Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tài liệu tham khảo mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, đơn từ, mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
4.5 5 2709
 • 5 - Rất hữu ích 1.421

 • 4 - Tốt 1.288

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. mẫu quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:... (Địa danh), ngày… tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” … (3) … Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Thông tư số … /2008/TT-BTNMT ngày … tháng … năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Căn cứ … (4) … quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; Căn cứ Văn bản … (*) … về việc ủy quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường …; Theo đề nghị của … (5) … (hoặc Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” họp ngày … tháng … năm … tại …); Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” đã được chỉnh sửa bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số … ngày … tháng … năm … của … (6) …; Theo đề nghị của Ông (Bà) … (7) …, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ … (2) … ” của ... (6) … (sau đây gọi là Chủ dự án). Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau đây: 1. … 2. … 3. … Điều 3. Chủ dự án phải tuân thủ nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu của Quyết định này theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư …/200…/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
 2. Điều 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và những yêu cầu bắt buộc tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Dự án. Điều 5. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, nếu có những thay đổi về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của … (1) … Điều 6. Ủy nhiệm … (8) … thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Điều 2 của Quyết định này. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. … (3) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Chủ dự án; - - Lưu … Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Thủ trưởng hoặc người đứng đầu tư cơ quan cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án; (4) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của … (1) …; (5) Tên tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có); (6) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (7) Thủ trưởng cơ quan thường trực hội đồng thẩm định; (8) Cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi phê duyệt; (*) Tên đầy đủ của văn bản của cấp có thẩm quyền ủy quyền cho … (1) … thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"

Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ"


Biểu mẫu " Văn bản hủy bỏ di chúc"

Biểu mẫu " Văn bản hủy bỏ di chúc", Mẫu số 33-CC/TK


Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ;Mẫu kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký khai thác


MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao trong toàn quân Năm …

BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao trong toàn quân Năm ………… (Ban hành theo Thông tư số: 08 /2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). TT Nội dung Số lượng 201… (1) I Tiêu chí chuyên môn Tỷ lệ % cán bộ, chiến sỹ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 1 (cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội nhân dân thực hiện đầy đủ chương trình huấn luyện thể lực theo quy định được tính là người luyện tập thể...


MẪU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm)

Biểu số: 23 Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( 6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị nhận báo cáo: Nêu tại phần giải thích biểu mẫu Đơn vị tính: Đơn Tổng số A Số đơn thụ lý Số đơn được giải quyết 1 ...


Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ

Bạn cần tham khảo về mẫu tờ trình? Nhưng vẫn chưa tìm được mẫu thích hợp và độ tin cậy cao? Vậy hãy tham khảo ngay mẫu sau của chúng tôi nhé. Đây là Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.


MẪU THÔNG BÁO Về việc xác định giao dịch thiếu tiền thanh toán

MẪU THÔNG BÁO Về việc xác định giao dịch thiếu tiền thanh toán (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 01D/PL-TTBT


MẪU BÁO CÁO KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo khả năng hoạt động của phòng thử nghiệm


MẪU BÁO CÁO NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo năng lực mới tăng của sản phẩm công nghiệp ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI, CHI TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ VÀ CHI TIÊU TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Vietnam VISA Application Form (doc)
 • 06/03/2009
 • 70.323
 • 715
Biểu mẫu số 03/KTTT
 • 25/11/2009
 • 98.602
 • 699

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu