Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020

Bài viết Mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020 trình bày: Quá trình phát triển nhận thức và những vấn đề đặt ra đối với mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam hiện nay; đề xuất mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam đến năm 2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t
cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020

NguyÔn v¨n nam*
NguyÔn ®øc hiÓn**

1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhËn thøc vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra
®èi víi m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam hiÖn nay
§¹i hé VII (n¨m 1991) cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· th«ng qua C­¬ng
lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi (C­¬ng lÜnh
1991). Néi dung C­¬ng lÜnh 1991 ®· x¸c ®Þnh ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña
ViÖt Nam lµ “ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng c¬ sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc”. Theo thêi
gian, qua c¸c nhiÖm kú cña ®¹i héi, ®­êng lèi ph¸t triÓn trªn ®· chuyÓn sang
“ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” vµ coi ®©y lµ
m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa
x· héi (CNXH).
Qua c¸c nhiÖm kú ®¹i héi, néi hµm “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” cña nÒn
kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn ®· dÇn dÇn ®­îc râ h¬n. Theo ®ã,
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau:
- Thùc hiÖn môc tiªu “d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh”;
- Gi¶i phãng m¹nh mÏ vµ kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi
sèng nh©n d©n, ®Èy m¹nh xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, khuyÕn khÝch mäi ng­êi v­¬n lªn
lµm giµu chÝnh ®¸ng, gióp ®ì ng­êi kh¸c tho¸t nghÌo vµ tõng b­íc kh¸ gi¶ h¬n;

*

GS.TS. Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.
ThS. Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n.

**

24

T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 6/2009

- Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu h×nh thøc së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, trong
®ã kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o, kinh tÕ nhµ n­íc cïng víi kinh tÕ tËp thÓ
ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n;
- Thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng b­íc vµ tõng chÝnh
s¸ch ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®i ®«i víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o
dôc…, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò x· héi v× môc tiªu ph¸t triÓn con ng­êi;
- Thùc hiÖn chÕ ®é ph©n phèi chñ yÕu theo kÕt qu¶ lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh
tÕ, ®ång thêi theo møc ®é ®ãng gãp vèn cïng c¸c nguån lùc kh¸c, th«ng qua
phóc lîi x· héi;
- Ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ®¶m b¶o vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt nÒn
kinh tÕ cña Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng.
Sau h¬n 22 n¨m ®æi míi, m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t “nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” ®· tõng b­íc ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn t¹i ViÖt
Nam, b­íc ®Çu huy ®éng ®­îc c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n­íc vµo ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi, mang l¹i tèc ®é t¨ng tr­ëng cao vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo h­íng hîp lý vµ tèi ­u h¬n. Tuy nhiªn, hiÖn nay, m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t
nµy ®ang cã nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra trªn c¶ hai ph­¬ng diÖn lý luËn vµ thùc tiÔn.
* VÒ lý luËn
- Néi hµm vµ ®Æc tr­ng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa, hÖ thèng lý luËn vÒ thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ
nghÜa ch­a thùc sù râ vµ ch­a t¹o ra ®­îc sù ®ång thuËn cao. ChØ riªng viÖc
luËn gi¶i vÒ CNXH trªn hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng ®· cã 3 nhãm quan ®iÓm lý luËn
kh¸c nhau. Nhãm quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng, nÕu môc tiªu cña CNXH lµ
“d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh” nh­ trong ®Þnh
h­íng x· héi chñ nghÜa cña m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t, th× kh«ng kh¸c g× víi
môc tiªu cña c¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa (TBCN) ®ang theo ®uæi nÒn kinh tÕ thÞ
tr­êng hiÖn ®¹i, v× ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ h­íng ®Õn cña tiÕn tr×nh ph¸t triÓn x· héi
toµn cÇu. Tõ ®ã, quan ®iÓm nµy cho r»ng, kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng XHCN
chØ lµ mét m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æc thï cña hÖ kinh tÕ thÞ tr­êng. Nhãm
quan ®iÓm th­ hai cho r»ng, b¶n th©n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ “trung tÝnh”, v×
vËy, ®Æt trong quan hÖ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña con ngwofi, kinh tÕ thÞ tr­êng
®­îc coi lµ ph­¬ng tiÖn vµ kh«ng ®ång nhÊt kinh tÕ thÞ tr­êng víi chñ nghÜa t­
b¶n hay víi chñ nghÜa x· héi. Nh­ vËy, kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc hiÓu lµ ph­¬ng
tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chÝnh trÞ. Nhãm quan ®iÓm thø ba, kh«ng nhÊt trÝ víi
quan ®iÓm cho r»ng kinh tÕ thÞ tr­êng chØ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc tiªu
chÝnh trÞ hoÆc quan niÖm kinh tÕ thÞ tr­êng lµ cña riªng chñ nghÜa t­ b¶n hoÆc
t¸ch rêi gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng víi thÓ chÕ chÝnh trÞ. Theo nhãm nµy,

M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t…

25

b¶n chÊt cña kinh tÕ thÞ tr­êng lµ h­íng ®Õn x©y dùng mét x· héi mang b¶n chÊt
nh©n v¨n, x· héi cña sù ph¸t triÓn tù do vµ toµn diÖn cña c¸ nh©n mèi ng­êi, x·
héi ph¸t triÓn trong quan hÖ hµi hoµ gi÷a con ng­êi víi con ng­êi vµ gi÷a con
ng­êi víi tù nhiªn,
- Ch­a nhÊt qu¸n vÒ vÊn ®Ò së h÷u trong thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ tæng
qu¸t. C­¬ng lÜnh 19991 cña §¶ng vÉn x¸c ®Þnh dùa trªn “chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­
liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu” trong khi ®ã, §¹i héi IX vµ X ®· cã nh÷ng b­íc ®æi míi
kh¸ c¬ b¶n vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh­: xo¸ bá mäi sù
ph©n biÖt ®èi xö theo h×nh thøc së h÷u. Nhµ n­íc chØ thùc hiÖn sù ­u ®·i hoÆc
hç trî ph¸t triÓn ®èi víi mét sè nghÌo, kh¾c phôc rñi ro; mét sè ®Þa bµn, c¸c
doanh nghiÖp nhá vµ võa (§¹i héi X); kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i kh¾ch quan, l©u dµi
vµ khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u, c¸c lo¹i h×nh
doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c chñ së h÷u, c¸c
lo¹i h×nh doanh nghiÖp, ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c chñ së
h÷u kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ (Héi nghÞ TW 6 kho¸ X),
- VÒ vai trß “chñ ®¹o” cña nÒn kinh tÕ Nhµ n­íc1: cã quan ®iÓm cho r»ng,
kinh tÕ Nhµ n­íc cÇn ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o ®Ó ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn cña
®Êt n­íc, ®¶m b¶o theo ®óng “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa”. Quan ®iÓm kh¸c l¹i
cho r»ng, viÖc x¸c ®Þnh vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n­íc lµ kh«ng cÇn thiÕt,
®«i khi trë thµnh rµo c¶n sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ tr­êng.
* VÒ thùc tiÔn
Thùc tiÔn lµ tiªu chuÈn, th­íc ®o cña ch©n lý. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ
tæng qu¸t cña ViÖt Nam trong thêi gian qua ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò:
- §Þnh h­íng XHCN trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ lµ ch­a râ,
th©m chÝ ngµy cµng trë nªn mê nh¹t, yÕu tè kinh tÕ thÞ tr­êng ®¸ng lÊn ¸t yÕu tè
®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa do kho¶ng c¸ch giµu nghÌo lín vµ ph©n ho¸ giµu
nghÌo ngµy cµng do·ng ra2. Do néi hµm ®Þnh h­íng XHCN lµ ch­a râ, nªn dÉn
®Õn ch­a cã nh÷ng ®æi míi triÖt ®Ó trong t­ duy kinh tÕ vµ thÓ chÕ chÝnh trÞ.
Qu¸ tr×nh ®æi míi thÓ chÕ chÝnh trÞ ch­a dÉn d¾t vµ ®¸p øng yªu cÇu cña ®æi
míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. VÉn cßn tån t¹i t­ duy t¸ch rêi hoÆc coi nhÑ sù g¾n
1

Kinh tÕ Nhµ n­íc bao gåm: doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ng©n s¸ch hµ n­íc, c¸c quü cña nhµ
n­íc, dù tr÷ ngo¹i hèi, c¸c tµi nguyªn cña ®Êt n­íc.
2
§Õn hÕt n¨m 2008, cßn kho¶ng 1 triÖu hé cËn nghÌo víi kho¶ng 4,3 triÖu ng­êi, sè hé t¸i
nghÌo b»ng kho¶ng 7-10% tæng sè hé tho¸t nghÌo, cßn 62 huyÖn cã trªn 50% sè hé nghÌo.
HiÖn nay, theo chuÈn nghÌo quèc tÕ lµ 2USD/ngµy/ng­êi th× tû lÖ hé nghÌo cña ViÖt Nam cßn
kho¶ng 35-40%.
Theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª, hÖ sè chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a nhãm giµu nhÊt (20%)
vµ nhãm nghÌo nhÊt (20%) trong tæng sè d©n c­ c¶ n­íc ë n¨m 1992 lµ 5,6 lÇn, t¨ng lªnh 8,1
lÇn n¨m 2002 vµ 8,36 lÇn n¨m 2006

26

T¹p chÝ Khoa häc x· héi ViÖt Nam - 6/2009

kÕt gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng víi ®æi míi thÓ chÕ chÝnh trÞ. C¬ chÕ,
chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay ®ang kh«ng theo kÞp yªu cÇu cña thùc tiÔn
ph¸t triÓn.
- T­ duy míi vÒ chÕ ®é së h÷u ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh nh­ng viÖc xö lý mét sè vÊn
®Ò cô thÓ vÒ chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cßn nhiÒu lóng tóng vµ v­íng m¾c.
- Vai trß “chñ ®¹o” vµ ®¶m b¶o “®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa” cña kinh tÕ
Nhµ n­íc ch­a ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt. HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp
nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc ch­a t­¬ng xøng víi c¸c
­u ®·i vÒ nhiÒu mÆt cña Nhµ n­íc, vÉn ch­a t¸ch b¹ch vµ cßn lÉn lén gi÷a ®éc
quyÒn nhµ n­íc vµ ®éc quyÒn doanh nghiÖp, ®«i khi lµm h¹n chÕ c¸c thµnh
phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¬ chÕ giao vèn sang c¬ chÕ
nhµ n­íc ®Çu t­ vèn cho doanh nghiÖp ch­a ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó vµ minh
b¹ch, cßn nhiÒu lóng tóng trong tæ chøc thùuc hiÖn. Kh¶ n¨ng c¸c doanh
nghiÖp t­ nh©n tiÕp cËn c¸c nguån lùc cßn nhiÒu h¹n chÕ. Kinh tÕ tËp thÓ cã
quy m« cßn nhá, hîp t¸c x· vµ kinh tÕ hîp t¸c ph¸t triÓn chËm, nhiÒu n¬i sù tån
t¹i chØ cßn lµ h×nh thøc. Kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cã c¬ cÊu ch­a hîp
lý, míi tËp trung ë ngµnh ViÖt Nam cã lîi thÕ vÒ lao ®éng, tµi nguyªn trong khi
c¸c ngµnh nghÒ cã s¶n phÈm c«ng nghÖ cao, hµm l­îng gi¸ trÞ gia t¨ng cao cßn
ch­a ®­îc chó träng ®Çu t­.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t, mÆc dï ®· ®¹t ®­îc
nhiÒu thµnh tùu trong chÝnh s¸ch x©y dùng con ng­êi, song, cßn cã biÓu hiÖn
xem nhÑ yÕu tè con ng­êi, ch­a ®Æt yÕu tè con ng­êi ë vÞ trÝ trung t©m vµ t¹o
®éng lùc cho sù ph¸t triÓn, ch­a thÓ chÕ ho¸ cô thÓ vµ ®Çy ®ñ vÒ quyÒn d©n chñ
cña nh©n d©n. An sinh - x· héi ch­a ®­îc quan t©m ®Çu t­ ®óng møc, ®iÒu kiÖn
®¶m b¶o ch¨m lo n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cña con ng­êi cßn nhiÒu h¹n chÕ.
- T¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam mÆc dï kh¸ Ên t­îng vÒ con sè, song,
cßn nhiÒu vÊn ®Ò h¹n chÕ nh­: (1) T¨ng tr­ëng nhanh nh­ng hiÖu qu¶ thÊp.
Quan ®iÓm “t¨ng tr­ëng b»ng mäi gi¸” dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®¸nh ®æi cho con sè
t¨ng tr­ëng nhanh lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kinh tÕ – x· héi ph¶i bá ra qu¸ cao.
HiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè nguån lùc nh­ vèn, lao ®éng, tµi nguyªn th«ng
qua c¸c chØ sè n¨ng suÊt lao ®éng, suÊt ®Çu t­ t¨ng tr­ëng, hay tØ lÖ hao phÝ
n¨ng l­îng cña ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo nhãm thÊp nhÊt thÕ giíi; (2) T¨ng
tr­ëng nhanh nh­ng cÊu tróc t¨ng tr­ëng thiÕu bÒn v÷ng. T¨ng tr­ëng kinh tÕ
cña ViÖt Nam chñ yÕu hiÖn nay vÉn dùa chñ yÕu vµo c¸c yÕu tè t¨ng tr­ëng
theo chiÒu réng, ®Æc biÖt lµ thùc tr¹ng dèc søc “b¬m” vèn ®Çu t­ ®Ó cã t¨ng
tr­ëng (trong khi ViÖt Nam l¹i kh«ng ph¶i lµ n­íc cã tiÒm n¨ng vÒ vèn). NÒn
kinh tÕ t¨ng tr­ëng trong nhiÒu n¨m vÉn chñ yÕu dùa vµo khai th¸c qu¸ møc
nguån vèn tµi nguyªn hoÆc “nhê vµo gia c«ng” mang tÝnh chÊt ch¹y ®ua ng¾n

M« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t…

27

h¹n víi hiÖu qu¶ n¨ng lùc c¹nh tranh t¨ng tr­ëng cã biÓu hiÖn gi¶m sót vµ sù
mÊt c©n ®èi nghiªm träng gi÷a c¸c ngµnh “th­îng nguån” vµ c¸c ngµnh “h¹
nguån”. C¸n c©n th­¬ng m¹i quèc tÕ ngµy cµng mÊt c©n ®èi, b¶n th©n c¬ cÊu
xuÊt vµ c¬ cÊu nhËp khÈu ngµy cµng tá ra thiÕu bÒn v÷ng vµ kh«ng cã lîi cho
t¨ng tr­ëng kinh tÕ; (3) Sù lan to¶ cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®Õn c¸c ®èi t­îng
chÞu ¶nh h­ëng kh«ng m¹nh vµ khuynh h­íng ¶nh h­ëng tiªu cùc cã phÇn gia
t¨ng nhanh. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y lµ, thùc tÕ t¸c ®éng cña t¨ng tr­ëng tíi gi¶m
nghÌo ®ang cã xu h­íng gi¶m trong giai ®o¹n sau vµ bÊt b×nh ®¼ng l¹i t¨ng lªn
t­¬ng øng. §Õn n¨m 1990, sù c¸ch biÖt vÒ thu nhËp cña 20% sè hé giµu nhÊt vµ
20% sè hé nghÌo nhÊt lµ 4,1 lÇn, n¨m 1995 lµ 7,0 lÇn, n¨m 1999 lµ 7,6 lÇn, n¨m
2002 lµ 8,1 lÇn, n¨m 2004 lµ 8,34 lÇn vµ n¨m 2006 lµ 8,37 lÇn. Tû träng thu
nhËp cña 40% d©n sè cã thu nhËp thÊp nhÊt cã xu h­íng ngµy cµng thÊp ®i
trong tæng thu nhËp d©n c­: n¨m 1995 lµ 21,1%, n¨m 1999 lµ 17,98%, n¨m
2002 lµ 17,4%, n¨m 2004 lµ 17,4% vµ 2006 lµ 17,47%. Sù bÊt b×nh ®¼ng chung
cã xu h­íng gia t¨ng râ rµng: hÖ sè GINI n¨m 1995 lµ 0,357; n¨m 1999 lµ
0,390; n¨m 2002 lµ 0,418; n¨m 2004 lµ 0,423; n¨m 2006 lµ 0,43. §©y lµ mét
b»ng chøng vÒ sù gia t¨ng bÊt b×nh ®¼ng, hÖ qu¶ cña m« h×nh t¨ng tr­ëng
nhanh ë ViÖt Nam hiÖn nay; (4) M« h×nh t¨ng tr­ëng ®· ®¹t ®Õn “ng­ìng”,
dÉn ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña quèc gia cßn ë møc thÊp. D­íi t¸c ®éng cña
cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi n¨m 2008, nh÷ng nh­îc ®iÓm trong m« h×nh
t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam hiÖn nay ®· béc lé hoµn toµn. Gi¸o s­
M.Porter, cha ®Î cña lý thuyÕt c¹nh tranh, ®· cho r»ng, m« h×nh t¨ng tr­ëng
cña ViÖt Nam ®· ®¹t ®Õn ®Ønh. Nõu cÇn thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nhanh dùa vµo
®éng lùc më réng quy m« vèn, gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp vµ sù khai th¸c th¸i qu¸
nguån lao ®éng rÎ, dÉn ®Õn kh«ng thÓ c¹nh tranh vµ cµng ngµy cµng khã kh¨n.
m« h×nh t¨ng tr­ëng mµ ViÖt Nam ®ang theo ®uæi chÝnh lµ c¸i bÉy cña sù ph¸t
triÓn thiÕu bÒn v÷ng.
2. §Ò xuÊt m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam ®Õn
n¨m 2020
Chóng t«i ®Ò xuÊt m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 lµ
“M« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn ®¹i”
* C¬ së ®Ò xuÊt m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t
- Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ hÖ kinh tÕ chung, do ®ã m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt
Nam ph¶i ®­îc x©y dùng vµ vËn hµnh trªn hÖ kinh tÕ chung vµ kinh tÕ thÞ tr­êng;
- M« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn ®¹i võa bao hµm c¸c môc tiªu, gia
trÞ c¨n b¶n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, song vÉn ®¶m b¶o yÕu tè ®Æc thï, riªng cã –

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân đã được sửa đổi bổ sung: Phần 1 - NXB Tài Chính

"Ebook Hệ thống các văn bản pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân đã được sửa đổi bổ sung" trình bày về: luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nghị định, thông tư quy định chi tiết về việc thi hành luật thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài liệu giúp các bạn hiểu hơn về luật pháp nước ta để có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ nạp thuế đúng theo quy định.


Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự

Mời các bạn tham khảo tài liệu "Câu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sự" sau đây để biết được những nội dung chính được đưa ra trong tài liệu cũng như cách thức làm những bài tập này. Từ đó, giúp các bạn nắm bắt kiến thức môn học một cách tốt hơn để có thể học và hoàn thành bài thi môn học một cách hiệu quả.


Tài liệu giảng dạy về Sở hữu trí tuệ - Bài 3

Tài liệu này do Giáo sư Michael Blakeney cung cấp trong khuôn khổ Chương trình hợp tác EC-ASEAN về sở hữu trí tuệ (ECAP II) Tháng 10 năm 2007 Bài 3 Sáng chế và mẫu hữu ích 1  Luật nội dung của các nguyên tắc sáng chế Lịch sử Hệ thống cấp bằng độc quyền sáng chế hiện đại đầu tiên được thiết lập ở thành quốc Venice vào giữa thế kỷ thứ XV nhằm khuyến khích sáng tạo. Quy chế năm 1474 đã giải thích rằng “Xung quanh chúng ta có nhiều thiên tài, có khả năng sáng tạo và nghĩ ra những...


Ebook Hướng dẫn mới nhất về chính sách ưu đãi chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội đối với nhà giáo, quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm y tế đối với nhà giáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tóm tắt nội dung Bộ luật Dân sự Việt Nam 2005

Bộ luật dân sự là nguồn chủ yếu trực tiếp và quan trọng nhất của Luật dân sự. Bộ luật dân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. Bộ luật dân sự 1995 đã khẳng định vao trò quan trọng trong việc tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh các quan hệ tài sản và nhân thân, thúc đẩy giao lưu dân sự, phát huy dân chủ, đảm bảo công bằng xã hội, quyền con...


Chế định nghĩa dưỡng trong pháp luật triều Nguyễn, đối sánh với pháp luật Việt Nam đương đại

Bài viết Chế định nghĩa dưỡng trong pháp luật triều Nguyễn, đối sánh với pháp luật Việt Nam đương đại bao gồm những nội dung về điều kiện và hiệu lực của sự nghĩa dưỡng, thân quyến về tử hệ nghĩa dưỡng. Mời các bạn tham khảo.


Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Lý luận chung về nhà nước và pháp luật" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những nét khái quát của lý luận chung về nhà nước và pháp luật, lý luận chung về nhà nước (nguồn gốc và bản chất của nhà nước, nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa,...). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự - ThS. Lê Thị Lệ Duyên

Bài giảng Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự nhằm trình bày khái quát các quy định cơ bản của pháp luật thi hành án dân sự; một số kỹ năng của luật sư tham gia giai đoạn thi hành án dân sự, các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự.


Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 - TS. Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Phần 1 Giáo trình Pháp luật kinh tế gồm các chương: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh; quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động cho doanh nghiệp; chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty; chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh khác; điều chỉnh bằng pháp luật quan hệ lao động trong doanh nghiệp.


Bình luận khoa học bộ luật hình sự: Tập 10 - Đinh Văn Quế

Cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự - Tập 10: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp nhằm giới thiệu với bạn đọc những phân tích chuyên sâu về một số đặc điểm của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội phạm cụ thể và nhiều vấn đề liên quan khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu