Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng

Nội dung của tài liệu trình bày về cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất, nội dung và trình tự các bước tiến hành quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng cũng như kinh phí và kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng Mô hình quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng Tài liệu Quy hoạch, Mô hình quy hoạch đất, Sử dụng đất, Quy hoạch sử dụng đất, Hiện trạng sử dụng đất
4.4 5 78
  • 5 - Rất hữu ích 29

  • 4 - Tốt 49

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngân hàng Phát triển Châu á

Dự án hỗ trợ kỹ thuật
Tăng cường năng lực giảm nghèo miền trung
ADB TA 3772 - VIE

Mô hình quy hoạch sử
dụng đất và giao đất
có sự tham gia của cộng đồng

Tháng 11 năm 2003

Mục lục

Các chữ viết tắt ________________________________________________________________ 3
Giới thiệu chung ______________________________________________________________ 4
Phần 1. Cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất________________________ 5
1.1. Hiện trạng quy hoạch và giao đất tại 8 xã thí điểm __________________________________ 5
1.2. Cơ sở của quy hoạch sử dụng đất và giao đất _______________________________________ 6
1. 3. Nguyên tắc của Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng ________ 6

Phần 2. Nội dung và trình tự các bước tiến hành QHSDĐ và GĐ có
sự tham gia của cộng đồng __________________________________________________ 7
2.1. Các bước trong quy hoạch và giao đất có sự tham gia của cộng đồng ___________________ 7
Bước 1. Công tác chuẩn bị _________________________________________________________ 7
1 Chuẩn bị về tổ chức ___________________________________________________________ 7
2. Chuẩn bị về chuyên môn và kỹ thuật _____________________________________________ 8
Bước 2. Điều tra ngoại nghiệp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất _____________________ 10
1. Họp dân lần 1 ______________________________________________________________ 10
2. Tổ chức điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ____________________________ 10
Bước 3: Lập quy hoạch sử dụng đất và dự kiến phương án giao đất________________________ 11
1. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất ________________________________________________ 11
2. Dự thảo phương án giao đất ___________________________________________________ 11
3. Thảo luận phương án QHSDĐ và GĐ ___________________________________________ 12
4. Thông qua phương án QHSDĐ và GĐ tại cấp xã___________________________________ 12
5. Xét duyệt tại cấp huyện_______________________________________________________ 12
6. Sản phẩm của bước 3 ________________________________________________________ 13
Bước 4: Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trên thực địa _________________________________ 13
Bước 5: Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_________ 13
1. Đăng ký QSDĐ, lập hồ sơ xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại cấp xã __________________ 13
2. Thẩm định và phê duyệt tại UBND cấp huyện _____________________________________ 13
3. Sản phẩm của bước 5 ________________________________________________________ 14
2.2. Giám sát và đánh giá __________________________________________________________ 14

Phần thứ ba: Kinh phí và kế hoạch thực hiện ___________________________ 15
1. Dự kiến kinh phí cho QHSDĐ và GĐ ______________________________________________ 15
2. Kế hoạch thực hiện _____________________________________________________________ 16
2.1. Kế hoạch đào tào cán bộ nguồn (TOT) ___________________________________________ 16
2.2. Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng ______________ 16

Phần thứ 4: Phụ lục _________________________________________________________ 18
Phụ lục 1. Những nguyên tắc chỉ đạo trong quy hoạch sử dụng đất và giao đất _____________ 18
Phụ lục 2. Đề cương lập phương án quy hoạch sử dụng đất______________________________ 20
Phụ lục 3. Biện pháp kỹ thuật điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai và tài nguyên
rừng ___________________________________________________________________________ 28
Phụ lục 4. Tham gia của người dân trong quá trình QHSDĐ và GĐ ______________________ 31
Phụ lục 5. Dự kiến kinh phí cho đào tạo cán bộ nguồn (TOT) ____________________________ 34

model_land_use_allocation_vn.doc

2

Các chữ viết tắt

ADB
CT
ĐKĐĐ
CACERP
ĐLN

GĐLN
GTZ
HĐBT
HĐND
MARD

NNPTNT
PTNT
QHSDĐ
QSDĐ
SNV
TCĐC
TTLT
UBND

Ngân hàng Phát triển Châu á
Chỉ Thị
Đăng ký đất đai
Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật
Đất lâm nghiệp
Giao đất
Giao đất lâm nghiệp
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Đức
Hội đồng Bộ trưởng
Hội đồng Nhân dân
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Nghi định
Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
Phát triển Nông thôn
Quy hoạch sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Tổ chức Phát triển của Hà Lan
Tổng cục Địa chính
Thông tư liên tịch
Uỷ ban Nhân dân

model_land_use_allocation_vn.doc

3

Giới thiệu chung
Hướng dẫn “Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng” được xây dựng dựa trên
kết quả điều tra và phân tích hiện trạng sử dựng đất ở 8 xã thí điểm của 8 huyện thuộc 4 tỉnh của Dự án
“Nâng Cao Năng Lực Giảm Nghèo Miền Trung” ADB-Việt Nam”. Tài liệu hướng này đã được xây dựng
dựa trên căn cứ các Qui định của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường), của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) về quy hoạch sư dụng đất (QHSDĐ) và về giao đất lâm
nghiệp (GĐLN), về đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tài
liệu hướng dẫn này cũng đã tham khảo các kinh nghiệm thành công về QHSDĐ và GĐ của các dự án
khác, ví dụ (i) Dự án Lĩnh vực Lâm nghiệp (ADB/MARD), (ii) Dự án nâng cao năng lực quản lý Lâm
nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (SNV/Huê), và (iii) Dự án phát triển Lâm nghiệp xã hội Sông Đà
(GTZ/MARD). Khi nói đến QHSDĐ và GĐ ở 8 xã thí điểm, phải hiểu là đất lâm nghiệp, vì các xã này
đều là xã vùng sâu, vùng xa và thuộc vùng núi.
Tài liệu hướng dẫn được chia làm bốn phần:
Phần thứ nhất: “Cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất”. Phần này trình bày những nét chính về bất
cập trong quản lý, sử dụng, quy hoạch và giao đất hiện nay ở 8 xã thí điểm của 8 huyện thuộc 4 tỉnh vùng
Dự án. Những bất cập đó sẽ là cơ sở cho việc xây dựng một quy trình quy hoạch và giao đất khả thi, phù
hợp với điều kiện cụ thể của từng xã, và ổn định lâu dài để người dân yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất
trên mảnh đất mà họ đang sinh sống. Quy trình quy hoạch sử dụng đất và giao đất cải tiến ở đây chính là:
quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng. Phân này còn trình bày những
nguyên tắc QHSDĐ và GĐ có sự tham gia của cộng đồng
Phần thứ hai: “Quy hoạch sử dụng đất và giao đất có sự tham gia của cộng đồng”. Phần này trình bày
trình tự thủ tục các bước thực hiện QHSDĐ và GĐ có sự tham gia của cộng đồng
Phần thứ ba: Kinh phí và kế hoạch thực hiện.
Phần thứ tư: “Phụ lục”. Phần này bao gồm một số tài liệu hướng dẫn chi tiết, hệ thống tài liệu bản đồ,
biểu mẫu hồ sơ phải lập trong quá trình quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) và giao đất (GĐ). Đó là những
tài liệu, biểu mẫu không thể thiếu được trong QHSDĐ và GĐ.

model_land_use_allocation_vn.doc

4

Phần 1. Cơ sở quy hoạch sử dụng đất và giao đất
1.1. Hiện trạng quy hoạch và giao đất tại 8 xã thí điểm
Kết quả phân tích thực trạng các vấn đề liên quan đến Đất và Môi trường ở 8 xã thí điểm thuộc 4 tỉnh
vùng Dự án, có thể đưa ra một số nhận xét chính nhất sau đây:
Việc quy hoạch sử dụng đất vẫn còn theo phương thức mệnh lệnh từ trên xuống, chủ yếu dựa vào định
hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hoặc của huyện, Sở Địa chính và phòng Địa chính Huyện lập
phương án quy hoạch đất theo định hướng chính trị và chỉ tiêu đã có sẵn.
Quy hoạch sử dụng đất không có sự tham gia của người dân và các bên có liên quan, không dựa vào tiềm
năng của từng loại đất, điều kiện cụ thể của xã và của thôn/bản sở tại. Quy hoạch sử dụng đất chủ yếu
được xây dựng trong văn phòng và trên bản đồ của các cơ quan Địa chính tỉnh và huyện. Chính vì vậy,
quy hoạch sử dụng đất mặc dù đã được xây dựng, song không ổn định, không khả thi và không áp dụng
được ở cấp xã.
Diện tích đất quy hoạch sử dụng vào mục đích lâm nghiệp (đất có rừng và đất trống đồi trọc quy hoạch
sử dụng vào mục đích lâm nghiệp) vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt chính thức để làm cơ sở pháp lý
cho việc quy hoạch theo 3 loại rừng và quy hoạch sử dụng đất chi tiết.
Chưa lồng ghép việc phân loại 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) trong quy
hoạch sử dụng đất. Vì vậy, dẫn đến việc phân loại đất không chính xác. Cũng vì vậy, chưa xây dựng
được cơ sở cho việc áp dụng chính sách hưởng lợi cho các hộ và cộng đồng trong bảo vệ rừng hiện tại và
tương lai.
Vẫn còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp ở cấp
tỉnh, cấp huyện nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả của quản lý Nhà nước. Hiện tại, thiếu sự phối hợp và điều
phối giữa các ban ngành có liên quan trong lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Địa chính trong quy hoạch và
giao đất, chia xẻ thông tin. Đặc biệt vẫn còn có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan
và ban ngành có liên quan đến đất: Địa chính, Kiểm lâm, nông nghiệp...
Quy hoạch sử dụng đất chưa gắn liền với việc giao đất cho các hộ gia đình và cá nhân. Giao đất chủ yếu
trên bản đồ, chưa giao đất trên thực địa, không có sự tham gia của người dân. Do vậy, vẫn còn tranh chấp
về danh giới, và đôi chỗ vẫn còn xung đột về đất đai (tuy không lớn). Người dân chưa được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy họ chưa yên tâm đầu tư và không có điều kiện tiếp cập với các
nguồn vốn cho phát triển sản xuất. Điều đó dẫn đến hiệu suất sử dụng đất thấp, năng suất cây trồng thấp
và người dân vẫn là những người nghèo và đói.
Chưa xác định được cơ cấu cây trồng cho từng vùng lập địa, đặc biệt là chưa xác định được tập đoàn cây
bản địa để phục vụ trồng rừng phòng hộ. Chưa ứng dụng công nghệ mới và giống mới trong sản xuất
nông nghiệp và phục hồi rừng, do đó năng suất cây trồng và năng suất rừng trồng thấp.
Năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về Đất và Lâm nghiệp của cán bộ, đặc biệt cán bộ cấp
huyện và xã rất yếu. Cán bộ địa chính và lâm nghiệp xã phần lớn chưa được đào tạo và chưa có bằng cấp
chuyên môn và nghiệp vụ.
Năng lực cán bộ địa chính vừa yếu lại thiếu kỹ năng, trình độ và phương tiện làm việc thiết yếu: hệ thống
quản lý hồ sơ địa chính hầu như không có ở cấp xã, thậm trí cả ở cấp huyện.
Các văn bản pháp quy liên quan đến đất, rừng, và hưởng lợi trong quản lý và bảo vệ rừng chưa áp dụng ở
cấp xã và thôn. Chính vì vậy, cán bộ và người dân chưa hiểu đâu là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi
của họ. Quy chế quản lý 3 loại rừng chưa triển khai đến cơ sở, do đó người dân chưa ý thức được việc
quản lý, sử dụng của từng loại rừng, dẫn đến sử dụng sai mục đích.

model_land_use_allocation_vn.doc

5

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị - NXB Hà Nội

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị gồm 3 phần 11 chương trình bày về: Thi công đường ống, mạng lưới thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước trong công trình, cấp nước công trình xây dựng, mạng lưới cấp thoát nước, nguồn nước và công trình xử lý. Mời các bạn tham khảo.


Phân tích sinh kế bền vững cho người dân vùng cao ở Thừa Thiên Huế

CRD bắt đầu phát triển các hoạt động cộng đồng ở hai huyện miền núi ( Nam đông và A Lưới) của thừa Thiên Huế vào giữa măm 1999. Các dự án cộng đồng của CRD được triển khai trên một xã


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH ĐẾN NĂM 2020

Tương lai nào cho thành phố Cao Lãnh đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2040, trong mối quan hệ với các thành phố khác của đồng bằng sông Cửu Long và trong bối cảnh biến đổi khí hậu ?


giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 8', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Nam

Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Nam giới thiệu đến các bạn những vấn đề về phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Nam thời kỳ 2008-2020,... Mời các bạn tham khảo.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Index

INDEX Activity-Based Approach (ABA) 263, 264 aerial photography 81, 85, 93 Africa, GDP per capita 63–7 agglomeration economy 3, 7–22, 35, 66, 89, 90–1, 251, 313, 315, 324–8, 406 geographical scope of 16–18 sources of 12, 18–20 agglomeration, index of 19 agriculture


Đất đai đô thị

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, -là tư liệu sản xuất đặc biệt, -là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, -là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế văn hoá, an ninh và quốc phòng(*). Đất đai đô thị lại có tính chất to lớn hơn do chức năng và tính chất sử dụng nó. Ngày nay trong cơ chế thị trường việc khai thác đất đai càng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nhất là khu vực...


Bài giảng Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 5: Đối tượng và mục tiêu

Bài giảng "Quy hoạch chung xây dựng đô thị - Chương 5: Đối tượng và mục tiêu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đối tượng của quy hoạch chung xây dựng đô thị, mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch chung xây dựng đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam

Bài viết Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về đô thị hóa đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống song còn đặt ra một số thách thức. Bênh cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam hiện nay.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Part 7

P A R T V I I Quality of Life Urban areas both attract and repel people. Cities offer high-paying jobs, parks, museums, nightlife, and a seemingly infinite variety of consumer goods. They also offer crime, pollution, noise, difficult commutes, crowds, a reduced sense of community


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CONSUMER CITY
  • 11/06/2013
  • 55.070
  • 580

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu