Tìm kiếm tài liệu miễn phí

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ

Mẫu số 06/GCN-MHP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ biểu mẫu hành chính, mẫu đề nghị, quyết định, văn bản mẫu, công văn mẫu
4.5 5 2290
  • 5 - Rất hữu ích 1.161

  • 4 - Tốt 1.129

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. Mẫu số 06/GCN-MHP ……………………………..(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………………………..(2) --------------- …………………ngày…… tháng…… năm 201….. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ MIỄN HỌC PHÍ (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính) Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường ........ ................................................ ......................... huyện (quận) ....................................... tỉnh (thành phố) ....................... ......................... (2) ....................................................... ................................... chứng nhận và giới thiệu: Cháu (chữ in hoa): ............................... ................................................ ......................... Sinh ngày:……………/…………/……….Nam, N ữ:…………… Học sinh lớp: ....................................... Trường: ................................... ......................... Xã (phường): ........................... huyện (quận) ...................... tỉnh (thành phố).................. Là con của đồng chí: .......................... Nhập ngũ tháng……….năm………….. Cấp bậc: .............................................. Đơn vị: ................................... .........................
  2. Căn cứ Thông tư liên t ịch số 05/2011/TTLT-BCA-BTC, ngày 02 tháng 8 năm 2011 của Bộ Công an – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, cháu ………………. đủ điều kiện hưởng chế độ miễn học phí. Kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường thực hiện chế độ miễn học phí đối với cháu ……………… từ tháng ……. năm ……… đến tháng …….. năm ………… theo quy định./. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Đơn vị cấp trên của đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối t ượng được hưởng chế độ miễn học phí. (2) Đơn vị có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối t ượng được hưởng chế độ miễn học phí (trung đoàn và tương đương t rở lên).

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu số 02/TSDD

THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


BTP-NGHT-2007-GH.1 _ Giấy cử người giám hộ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-gh.1 _ giấy cử người giám hộ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu "Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng"

Biểu mẫu "Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng"


Mẫu biên bản kiểm tra

Mẫu biên bản kiểm tra (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA ------Số: ………/BBKT BIÊN BẢN KIỂM TRA Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/4/2008; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ...


Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp"

Biểu mẫu " Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp"


Mẫu Thông tư (ban hành quy chế, quy định)

Mẫu Thông tư (ban hành quy chế, quy định) (Kèm theo Quyết định số: 3024 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu "Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên"


MẪU TỔNG HỢP THU - CHI QUỸ BHXH TỰ NGUYỆN (Năm)

Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp thu - chi quỹ bhxh tự nguyện (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BIÊN BẢN LẤY MẪU

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản lấy mẫu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu giấy phép rời cảng

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép rời cảng dùng cho tàu thuyền quá cảnh kèm theo tiếng Anh


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu