tñch cûåc cho hoaåt àöång
ngûúâi nöåp thuïë coá nhiïìu cú höåi sûã duång chuáng, coá
cuãa caã cú quan Thuïë vaâ NNT, nhêët laâ cöng cuå cöng
thïí taåo àiïìu kiïån tiïët kiïåm chi phñ, ngoaâi ra coân goáp
nghïå thöng tin.
phêìn nêng cao tñnh tuên thuã phaáp luêåt thuïë, giaãm
5) Tuyïn truyïìn, giaáo duåc àaåo àûác cho NNT àïí
thiïíu caác haânh vi vi phaåm trong quaá trònh thûåc hiïån
hoå coá thïí traã lúâi roä raâng àûúåc cêu hoãi- taåi sao phaãi
nghôa vuå thuïë.
nöåp thuïë vaâ thêëy àûúåc sûå khaác nhau giûäa möåt NNT
Giaãi phaáp tùng tñnh tuên thuã tûå nguyïån cuãa
vaâ ngûúâi khöng nöåp thuïë trong con mùæt cuãa cöång
NNT
àöìng, xaä höåi.

Coá thïí thêëy rùçng, nêng cao tñnh tuên thuã cuãa
NNT luön laâ vêën àïì àùåt ra cho caác cú quan Thuïë cuãa
moåi quöëc gia. Vaâ àïí khùæc phuåc àûúåc tñnh khöng tuên TAÂI LIÏåU THAM KHAÃO
thuã cuãa NNT phuå thuöåc vaâo caã cú quan Thuïë vaâ 1.  Forum on Tax Administration, Compliance Risk Management:  Managing  and  Improving  Tax  Compliance
,
NNT. Àïí nêng cao tñnh tuên thuã cuãa NNT cêìn phaãi
Committee  on  Fiscal  Affairs  of  OECD  (2004).
coá caác giaãi phaáp àöìng böå:
2.  Phil  Brand  (1996),  Compliance:  21st  century  ap1) Xêy dûång chñnh saách thuïë àaãm baão tñnh àún
proach ,  National  Tax  Journal,  Vol  49,  no.3  September  1996.
giaãn, cöng khai, minh baåch. Àêy laâ giaãi phaáp quan
troång vò chñnh saách thuïë laâ nhên töë quan troång taác 3.  Töíng cuåc Thuïë (2005), Baáo caáo kïët quaã khoáa hoåc vïì
àöång túái yá thûác tuên thuã cuãa NNT, noá khöng chó goáp dõch  vuå  höî  trúå  àöëi  tûúång  nöåp thuïë  theo  chûúng  trònh
húåp  taác  àaâo  taåo  cho  caác  nûúác  thaânh  viïn  SGATAR
phêìn giaãm búát chi phñ maâ coân giaãm búát caác haânh vi
lêìn thûá  3.
tröën thuïë, traánh thuïë. Tñnh àún giaãn, cöng khai, minh 4.  Robert Brown  and Mark  Mazur  (2002),  The National
baåch cuãa chñnh saách thuïë àûúåc hiïíu laâ sûå àún giaãn, Research  Program:  IRS ’  New  Approach  to  Measuring  Taxpayer  Compliance.
roä raâng, mang tñnh nhêët quaán trong caác quy àõnh vïì

53 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 6 thaáng 12/2016

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

MỘT SỐ ĐỀ THI VÀ CÁC DẠNG CÂU HỎI VÀO CÁC NGÂN HÀNG

Thời gian vừa qua, nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong nước như: Cầu Văn Thánh, lắp đặt điện kế điện tử, các dự án do PMU 18 quản lý đã không đạt được mục tiêu đầu tư ban đầu do chất lượng quá kém, công trình xuống cấp, gây bất bình trong dư luận xã hội, nên Chính phủ đã phải chi thêm tiền để thực hiện việc cải tạo, sửa chữa, thậm chí là thay mới để khắc phục hậu quả nói trên....


Bài giảng 21: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Việt Nam: Cố định hay thả nổi? (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

Hệ thống tiền tệ quốc tế; vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái là những nội dung chính sẽ được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 21: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Việt Nam: Cố định hay thả nổi? (Học kỳ Thu 2014-2015)". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Cải cách công tác tuyên truyền thuế

Tài liệu gồm các nội dung: Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trong thực hiện chính sách thuế; cải tiến lề lối làm việc và đưa ra đề xuất thực hiện trong thời gian tới. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 1 - GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Bài 1 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này trình bày các kiến thức sau: Cơ sở hình thành và khái niệm thanh toán quốc tế, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế, ngân hàng đại lý, các bên tham gia thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế.


Bài giảng Tài chính tiền tệ - Chương 2: Lý luận cơ bản về tiền tệ

Trong chương 2 Lý luận cơ bản về tiền tệ của bài giảng Tài chính tiền tệ nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển cảu tiền tệ, bản chất chức năng cảu tiền tệ. Thực chất tiền tệ là hàng hóa đặc biêt đóng vai trò vật trung gian trong trao đổi.


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 7 - ThS. Trần Linh Đăng

Mục tiêu của chương 7 Chính sách tiền tệ thuộc bài giảng tiền tệ ngân hàng nhằm trình bày về các kiến thức: mục tiêu của chính sách tiền tệ, vận dụng các công cụ của chính sách tiền tệ, vận dụng các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua.


Bài giảng Bảo hiểm - Nguyễn Anh Vũ

Bài giảng Bảo hiểm do Nguyễn Anh Vũ biên soạn trình bày một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm, một số rủi ro được bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, các nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm thương mại, các loại hình và sản phẩm bảo hiểm, cơ cấu tổ chức và các nghiệp vụ của công ty bảo hiểm, bảo hiểm tiền gửi.


Chuyên đề 7: Tự do hóa tài chính

Mục đích nghiên cứu của Chuyên đề Tự do hóa tài chính nhằm nêu kiềm chế và trự do hóa tài chính, tự do hóa tài chính và mối quan hệ tăng trưởng, tự do hóa tài khoản vốn và tăng trưởng. Tự do hóa thị trường và sự bay hơi.


Bài giảng môn học Thị trường tài chính

Chủ thể tham gia của thị trường tài chính là những pháp nhân hay thể nhân đại diện cho những nguồn cung cầu về vốn tham gia trên thị trường tài chính, chủ yếu là các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm, các quỹ tín dụng.


Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Nhật Bản và bài học cho Việt Nam

Bài viết Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Nhật Bản và bài học cho Việt Nam giới thiệu một số vấn đề tương đồng trong hệ thống ngân hàng NB những năm 1990 và VN hiện nay; những bài học về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Nhật Bản.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu